DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 132     <-- 132 -->        PDF

ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 15. OŽUJKA 2013. god. u prostorijama ŠumarIJE OGULIN, UŠP OGULIN
Damir Delač
Nazočni: Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. spec. Mandica Dasović, Domagoj Devčić, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., Benjamino Horvat, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Tihomir Kolar, dipl. ing., Čedomir Križmanić, dipl. ing., Marina Mamić, dipl. ing., prof. dr. sc. Josip Margaletić, akademik Slavko Matić, Darko Mikičić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl. ing., mr. sc. Dragomir Pfeifer, Darko Posarić, dipl. ing., Davor Prnjak, dipl. ing., Ariana Telar, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., dr. sc. Dijana Vuletić, Ilija Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., mr. sc. Damir Delač.
Ispričani: Akademik Igor Anić, Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić, dipl. ing., mr. sc. Zorana Đurđević, Benjamino Horvat, dipl. ing., prof. dr. sc. Boris Hrašovec, Marijan Miškić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr. sc. Vlado Topić, Biserka Marković, dipl. oec.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević, otvorio je sjednicu i zahvalio domaćinima, voditelju UŠP Ogulin Draženu Stošiću, dipl. ing. i predsjedniku HŠD-a ogranak Ogulin Dubravku Hodaku, dipl. ing. na gostoprimstvu.
Izrazivši prigodne riječi dobrodošlice, Dražen Stošić, dipl. ing., iznio je osnovne podatke o UŠP Ogulin.
Nakon toga je predsjednik mr. sc. Petar Jurjević utvrdio kvorum i predložio Dnevni red, koji je jednoglasno je usvojen.
Dnevni red:
Ovjerovljenje Zapisnika 03. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL 01–02/2013.)
Obavijesti i Aktualna problematika
Rebalans financijskog plana za 2013. godinu
Izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u 2012. god.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2012. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2012. god.
c) Šumarski list i ostale publikacije
d) Izvješće Nadzornog odbora
e) Rasprava po izviješćima i zaključci
Pripreme za 117. redovitu skupštinu HŠD-a
Pitanja i prijedlozi.
Ad 1.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, održane 5. prosinca 2012. god. u prostorijama Šumarskoga doma jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević izvijestio je o Zakonu o investicijskim ulaganjima koji je izazvao brojne polemike u javnosti. HŠD je poslalo svoje primjedbe na ovaj Zakon, koje su prije toga dobili na usuglašavanje svi članovi Upravnog odbora HŠD-a, pa smatramo da je to stav cijeloga HŠD-a. Naš stav je kako je izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarske osnove područja za izgradnju objekata od interesa za Republiku već regulirano važećim Zakonom o šumama, kao i svim dosadašnjim zakonima o šumama, te da to nije potrebno regulirati i Zakonom o investicijskim ulaganjima. Glede naknade za tako otuđena zemljišta, naš stav je da se ona ne može određivati neposrednom pogodbom, već po jedinstvenoj metodologiji koja već postoji i znanstveno je i stručno, a i u praksi, dokazana.
Iz Ministarstva poljoprivrede primili smo poziv da iznesemo svoje prijedloge u vezi s izradom nacrta pregovaračkog teksta za izradu Pravno obvezujućeg sporazuma za šume u Europi (LBA). Kako je cijeli nacrt teksta

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 133     <-- 133 -->        PDF

prijedloga sporazuma dostavljen na engleskom jeziku, što nije najveći problem, već i stoga što do sada nismo bili pobliže upoznati s ovom problematikom, uputili smo poziv u Ministarstvo poljoprivrede sa zamolbom da na današnji sastanak pošalje osobu koja će nas upoznati s tom problematikom. Odgovorili su nam da na ovaj sastanak ne mogu poslati stručnu osobu, već će to učiniti nakon zasjedanja pregovaračkog tima koji će se održati u Moskvi od 3. do 5. travnja 2013. godine.
Na prethodnom sastanku Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a formirano je povjerenstvo u sastavu: mr. sc. Petar Jurjević, Josip Maradin, dipl. ing. i Davor Prnjak, dipl. ing., sa zadatkom da napravi popis zakonodavnih akata koji nedostaju u šumarskom sektoru, kao i naznači osnovne probleme koje bi trebao riješiti Novi zakon o šumama, a ti nisu bili regulirani niti u važećem Zakonu o šumama. Povjerenstvo je raspravilo ovu problematiku i donijelo je sljedeće prijedloge:
Važeći Zakon o šumama (N.N. 140/05, 82/06,129/08, 80/10, 124/10, 25/12 I 68 /12)
U ovom prijedlogu Zakona o šumama potrebno je:
Razmotriti potrebne promjene i definicije te uskladiti stručnu terminologiju s ostalim srodnim zakonskim i podzakonskim aktima (npr. Pravilnik o uređivanju šuma i dr.).
Definirati pojmove (posebice pojam šume i pojam šumskog zemljišta) te uvrstiti nove kojih nema (npr. definicija biomase i dr.).
Posebno razgraničiti i detaljno obrazložiti pojmove: gospodarenje šumama i šumskim zemljištima, korištenje, upravljanje raspolaganje i dr. te koje osobe mogu s njima gospodariti, odnosno koristiti (posebno se odnose na šume posebne namjene i dr.).
Predložiti kroz zakonski okvir ovoga Zakona koncept strateških ciljeva i programa-planiranja u šumarstvu (napraviti novu Strategiju šumarstva ili prilagoditi onu iz 2003. godine), Nacionalni šumarski program i šumskogospodarske planove, Hrvatske norme-standard drvnih sortimenata koji je usklađen s EU normama) te inzistirati na njihovoj bržoj izradi i primjeni.
Usklađenost sa Zakonom o preradi i uporabi drva, proizvoda od drva i namještaja koji je u izradi? (biomasa brzorastućih vrsta s kratkim ophodnjama – postoji Povjerenstvo za topole).
Posebna odredba u Zakonu "da šume i šumska zemljišta ne dajemo u koncesije".
Riješiti odnos šuma i šumskog zemljišta/poljoprivrednog zemljišta (novi prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu prošao je prvo čitanje u Saboru RH u veljači 2013. godine (članci 3., 13., 78.).
Agencija za šumarstvo (da ili ne), ako "da" onda detaljno opisati poslove i zadatke te ustrojstvo.
Uskladiti podatke nacionalne inventarizacije šuma s etatima, površinama i ostalim propisanim ŠGOP te međunarodnim konvencijama i direktivama, s Naturom 2000 i dr.
Definirati privatne šumoposjednike (mali, srednji veliki?? – udruge, savezi) te koje obveze i dužnosti i popratnu dokumentaciju treba imati u gospodarenju šumama šumoposjednika (tko i kako će urediti te šume, doznaka, čekić, popratnica?).
Restrukturiranje trgovačkog društva, Hrvatske šume d. o. o.?
Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u sadašnjem Zakonu nema propisanih jasnih kriterija, protokola propisanih procedura ili ih ima jako malo (odnosi se na sadašnji članak 4. stavak 5. – u slučaju sumnje ili spora smatra li se neko zemljište šumom ili šumskim zemljištem; zakup i služnosti – postoje samo uredbe Vlade RH, a nema procedura u rješavanju; za izdvajanje iz ŠGOP-a i prijenos prava vlasništva (postoji samo odluka Vlade RH o utvrđivanju interesa i zahtjev pravne ili fizičke osobe) – nema kriterija, isto za pravo građenja nema kriterija; sadašnji članak 55. Stavak 2. – podizanje novih šuma-nema kriterija (termin "nova šuma", koji radovi ulaze u podizanje novih šuma – postoji samo naputak HŠ koji je na usuglašavanju kod DORH-a, Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, a nema podzakonskih propisa).
Uvesti "institut" brzog rješavanja problema gospodarenja (npr. ako je na bilo koji način "kriva" štetna, neracionalna ili nepredvidiva smjernica gospodarenja – možda i riješiti kroz "stručni nadzor" povjerenstva s ovlaštenim inženjerima šumarstva osnovanog od HKIŠDT, a ne čekati ili raditi izvanrednu reviziju.
Ojačati ulogu Komore kroz stručni nadzor za problematiku stručnog gospodarenja šuma i šumskih zemljišta, ako se ne može riješiti kroz upravni inspekcijski nadzor.
Uskladiti ZOŠ sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09) – riješiti pitanje javnih ovlasti trgovačkog društva "Hrvatske šume d. o. o." – da li HŠ mogu istovremeno biti regulator na tržištu i konkurent na tržištu gospodarenja sa šumama te pružanja usluga i obavljanje radova u šumarstvu (npr. provođenja javnih natječaja za izradu programa gospodarenja šumama dr.).
Proizvodnja drvnih sortimenata i materijalno praćenje proizvodnje drvnih sortimenata (godišnji etat 6–7 mil. m3) – propisati Pravilnik o proizvodnji (koristiti postojeći interni Pravilnik o materijalnom vođenju evidencije drvnih sortimenata, Pravilnik o uređivanju šuma, Pravilnik o doznaci, popratnici i šumskom redu, Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 136     <-- 136 -->        PDF

odnose su se na Članak 3. ovog prijedloga zakona, jer ako bi se po njemu postupilo, šumarstvo bi izgubilo nekoliko stotina tisuća hektara šuma. Primjedbe su usklađene s prijedlozima iz ogranaka te su u pismenom obliku dostavljene Ministarstvu poljoprivrede.
Hrvatsko šumarsko društvo dalo je i svoje primjedbe na prijedlog Zakona o zaštitu prirode. One se ponajprije odnose na uporabu zaštitnih sredstava u šumama, jer su kriteriji prema tom prijedlogu dosta oštri, ali i na još neke članke.
Hrvatsko šumarsko društvo je kao svoje kandidate za izradu prijedloga Zakona o šumama izabralo predsjednika društva mr. sc. Petra Jurjevića i člana Nadzornog odbora Josipa Maradina. dipl. ing. Stigla je odluka o rješenju od resornog ministarstva da su oni za to i zvanično imenovani. Međutim, nikakvih zvaničnih sastanaka u vezi s donošenjem prijedloga Zakona o šumama nije bilo.
Kao suorganizatori, pokrovitelji ili u nekoj drugoj formi sudjelovali smo u svim aktivnostima vezanih za

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 137     <-- 137 -->        PDF

šumarski sektor: FORMEC simpozij u Cavtatu, sajam AMBIENTA, IUFRO kongres u Zagrebu.
Sudjelovali smo na Skupštini Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS-a) koja je održana 24. listopada 2012. godine. Uz uobičajeni Dnevni red Skupštine, za nas je interesantna obavijest predsjednice HIS-a prof. dr. sc. Vjere Krstelj o članstvu HIS-a u Europskoj federaciji nacionalnih inženjerskih udruga (FEANI) sa sjedištem u Bruxellesu. Danas su u FEANI uključeni inženjerski savezi iz 32 Europske zemlje, spajajući tako putem svojih saveza više od 350 nacionalnih inženjerskih udruga, koje u svojoj zemlji predstavljaju inženjerske profesije. Kroz tako organiziranu suradnju

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 134     <-- 134 -->        PDF

te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno i dr.). Pravilnik treba propisati sadržaj, način i uvjete proizvodnje i praćenja proizvodnje korištenjem informatičkog Softwarea (HSPro), materijalno praćenje proizvodnje drvnih sortimenata – koje planove, normative, cjenike, troškovnike, norme, procedure, obrasce i dr. trebaju koristi pravne i fizičke osobe koje su ovlaštene i odgovorne provoditi ovaj Zakon kod proizvodnje drvnih sortimenata, samoizrade, licenciranja, uzgojnih radova i dr.
Zaštita šuma i šumskih zemljišta (od biotskih i abiotskih štetnika, elementarne nepogode, vjetrolomi, vjetroizvale, snjegolomi, karantenski štetnici i dr.) – propisati pravilnik (sadašnje poglavlje VII-ZOŠ-a) tko i kako postupa (imamo samo Pravilnik o zaštiti šuma od požara, Pravilnik o čuvanju šuma).
Prikupljanje uporaba i razmjena podataka i informacija, te davanje podataka na uporabu, tj. umreženost u informacijski sustav (popisa šuma i šumskih zemljišta, upis­nici, fondovi, evidencije, registri i zbirke podataka i dr.) koje uspostavlja Ministarstvo poljoprivrede s Trgovačkim društvom Hrvatske šume d.o. o. Zagreb, Šumarskim fakultetom, Hrvatskim šumarskim institutom i Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kao i drugim pravnim osobama koje su ovlaštene za provedbu ovoga Zakona. Način povezivanja informacijskog sustava propisuje ministar.
Sadašnji zakon ne sadrži popis šuma i šumskih zemljišta.
Tajnik HŠD-a, mr. sc. Damir Delač izvijestio je o netom završenom 45. EFNS-u koji je od 17. do 23. veljače održan u Hrvatskoj. Uspješnu organizaciju ove manifestacije potvrđuju nam komplimenti koje dobivamo, kako od predsjedništva EFNS i tehničke komisije, tako i od svih sudionika. Ovo je zaista velika promidžba ne samo hrvatskog šumarstva, nego i cijele države. U ovom broju Šumarskoga lista objavljeno je detaljno izviješće s ove manifestacije.
Predsjednik mr. sc. Petar Jurjević posebno se zahvalio svim članovima HŠD-a koji su pomogli pri organizaciji, a posebice Hrvatskom predstavniku u komitetu EFNS-a Hranislavu Jakovcu, dipl. ing., koji nas je godinama uspješno zastupao u toj organizaciji, tajniku mr. sc. Damiru Delaču, koji je osmislio i organizirao stručne ekskurzije te akademiku Igoru Aniću, prof. dr. sc. Borisu Hrašovcu, prof. dr. sc. Ivici Tikviću, mr. sc. Josipu Dundoviću, mr. sp. Mandici Dasović i Oliveru Vlainiću, dipl. ing., koji su preuzeli vođenje ekskurzija.
O fantastičnim impresijama sudionika 45. EFNS-a, kako pri organizaciji samog natjecanja, tako i stručnih ekskurzija i općenito cjelokupnog domaćinstva govorio je i mr. sc. Josip Dundović. Posebno je naveo izuzetne dojmove kolega iz njemačke pokrajine Baden Württenberg i švicarskih kolega. Isti će objaviti članke o 45.EFNS-u, i to: DI Albrecht Verbeek i DI Hans Martin Stuebler, Shwarzwald-sko šumarsko društvo u Šumarskim novinama Baden Wuerttemberg, te u njemačkim šumarskim listovima "Algemeiner Forstzeitung" i "Holz Zentralblatt", a DI Ueli Hug, Ured za šume Kantona Bern u Švicarskom listu "Wald und Holz".
Hranislav Jakovac, dipl. ing., koji je svoje mjesto predstavnika Hrvatske u Komitetu EFNS-a prepustio novoizabranom predstavniku Denisu Štimcu, dipl. ing., naglasio je važnost ove manifestacije i osvrnuo se na sudjelovanje Hrvatske ekipe koja se u to uključila prije 15 godina, dok se samo natjecanje odvija već 45 godina. Zahvalio je HŠD-u koje je do sada organiziralo sudjelovanje Hrvatske ekipe, davalo svekoliku podršku i izrazio nadu da će se to i u buduće nastaviti.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš izvijestio je o 55. Simpoziju zaštite bilja koji je sredinom veljače održan u Opatiji. Za taj je simpozij od Hrvatskih šuma d. o. o. dobio je dozvolu, iako je sudjelovalo samo 6 osoba. Tako je nažalost na šumarskom dijelu Simpozija bilo više nazočnih nešumara nego šumara. Glede struke to je izgledalo vrlo jadno. Žalosno je da hrvatskom šumarstvu i Hrvatskim šumama d. o. o. ne trebaju nikakva saznanja o zaštiti šuma. Traži pomoć HŠD-a, koje se oduvijek zalagalo za hrvatsko šumarstvo, da svojim utjecajem pokuša promijeniti takvu situaciju.
Prof. dr. sc. Ivica Grbac je kao član povjerenstva za izradu Zakona o preradi i uporabi drva i namještaja, izvijestio o zadnjoj sjednici povjerenstva koja je održana prethodni tjedan i najavio da će uskoro na web stranicama Ministarstva poljoprivrede biti objavljen pročišćeni tekst toga zakona. Zakonom se, između ostaloga, predviđa formiranje Drvno tehnološkog instituta, što po njemu nema opravdanja, s obzirom da u okruženju imamo toliko drvnih centara, a i nekadašnji Institut za drvo nije imao budućnosti. O tome se očitovao i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Predsjednik HŠD-a ogranka Vinkovci, Darko Posarić, dipl. ing izvijestio je o tijeku događanja vezanih za provođenje Nature 2000 na području Spačve, UŠP Vinkovci. Ona je jedna od 6 Natura područja za koju će ubrzo biti donesen plan upravljanja, u što su šumari uključeni godinu dana. Navodi kako je oko donošenja plana upravljanja bilo svakakvih prijedloga, međutim ističe dobru suradnju s resornim ministarstvom i "ljudima iz zaštite prirode". Na cijeloj površini Spačvanskih šuma površine 43 000 ha, koja je većinom u 6. i 7. dobnom razredu zahtijevalo se da površine za obnovu ne prelaze 5–20 ha. Malo po malo, šumari su kroz seriju pregovora i dogovora povećavali granicu površina za

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 135     <-- 135 -->        PDF

obnovu ovih šuma. Bilo je prijedloga i da se trajno zaštiti 20 % kompletne površine ovih šuma, što su šumari uspjeli "srušiti". Sada se održava zadnja radionica i šumari su napravili najviše moguće za održanje suvereniteta gospodarenja ovim šumama. Međutim, Planom upravljanja koji se donosi za razdoblje do 2020. godine, šumari će ovim šumama gospodariti pod "patronatom" zaštite prirode.
Predsjednik HŠD-a ogranka Osijek mr. sc. Dragomir Pfeifer izvijestio je kako je neslužbenim kanalima dobio prijedlog Izmjena i dopuna zakona o vodama. Kako se taj zakon usko veže sa Zakonom o šumama, bitna je njihova usklađenost. U članku 9 ovoga prijedloga zakona stoji: Šume u javnom vodnom dobru (šume između riječnih tokova i riječnih nasipa) su Šume posebne namjene. Dok se te površine u nekim drugim područjima Hrvatske relativno male, na području UŠP Osijek one zauzimaju cijele gospodarske jedinice. Do sada su Šume posebne namjene proglašavane samo na temelju Zakona o šumama i Zakona o zaštiti prirode, dok se sada ovim prijedlogom one proglašavaju i Zakonom o vodama. Nadalje, isti članak navodi da šumama u javnom dobru gospodare Hrvatske vode, kao šumoposjednik, što znači da se Hrvatske vode i u katastru upisuju kao posjednici ovih šuma. Kao što znamo Hrvatske šume d. o. o. se ne upisuju u katastru kao posjednici šuma kojima gospodare. Još se navodi da Hrvatske vode donose program gospodarenja za ove šume uz suglasnost Hrvatskih šuma. Napomena; suglasnost ne mogu davati Hrvatske šume d. o. o. već Ministarstvo poljoprivrede. Kako Hrvatske vode nemaju nikakve preduvjete za gospodarenje šumama, ovo samo govori o nestručnosti ljudi koji izrađuju ovakve prijedloge zakona.
Glede sređivanja evidencije članstva HŠD-a, tajnik HŠD-a Damir Delač rekao je kako svi ogranci još nisu dostavili u središnjicu ažurirane popise članstva i zamolio one koji još to nisu učinili da požure, kao bi do Skupštine u lipnju imali cjelovitu evidenciju. Dužni smo i Hrvatskom inženjerskom savezu (HIS-u), čija smo članica, dostaviti popis članstva koji zadovoljavaju uvjete HIS-a. To su diplomirani inženjeri, inženjeri, te magistri struke i prvostupnici (Bolonja). Do Skupštine HŠD-a trebamo ažurirati popis počasnih članova, definirati njihov status glede plaćanja članarine te ga uskladiti s odredbama Statuta HŠD-a.
Oliver Vlainić, dipl. ing., predsjednik Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju, iznio je zamolbu dr. sc. Juraja Medvedovića da HŠD bude izdavač njegove knjižice "Ljepši život", u kojoj autor iznosi svoj šumarski pogled i stavove na neka životna događanja. Nakon kraće rasprave zaključeno je da će HŠD pomoći autoru pri izdavanju ove knjižice, ali neće preuzeti ulogu izdavača.
Ad 3.
Rebalans financijskog plana za 2013. godinu predlaže se zbog smanjenja prihoda najamnine od prostora zakupljenog od Hrvatskih šuma d. o. o. Naime, od Uprave Hrvatskih šuma d. o. o. krajem 2012. godine stigao je zahtjev za smanjenje najamnine od 3 € po m2 za cjelokupni prostor zgrade Šumarskog doma koji je u najmu Hrvatskih šuma. Ponukani stanjem na tržištu zakupa prostora, gdje je grad pun praznih poslovnih prostora, pristali smo na smanjenje od 2 € po m2 i potpisan je aneks Ugovora o najmu s Hrvatskim šumama d. o. o. Kako je po takvom obračunu ukupni godišnji prihod od najamnine smanjen za 275.000 kuna, predloženo je donošenje rebalansa financijskog plana za 2013. godinu koji će usvojiti novo stanje.
Ad 4.
Tajnik mr. sc. Damir Delač podnio je izvješće o radu u 2012. godini.
Izvješće o radu središnjice HŠD-a u 2012. godini
Početak 2012. godine protekao je u znaku formiranja novih ministarstava kao posljedice parlamentarnih izbora koji su održani krajem 2011. godine. U šumarskim krugovima veliko nezadovoljstvo izazvao je gubitak imena šumarstva iz resornoga ministarstva, koje sada nosi naziv Ministarstvo poljoprivrede. Po prvi puta u povijesti ime šumarstvo nije u nazivu ministarstva kojemu pripada. U vezi s time, ali i ponukani sve češćim napisima u novinama o davanju šuma i šumskih zemljišta na koncesiju, zatim najavama smanjenja ili čak ukidanja naknade za općekorisne funkcije šuma, te problematici Nature 2000, napisali smo pismo i zatražili prijem kod ministra poljoprivrede mr. se. Tihomira Jakovine. O čemu smo pisali u Zapisniku 1. sjednice HŠD-a 2012. godine.
Organizirali smo ekipu hrvatskih šumara i sudjelovali na 44. EFNS-u, koji je održan od 27. veljače do 4. ožujka 2012.. u Todtnau u Njemačkoj. Na tom skupu predstavili smo Hrvatsku kao domaćina 45. EFNS-a.
28. do 30. rujna 2012. godine u Delnicama je održan sastanku Komiteta EFNS-a uz nazočnost 31 predstavnika europskih ekipa, tehničke komisije i predsjednika EFNS-a Šveđanina Gunnara Olofssona. Prezentirane su pripreme Hrvatske za domaćinstvo ovoga natjecanja, koje će se od 17–23. veljače 2013. godine održati u Gorskom kotaru.
Pokrenute su aktivnosti oko ažuriranja članstva i tiskanja novih iskaznica HŠD-a.
Sudjelovali smo na javnoj raspravi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koja je održana 1. kolovoza. 2012. godine u dvorani Ministarstva poljoprivrede. Iznijeli smo konkretne primjedbe na određene članke, ali i načelne primjedbe o ovoj problematici. Najveće primjedbe

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 140     <-- 140 -->        PDF

Od 23. do 26. 5. 2012. u Raidingu, Austrija/Gradišće, J. Dundović s Dragomirom Pfeiferom sudjelovao je kao predstavnik HŠD-a na Austrijskim danima šumarstva (više u Šumarskom listu 5–6/2012.).
U uredu gradonačelnika Našica mr. sp. Krešimira Žagara sa suradnicima gradske Uprave 4. 9. 2012. sudjelovao na prezentaciji Regionalni energetski koncept autarkičnog našičkog kraja ulaganjem u OIE.
U dvorani "Emaus" Franjevačkog samostana Našice, 7. 9. 2012. održani su 7. Hrvatski dani biomase – znanstveno-stručni skup "Mogućnosti regionalnog razvoja kroz povećanje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase" u organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o., Sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu i Ogranka MH Našice, a u suradnji s AEBIOM – Europskom udrugom za biomasu Brussels, C.A.R.M.E.N. eV iz Straubinga i EEE – Europskim centrom za obnovljivu energiju Güssing, Austrija i Zajednicom OIE HGK: Grupacija za biomasu, Grupacija za bioplin i Grupacija za solarnu energiju, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije i NEXE Grupom d.d. Našice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH (preko 200 sudionika uglednih stručnjaka iz područja znanosti, politike i gospodarstva, ali i banaka, lokalnih zajednica te raznih udruga – više u Šumarskom listu broj: 9–10/2012. i na www.sumari.hr/biomasa)
Na Stručnoj ekskurziji u Austriju s 50 članova HŠD Ogranak Nova Gradiška i Sl. Brod od 19.–21. 9. 2012., J. Dundović sudjelovao je kao prevoditelj i suorganizator (više u Šumarskom listu broj: 11–12/2012.).
Od 21. do 24. 10. 2012., J. Dundović i D. Pfeifer sudjelovali su u Klagenfurtu na 17. Austrijskim danima biomase koji su održani pod motom: "Samoopskrba energije u poljoprivredi i općini", s težištem na potrajnost i sigurnost opskrbe bioenergijom, toplinska i električna energija, pogonsko gorivo iz poljoprivrede i šumarstva; moja općina kao energana; nafta van – biomasa naprijed, gospodarska razmatranja i stručne ekskurzije bioenergetska postrojenja u Koruškoj (o tome više u ŠL 3–4/2013. i na www.biomasseverband.at/veranstaltungen/tagungen/17-oesterreichischer-biomassetag/.).
Izviješće o radu Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju (Oliver Vlainić, dipl. ing.)
Kultura:
4 koncerta (Šumarski dom),
2 samostalne izložbe fotografija Zvonimira Ištvana (Karlovački dani piva i Šumarski dom),
izložba fotografija 8. bjelovarskog salona "Šuma okom šumara" (Krapina),
12 izložbi fotografija 9. bjelovarskog salona "Šuma okom šumara" (Bjelovar, Virovitica, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Našice, Novi Vinodolski, Zagreb 2 puta, Grubišno Polje, Daruvar, Opatija i Lipik),
2 izložbe fotografija s foto izleta ogranka Karlovac (Karlovac 2 puta),
kiparska radionica "Svijetle pruge 2012" (Šumarija Bjelovar),
postavljanje skulpture s Goranske kiparske radionice (Delnice).
Sport:
1 skijaško natjecanje (EFNS 2012 – Njemačka, Schwarzwald),
4 malonogometna turnira ogranaka HŠD-a (Gospić, Bjelovar, Karlovac i Kutina),
1 tenisko prvenstvo inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Vinkovci),
1 maratonska utrka (Vojnić-Muljava).
Rekreacija:
1 godišnje planinarska akcija PD "Šumar" (Štirovača),
1 planinarenje (Štirovača),
1 planinarenje PD "Šumar" (Ozalj-Vodenica-Radatovići-Sv. Gera).
Aktivnosti po ograncima:
Bjelovar 6 (9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara" 4 puta, kiparska radionica "Svijetle pruge 2012", malonogometni turnir).
Delnice 2 (skulptura s Goranske kiparske radionice, 9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara").
Gospić 2 (malonogometni turnir, planinarenje).
Karlovac 6 (samostalna izložba fotografija Zvonimira Ištvana, izložba foto izlet 2, malonogometni turnir, maratonska utrka, planinarenje).
Našice 1 (9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara").
Nova Gradiška 1 (9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara").
Senj 2 (9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara", planinarenje).
Slavonski Brod 1 (9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara")
Vinkovci 1 (tenisko prvenstvo).
Virovitica 1 (9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara").
Zagreb 4 (8. bjelovarski salon "Šuma okom šumara", 9. bjelovarski salon "Šuma okom šumara" 2, malonogometni turnir).
Središnjica 6 (koncerti 4, samostalna izložba fotografija Zvonimira Ištvana, 44. EFNS).

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 142     <-- 142 -->        PDF

povećanje broja pretplatnika putem Hrvatske komore inženjera šumarstva. Istovremeno su ostvareni 10 % manji rashodi od planom predviđenih.
Kao i svih prethodnih godina HŠD je iz tekućih priliva sredstava redovito podmirivalo sve svoje financijske obveze. Sredstva koja nisu bila angažirana na obnavljanje zgrade Šumarskoga doma oročena su u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn. Od planiranih radova izvršeni su radovi zamjene krovnih prozora na istočnom krilu zgrade, popravci na fasadi Šumarskoga doma te sanacija na tavanskom dijelu zgrade u ukupnom iznosu od 115.000,00 kuna.
Povjerenstvo za popis imovine u sustavu: predsjednica Jolanda Vincelj, dipl. ing. i članice Đurđica Belić i Ana Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine, novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanje i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. Sitan inventar otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje se kao sitan inventar u upotrebi. Popisne liste dugotrajne imovine, sitnog inventara kao i popis dugovanja i potraživanja iz 2012. godine sastavni su dio Izvješća povjerenstva za popis imovine.
Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora  Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije isti je utužen i očekuje se naplata putem Suda.
Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju, Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu,  te Izvješće o radu i financijskom poslovanju u kojem su obrazložene stavke prihoda i troškova, Nadzorni odbor prihvaća  navedena Izvješća, te predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo Izvješće o poslovanju HŠD-a za 2012. godinu.
e)
Rebalans financijskog plana za 2013. godinu jednoglasno je prihvaćen
Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za 2012. god. jednoglasno su prihvaćeni.
Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2012. god. jednoglasno je prihvaćeno.
Izviješće o Šumarskom listu i ostalim publikacijama jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
Donesene su Odluke o:
Rashodu dotrajale i neupotrebljive dugotrajne imovine ukupne nabavne vrijednosti 24.841,55 kuna, čija je vrijednost u potpunosti otpisana.
Višku prihoda koji je iskazan kao rezultat poslovanja na dan 31. 12. 2012. godine koji se namjenjuje za pokriće troškova redovnog poslovanja.
Ad. 5.
Kako ove godine zbog stanja recesije u državi tvrtka Hrvatske šume d. o. o. ne planira uz Dane hrvatskoga šumarstva organizirati tradicionalna natjecanja šumskih radnika, kao ni popratne manifestacije, Skupština HŠD-a održat će se u Zagrebu u Novinarskom domu. Iako bi po mišljenju svih nazočnih najzanimljivija stručna tema Skupštine bila Novi zakon o šumama, sadašnja situacija glede donošenja toga zakona ne nagoviješta da će do održavanja Skupštine biti dovršen, barem u formi da se može prezentirati struci. Povjerenstvo za izradu nacrta toga zakona, u kojemu su i naši predstavnici mr. sc. Petar Jurjević i Josip Maradin, dipl. ing., nije se do sada niti jednom sastalo. Stoga moramo pronaći rezervnu aktualnu stručnu temu. Kroz raspravu izneseno je niz prijedloga od kojih je možda najaktualniji taj da stručna tema bude izlaganje o zakonodavstvu Europske unije u šumarskom sektoru, tj. što za šumarski sektor znači ulazak Hrvatske u EU.
Ad. 6.
Oliver Vlainić, dipl. ing. zahvalio je HŠD-u i svima drugima koji su pomogli pri izdavanju monografije "Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. / UŠP Karlovac 2010." i svima nazočnima podijelio je po jedan primjerak ove monografije.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a       Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Damir Delač, v. r.                mr. sc. Petar Jurjević, v. r.

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 138     <-- 138 -->        PDF

FEANI predstavlja interese od približno 6.700.000 inženjera u Europi. Kao redoviti član HIS-a i HŠD je punopravni član FEANI-a. FEANI će uskoro tiskati iskaznice za sve članove, kako bi olakšali slobodni protok inženjerskog rada u Europskoj uniji.
Pružali smo pomoć ograncima HŠD-a u njihovim aktivnostima: organizaciji brojnih stručnih predavanja, okruglih stolova, međunarodnih ili međusobnim stručnih ekskurzija, šumarskih zabava i sl.
Isto tako pomagali smo rad Sekcija HŠD-a, čija su izvješća o radu u 2012. godini priložena.
Putem dva naša člana, akademika Slavka Matića i akademika Igora Anića i u 2012. godini nastavila se izvrsna suradnja s Razredom za prirodne znanosti HAZU. Akademik Igor Anić predstavio je zbornik s okruglog stola HAZU "Šume tla i vode. neprocjenjivo prirodno bogatstvo Hrvatske".
Prošlogodišnje. 136. godište Šumarskoga lista tiskano je na 660 stranica, držeći se vremenskih okvira, tako da je dvobroj 11–12 izašao iz tiska krajem 2012. godine. Gledajući strukturu ovoga našeg znanstveno-stručnog i staleškog glasila, bilježimo kako je u njemu objavljeno: 31 znanstveni rad. od čega 26 izvornih znanstvenih radova, 3 prethodna priopćenja, 2 pregledna rada plus 3 stručna rada. U ostalim rubrikama objavljeno je još 97 različitih napisa i izvješća. Značajno je da časopis drži, pa i povećava razinu kvalitete, čime osigurava visoki međunarodni znanstveni status glede Al SCI bodova.
Dobra suradnja s vodstvom HKIŠDT nastavljena je potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji, kojim će se od 1. broja 2012. godine Šumarski list na kućnu adresu dostavljati svim ovlaštenim inženjerima, članovima HKIŠDT. Dobici su višestruki, kako za nas izdavače povećanjem naklade Šumarskoga lista za više od 1000 komada, tako i za svakog ovlaštenog inženjera.
Od tiskarskih i sličnih aktivnosti uz Šumarski list financirali smo reklamni film i tiskali promidžbene materijale 45. EFNS. Kao i svake godine sudjelovali smo u tiskanju promidžbenih materijala i letaka Salona fotografija "Šuma okom šumara", tradicionalnog trodijelnog kalendara HŠD-a, pomogli smo tiskanje jednog broja časopisa."Drvna industrija" i tiskanje monografije "50 godina Šumskog gospodarstva Karlovac" u izdanju karlovačkog ogranka HŠD-a. Tiskali smo i prikladne brošure o Šumarskom društvu i Šume i šumarstvo hrvatske, na hrvatskom. engleskom i njemačkom jeziku
116. Redovita sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva, u nazočnosti 200 gostiju i delegata održana je 20. lipnja 2012. godine u dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, s početkom u 10.30 sati. Stručna tema: Izlaganje predsjednika uprave Hrvatskih šuma d. o. o. mr. se. Ivana Pavelića na temu "Aktualni trenutak Hrvatskih šuma d. o. o. ", nakon čega je uslijedila rasprava.
Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a: od čega su dvije održane u Šumarskom domu. a jedna na terenu u šumariji Virovitica, UŠP Bjelovar. Pod stručnom temom "Aktualni trenutak Hrvatskih šuma d. o. o." na 3. sjednici je predsjednik Uprave mr. se. Ivan Pavelić ponovno izložio stanje i vizije budućeg razvoja trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o.
Uz Šumarski list koji je u cijelosti digitaliziran i dostupan, zatim cjelokupne biblioteke HŠD (4006 naslova, od čega 73 u punom sadržaju) koja se može pregledavati i "prelistavati", sada su obrađeni i novi sadržaji: Glasnik za šumske pokuse, Monografije Akademije šumarskih znanosti, Bibliografija šumara – u Imeniku hrvatskih šumara kompletirana je automatski generirana bibliografija za pojedinog autora, koja sada osim radova u Šumarskom listu sadrži i radove u Glasniku za šumske pokuse, a potom i radove u monografijama. Digitalna foto i filmska arhiva redovito se popunjavaju. Kako su ovi projekti od interesa za cjelokupnu šumarsku struku, a iziskuju znatna financijska ulaganja koja prelaze mogućnosti HŠD-a, dio projekta financira se iz sredstava znanstveno- istraživačkog rada (ZIR).
Na zgradi Šumarskoga doma. izmijenjeni su dotrajali krovni prozori, saniran je donji rub vanjske fasade zgrade i napravljeni su radovi sanacije zidova podrumskih prostora.
Izvješće o radu sekcije Pro Silva Croatia (Akademik Anić)
Sekcija Pro Silva Croatia u 2012. godini planirala je ostvariti sljedeće aktivnosti:
sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije,
nastaviti aktivnosti u procesu donošenja načela Pro Silva Europa za mediteranske šume,
organizirati znanstvenu ekskurziju u prašume istočnih Tatri u Slovačkoj,
nastaviti postupak kandidiranja izabranih šumskih sastojina za europsku listu reprezentativnih objekata Pro Silva Europa,
nadopunjavati postojeću Web stranicu sekcije u sklopu Web stranica HŠD-a,
propagirati rad asocijacije Pro Silva Europa informiranjem članova HŠD i javnosti.
Ostvareno je:
Godišnji sastanak Upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa održan je 28–30. lipnja 2012. godine u mjestu La Ferte Bernard (Francuska) u organizaciji Pro Silva France. Na sastanku je:

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 139     <-- 139 -->        PDF

prihvaćen zapisnik s prethodne sjednice održane 2011. godine u Austriji,
prihvaćeno izvješće o radu asocijacije u 2011. godini, kojega je prezentirao predsjednik,
prihvaćen blagajnički izvještaj asocijacije Pro Silva Europa,
izvješćeno je kako su ime i logo asocijacije službeno zaštićeni, što je učinjeno na naš zahtjev, ali Republika Hrvatska ulazi bez plaćanja naknade pod ovu zaštitu nakon ulaska u EU,
prihvaćeni su službeni dokumenti asocijacije koji se odnose na: a) prilagodbe šumskih ekosustava na klimatske promjene, b) energiju i šume, c) načela za šume Sredozemlja,
s obzirom na istek mandata dosadašnjeg predsjednika, izabran je novi predsjednik asocijacije, Phillipe Morgan iz Velike Britanije (Pro Silva Wales),
odlučeno da se sljedeći sastanak 2013. godine održi u Grčkoj, u organizaciji Pro Silva Greece.
O ovom sastanku detaljnije je izvješćeno u Šumarskom listu (Anić, I., 2012: Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa. Šumarski list 136(7–8): 391–394.
Na sjednici Upravnoga vijeća asocijacije u Francuskoj je predstavljena i usvojena konačna verzija teksta pod naslovom Pro Silva Europa – Pro Silva Mediterranea, general principles. Nakon naših primjedbi na verziju dokumenta iz 2011. godine, tekst je dorađen, primjedbe su najvećim dijelom usvojene, pa je konačna verzija sada postala službena. Preveli smo je na hrvatski jezik i može se pronaći na internetskim stranicama Sekcije HŠD Pro Silva Croatia pod naslovom "Načela asocijacije Pro Silva Europa za šume Sredozemlja".
Znanstvena ekskurzija u Slovačku ostvarena je u razdoblju 2–7. srpnja 2012. godine. Organizirala je Pro Silva Slovakia, a u sklopu međunarodnoga znanstvenoga skupa "Uzgajanje šuma u srednjoj Europi" koji je održan na Šumarskom fakultetu u Zvolenu. Naš tim od 6 osoba sudjelovao je na skupu, prezentirao je rad pod naslovom "Effects of pH concentrations on germination and development of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seed" ili "Utjecaj koncentracija pH na klijavost i razvoj klijanaca obične smreke (Picea abies (L.) Karst.), a potom sudjelovao na ekskurziji u šume Tatri.
U razdoblju 5–7. rujna 2012. godine organizirana je ekskurzija za članove Pro Silva Slovakia. Ekskurzija je nosila naslov Selection forests and selection forest management in Croatia ili Preborne šume i preborno gospodarenje u Hrvatskoj. Program je obuhvatio preborno gospodarenje (primjeri na NPŠO Zalesina Šumarskoga fakulteta i u Šumariji Ravna gora) te posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera. Gosti su bili smješteni na NPŠO Zalesina i sami su snosili troškove putovanja.
Web stranica sekcije Pro Silva Croatia izrađena je i aktivna, o čemu je izvješćeno i na web stranicama središnjice Pro Silva Europa. Stranica je krajem 2012. godine dopunjena novim podacima.
U rubrici "Jeste li znali" mogu se pročitati sljedeći tekstovi:
a) Pro Silva načela za gospodarenje šumama
b) Zagrebačka škola uzgajanja šuma i koncept Pro Silva
c) Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Pra­šumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj
d) Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske
e) Načela asocijacije Pro Silva Europa za šume Sredo­zemlja.
Promidžba asocijacije Pro Silva Europa odnosno Sekcije Hrvatskoga šumarskog društva Pro Silva Croatia bilo je dijelom svake od nabrojanih aktivnosti. Najveći korak u propagiranju učinjen je izradom web stranice. Uz to, voditelj sekcije je u svakom javnom nastupu – seminaru u protekloj godini spominjao značenje asocijacije i sekcije.
Izviješće o radu sekcije Hrvatska udruga za biomasu (mr. sc. Dundović)
U hotelu "Antunović", Zagreb, 23. 2. 2012. u organizaciji Energetika marketing d.o.o. (oko 200 sudionika) održan je seminar "Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – biomasa" gdje je J. Dundović sudjelovao s referatom Model Güssing – nove tehnologije na području OIE za grad Našice.
S referatom na istu temu J. Dundović sudjelovao je na Sveučilištu u Zagrebu, 5. 4. 2012., na skupu "Biomasa – Suradnja znanosti i industrije" (oko 150 sudionika) te 15. 11. 2012. održao predavanje na Šumarskom četvrtku ogranka Zagreb.
U HGK na sjednici Zajednice OIE 13. 4. 2012., kao predstavnik Grupacije za biomasu, dao je primjedbe na prijedlog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz OIE i kogeneraciju (30-tak sudionika).
U HGK 19. i 20. 4. 2012., održano je savjetovanje Toplinarstvo – energetska šansa Hrvatske u organizaciji URH-a, J. Dundović sudjelovao je 20. 4. 2012. na okruglom stolu s referatom Potencijali i politika korištenja šumske i drvne biomase za proizvodnju toplinske i električne energije u RH (oko 150 sudionika).
U hotelu International, Zagreb 14. 5. 2012., u organizaciji Njemačko-hrvatske industrijske komore J. Dundović sudjelovao je na simpoziju "Korištenje biomase i proizvodnja bioplina" (oko 200 sudionika).

ŠUMARSKI LIST 3-4/2013 str. 141     <-- 141 -->        PDF

b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2012. god
Povjerenstvo u sastavu: Jolanda Vincelj, predsjednik Đurđica Belić, član Ana Žnidarec,član
obavilo je popis imovine prema Odluci s 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, od 5. prosinca 2012. godine. O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo sljedeći izvještaj;
Popis je obavljen u vremenu od 15. prosinca 2012. do 10. siječnja 2013. god.
Popisano je sljedeće:
dugotrajna i kratkotrajna materijalna imovina
financijska imovina (kratkoročni depoziti u banci)
potraživanje i obveze (dugoročne i kratkoročne)
novac u blagajnama i na žiro računima
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno stanje odgovara knjižnom stanju.
Kratkoročna potraživanja iznose 270.084,69 kn i čine ih potraživanja od kupaca u iznosu od 194.250,00 kn, potraživanja za prihod od iznajmljivanja imovine u iznosu od 74.554,69 kn, te potraživanja za zajedničke troškove tj. troškove koje refundiraju najmoprimci u iznosu od 1.280,00 kn.
Kratkoročne obveze iznose 403.031,72 kn, a odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 158.413,54 kn, obveze za plaćanje poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 42.828,91 kn, te na obvezu u iznosu od 201.789,27 kn, što predstavlja kratkoročne obveze tj. iznos sredstva koja nisu utrošena u prethodnim razdobljima (rezervirana sredstva za radove na zgradi Šumarski dom) i koja se prenose u 2013. godinu kao neutrošena sredstva.
Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznose 2.100.000,00 kn.
Stanje na žiro računu iznosi 929.217,25 kn, stanje u blagajni 3.666,76 kn te stanje na deviznom računu iskazano u kunama iznosi 10.740,20 kn.
Povjerenstvo je utvrdilo da dio osnovnih sredstava nije više u uporabi zbog kvara ili dotrajalosti te stoga daje prijedlog za otpis osnovnih sredstava, čija je knjigovodstvena vrijednost nula.
Prijedlog se nalazi u prilogu.
Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:
popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara u uporabi
popis dugovanja na dan 31. prosinca 2012. godine.
popis potraživanja na dan 31. prosinca 2012.godine.
prijedlog za rashod osnovnih sredstava
c)
Prošlogodišnje, 136-to godište Šumarskoga lista tiskano je na 660 stranica, držeći se vremenskih okvira, tako da je dvobroj 11–12 izašao iz tiska krajem 2012. godine. Gledajući strukturu ovoga našeg znanstveno-stručnog i staleškog glasila, bilježimo kako je u njemu objavljeno: 31 znanstveni rad, od čega 26 izvornih znanstvenih radova, 3 prethodna priopćenja, 2 pregledna rada te 3 stručna rada. U ostalim rubrikama objavljeno je još 97 različitih napisa i izvješća. Tako primjerice rubrika Zaštita prirode sadrži 17 tekstova, Izazovi i suprotstavljanja 4, Aktualno 7, Obljetnice 2 (Šloserov dom na Risnjaku 80-ta i 130-ta obljetnica Hrvatskoga društva za gajenje lova i ribarstva). U rubrici Knjige i časopisi prikazano je 17 naslova, a u rubrici Znanstveni i stručni skupovi prikazano je 9 skupova. Rubrika Iz HŠD-a bilježi 10 izvješća, In memoriam 12 napisa i ostale rubrike 19. Značajno je da časopis drži, pa i povećava razinu kvalitete, čime osigurava visoki međunarodni znanstveni status glede A1 SCI bodova. Šumarski list 1–2/ 2013. upravo izlazi iz tiska i kreće u distribuciju. Uz njega je kao prilog tiskan i godišnji Sadržaj časopisa za 2012. god. Trenutno je veći broj domaćih i inozemnih znanstveno-stručnih članaka u postupku recenzije i postepeno se uz pridolazeće tekstove priprema dvobroj 3–4/2013. Za najavljeni posebni broj Šumarskoga lista posvećen prošlogodišnjem simpoziju o dabru nisu još u redakciju stigli svi predviđeni radovi, pa još nije krenula njegova grafička priprema.
d)
Nadzorni odbor u sastavu: Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., predsjednik dr. sc. Vlado Topić, član Ilija Gregorović, dipl. ing. šum., član
održao je sastanak dana 28. veljače 2013. godine kako bi pregledao materijalno – financijsku dokumentaciju HŠD-a s devetnaest ogranaka o čemu podnosi svoje Izvješće Upravnom odboru.
Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana 15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 00000083 kao jedinstvena udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima (19) i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.
Od 1.1.2008. godine računovodstvo vodi sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija koju je na temelju Zakona o računovodstvu donijela Vlada RH (NN br. 109/07).
U poslovanju u 2012. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 657.056,35 kn. Rezultat proizlazi iz ostvarenja većih prihoda od onih predviđenih Planom i to posebno u kategoriji prihoda od pretplate na Šumarski list – planirano 425.000,00, a ostvareno 587.740,00 kuna. Razlog je