DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Joso Vukelić
ŠUMSKA VEGETACIJA HRVATSKE
Prof. em. dr. sc. Vladimir Beus
Početkom mjeseca kolovoza ove godine tiskan je sveučilišni udžbenik ŠUMSKA VEGETACIJA HRVATSKE, autora prof. dr. sc. Jose Vukelića, u izdanju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Državnog zavoda za zaštitu prirode. Ovo obimno djelo (knjiga ima 403 stranice) predstavlja sintetski opis osebujne šumske vegetacije Hrvatske i znanstvenu sintezu istraživanja šumskih zajednica Hrvatske dvadesetak vrsnih fitocenologa u proteklih osamdeset godina. Ovoj skupini znanstvenika pripada i autor prof. dr. sc. Joso Vukelić, koji trideset godina istražuje šumsku vegetaciju Hrvatske, čiji su rezultati brojnih znanstvenih radova inkorporirani u ovo djelo.
Autor naglašava da je knjiga …"koncipirana kao spoj sveučilišnoga udžbenika za studente šumarstva i srodnih fakulteta, ali i kao znanstvena sinteza istraživanja šumskih zajednica Hrvatske u proteklih osamdeset godina. Taj ambiciozni i vrlo složen zadatak obuhvaćao je temeljito proučavanje opsežne literature, njezinu sažetu interpretaciju, obradu preko 4000 fitocenoloških snimaka, većinom njihovu statističku analizu i interpretaciju"… Kao primarni cilj ovoga rada autor ističe …" da se na znanstveno utemeljenim podacima opišu, analiziraju i objektivno vrednuju rezultati fitocenoloških istraživanja šumskih zajednica Hrvatske"…
Prezentirani pregled šumske vegetacije Hrvatske dan je na temelju 556 relevantnih literaturnih izvora i 3434 fitocenološka snimka koji su objavljeni u razdoblju od 1938. do 2012. godine. Asocijacija, njezin florni sastav, ekološki uvjeti, fizionomija i druge značajke, osnovna je jedinica za opis i analizu, a u pregledu su uvrštene gotovo sve opisane šumske asocijacije Hrvatske.
Opisu šumskih zajednica Hrvatske prethodi prikaz njihove sinsistematike, iz kojega se vidi raznovrsnost i bogatstvo šumske vegetacije Hrvatske. Ona je svrstana u 6 razreda, 8 redova, 19 sveza i 102 asocijacije.. Popis ovih sintaksona navedeni su u poglavlju: "Sinsistematika šumskih zajednica" i u naslovima prilikom tekstnoga opisa u poglavlju: "Opis šumskih zajednica", koje čini najveći dio ove knjige.
U ovom poglavlju za sintaksone višeg ranga (razred, red, sveza) dane su karakteristike u pogledu obuhvata šumskih zajednica i stanišnim uvjetima u kojima pridolaze, njihove fizionomije, sastav glavnih vrsta drveća i grmlja te vrsta prizemne flore. Za šumske zajednice ranga asocijacije i subasocijacije dani su podaci o njihovoj rasprostranjenosti, stanišnim prilikama, svojstvenim i razlikovnim vrstama, unutrašnjoj raščlanjenosti i sindinamskom razvoju, te svojstvene vrste sveze, reda i razreda prikazane tablično na osnovi većeg ili manjeg broja fitocenoloških snimaka za određene asocijacije, odnosno subasocijacije.
Pregled šumske vegetacije Hrvatske sadrži 36 fitocenoloških tablica u kojima je florni sastav asocijacija, odnosno subasocijacija prikazan sintetskim snimcima prema istraživanjima pojedinih autora ili pojedinih područja. Nazivi sintaksona navedeni su na latinskom i hrvatskom jeziku, a uz nazive za asocijacije navedeni su broj tablice i stupca u kojima su prikazane.
 

ŠUMARSKI LIST 9-10/2012 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Izrada ovih tablica zahtijevala je ogroman trud, uz znanje i iskustvo, i u ovoj knjizi se po prvi put uz opis šumskih zajednica Hrvatske donose i tablice s fitocenološkim snimcima, što predstavlja izvanrednu vrijednost ovoga djela. U ranijim pregledima šumske vegetacije Hrvatske samo u djelu Vegetation Südosteuropas (Horvat, Glavač, Ellenberg, 1974) uz opis šumskih zajednica, predočene su i tablice s fitocenološkim snimcima za tridesetak asocijacija i isto toliko subascoijacija šumskih zajednica Hrvatske.
U poglavlju "Opis šumskih zajednica" priloženo je i šest ordinatnih dijagrama za uspoređivanje sintaksona, kojima je uspoređeno 47 asocijacija za čiju je identifikaciju i razlikovanje bila važna statistička usporedba.
Kvaliteti ovoga djela doprinose i ilustracije šumskih zajednica ili njihovih flornih elemenata izborom odličnih fotografija visoke estetske i sadržajne vrijednosti.
Iza opisa šumskih zajednica predočeni su podaci o korištenoj literaturi. U knjizi Šumska vegetacija Hrvatske citiran je velik broj relevantnih literaturnih izvora, čak 556 jedinica, čiji su podaci navedeni u popisu literature. Ove činjenice ukazuju na širinu i studiozan pristup autora u obradi podataka i pisanju ovoga djela.
Knjiga je opremljena i sažetkom "Šumske vegetacije Hrvatske" na engleskom jeziku, čime je proširen krug korisnika i olakšano korištenje ove vrijedne knjige.
Na kraju knjige navedeno je Kazalo s abecednim redoslijedom latinskih imena sinsistematskih kategorija koje su obrađene ili navođene u tekstu.
Izradom ovog kapitalnog djela, autor prof. dr. sc. Joso Vukelić u potpunosti uspio u želji da se na znanstveno utemeljenim podacima opišu, analiziraju i objektivno vrednuju rezultati fitocenoloških istraživanja šumske vegetacije Hrvatske u proteklih osamdesetak godina. Primijenjena metoda rada omogućila je da je opisane sintaksone šumske vegetacije Hrvatske moguće međusobno uspoređivati, kao i uspoređivati ih s već poznatim sintaksonima susjednih i sličnih regija.
Knjiga Šumska vegetacija Hrvatske namijenjena je širokom krugu korisnika: studentima i postdiplomantima šumarstva i srodnih fakulteta, znanstvenicima koji proučavaju šumsku vegetaciju, šumarskim stručnjacima, djelatnicima u području očuvanja i zaštite prirode, poznavateljima i ljubiteljima šume.
Čestitke autoru prof. dr. sc. Josi Vukeliću na jedinstvenom djelu o šumskoj vegetaciji Hrvatske značajnom i za susjedne, ali i šire oblasti Europe.

Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske
Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić
Ove godine objavljena je vrlo vrijedna knjiga, “Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske" (“Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza"), čiji je urednik dr. sc. Dénes Bartha, profesor na Zapadnomađarskom sveučilištu u Sopronu. U uvodnom dijelu prikazan je povijesni pregled dendroloških istraživanja. Mađarska dendroflora razmjerno je bogata, s mnogo specifičnosti. Osim široko rasprostranjenih, cirkumborealnih, euroazijskih i europskih vrsta, značajan je broj kontinentalnih i submediteranskih flornih elemenata. Subborealne i subatlantske vrste daju obilježje dendroflori Mađarske. Neke se vrste spuštaju s Alpa ili Karpata, a neke su endemske, kao npr. mađarska divlja kruška, Pyrus magyarica Terpó. Od ukupnog broja autohtonih drvenastih vrsta 94 rastu kao drveće (uključujući mikrovrste iz roda Sorbus), 86 je vrsta grmlja, 11 patuljastog grmlja, 37 polugrmova (bez mikrovrsta iz roda Rubus), 4 penjačice i 2 vrste epifita. Osim navedenih, za 7 vrsta nije siguran status autohtonosti.