DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2012 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Znanstveni magistarski rad Damira Matoševića opsega je 157 stranica, sadrži 18 slikovnih priloga, 64 tablice i 114 navoda citirane literature. Sadržajno je rad podijeljen u osam poglavlja.
Autor naglašava važnost lovstva kao jedne od djelatnosti poduzeća Hrvatske šume, poziva se na dugu tradiciju zajedništva šumarstva i lovstva te ukazuje na ekonomske rezultate lovnog turizma. Obrazlaže i niz čimbenika koji posredno ili neposredno utječu na lovni turizam, kojega svrstava u elitni turizam.
Glavni cilj istraživanja je upoznati i prikazati stanje lovnog turizma u HŠ d.o.o. te odrediti smjernice i mogućnosti daljnjeg razvoja lovnog turizma. Da bi ostvario zacrtani cilj, ponajprije treba utvrditi stanje lovišta i uzgajališta divljači te analizirati poslovanje u lovnoturističkoj djelatnosti. Kao rezultat utvrđenog činjeničnog stanja lovišta i uzgajališta te dosadašnjeg poslovanja, uz primjenu spoznaja vezanih za ekonomiku i marketing, cilj je razraditi planiranje marketinga u lovnom turizmu.
Hrvatske šume gospodare s 27 lovišta i uzgajališta divljači na području čitave Hrvatske, odnosno svih 16 uprava. Radi opsega podataka autor se ograničio u svojim istraživanjima na 11 otvorenih lovišta i jedno uzgajalište, odnosno ukupno 12 subjekata za koje su pojedinačno prikazani elementi gospodarenja kroz pet godina, bitni za daljnju analizu.
Za analizu turističko–ugostiteljske ponude autor je uzeo 14 lovačkih domova, odnosno kuća, putem kojih se realiziraju noćenja i ugostiteljske usluge u sklopu lovnog turizma, što je također jedna od značajnijih stavki lovnog turizma.
U rezultatima rada autor analizira zasebno istraživane obje­kte te u cjelini poslovanje lovišta s težištem na lovni turizam i iskorištenost ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta.
U svojoj analizi stanja, ali i smjernica za predstojeće razdoblje, osvrće se na probleme koji su uočeni u dosadašnjem gospodarenju, te uzima u razmatranje trendove koji ukazuju na perspektivnije predstojeće razdoblje za lovni turizam. Na temelju toga obrazlaže pet predispozicija na kojima se treba temeljiti razvoj lovnog turizma u HŠ (cjelovita djelatnost poduzeća od uzgoja divljači lovnog turizma do smještaja, potom HŠ kao najveći lovoovlaštenik, stručno osoblje, vlastiti marketing, integralni nastup i sinergija svih sadržaja, što predstavlja prepoznatljivi brend).
Ukazuje na znatno veće potencijale i ponude divljači, posebice kroz povećanje udjela komercijalnog i trofejnog odstrela te dozvoljeno povećanje odstrelne kvote od 25–35% u odnosu na današnje stanje.
Poseban problem predstavlja slabo korištenje smještajnih kapaciteta, taj problem se može donekle riješiti upravo povećanjem lovnog turizma i količine odstrijeljene divljači putem komercijalnog lova. Uz povećanje smještaja paralelno se povećava udio ugostiteljske ponude.
Prodaja i plasman mesa divljači je problem koji je zanemaren, a dobrim marketingom može se postići znatno bolja cijena, a time i u konačnici poslovni rezultat.
Autor ukazuje i na premalo korištenja sitne divljači koja je ekonomski gledano kroz lovni turizam znatno isplativija od krupne divljači.
Autor ukazuje i na nerealno visoke opće troškove koji opterećuju lovstvo, čime ga dodatno stavljaju u negativni kontekst.
Povjerenstvo je u svojoj pozitivnoj ocjeni rada naglasilo da je prema prikazanom sadržaju rada, opsegu prikupljenih podataka i brojnim tablicama, grafikonima i analizama, vidljivo je da je autor ispunio postavljene ciljeve i zadatke u skladu s odobrenim naslovom magistarskoga rada.
Odabirom 12 objekata istraživanja različitih stanišnih uvje­­ta, različitih vrsta divljači i smjernica gospodarenja, ostvario je prvi preduvjet istraživanja i očekivanih razlika u području istraživanja. Prikupljanjem podataka o fondovima divljači, komercijalnom, odnosno trofejnom odstrelu u 12 lovišta, kroz 5 lovnogospodarskih godina, došlo se do većeg broja parametara na temelju kojih su izrađene analize, dobiveni rezultati i na temelju toga doneseni komentari i zaključci.
Svi dobiveni rezultati u financijskom poslovanju su proanalizirani i obrazloženi. Sadržajno i tehnički rad ispunjava kriterije samostalnoga znanstvenoga rada te predstavlja vrijedan doprinos znanstveno-istraživačkom radu iz područja lovstva, a u velikoj mjeri rezultati i rasprava mogu poslužiti u predstojećem razdoblju kao smjernice kod osmišljavanja marketinga lovnog turizma, kao i kod donošenja razvojnih planova HŠ, pa čak u jednom dijelu i kod donošenja zakonske regulative.
Cjelokupno gledajući, znanstveni magistarski rad Damira Matoševića, dipl. ing. šumarstva, predstavlja značajan doprinos istraživanju lovstva, lovnog gospodarenja i marketinga u lovnom turizmu. S jasnim pokazateljima dosadašnjeg financijskog poslovanja u lovstvu, ovaj rad daje analizu takvoga stanja, ali i smjernice s predispozicijama Hrvatskih šuma za pozitivne pomake u lovstvu kao jednoj od djelatnosti tvrtke.
Glede uloženogi truda i stečenog iskustva u lovstvu, poslovanju, posebice marketingu lovnog turizma, očekujemo i želimo novom magistru uspješan rad, te i da stečeno znanje što više ugradi u svakodnevni operativni rad. Kako je već više puta naglašeno zvanje magistra znanosti stječe se obranom rada, a diploma se "brani" radom i rezultatima kroz cijeli radni vijek.
Uz iskrene čestitke mr. sc. Damiru Matoševiću želimo puno uspjeha i dobru buduću suradnju u području znanstveno-istraživačkoga rada.