DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 96     <-- 96 -->        PDF

OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


HRVATSKO DRUŠTVO ZAGAJENJE LOVAI RIBARSTVA
PROSLAVILO JE 130. OBLJETNICU
ORGANIZIRANOG LOVSTVA U HRVATSKOJDana 9. prosionca 2011. god. svečanom sjednicom Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik Društva go -
Upravnog odbora Hrvatskoga društva za gajenje lova i sp. Ognjen Krajačić, pozdravivši sve nazočne,a pose b ribarstva,
obilježena je 130. obljetnica organiziranog no predsjednika Kinološkog saveza gosp. Damira Skoka
lovstva u Hrvatskoj. U prostorijama Društva u Gajevoj i predsjednika Ribolovnog saveza gosp.Vladimi ra Seulici
br. 6, okupilo se pedesetak članova i uzvanika te u vera, koji su Društvu uručili prigodna priznanja. Referat
svečanoj atmosferi, kojoj su pridonijeli rogisti – stude -o osnivanju lovačke organizacije, treće u Europi i prve
n ti Muzičke akademije, proslavljen je ovaj vrijedni ju -na njenom istočnom dijelu te bogatoj povijesti hrvatb
ilej. Kako se dan proslave određen za 9. prosinca skoga lovstva, održao je član UO Društva dr. Milje n ko
po klopio upravo s danom potpisivanja Pristupnog ugo-Zečević. Evocirao je uspomene na dan 22. pro sinca
vo ra s EU, veći broj uzvanika pismeno se ispričao,uz 1881. godine, kada su ugledni hrvatski lovci osnovali
že lju za daljnje uspješnodjelovanje i čestitku za jubilej. “Društvo za obranu lova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavo


niji”. Pravila Društva odobrila je Kraljevska zemaljska


vlada. Prvi predsjednik bio je grof Đuro Jelačić ml., a
tajnik dr. Josip Fon, izabrani na prvoj Skupštini Društva
održanoj 28. siječnja 1882. god. Društvo je 3. ožujka
1891. god. promijenilo naziv u “Prvo opće hrvatsko društvo
za gajenje lova i ribarstva”, a sljedeće godine počinje
izdavanje glasila pod naslovom “Viestnik prvoga
općega družtva za gojenje lova i ribarstva”. Ure d nik glasila
je kraljevski državni nadšumar, tajnik Društva Fran
Žaver Kerstečanek.


Nakon više promjena, Društvo 1919. god. dobiva
svoj konačni naziv “Hrvatsko društvo za gajenje lova i
ribarstva”,a zadatak mu je unapređenje lovstva, uzgajanje
i zaštita divljači, promicanje znanstvenog i izdavačkog
rada, organiziranje lovačkih izložbi, te borba


protiv zvjerokradica i krivolova, kao i briga o sigurno-


Slika 1. Rogisti


Slika 3. Predsjednik Ribolovnog saveza
Slika 2. Dr. Zečević i predsjednik Ognjen Krajačić (desno)


Vladimir Sever
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Slika 4. Predsjednik Kinolovnog saveza Dr. Damir Skok


sti lovačkoga osoblja i njihovih obitelji. U početku je
aktivan i ribolovni dio Društva, koji je postepeno odabrao
svoj samostalni put.


Drušvo ističe važnost uporabe u lovu čistokrvnih lovačkih
pasa, pa je to u stvari i početak hrvatske kinologije,
a streljačka sekcija 1937. god. organizira prvo
nagradno takmičenje u gađanju lovačkom puškom u disciplini
“trap”. Organizirane su lovačke izložbe: 1896.
god. u Budimpešti, 1899., 1900., 1902., 1925. i 1928.
god. u Zagrebu te 1937. god. u Berlinu. Održavaju se tečajevi,
lovački ispiti za lovne stažiste te edukacija članova,
što omogućava bogata vlastita biblioteka.


Godine 1925. prigodom održavanja lovačke izložbe
u Zagrebu, Društvo je sazvalo konferenciju izaslanika
lovačkih društava, na kojoj je zaključeno da se treba
osnovati Savez lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju.
Na sjednici održanoj 10. prosinca 1925. god. u Zagrebu,
skupština delegata prihvatila je pravila i izabrana


Slika 5. Priznanja Kinološkog i Ribarskog saveza Htvatske


je uprava. Za predsjednika je izabran dr. Milovan Zoričić,
a za tajnika ing. Ivo Čeović, istaknuti šumarnik i
pisac lovačke literature. U nastavnoj aktivnosi “Savez”
postaje službeni predstavnik hrvatskoga lovstva, a Hrvatsko
društvo za gajenje lovstva i ribarstva i dalje djeluje
na unapređenju lovstva i promicanju lovne etike.


Na ovome svečanom obilježavanju 130. obljetnice
organiziranog lovstva u Hrvatskoj nisu se pojavili
predstavnici “Saveza”, iako su bili pozvani. Nažalost,
nisu ni čestitali jubilej, jer im je vjerojatno dovoljan
njihov iz 1925. god., kojega im je ipak podarilo “Hrvatsko
društvo za gajenje lova i ribarstva”.


Kako smo već rekli, ova obljetnica slavila se upravo
na dan potpisivanja Pristupnoga ugovora s EU, kojoj
Hrvatska po svojo kulturi i orijentaciji već odavno pripada,
a i hrvatsko lovstvo se već više od stoljeća razvija
paralelno s lovstvom naprednih europskih zemalja.


Frane Grospić


NOVI DOKTORI ZNANOSTI


NEWS DOCTORS OF SCIENCE


GABRIJEL


Dr. sc. Gabrijel Horvat,dipl. ing. šum.,obranio je
dana 14. prosinca2011. godine disertaciju pod naslovom
“Sukcesija vegetacije nakon sječe kultura četinjača na
Kalniku”.


Disertacija je obranjena na Zavo du za šumarsku genetiku,
dendrolo gi ju i botaniku, Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, pred povjerenstvom u sastavu:
doc.dr. sc. Željko Škvorc –predsjednik, prof. dr. sc.
Jozo Franjić – mentor-član i doc. dr. sc. Andraž
Čarni–član, ZRC SAZU, Ljubljana (Slovenija).


Gabrijel Horvat rođen je 18. ruj na 1959. godine u
Varaždinu. Djetinjstvo i mladost je proveo na Kalniku, i


HORVAT


to u lugarnicama Gabrinovec i Drenovec. Osnovnu
školu je završio u Svibovcu. Srednje obrazovanje je stekao
u GimnazijiVaraždin.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je
1978. godine, a diplomirao je 1982. godine s temom
“Ekološki aspekt šteta od ledenog ovoja u šumskim sastojinama
gospodarske jedinice Kalnik”.


Pripravnički staž obavio je u Stručnim službama
Šumskoga gospodarstvaVaraždin, nakon čega je postavljen
za revirnika u Šumariji Ludbreg i na tome radnome
mjestu radi do 2002. godine,kada je imenovan upraviteljem
Šumarije Ludbreg, koju funkciju i danas obnaša.