DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 79     <-- 79 -->        PDF

odgoda plaćanja 90 dana, reprogramiranje dugovanja i
sl.), omogućile im opstanak i oporavak.


Poslodavci su protiv izdvajanja za općekorisne funkcije
šuma, žele da im se i ta mala naknada ukine, jer nisu
prilike da bi oni minimalno izdvajali za opće dobro. No,
nisu protiv toga da na teret cijeloga društva dobivaju različiteoblike
državne pomoći, kroz bespovratna novčana
sredstva i umanjivanja raznih poreznih i neporeznih naknada,
kako bi što lakše sačuvali svoj kapital,sa željom
da ga što više povećaju. U interesu povećanja svoga kapitala
i profita oni su voljni što brže zapošljavati i otpuštati
učinkovitiju i jeftiniju obespravljenu radnu snagu
od nekvalificirane,do akademski obrazovane.


Tragično je što oni ne shvaćaju da ima općih interesa
koji su i u njihovom interesu i da šume imaju
mnogo šire značenje od gospodarskog, prirodnog kapitala.
Prepoznate kao specifičan, složen ekološki sustav
koji višestruko izravno i neizravno utječe na kvalitetu
života, proglašene su Ustavnim dobrom od općeg interesa.
Samo uz racionalno i održivo gospodarenje šume
mogu ostati samoobnovljiv resurs, a da se uz izvor prihoda
ne umanjuje i njihova funkcija općeg dobra.


Ukoliko bi Vlada, pomažući pravne osobe koje u
RH obavljaju gospodarsku djelatnost, donijela odluku


o ukidanju naknade za općekorisne funkcije šuma
(0,0525 % od prihoda) dovela bi u pitanje kvalitetu i
obim gospodarenja šumama, što se posebice odnosi na
šume uz jadransku obalu,njeno zaleđe i dio šuma kontinentalnog
krša. Ove šume imaju neprocjenjive općekorisne
vrijednosti, njihova uloga je ponajprije
zaštitna, a tek manjim dijelom i gospodarska.


Šume su specifično nacionalno prirodno bogatstvo
od posebnog interesa za državu,tj. njezine građane. S
vjerom u pronalaženje pravih rješenja za izlazak iz
krize i pozitivne zaokrete u politici zaštite nacionalnih
interesa, vjerujmo dašume, uz zemlju i vodu,neće biti
predmet prodaje ili ustupanja tj. eksploatacijske koncesije
kojom bi i najmanji dio profita, koji pripada ovoj
siromašnoj državi, pripao koncesionaru i punio privatne
džepove. Tko, uostalom, još ima pravo provoditi
kratkoročne krive politike s dugoročnim posljedicama?


Mr. sc. Jadranka Šalek Grginčić, dipl. ing. šum.,
e-mail: jadranka.salek-grgincic@hrsume.hr


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


Znanstvena monografija


ŠUME HRVATSKOGASREDOZEMLJA


Krajem prošle godine, točnije 13. prosinca 2011. u
Hrvatskom novinarskom društvu, promovirana je najnovija
znanstvena monografija u izdanju Akademije
šumarskih znanosti, pod naslovom ŠUME HRVATSKOGA
SREDOZEMLJA. Nazočne, koji su dobrano
ispunili veliku dvoranu, pozdravio je i zahvalio im se
na odazivu, predsjednikAkademije šumarskih znanosti
i glavni urednik ove znanstvene monografije akademik
Slavko Matić. Naglasio je, kako je to značajan doprinos
obilježavanju 2011. Međunarodne godine šuma, a
poklapa se s 50. obljetnicom uske suradnjom znanosti i
struke i 150. obljetnicom Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti, pa 2011. možemo označiti obljetničkom
godinom. Šume hrvatskoga Sredozemlja zauzimaju
površinu od 24 % kopnenog dijela Hrvatske, a zbog dugotrajnog
negativnog utjecaja čovjeka oko 60 % tih
šumaje u lošem stanju (pretežito su to degradacijski
stadiji gariga, šibljaka, makije i šikara), no unatoč tomu
što ne pretstavljuju značajniju sirovinsku osnovicu za
drvoprerađivačku proizvodnju, one imaju neprocjenjivu
općekorisnu ulogu. “Zbog toga smo svi obvezni
raditi na promjeni postojećeg stanja i pretvorbi tih stadija
u jedan od viših uzgojnih oblika. Nadamo se da će
ova znanstvena monografija dati svoj prilog uspješnom
ostvarenju postavljenoga cilja”.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Prof. dr. sc. Emil Klimo sa Šumarskoga fakulteta
Mendelovog sveučilišta u Brnu, kao jedan od recenzenata
monografije istako je njezinu značajnu ulogu u obrazovanju
šumarskih kadrova u čitavoj europskoj mediteranskoj
regiji, posebice što je pisana uz hrvatski i na engleskom
jeziku, što će biti važno nakon ulaska Hrvatske u EU.


Monografiju je detaljnije predstavio prof. dr. sc.
IgorAnić, jedan od članova Uredništva, osvrnuvši se
kratko na pojedina poglavlja ičlanke unutar poglavlja
navode ći autore pojedinih članaka. Knjiga je dimenzija
235 x 310 mm, 740 str., pisana na hrvatskom i engleskom
jeziku, tvrdo ukoričena, s omotnicom na kojoj je
na prednjoj strani fotografijas otoka Mljeta(Saplunara),
a na zadnjoj Dinara i detalji s otoka Lošinja i Korčule
(fotografije Zvonimira Tanockog). Monografija sadrži
37 tablica, 78 grafikona,35crteža,20 karata,19 crno-bijelih
fotografija i 375 fotografija u boji.U impresumu
stoji da je, kao što smo već rekli, izdavačAkademija Šumarskih
znanosti (za izdavača Slavko Matić); suizdava či
su Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo (za
suizdavače DarkoVuletić i Petar Jurjević);glavni urednik
je Slavko Matić, urednici Slavko Matić, Branimir
Prpić, Hranislav Jakovac, JosoVukelić, Igor Anić i Da mir
Delač; tehnički urednik Hranislav Jakovac; lektura i
korektura hrvatskoga jezika BrankaTafra; engleski prijevod
i korektura LjerkaVajagić i Renata Barac-Peršin;
lektura engleskoga jezika Mark Davies, recenzenti
Emil Klimo (Češka), Jurij Diaci (Slovenija) i Marijan
Brežnjak (Hrvatska) i naposljetku grafička priprema
Žu pančić HR d.o.o., a tisak DENONAd.o.o.


UzProsloviUvodkoje je napisao glavni urednik
akademik Slavko Matić, monografija je podijeljena u 9
poglavlja. Prvo poglavlje POVIJEST ŠUMA I ŠUMARSTVAHRVATSKOGASREDOZEMLJA,
čiji
je urednikŠime Meštrovićsadrži 6 članaka:Zakoni,
propisi, uredbe i karte u povijesti šuma hrvatskoga
sredozemlja (autori: Šime Meštrović, Slavko Matić,
Vlado Topić); Šumarstvo primorskoga krša u 19. i
20 stoljeću (autor Vice Ivančević); Parkovi hrvatskoga
sredozemlja – povijesni razvoj (autor Šime
Meštrović); Razvoj parkova na jadrankom području
(autor Dražen Grgurević); Kratki povijesni pregled
faune hrvatskoga Sredozemlja (autori: Šime
Meštrović, Dominik Raguž); Obrazovanje i znanost
(autor Šime Meštrović).


Drugo poglavljeEKOLOŠKE PRILIKE I ŠUMSKA
VEGETACIJA, čiji je urednik Joso Vukelić
sadr ži 7 članaka: Mineraloško-petrološko-geološki
as pekti stijenskoga supstrata Istre, Primorja i Dalmacije(
autori:Vladimir Zebec, Marta Crnjaković, Nikola
Pernar);Tlo(autori: Nikola Pernar, Boris Vrbek,
Darko Bakšić);Klimatska obilježja i vegetacija sredozemne
Hrvatske(autori: Zvonko Seletković, Ivica
Tikvić, Marko Vučetić, Damir Ugarković); Taksonomska
problematika i rasprostranjenost glavnih vrsta


Zajednički snimak članova senjskoga Inspektorata iz 1925.
god. (uz lugarsko osoblje u sredini drugoga re da je Josip Balen)


Šuma crnoga graba i crnoga bora u Senjskoj drazi(Ostryo-
Pinetum)


drveća (autori: Ivo Trinajstić, Jozo Franjić, Marilena
Idžojtić, Željko Škvorc); Fitografska rasčlanjenost
biljnoga pokrova(autor IvoTrinajstić); Šumska vegetacija
hrvatskoga Sredozemlja(autori: JosoVukelić,
IvoTrinajstić Dario Baričević); Zaštićeni prirodni
objekti šumske vegetacije u sredozemnom području
Hrvatske(autori: Željko Španjol, JosoVukelić, Roma no
Rosavec, Damir Barčić).


Treće poglavlje EKOLOŠKAKONSTITUCIJA,
OPĆEKORISNE FUNCIJE I UGROŽENOST
ŠUMA, čoji je urednikBranimirPrpićsadrži 4 član ka:
Ekološka konstitucija značajnijih vrsta drveća i
grmlja(autori: Branimir Prpić, IvicaTikvić, Marilena
Idžojtić, Zvonko Seletković); Kartiranje općekorisnih
funkcija šuma u Sredozemlju (autori: Branimir
Prpić, Renata Pernar, Petar Jurjević, Ivica Milković,
MiljenkoVrebčević, Stjepan Petreš); Stanje oštećenosti
sredozemnih šuma i utjecaj imisija(autori: Ivan
Seletković, Nenad Potočić);Protuerozijska, hidrološka
i vodozaštitna uloga sredozemnih šuma(autori:
VladoTopić, Lukrecija Butorac).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Hrast crnika (Quercus ilex L.)


Četvrto poglavljeOPLEMENJIVANJE I OČUVANJE
GENETSKIH IZVORA, čiji je urednikDavorin
Kajba, sadrži 3 članka:Dostignuća na ople menjivanju
vrsta drveća sredozemnih šuma(autori: Davorin Kajba,
Joso Gračan, Saša Bogdan, Mladen Ivanković);Očuvanje
genetske raznolikosti crnoga bora(Pinus nigraArnold)
(autori: Saša Bogdan, Davorin Kajba, Mladen
Ivanković, Joso Gračan); Sjemenska područja, zone i
jedinice u hrvatskom Sredozemlju (autori: Joso Gračan;
Slavko Matić, Mladen Ivanković, Milan Oršanić).


Selekcionirani kultivari alepskoga i crnoga bora


Peto poglavlje UZGAJANJE ŠUMA HRVATSKOGA
SREDOZEMLJA, čiji je urednik Slavko
Matić sadrži 4 članka: Njega i obnova šuma hrvatskoga
Sredozemlja(autori: Slavko Matić, IgorAnić,
Milan Oršanić Stjepan Mikac); Pošumljavanje krša
hrvatskoga Sredozemlja(autori: Slavko Matić, Milan
Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić, Vlado Topić,
Stjepan Mikac, Zoran Đurđević); Sjemenarstvo važnijih
vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja
(autori: Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Ma tić);
Rasadničarska proizvodnja značajnijih vrsta
drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja (autori:
Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić).


Suvremeni plastenik s automatiziranim sustavom zagrijavanja/
hlađenja i prskanja


Šesto poglavlje UREĐIVANJE I VRIJEDNOST
ŠUMA, čiji je urednikŠime Meštrovićsadrži 2 član ka:
Razvoj i perspektive (autori: Šime Meštrović, Jura
Čavlović, Mario Božić);Procjena vrijednosti općekorisnih
funkcija sredozemnih šuma primjenom šumarskih
ekoloških i klasičnih ekonomskih načela
(autori: Petar Jurjević, Branimir Prpić, DijanaVuletić,
Hranislav Jakovac, Stjepan Posavec).


Šume su proizvođači pitke vode


Sedmo poglavlje ŠTETNI BIOTSKI ČIMBENICI,
ŠUMSKI POŽARI I LOVSTVO, čiji je urednikMilan
Glavaš, sadrži 6 članaka:Bolesti šumskoga
drveća(autori: Milan Glavaš, Danko Diminić);Entomološki
kompleks sredozemnih šuma(autori: Boris
Hrašovec, Miroslav Harapin, Milan Pernek); Šumski
požari na kršu(autori: Milan Glavaš, Zoran Đurđević,
Petar Jurjević); Protupožarne prometnice u sredozemnim
šumama (autori: Dragutin Pičman, Tibor
Pen tek); Integralna zaštita šuma (autori: Miroslav
Ha rapin, Milan Glavaš); Divljač i lovstvo u sredozemnim
šumama(autori: Marijan Grubešić, Krešimir
Krapinec).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Opožarene šumske površine i jedan od načina gašenja šum-
skoga požara (kanaderom)
“Soha” – palac na betinskoj gajeti
ŠTITA DRVA, čiji je urednikBoris Ljuljka, sadrži 5
članaka: Struktura, tehnička i uporabna svojstva
Osmo poglavlje SVOJSTVA, UPORABA I ZA


je izrazio želju da se ova monografija, pa i preostali prinekih
komercijalnih vrsta drva (autori: Slavko Go


mjerci prethodno tiskanih monografija, nađu na polivorčin,
Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Bogoslav


cama knjižnica, kako bi se šumarska struka približila
Ševc);Šume hrvatskoga Sredozemlja i proizvodnja
drva za bioenergiju(autor Slavko Matić);Uporabne
značajke šumskih kultura alepskoga bora (Pinus
Halepensis Mill.) (autori:Ante P.B. Krpan,Tomislav
Poršinsky, Željko Zečić, Igor Stankić); Primjena drva
hrvatskoga Sredozemlja u brodogradnji (autor
Slavko Govorčin);Prirodna trajnost, postupci i sredstva
za zaštitu nekih komercijalnih vrsta drva hrvatskih
sredozemnih šuma(autor Radovan Despot).
Deveto poglavljeBIBLIOGRAFIJA, čiji je urednikHranislav
Jakovac,na 29 stranica sadrži čak 962
podataka korištene literature.


što većem broju građana, a sve u cilju shvaćanja važno-
Monografija završava s Kazalom imena,Adresarom


sti šuma i njihovoga očuvanja putem uzgojnih zahvata,
suradnika, popisom autora fotografija i Sadržajem.


odnosno kroz aktivnu a ne pasivnu zaštitu, koju mnogi
Zahvaljujući se nazočnima na pažljivom praćenju
neupućeni zagovaraju.
pred stavlajnja monografije i strpljenju, glavni urednik


H.Jakovac


Ana Horvat: STABLOPIS
hrvatski pjesnici o stablu i šumi


U Društvu hrvatskih književnika
(DHK) 30. studenoga 2011. god.,
Hrvatsko šumarsko društvo je u nizu
svojih aktivnosti, a povodom obilježavanja
2011. god. kao Među narodne
godine šuma, organizira lo
predstavljanje antologijeSTABLOPIS
– hrvatski pjesnici o stablu i
šumi, koju je sastavila književnica
AnaHorvat.Nazočnima, koji su
ispunili dvoranu do posljednjeg
mjesta,o knjizi su govorili i predstavili
je: Lada Žigo, voditeljica
Književne tribine DHK, Božica


Jelu šić kao recenzentica, Damir


Slijeva: Urša Raukar, Damir Delač, Božica Jelušić, Ana Horvat, Lada Žigo i Ivor Horvatić