DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 75     <-- 75 -->        PDF

73
lja, pa bilo to i veći gradovi, u kojima prevladavaju
stare građevine, tornjevi, mostovi, parkovi sa starim dr-
većem. Gubeći prirođeni strah pred čovjekom,ona gni-
jezdi u krošnjama drveća što krase pojedine parkove,
ne obazirući se na vrevu ispod sebe, nemajući sa svije-
tom nikakve veze. “Sva bića koja su se prilagodila ži-
votu u naseljenim mjestima, gradovima, postala su
time životni drugovi čovjeka, pa su danas često pove-
zana s njim u životu i u smrti” (Natzmer 1960). To
vrijedi i za čavku zlogodnjaču, pticu 2012. godine.
Alojzije Frković
Korištena literatura
Božič, I.(1983). Ptiči Slovenije. Lovska zveza Slo-
venije, Ljubljana
Giliard,E.,T. (1968). Ilustrovana enciklopedija živo-
tinjskog carstva – Ptice. Mladinska knjiga, Ljub-
ljana.
Heinzel, H. et all (1999). Ptice Hrvatske i Europe.
Hrvatsko ornitološko društvo, Zagreb
Natzmer, G.(1960).Tajni život prirode. Matica Hr-
vatska, Zagreb.
Piškorić,O(1986). Ponašanje vrane gačac (Corvus
frugilegus L.)nakon skidanja gnijezda sa stabala
u parku Zrinjevac. Larus X:162–165.
Radović, D.(2004).Vrane. U: Lovstvo (ur. Z. Mu-
stapić), str. 178-181. Hrvatski lovački Savez, Za-
greb.
Rucner, D. - R. Kroneisl (1955). Moja knjiga o
pticama. Školska knjiga, Zagreb.
Šentija, J. (2000). S Krležom, poslije 71. Zapisi iz
leksikografskog rokovnika. Masmedia d.o.o.,
Zagreb.
Campanula carnica Schiede. – LANOLISNI ZVONČIĆ
(C. linifolia Nath.)
Stabljika lanolisnog zvončića je uspravna s jednim
cvijetom ili račvasta s 2 do 6 cvjetova. Listovi su izra-
zito dugi te neznatno čupavo dlakavi. Oni koji rastu iz-
ravno iz korjena su naopako jajasti i malobrojni za
razliku od listova stabljike koji su linearno-lancetasti,
mnogobrojni te dugački. Stabljike su gusto zbijene, ali
one koje rastu iz korjena znatno su duže od ostalih.
Cvijetvi su ljubičasti s šiljastim režnjevima čaške. Cvi-
jeta uVII iVIII mjesecu, a raste u pukotinama stijena i
točilima od montanog do alpskog pojasa.
Campanula carnicakod nas raste naVelebitu (Viso-
čica), Ličkoj Plješivici i na Kleku. Mi smo lanolisni
zvončić našli na Ivančici, te je to do sada kod nas je-
dino poznato nalazište izvan područja Dinarida. Osim
u HrvatskojCampanula carnicaraste još u Mađarskoj,
Sloveniji,Austriji i Italiji.
Zdravko Cerovečki, dipl. ing. šum.
ČUVARI RIJEKA POMOĆI ĆE ZAŠTITI MURU, DRAVU I
DUNAV OD UNIŠTENJA, KAŽE WWF
Uoči Svjetskog dana močvarnih staništai 41. godiš-
njice Konvencije o močvarnim staništima od međuna-
rodne važnosti (Ramsarska konvencija) WWF je u
Hrvatskoj lansirao kampanju “Čuvari rijeka” s ciljem
očuvanja “EuropskeAmazone”
ZAGREB, 1. veljače–Vrlo simbolična i nadasve ne-
obična scena mogla se vidjeti naTrgu bana Jelačića uoči
Svjetskog dana močvarnih staništa koji se obilježava 2.
veljače. Duga plava traka na središnjem zagrebačkom
trgu u rukama šestero ljudi odjevenih u neobične uni-


ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ćemo o tome hrvatskuVladu i medije, kao i Europsku
komisiju, gdje uvijek žele znati ako se u Hrvatskoj radi
nešto što nije u skladu s EU direktivama”.
Netaknute rijeke i poplavne ravnice u Hrvatskoj,
dio su europske baštine te moraju biti zaštićene od bilo
kakvog daljnjeg uništenja. Prirodni dijelovi Drave i
Mure, kao i dijela Dunavasu pogođeni: rijeke su nepo-
trebno regulirane,a njihov šljunak i pijesak se nekon-
torlirano iskorištava. Razorne mjere koje provode tijela
za upravljanje vodama u Hrvatskoj i Srbiji ozbiljno
štete prirodnim rijekama i lokalnom stanovništvu.
Takve mjere su protivne praksi Europske unije i u su-
protnosti su sa svim međunarodnim naporima zaštitara
prirode. Opstanak vrsta poput male čigre ili kebrača
koje su na pragu izumiranja,ovisi o netaknutom krajo-
liku takozvane “EuropskeAmazone”. Ilegalna iskapanja
šljunka na mađarskoj strani Drave zaustavljena su u je -
sen 2011. Čuvari rijeka se nadaju da se ta iskapanja neće
ponoviti te da nikome neće biti dana dozvola za iskapa-
nje u bilo kojoj od zemalja kroz koje se proteže budući
biosferni rezervat. Hrvatske rijeke nisu jedine koje će
biti kontrolirane – Čuvari rijeka paJzit će i na obale u
Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji te kontaktirati partnerske
NVU iz susjednih zemalja. Projekt “Zaštita europske li-
nije života” je, naime, prekogranični projekt kojeg
WWF provodi u pet zemalja budućeg rezervata biosfere.
Čuvari rijeka, važno je naglasiti, ne traže na oba-
lama samo nedostatke, već svoje vrijeme u plovilima
koriste i za znanstvena istraživanja.
Ovih dana, dok je trajalo Međuna-
rodno zimsko prebrojavanje ptica
močvarica, Čuvari rijeka su uvelike
doprinijeli ukupnom zbiru koji će
biti poznat kroz nekoliko dana.
Petra Boić Petrač,
e-mail: PPetrac@wwf.panda.org
wwf.panda.org/croatia
forme.Traka simbolizira rijeku, dok ljudi u uniformama
predstavljaju grupu entuzijasta – Čuvare rijeka – koji će
učiniti baš sve da zaustave uništavanje hrvatskih rijeka:
Mure, Drave i Dunava.
Ovo simbolično okupljanje označilo je početak
WWF-ove kampanje “Čuvari rijeka”. Olga Jovanović,
asistent za projekte voda WWF-ovog Mediteranskog
programa u Hrvatskoj, objasnila je na konferenciji za
novinare u zagrebačkom Kulturno informativnom cen-
tru: “Ključ za uspješnu zaštitu očuvanih rijeka je redo-
vito obilaženje terena, kako bi se na vrijeme uočile
moguće prijetnje te, ako je potrebno, djelovaloprotiv
njih”. Prvi put u Hrvatskoj grupa ljudi koja brine o rije-
kama se udružila. “Mreža Čuvara rijeka direktno će
pridonijeti zaštiti rječnih područja koja su hrvatska i
mađarska vlada nominirale za UNESCO-v prekograni-
čni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.”
74
Kampanja “Čuvari rijeka” dio je projekta “Zaštita
europske linije života”, koju WWF i Euronatur pro-
vode u partnerstvu s lokalnim nevladinim organizaci-
jama: Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Zeleni
Osijek, Zeus, Franjo Koščec, Baobab, Prirodoslovno
društvo Drava i Dravska liga.
“Čuvari rijeka će redovito pregledavati ukupno 470
km Mure, Drave i Dunava tijekom sljedeće dvije go-
dine”, objašnjavaTibor Mikuška iz Hrvatskog društva
za zaštitu ptica i prirode, koordinatorWWF-ove kam-
panje. “Pronađemo li bilo što neprikladno, obavijestit