DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 106     <-- 106 -->        PDF

IN MEMORIAM
Prof. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIR PRPIĆ,


Iako smo bili upoznati s bolešću
profesora Branimira Prpića i zajedno
suosjećali s njim i njegovom
obitelji,vijest o njegovom odlasku
teško je pala svima nama koji smo
ga poznavali te s njim i uz njegovo
djelo bili vezani.


Rođen je 1. 9. 1927. godine u
Stankovcu, gdje provodi dio djetinjstva
i završava osnovno školovanje.
U Petrinji pohađa gimnaziju,
a maturira u Zagrebu. Na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
diplomira 1954.godine. Kao
dipl.ing. šumarstva počinje raditi u
šumariji Lipovljani, a za šumske
ekosustave ovoga kraja i NPŠO Lipovljane
ostaje vezan gotovo tijekom
cijeloga radnog vijeka.


Od 1958.godine pa do odlaska
u mirovinu, a i poslije toga, kao
profesor emeritus neraskidivo je
vezan uz Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu. Te 1958. godine
izabran je za asistenta u Zavodu za
uzgajanje šuma.


Disertaciju pod naslovom “Korijenov
sis tem poljskog jasena (Fraxinus
angustifoliaVahl) u različitim
tipovima posavskih nizinskih šuma”
obranio je 1966. godine. Istovremeno
istražuje zakorjenjivanje hrasta
lužnjaka i crne johe kako bi
utvrdio stanje u rizosferi,gdje ove
tri vrste predstavljaju glavne vrste
drveća nizinskih šumskih ekosustava.
Školsku godinu 1966/67. proveo
je u Zavodu za uzgajanje šuma
Savezne visoke tehničke škole u Zurichu
na studijskom boravku kod
poznatog europskog uzgajivača
šuma prof. H. Leinbundguta. Tu
istražuje oblik debla, staništei biološke
uzroke kao posljedice vjetro izvala
obične smreke.


U svom znanstveno-istraživačkom
i nastavnom radu veliku po


dipl. ing. šum. (1927–2012)zornost posvećuje funkcioniranju
šumskog drveća i njihovih sastojina
u različitim stanišnim prilikama,
ukazujući na promjene koje su evidentne
i na mogućnosti jedinke ili
zajednice da ih svojim biološkim
svojstvima savlada ili im se barem
prilagodi.


Problem funkcioniranja nizinskih
šumskih ekosustava detaljno
istražuje i postavlja širok pristup
ekosistematskoj problematici,s težnjom
sintezi bioloških, hidroloških,
klimatskih,orografskih i pedoloških
rezultata istraživanjaintegriranihu
ekološkoj konstituciji vrste.Proučavajući
zakorjenjivanje suočava se s
pojavom fiziološkog srašćivanja korijenja
unutarvrste. Kod poljskog
jasena utvrdio je inhibitorno djelovanje,
a kod hrasta lužnjaka i obične
jele fiziološko srašćivanje korijena.


Uviđa potrebu uže suradnje s
drugim disciplinama i granama privrede,
osjeća da gubimo bitku s vodnim
režimom.To potvrđuje mnogim
svojim istraživanjima i danas uživa
ugled vrsnog poznavatelja utjecaja
promjene režima vlaženja na funkcioniranje
šumskih ekosustava. Izlazeći
u susret ovom vrlo izazovnom
kompleksnom pitanju još prije 40
godina postavlja na NPŠO-Lipovljanistacionar,
danas bireklimonitoring,
na kojemu opsežno prati
stanišne i sastojinske prilike u poplav
noj šumi hrasta lužnjaka. Sva
njegova istraživanja upućuju da
nizinski šumski ekosustavi imaju
izuzetnu ekološku i gospodarsku
vrijednost i da su jako osjetljivi na
promjene vodnog režima. Postavio
je holistički ekofiziološki pristup
problematici nizinskih šuma, koji
podrazumijeva povezivanje staništa
i životne zajednice.Branimir Prpić
izvrstan je sintetičar rezultata eksperi
mentalno-ekoloških istraživanja.
Re zultati tih istraživanja utiru put
kreaciji smjernica za šumsko-uzgojne
zahvate u gospodarenju tim
šumama i neupitno predstavljaju
snažan argument za potrebu zaštite
preostalih staništa hrasta lužnjaka u
Hrvatskoj.Kao poznavatelj ekološ kih
i bioloških značajki nizinskih
šuma, vodio je timove za izradu studija
utjecaja na okoliš (regulacija rijeke
Save, vodne stepenice na
Dravi, trasa kanala Dunav-Sava i
dr.).Predstavnikje šumarske struke
u različitim stručnim tijelimau vrlo
osjetljivim raspravama u traženju
optimalnih rješenja s predstavnicima
ostalih strukaoko zahvata od
kojih se realno mogao očekivati nepovoljan
utjecaj na šume. Upravo
radi zalaganja i autoriteta Branimira
Prpića, puno je lijepih i vrijednih
šuma spašeno.


Odnos šume prema klimi također
je predmet njegovog djelovanja.


Omiljena istraživanja B. Prpića
odvijaju se u prašumama,čiju strukturu
uzima kao model za višenamjensku
šumu s naglašenim općekorisnim
funkcijama tedokazuje da je upravo
ta uloga šume najveća i najvažnija.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 107     <-- 107 -->        PDF

U suradnji s istraživačima iz


Njemačke, 1985. godine upozorio


je na pojavu propadanja obične jele


u Hrvatskoj.Dvije godine kasnije u
Hrvatskoj postavlja sustav praćenja
propadanja šuma kompatibilan
s ostalim zemljama EU i od tada
Hrvatska postaje članom Međunarodnog
programa za procjene i praćenje
utjecaja zračnog onečišćenja
na šume.Istražuje oštećenost šums kog
drveća te opterećenost sastojine
i staništa one čišćenjima različitog
porijekla i problem saniranja oštećenih
šuma.


Razvio je nacionalnu klasifikaciju
Općekorisnih funkcija šuma –
OKFŠkoja je postala temelj vrednovanja
šuma i plaćanja naknada.


Otvorio je put primjeni ekoloških
načela u kreaciji šumsko-uzgojnih
zahvata usmjerenih s jedne
strane prirastu,a s druge strane stabilnosti
i zaštiti prirodnih šumskih
ekosustava.


Voditelj je brojnih domaćih
znan stvenih projekata i član međunarodnih
znanstvenih timova.


Profesor Prpić potvrdio se kao
znanstvenik ispred svoga vremena
upravopo originalnom pristupu šumarskim
problemima.


Svoj vrlo bogat i opsežan znanstveno-
istraživački rad okrunio je s
preko 200 radova,koji su objavljeni
u prestižnim časopisima i brojnim
knjigama, publikacijama, na radiju i
TV.Uz to što je vrstan znanstvenik
posjeduje i svojstvo jednostavnog
pristupa i objašnjavanja rezultata is tra
živanja raznim auditorijima.
Osjeća trenutak kada i gdje treba o
problemu progovoriti. Njegova odmje
rena riječ slušala se i izvan
okvi ra naše struke. Ova aktivnost
predstavlja njegov veliki doprinos
popularizaciji šumarske znanosti i
shvaćanja uloge šume u prostoru.


Njegova je nastavna djelatnost bogata
i značajna, 34 godine sudjelujeu
kreiranju i izvođenju svih oblika i
stupnjeva sveučilišne nastave.


Seriozan profesor neupitna ugle da
i autoriteta, omiljen među studentima
i kolegama iz akademskog
kruga, uzor mlađim djelatnicima i
oslonac stručnjacima u praksi.


Nastavnik je na više kolegija
kao što su; Ekologija šuma, Fitološka
bioklimatologija te Uređivanje
bujica i vodogradnja.


Voditelj poslijediplomskih studija,
mentor velikog broja diplomskih
radova, magisterija i doktorata.


Profesor Prpić nezaobilazna je
znanstvena, nastavna i stručna vertikala
hrvatskog šumarstva.


Tajnik HŠD-a Damir Delač i predsjednik Petar Jurjević uručuju prigodni poklon glavnom
uredniku Branimiru Prpiću u povodu 41 godine uređivanja Šumarskoga lista (desno, uvezana
godišta Šumarskoga lista koje je on uređivao).


Profesor Branimir Prpić izabran
je u sva znanstvena i nastavna zvanja
na Sveučilištu u Zagrebu, od
docenta do redovitog sveučilišnog
profesora i profesora emeritusa.


Godine 1992. Sveučilište u
Zvolenu dodjeljuju mu POČASNI
DOKTORATznanosti za primjenu
ekoloških načela u uzgajanju šuma.


Obnašao je sve dužnosti na nje mu
najdražem Fakultetu od predstojnika
zavoda do dekana Fakulteta.


Član je mnogih povjerenstava
za biotehničko područje Sveučilišta
u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog
šumarskog društva,Hrvatskog ekološkog
društva, uvaženi član mnogih
međunarodnih udruga i časnik–
IUFRA. Od 1976–1981. godine
predsjednik je Saveza ITŠDI.Jedna
od vrlo važnih djelatnosti prof.Prpića
je izdavačka djelatnost.


Urednik je Glasnika za šumske
pokuse i dugogodišnji glavni urednik
Šumarskog lista, taj posao obavljao
je 41 godinu. Vjerojatno će
ostatiurednik Šumarskog lista s najduljim
stažom, jer je u tom kontinuiranom
uređivačkom radu kroz
njegove ruke prošlo 25. 456 stranica
i to što je ovaj,svakako ugledni strukovni
i znanstveni časopis, doveo
do priznate i na globalnoj razini citirane
znanstvene publikacije, a to je


postignuće s kojim se i on osobno
izuzetno ponosio.
Redoviti je član i tajnikAkademije
šumarskih znanosti.


Predsjednik Republike Hrvatske
povodom Dana državnosti 1995.godine
dodjeljuje mu odličje Reda
Danice hrvatske s likomRuđera Boškovića
za osobite zasluge u znanosti
kao državno priznanje za njegov
dugogodišnji znanstveni, stručni i
društveni rad. Sveučilište u Zagrebu
izabralo je 2000. godine profesora
Branimira Prpića u zvanje profesor
emeritus.


2011. godine dobiva državnu
nagradu za znanost u kategoriji
“Nagrada za životno djelo”.


Život profesora Prpića protkan je
plemenitošću prema svima s kojima
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 108     <-- 108 -->        PDF

ježivio i radio. Svaki mladi čovjek Njegova marljivost i nepogrešivo se uživali družiti i surađivati i na


mogao ja samo poželjeti takvog uči-uočavanje i rješavanje problema kojega smo se uvijek mogli pouztelja
i vođu,a ja sam imao tu privile-svojstveni su samo velikanima dano osloniti.Opraštamo se od vegiju
da mu budem učenik i suradnik. struke. Briljantna sveučilišna kari-likana teško dostižnog, od čovjeka
Nikada i ništa našem Brani nije bilo jera i cjelokupni rad profesora Brani-koji je bio i ostat će uzor svima koji
teško, a uvijek i za sve je imao razu-mira Prpića zaokružena je brojnim su ga poznavali,a posebice mlađim
mijevanja i vremena. uspjesima, priznanjima i nagra-šumarima, njegovim đacima.


dama,što ga svrstava u velikane šu-


Bio je primjeran otac, suprug,
marskih znanstvenika i stručnjaka.


Zvonko Seletković
Još za života postao je legenda,


djed,suradnik i nadasve prijatelj.


Kao izvrstan šumarski stručnjak,
jer nema skupa ili druženja a da se


ekolog u pravom smislu riječi, teorenjega
ne spomene.


tičar i praktičar, pedagog i učitelj te
ponajviše vizionar i vrsni poznavatelj Znam da je svaki rastanak težak,
funkcioniranja šumskih ekosustava, ali ovaj posebno boli,jer zauvijek
bio je jednostavno neponovljiv. odlazi čovjek, ljudina, s kojim smo


RADOVI


1. Radovi objavljeni u časopisima koji su referirani
u svjetskim bazama podataka


Prpić,B., 1969: Über den Einfluss von Stammform
und Standort auf die Sturmfestigkeit der Fichte.
Schwezerische Zeitschrift für Forstwesen 3/4.


Prpić, B., Đ. Rauš, 1987: Stieleichensterben in
Kroatien in Licht oecologischer und vegetationskundlicher
Untersuchungen, Oesterreichische
Forstzeitung 3,Wien, pp. 55–57.


2. Radovi objavljeni u domaćim časopisima koji su
s prethodnima izjednačeni


Prpić,B., 1964: Ispitivanje srašćivanja korijena poljskog
jasena (F. angustifolia Vahl) pomoću radioaktivnog
izotopa fosfora (32P).Šumarski list
9–10, s. 426.


Prpić,B., 1966: Štete kao posljedica ovoja leda na
krošnjama u g. j. “Josip Kozarac“šumarije Lipovljani.
Šumarski list7–8, s. 347.


Prpić,B., 1967: Prilog srašćivanju korijenja i akumulacija
radioaktivnog izotopa fosfora (P32) u
lišću, deblu i korijenju poljskog jasena (Fraxinus
angustifoliaVahl) u stadiju mladika.Šumarski
list11–12, s. 482.


Prpić, B., 1969: Korijenje šumskog drveća, Prilog
izučavanju morfologije šumskog drveća srednje
Europe (Köstler J. N., Brückner E., Bibelriether
H.).Šumarski list7–8, s. 306.


Filipan,T., B.Prpić,1969: Prilog poznavanju penetracije
fosfora (P32) u nekim tlima Hrvatske u
kojima se osnivaju plantaže i intenzivne kulture
šumskog drveta.Šumarski list9–10, s. 309.


Prpić,B., 1970: Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju
šuma.Šumarski list3–4, s. 106.
Prpić, B., 1974: Korijenov sistem poljskog jasena
(Fraxinus angustifolia Vahl.) u različitim tipo


vima posavskih nizinskih šuma, Glasnik za šumske
pokuse17, s. 253–336.
Prpić, B., 1972: Neke značajke prašume Čorkova
Uvala. Šumarski list9–10, s. 325.


Prpić,B., 1974: Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina
u nizinskim šumama Hrvatske. Šumarski
list7–9, s. 285.


Prpić, B., 1975: Zakorjenjivanje i hidratura obične
jele. Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko23.


Prpić, B., 1976: Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka
(Quercus roburL.) iz dva različita staništa na različite
uvjete vlažnosti. Šumarski list3-4, s. 117.


Prpić,B., Đ.Rauši S.Matić,1977: Posljedice narušavanja
ekološke ravnoteže nizinskih šumskih
ekosistema melioracionim zahvatima u području
buduće retencije Kupčine. Šumarski list5–7, s.


312.
Prpić,B., 1977: Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša.
Šumarski list8–9, s. 357.
Prpić,B., 1980: Sadašnja problematika Motovunske
šume u Istri s prijedlogom rješenja. Šumarski list
5–6, s. 189.
Prpić,B., Đ.Rauš,P.Prebježić,1981: Mogućnost
unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis
maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske.
Šumarski list8–9, s. 331.
Prpić,B., 1984: Uloga šumskih ekosistema u reguliranju
vodnog režima srednjeg Posavlja. Glasnik


za šumske pokuse, posebno izdanje 1, Zagreb, s.
124–130.


Glavač,V., H.Koenies, B.Prpić,1985: O unosu
zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove


šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugosla


vije. Šumarski list9–10, s. 429.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Prpić,B., 1985: Studija o utjecaju vodne stepenice


Đurđevac na šumu Repaš. Šumarski list11–12,


s.541.


Prpić,B., 1986: Ekologija šuma, razvoj i primjena.


Šumarski list7–8, s. 279.
Prpić,B., 1987: Ekološka i šumsko-uzgojna problematika
šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji. Šumarski
list1–2, s. 41.
Prpić,B., 1987: Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj
s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog
Kotara kiselim kišama i teškim metalima.
Šumarski list1–2, s. 53.
Prpić,B., 1987: Uloga posavskih šuma u životu Lipovljanskog
kraja. Šumarski list3–4, s. 135.
Prpić,B., 1987: 80 godina prvih doktora šumarskih
znanosti. Šumarski list10–12, s. 668.
Prpić,B., Komlenović N., Seletković Z., 1988: Propadanje
šuma u Hrvatskoj. Šumarski list5–6, s.


195.
Prpić, B., 1989: Sušenje hrasta lužnjaka (Quercus
roburL.) u Hrvatskoj u svjetlu ekološke konstitucije
vrste. Glasnik za šumske pokuse 25, Zagreb,
s. 1–24..
Prpić,B., 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i
Jugoslaviji. Šumarski list6–8, s. 235.
Meštrović,Š., B. Prpić, S. Matić,1989: Šumskogospodarska
područja u organizaciji šumarstva
Hrvatske. Šumarski list9–10, s. 423.
Matić, S., B. Prpić, Đ. Rauš, 1990: Model za
njegu i obnovu park šume Čikat na Lošinju. Šumarski
list6–8, s. 213.
Prpić,B., 1990: 6. IUFRO simpozij o jeli održan je u
Zagrebu od 24.-27. rujna 1990. godine. Šumarski
list11–12, s. 552.
Prpić,B., 1994: Obnova šuma hrasta lužnjaka u Šumskom
gospodarstvu Sisak, Glasnik za šumske
pokuse 30, Zagreb, s. 299–335.
Prpić,B., Z.Seletković, M.Ivkov,1991: Propadanje
šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema
biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti.
Šumarski list3-5, s. 107.
Prpić,B., 1992: O vrijednosti općekorisnih funkcija
šuma. Šumarski list6–8, s. 301.
Prpić,B., 1992: Odabiranje oštećenih stabala za sječu


i obnovu sastojina opustošenih propadanjem.
Šumarski list11–12, s. 515.


Prpić,B., 1986:Odnos hrasta crnike i nekih njegovih
pratilaca prema vodi i svjetlu. Glasnik za šumske


pokuse, posebno izdanje 2, s. 69–77.


Prpić,B., Z.Seletković, M.Ivkov,1994: Ošte


ćenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj


u odnosu na radijalne priraste. Šumarski list1–2,


s.3.


Prpić, B., Z. Seletković, G. Žnidarić, 1994:
Ekološki i biološki uzroci propadanja stabala
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u nizinskoj
šumiTuropoljski lug, Glasnik za šumske pokuse
30, s. 193–221.


Prpić,B., Z.Seletković, J. Vukelić,1994: Primjena
dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja
šuma kod procjene kemijske opterećenosti
susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske. Šumarski
list9–10, s. 283.


Prpić,B., 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca
na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj
jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak,
Glasnik za šumske pokuse30, s. 361–419.


Prpić,B., 1995: Stanje šumskih ekosustava u Nacionalnom
parku “Plitvička jezera“poslije srbo-četničke
okupacije 1991–95. Šumarski list11–12,


s.407.
Prpić,B., Z.Seletković, I.Tikvić, G.Žnidarić,
1996: Ekološko biološka istraživanja, Nizinske
šume Pokupskog bazena. Radovi
Šumarskog instituta Jastrebarsko, vol. 31, br. 1–
2, s. 97–109.
Filipan,T., B.Prpić, N.Ružinski,1996: Štetne


posljedice viška N-spojeva u ekosustavu šuma i
opskrba pitkom vodom. Šumarski list 9–10, s.


411.
Prpić,B., Z.Seletković, I.Tikvić,1997: O utjecaju
kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave.
Šumarski list11–12, s. 579.
Matić, S.,B.Prpić,1997: Program njege, obnove i
održavanja te ekološke i socijalne funkcije parkšuma
na području grada Zagreba. Šumarski list
121, 5–6; s. 225-242.


Prpić,B., 1998: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva
klimi i njenim promjenama, Šumarski list5–6, s.


285.
Prpić,B., 1998: Medunarodna konferecija, Održivo
gospodarenje, korištenje nizinskih rijeka i zaštita
prirode i okoliša. Šumarski list5–6, s. 288.
Prpić, B., 1998: Održivi razvoj šumovitoga krajobraza
riječne nizine. Šumarski list7–8, s. 359.
Prpić,B., 1999: Utjecaj kanala Dunav-Sava na nizin


ske šumske ekosustave.Anali Zavoda za znanstveni
i umjetnički rad u Osijeku 15, 123–128.


Prpić,B., I.Anić,2000:The role of climate and hydraulic
operations in the stability of the pedunculate
oak (Quercus roburL.) stands in Croatia.


Glasnik za šumske pokuse 37, s. 229–239.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Prpić, B., 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na
stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus
roburL.) u Hrvatskoj u primjeru HE NovoVirje.
Šumarski list7–8, s. 379.


Prpić, B., H. Jakovac, 2001: Međunarodni dan
Drave. Šumarski list9–10, s. 551.


Prpić,B., 2002: Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske
studije za H.E. NovoVirje. Šumarski list
3–4, s. 189.


Prpić,B., 2003: Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru
na nizinske šume. Šumarski list5–6, s. 230.


Prpić, B.,Z.Seletković, I.Tikvić, 2008:Virgin forest
of Čorkova uvala in the light of providing non-
wood forest functions. Glasnik za šumske pokuse
42; s. 87–94.


Prpić, B.,2006:U povodu stogodišnjice rođenja akademika
MilanaAnića (1906–2006). Glasnik za
šumske pokuse, posebno izdanje 5.


Knjige


Prpić, B., 1976: Razvoj Šumarskog lista i njegovo
djelovanje u razdoblju od 1876.–1975. god. Povijest
šumarstva Hrvatske. 1846–1976, s. 7–16.


Prpić, B.,1980:Šumarska enciklopedija, svezak I, II
i III. Potočić, Zvonimir (ur.), Zagreb, Jugoslavenski
leksikografski zavod Miroslav Krleža.


Matić,S., B.Prpić,1983: Pošumljavanje. Zagreb,
Savez Inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, s. 1–79.


Prpić, B., 1992: Ekološka i gospodarska vrijednost
šuma u Hrvatskoj. U: Šume u Hrvatskoj, Rauš
Đ., (ur.), Zagreb, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i Hrvatske šume, s.237–256.


Prpić,B., 1992: Šumarsko školstvo u Hrvatskoj. U:
Šume u Hrvatskoj, Rauš Đ., (ur.), Zagreb, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske
šume, s.257–262.


Filipan,T.,A.Butorac, Š.Cerjan, S.Benc, B.
Prpić,F.Bašić,1995: Untersuchung derWirksmakeit
von natuerlichen Bodenhilstoffen
(Agrarvital-SPS-30, Biosol und Biomag) zur
Regeneration degradierterWaldboeden in Tirol.
Zagreb: Institut za međunarodne odnose, s. 1–


80.
Prpić,B., 1996: Propadanje šuma hrasta lužnjaka; u
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj,


Klepac D. (ur.), Zagreb: Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti i Hrvatske šume, s.273–


297.
Prpić, B.,S.Matić, J. Vukelić, Z.Seletković,


2001: Bukovo-jelove prašume hrvatskih dinari da.
U: Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj,
Prpić B. (ur.). Zagreb, Akademija šumarskih
znanosti.


Prpić, B.,Z.Seletković 2001: Ekološka konstitucija
obične jele; u: Obična jela (Abies albaMill.)
u Hrvatskoj, Prpić B. (ur.). Zagreb, Akademija
šumarskih znanosti, s. 255–276.


Prpić, B.,Z.Seletković,P.Jurjević,2001: Sušenje
jele i promjena “kemijske klime”. U: Obična
jela (Abies albaMill.) u Hrvatskoj, Prpić B.
(ur.). Zagreb,Akademija šumarskih znanosti, s.
299–312.


Matić,S., B.Prpić, I.Anić, M.Oršanić,2003:
Bukove prašume. U: Obična bukva (Fagus sylvatica
L.) u Hrvatskoj, Matić S. (ur.), Zagreb,
Akademija šumarskih znanosti, s.855.


Prpić, B., Z. Seletković, P. Jurjević, I. Tikvić,
2003: Propadanje bukve. U: Obična
bukva (Fagus sylvaticaL.) u Hrvatskoj, Matić S.
(ur.), Zagreb,Akademija šumarskih znanosti, s.
228–239.


Seletković, Z.,I.Tikvić, B.Prpić,2003: Ekološka
konstitucija obične bukve; u: Obična bukva
(Fagus sylvaticaL.) u Hrvatskoj, Matić S. (ur.),
Zagreb,Akademija šumarskih znanosti, s.155–


164.
Prpić,B., T. Filipan, S. Tišma,A. Farkaš,A.
Butorac, 2007: Primjena zeolitnog tufa
(Agrarvitala-SPS30) u šumarstvu.Prirodni zeolitni
tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša. FilipanT.,
Tišma S., Farkaš A. (ur.), Zagreb,Naklada Stih,
s.143–164.
Prpić, B., 2010: Šume u urbanom tkivu Zagreba ekološko
uporište grada; u: Park šume Grada Za


greba, Matić S.,Anić I.(ur.), Zagreb,Akademija
šumarskih znanosti s. 71–82.


Urednik


Prpić, B., 2001: glavni urednik: Obična jela (Abies
alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih
znanosti, Zagreb.


Prpić,B., 1976: (urednik saAntoljak B., Piškorić O. i
dr.) Povijest šumarstva Hrvatske 1846. –1976.
kroz stranice Šumarskog lista,. Savez ITŠDI Hrvatske,
Zagreb., s. 1–427.


Radovi u zbornicima


1. na međunarodnim skupovima


Prpić,B., Z.Seletković, J.Vukelić,1994: Der
Urwald Čorkova uvala – ein Model fuer den
multifunktionalen Buchen Tannen-Plenterwald,
In:W. Eder (ed.), 7 IUFRO Tannensymposium,
Altensteig, s. 250–256.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Prpić,B., V.Glavač, H.Koenies,1987: Zur Immissionsbelastung
der industriefernen Buchen
und Buchen-Tannenwaeldern in den dinarischen
Gebirgen Nordwestjugoslawiens. Verhandlungen
Geselschaft fuer Oekologie, Band XV, Graz
Goettingen, s. 237–247.


Prpić, B., 1976: Unstabilität des Oekosystems der
Auenwälder des Savagebiets im Lichte der enderung
einiger Umweltsfaktoren. XVIWorld Congress,
Oslo.


Prpić,B., 1986: Die Stieleichenwald in Jugoslawien
Ihre oecologischwald bauliche Problematic.
18th IUFRO World Congress, Div. 1., Vol. 1.,
Ljubljana.


Prpić,B., 1989: Situation der Flussauen in Jugoslawien.
Beitrage derAkademie für Naturund Umweltschutz
BadenWürttenberg 4, s.58–65.


Prpić,B., Z.Seletković,1990: Blei und Cadmium
in Standorten vonAuen und Bergwäldern Nord
Kroatiens, Arge Alp und Arge AlpenAdria, Arbeitsgruppe
Bodenschutz, Ljubljana, s.81–82.


Prpić, B., Z. Seletković, N. Komlenović, P.
Rastovski, 1992: Bleientrag in die Waldböden
des nördlichen und westlichen Kroatiens.
Internationales Symposium Stoffeinträge aus atmosphäre
und waldbödenbelastung in den Ländern
von Arge Alp und Alpen Adria,
Berchtegsgaden, s. 19–19.


Prpić, B., Z. Seletković, N. Komlenović, P.
Rastovski,1993: Hineinbringen von Blei in
die Wald-böden des nördlichen und westlichen
Kroatiens. Symposium Proceedings Stoffeinträge
aus derAtmosphäre und Waldbödenbelastung
in den Ländern von ArgeAlp und
AlpenAdria, GSFForschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit, Neuherberg, s. 49–57.


Tišma, S.,T.Filipan,A.Butorac, B.Prpić,A.
Pisarović,2001:Učinkovitost prirodnog minerala
zeolita za smanjenje kiselosti šumskih
tala uTirolu. Proceedings: Regeneration of degradierter
Waldboden in Tirol, Filipan T. (ur.).
Zagreb, IMO, s. 25–34.


Seletković, Z., B. Prpić,1991: Belastung durch
Schwermetalle und veräunderungen der pH
Werte in den Waldböden Nordkroatiens // Organische
Problemstoffe im Boden Gesetzliche Regelungen
fur den Bodenschutz. s. 141–152.


Prpić, B.,Z.Seletković,1987: Tannensterben im
Gorski kotar in Kroatien im Lichte des Einflusses
der Industriepollution. 5 IUFROTannensymposium,
Paule L., Korpel Š. (ur.). Zvolen, s.
321–330.


2.na domaćim skupovima


Prpić, B., 1971: Zakorjenjivanje hrasta lužnjaka,
poljskog jasena i crne johe u Posavini. Savjetovanje
o Posavini, Zagreb.


Prpić,B., 1974: Ekološko biološke značajke šuma jugoistočne
Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici
šumarstva jugoistočne Slavonije, Centar JAZU
Vinkovci, s. 65–77.


Prpić, B., 1975: Posljedice promjene šumske fitoklime
u ekosustavu poplavne šume hrasta lužnjaka.
Simpozij Sto godina znanstvenog i
organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne
Slavonije. JAZU Centar za znanstveni radVinkovci,
s. 87–100.


Prpić,B., 1978: Nizinske šume i regulacija Save. Bilten
ŠG Sisak 34, Sisak.


Prpić, B., A. Vranković, Đ. Rauš, S. Matić,
1979: Ekološke značajke nizinskih šumskih ekosistema
u svjetlu regulacije rijeke Save, II. kongres
ekologa Jugoslavije, knjiga 1, Zagreb, s.
877–897.


Prpić,B., 1979: Struktura i funkcioniranje prašume
bukve i jele (Abieti fagetum illyricumHorv. 38)
u Dinaridima SR Hrvatske. II. kongres ekologa
Jugoslavije, knjiga 1, Zagreb.


Prpić,B., Z.Seletković,1984: Kolebanje intercepcije
u poplavnoj šumi hrasta lužnjaka (Genisto
Quercetum roboris Horv. 38.) u stacionaru
Opeke kod Lipovljana, Bilten Društva ekologa
BiH, III. kongres ekologa Jugoslavije, knjiga II,
Sarajevo, s. 219–222.


Prpić,B., 1984:Antropogeni utjecaj na šumske ekosisteme
srednjeg Posavlja u svjetlu sinteze sinhronih
ekoloških mjerenja. Bilten Društva
ekologa BiH, III. kongres ekologa Jugoslavije,
knjiga I, Sarajevo, s. 441–445.


Prpić,B., 1988: Josip Kozarac, urednik Šumarskog
lista. Zbornik radova Josip Kozarac književnik i
šumar. JAZU Centar za znanstveni rad, Vinkovci,
s. 153–164.


Prpić,B., 1988: Sušenje hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.
Zbornik savjetovanja o propadanju šumskih
ekosistema, Igman, BiH.


Prpić, B.,Z.Seletković,1996: Istraživanja u hrvatskim
prašumama i korišćenje rezultata u postupku
s prirodnom šumom. Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Hrvatsko
šumarsko društvo Zagreb, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zgrebu, Šumarski institut
Jastrebarsko. s. 97–105.


Prpić,B., 2005: Protuerozijska i vodozaštitna uloga
šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja.
Šumarski list13.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2012 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Prpić,B., P. Jurjević, H. Jakovac,2005: Pro-Prpić, B.,S.Matić,A.Pranjić, Đ.Rauš, Z.Secjena
vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vo-letković,1993: Uzroci propadanja nizinskih
dozaštitne uloge šume. Šumarski list13. šuma Odranskog polja.Zbornik priopćenje Če


tvrtog kongresa biologa Hrvatske, Šerman D.


Prpić, B., Z. Seletković, I. Tikvić,2009: Pra(
ur.).Zagreb, s. 60.


šuma Čorkova uvala u svjetlu pružanja općekorisnih
funkcija šuma. Prašumski ekosustavi
Prpić, B.,Z.Seletković,1988: Šume Hrvatske u
dinarskog krša i prirodno gospodarenje šumama


svjetlu utjecaja industrijske civilizacije na kopu
Hrvatskoj.Zagreb, Hrvatska akademija znano


nenu ekosferu. Šume Hrvatske u današnjim ekosti
i umjetnosti,s. 125–133.


loškim i gospodarskim uvjetima, Rauš Đ.,
Vukelić J. (ur.). Zagreb, s. 186–186.


Matić,S., B.Prpić, Đ.Rauš,A. Vranković, Z.
Seletković,1979: Ekološko-uzgojne osobine


A.4. Pozvana predavanja


specijalnih rezervata šumske vegetacije Prašnik i


Prpić, B., 1987: Studija hidrološke sanacije šume


Muški bunar. II. kongres ekologa Jugoslavije,


Repaš, (sa suradnicima). ZIŠ, ŠF Zagreb, s. 1–


Đuro, Rauš (ur.). Savez društava ekologa Jugo


54.


slavije, s. 767–823.
Prpić,B., 1990: Šuma Repaš ili hidroelektrana. Eko


Tikvić, I., Z.Seletković, B. Prpić, D. Ugar


loška revija, Zagreb.


ković, N. Magdić, 2007: Stabilnost i dinamika
prašume Čorkova uvala u Nacionalnom


Prpić, B., 1996: Međunarodna konferencija o šuparku
Plitvička jezera.Prašumski ekosustavi di-


mama, vodama i biološkoj raznolikosti.Šumarnarskog
krša i prirodno gospodarenje šumama u


ski list1–2, s. 74.
Hrvatskoj. Matić S.,Anić I.(ur.). Zagreb: Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, s.12–12.


JOSIPIVANKOVIĆ dipl. ing. šum. (1938 – 2011)


....Nisam daleko, samo s druge


marske fitocenologije, šumarske
den drologije i zaštite šuma.


strane puta....


God. 1974. prelazi na Šumarsku
školu u Karlovcu, gdje je do 1984.


(Ch. Peguy)


Dana 13. listopada 2011. godine
godine radio kao profesor predmeta


zauvijek nas je napustio kolega i priradni
strojevi i alati (mehanizacija u


jatelj Josip Ivanković, dipl. ing.


šumarstvu). Sudjenastavi i obrazo


šumarstva iz Zagreba. Iako su do nas
vanju odraslih za različita zanimanja


stizale vijesti o njegovom narušeu
šumarstvu. Škola je u tom razdo


nom zdravlju, poznavajući ga kao
blju uz već organizira nu Šumarsku


neumornog, ustrajnog čovjeka i opškolu
za odrasle za zvanje šumarski


timista, obavijest o smrti u zagrebatehničar,
proširila svoju djelatnost


čkomVečernjem listu pročitali smo
organiziranjem seminara za ospo


s nevjericom i tugom. Pripadao je
sobljavanje radnika za rad motor


generaciji šumara, koji su veći dio
nom pilom, traktorima i dizalicama


svoga radnog vijeka posvetili obrau
šumarstvu,u suradnji sa šumskim


zovnom radu za potrebe šumarstva.


gospodarstvima iz Hrvatske i sjeve-


Josip Ivanković rođen je 1. siječ rozapadne
Bosne i Hercegovine


nja 1938. godine u Zagrebu, gdje se i


(Bosanska Dubica, Bosanska Gra


školovao. Osnovnu školu završio je


č nu nastavu, a od rujna iste godine


diška...) i drugim poduzećima (Da


1951. godine, gimnaziju 1956., a


do 1974. g. u stalnom je radnom


lekovod Zagreb, Elektrolika Gospić,


studij šumarstva 1970. godine.


odnosu. U tom je razdoblju napisao


Prijevoz Ogulin i dr.). Osim toga,


Od veljače 1962. godine, kao skripte “Šumarska fitocenologija” i
Šumarska škola u Karlovcu orga apsolvent
šumarstva, honorarni je “Šumarska dendrologija”, a bio je
nizirala je sa šumskim gospodars t vi nastavnik
u Šumarskoj školi Del-koautor za skriptu “Meteorologija s ma u Hrvatskoj područna odjeljenja


nice na mjestu stručnog učitelja za osnovama klimatoogije”. Sudjelo-za stručno osposobljavanje ra d nika
teorijske stručne predmete i prakti-vao je i pri osnivanju zbirki iz šu-u šumarstvu na drugom stupnju (do