DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24
UDK 630* 188 (001)


ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM
(Aposeri foetidae-castanetum sativae ass. nova) U HRVATSKOJ


FORESTS OF SWEET CHESTNUTWITH ODOROUS PIG-SALAD
(Aposeri foetidae-castanetum sativae ass. nova) IN CROATIA


Jasnica MEDAK*


SAŽETAK: Pitomi kesten (Castanea sativaMill.) je vrsta šumskog drveća
koja u širem prostoru južne Europe, a tako i Hrvatske, ima izuzetnu gospodarsku,
ali i ekološku vrijednost. Problematika sušenja kestena dovela je do zanemarivanja
vrste i u gospodarskom i u istraživačkom smislu, no posebice
fitocenološkom. Ovaj članak donosi rezultate višegodišnjih fitocenoloških
istraživanja. Analizirani su originalni fitocenološki snimci sakupljeni s čitavog
područja Hrvatske, s naglaskom na glavna područja rasprostiranja (Zrinska
i Petrova gora, Medvednica).


Utvrđena je i opisana nova asocijacija mezofilnih kestenovih šuma (Aposeri
foetidae-Castanetum sativaeass. nova) koja se od već do sada poznatih i opisanih
kestenovih šuma, osim u flornom sastavu, razlikuje i po glavnim ekološkim
čimbenicima (klima, tlo i geomorfologija). Raščlanjena je na dvije subasocijacije:
typicumiligustretosum vulgare, a svrstana u svezu ilirsko-dinarskih bukovih
šumaAremonio-Fagion, podsvezuEpimedio-Fagenion.


Gospodarenje je također odlučni čimbenik u formiranju kestenovih zajednica,
njihovog opstanka i dugoročnog razvoja. Stoljetno obnavljanje kestenovih
šuma čistim sječama rezultiralo je posebnom, široko rasprostranjenom i
po flornom sastavu vrlo siromašnom varijantom Rubus hirtus, u okviru mezofilnih
kestenovih šuma.


Ključne riječi:Castanea sativa,Aposeri foetidae-Castanetum sativae
ass. nova, Hrvatska, šumske zajednice, mezofilne kestenove šume


UVOD – Introduction
Iako je gotovo cijelu drugu polovicu prošloga sto-2007). Na to su utjecale objektivne okolnosti napuštaljeća
karakterizirao potpuni izostanak interesa za fito-nja intenzivnog gospodarenja kestenovim panjačama i
cenološkim i ekološkim istraživanjima kestenovih plantažama zbog sušenja kestena, ali i ruralne depopušuma,
ona su se krajem prošloga i početkom ovoga sto-lacije u zemljama poput Italije, Španjolske i Francuske,
ljeća značajno intenzivirala u većem dijelu Europe čime su stvoreni uvjeti za nastajanje mješovitih, polu(
Arrigoni et al.1990,Arrigonii Viciani 2001, prirodnih šumskih sastojina.
2004, Conedera et al. 2000, 2001, 2004, Dimi-


U Hrvatskoj je istraživanja šuma pitomog kestena zatrova
et al.2005,Dinić et al.1998,Gallardo et


počeo još IvoHorvat 1938. godine na području sjeveal.
2000, Gondard et al. 2001, 2005, 2006, Kon


rozapadne Hrvatske (Medvednica, Samoborsko gorje,
stantinidis et al.2008, Lyubenova et al.2004,


Hrv. zagorje), kada je prvi put opisao šumu hrasta kit-
Poorbabaei 2007, Rexepi 1991, Velev et al.


njaka i pitomog kestena. Iako je opisana asocijacija


Querceto-Castanetum croaticum Horvat 1938.obuhva


* Dr. sc. Jasnica Medak, Šumarski institut, Jastrebarsko, Cvjetno


ćala je i čiste kitnjakove acidofilne šume, sve do 90-tih


naselje 41, 10 450 Jastrebarsko


godina, mnogi su fitocenolozi (Šugar 1972,Regula


jasnam@sumins.hr
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 8     <-- 8 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Bevilacqua 1978,Šegulja 1979) u svojim istraživanjima,
naziv asocijacije priključivali isključivo kestenovim
šumama. Kada je Vukelić (1991) izlučio čiste
acidotermofilne šume hrasta kitnjaka iz Horvatovog
Querco-Castanetum-a,opisujući novu zajednicu (Hieracio
racemosi-Quercetum petraeae Vukelić 1990 nom.
illeg. =Potentillo micranthae-Quercetum petra eaeVukelić,
Baričević etŠapić 2010),pozivajući se također
na Anića (1940), koji je već tada pod
Querco-Castaneetum-om smatrao samo one sastojine u
kojima je kesten izuzetno konkurentna vrsta, riješeno je
pitanje acidofilnih šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena.


O tome kako na području Banovine rastu drukčije
mješovite kestenove šume, pisao je još Košanin
(1926), ističući kako kesten rijetko raste u čistim šu-
mama, a često u mješovitim s hrastom i bukvom, što se
do danas, generalno, bez obzira na sve turbulencije kojima
je kesten u prošlom stoljeću bio izložen, nije bitno
promijenilo. Po nedavnim podacima iz Gospodarskih
osnova (Kovač 2003) drvna zaliha kestena u njegovom
uređajnom razredu čini svega 37 %, dok je npr. u
uređajnim razredima bukve (sjemenjače i panjače)
44 %, a kitnjaka 14 %. Neke od tih sastojina na Zrinskoj
gori odnose se i na mezofilne kestenove šume u kojima
se udio kestena uslijed sušenja, ali i gospodarskih zahvata
koji podržavaju bukvu i kitnjak u odnosu na oboljeli
kesten, smanjuje. O tome da na neistraženom
području Zrinske i Petrove uz acidofilne, rastu i drukčije
kestenove šume, pišu Martinović i Pelcer
(1986): “Osim navedenih indikatora kiselih tala, nalazimo
u pojedinim predjelima umjereno acidofilne sastojine
kestena, s većim ili manjim brojem elemenata
susjednih mezofitnih grabovo-bukovih šuma (redFagetalia):
Campanula persicifolia, Epilobium montanum,
Galium cruciata, Aposeris foetida, Veronica urticifolia,
Carex sylvatica i Carex digitata, Viola reichenbachiana
i dr. Dakle, pored izrazito acidofilnih, floristički siromašnih
kestenika (Querco-Castanetum illyricum typycum),
zastupljene su u brdima Petrove i Zrinjske gore i
sastojine mješovitog sastava, u kojima su primješani:


MATERIJAL I METODE –


Fitocenološka istraživanja šuma pitomog kestena
obavljena su po standardnoj metodi ciriškomonpe
lješke škole (Braun-Blanquet 1964).
Biološki oblici biljaka preuzeti su odŠegulje i
dr. (1998), a biljna nomenklatura usklađena je
prema bazi podataka Flora Croatica Database
(http://hirc.botanic.hr/fcd/Search.aspx). Nova aso cijacija
kestenovih šuma u Hrvatskoj opisana je i imenovana
u skladu s Kodeksom fitocenološke nomenklature
(Weberet al.2000). Ostali nazivi zajednica preuzeti su


obični grab, bukva, kitnjak, trešnja i gore navedene
vrste bukovih šuma.”


Iako se Anić (1940) u istraživanju pitomog kestena
na Medvednici nije primarno bavio fitocenološkom
tematikom, iz njegovih se snimaka prvi put
moglo naslutiti postojanje drukčijih, mezofilnih kestenovih
šuma u Hrvatskoj.


Iz susjedne Bosne i Hercegovine,Sučić(1953) opisuje
drukčije šume od Horvatovog Querceto-Castanetum
croaticumte naglašava veće učešće bukve u odnosu
na kitnjak, ali se većina snimaka odnosi na područje Srebrenice.
Glišić (1954) opisuje zajednicu bukve i pitomog
kestena (Castaneto-Fagetum),a Wraber (1957)
je u svojuTablicu kestenovih šuma u Bosni i Hercegovini
uključio i Sučićeve snimke teopisao četiri zajednice
u kojima dolazi kesten: Querceto-Carpinetum
croaticum castanetosum, Luzuleto-Fagetum castanetosum,
Querceto-Castanetum croaticum i Querceto-Castanetum
hercegovinicum. Horvat i dr. (1974) donose
snimke zajednice Querceto-Carpinetum croaticum
castanetosumWrabera i Anića te nagovještavaju da se
vjerojatno radi o rangu asocijacije i toCastaneo-Carpinetum.


Istraživanja kestenovih šuma sjeverozapadne Hrvatske
(Medak 2004) potvrdila su postojanje mezofilnih
šuma pitomog kestena, koje su tada, u nedostatku
kompleksnijih istraživanja širega područja, svrstane u
spomenutu subasocijaciju.


Za razliku od područja sjeverozapadne Hrvatske,
gdje se spomenute šume spomenute zajednice uglavnom
razvijaju sporadično, na manjim, rascjepkanim
površinama, na području Zrinske i Petrove, gore ove
šume izgrađuju široke, kompaktne komplekse (rijetko
rascjepkane zbog antropogenih utjecaja).


Cilj ovoga rada je prikazati novu asocijaciju šuma
pitomog kestena, kao i njezin odnos prema drugim kestenovim
zajednicama, posebno acidofilnoj asocijaciji
Querco-Castanetum sativae Horvat 1938, koja se do
sada smatrala jedinom kestenovom zajednicom na kontinentalnom
području Hrvatske.


Material and methods


iz izvornih radova raznih istraživača, pri čemu se autor
navodi samo pri prvom spominjanju sintaksona.


Istraživanje ove zajednice obavljeno je u sklopu
istraživanja kestenovih šuma Hrvatske, čiji su rezultati
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prihvaćeni
kao doktorat znanosti (Medak 2009). Kako je disertacija
relativno nedostupna široj javnosti, dio važnih
rezultata koji se odnose na opis nove zajednice, s naknadno
manjim izmjenama, iznosi se u ovome radu.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Rezultati numeričkih analiza (ordinacijska i klaster Strahinščice, Maclja, Žumberka) na mezofilne kesteanaliza)
(Medak 2009) pokazali su jasno grupiranje nove šume se odnosi 85. S obzirom na obim časopisa te
snimaka u tri grupe (asocijacije): acidofilne kestenove


čitljivost analitičke fitocenološke tablice u njemu, za
šume, submediteranske kestenove šume i mezofilne


prikaz je odabrano 20 reprezentativnih snimaka, dok su
kestenove šume. Od ukupno 178 fitocenoloških sni


svi snimci prikazani u sintetskoj fitocenološkoj tablici.
maka (razdoblje 2006–2008. godine, područje Zrinske


Karakteristike tala određene su na temelju 7 pedoloi
Petrove gore, Moslavine, Slavonskog gorja, Samo


ških profila. Standardne pedološke analize učinjene su
borskog gorja te Istre i otoka Cresa) i 62 snimka (raz-rutinskim metodama koje su propisane za analiziranje
doblje 2002–2003, područje Medvednice, Ivanščice, uzoraka tla (Škorić 1982).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results


Rasprostranjenost zajednice na istraživanom području


Karta 1. Prikaz lokacija fitocenoloških snimaka asocijacije Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova
Map 1 Distribution of localities of phytosociological releves of ass. Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova


Mješovite šume pitomog kestena s prasećim zeljem
(Aposeris foetidae) rasprostranjene su na čitavom kontinentalnom
području Hrvatske, ali širi, kontinuirani
kompleksi nalaze se na području Zrinske i Petrove go re.
Ljepše i veće sastojine nalaze se u okolici Karlovca,
na Kozjači i u blizini Bosiljeva. Na Medvednici se veći
kompleksi i posebno lijepe sastojine nalaze jedino na
Markuševačkoj gori. Sporadično se ove šume pojavljuju
na Ivančici, Strahinjčici Žumberku, Samobor skom
gorju, Moslavačkoj gori te na Slavonskom gorju
(Psunj, Požeška gora).


Ekološke karakteristike zajednice


Mezofilne kestenove šume razvijaju se u vegetacijskom
pojasu bukovih šuma te na prijelazu između kitnjakovih
i bukovih šuma. Upravo u ovoj zajednici
kesten zauzima ekološki optimalne položaje s obzirom
na svoje zahtjeve prema svjetlu, vlazi i toplini, koji se
nalaze između zahtijeva bukve i hrasta kitnjaka.


Na istraživanom području zajednica raste na nad morskim
visinama od 150 do 600 (610) metara, no većinom
(67 %) u znatno užem visinskom rasponu, od
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


200 do 400 m. Iako su snimci visinski prilično pravilno
raspoređeni, treba napomenuti kako se snimci preko
500 m nadmorske visine nalaze na području Medvednice,
Žumberka i Krndije, dakle ni na Zrinskoj, niti na
Petrovoj gori. Rezultat je to vegetacijske inverzije,
česte na strmim obroncima Zrinske gore, gdje bukove
šume zauzimaju više-manje strme i zasjenjene padine, a
kitnjakove dobro osvijetljene i tople, izložene grebene.


Asocijacija Aposeri foetidae-Castanetum sativae
zauzima najčešće sjeverne i istočne ekspozicije. Mezofilne
kestenove šume rastu ponajprije na zaravnjenim
do blago nagnutim terenima, preko 80 % snimaka dolazi
na nagibima do 20°.


Pedološkim istraživanjima na 7 profila utvrđeno je
da zajednica raste na dubokom luvisolu, slabo do umjereno
kiselom tlu, s ohričnim ili umbričnim humusnim
horizontom. Luvisoli utvrđeni u ovom istraživanju ponajprije
su vezani za kisele silikatne i silikatno-karbonatne
supstrate.


Florni sastav i građa zajednice


Florni sastav i građa zajednice prikazani su u Fi tocenološkoj
tablici I koja obuhvaća ukupno 20 snimaka
s čitavog istraživanog područja kontinentalne
Hrvatske.


U sloju drveća uz kesten, najredovitije se pojavljuju
bukva i obični grab koji u rijetkim, optimalnim situacijama
gradi nuzgrednu etažu drveća ili višega grmlja.
Često još dolazi i hrast kitnjak, no s manjom pokrovnošću
i znatno manjim značenjem nego u acidofilnoj kestenovoj
šumi (Medak 2009) i trešnja. U otvorenijim
sastojinama često se sreće breza, a sporadično dolaze
još klen, lipe (Tilia platyphyllos, T. cordata), brekinja i
crni jasen.


U optimalno razvijenim mješovitim sastojinama,
gdje kesten svojim gustim, samostalnim sklopom ne
zatvara potpuno sklop, sloj grmlja je dobro razvijen i
obično pokriva više od pola površine. Uz kesten i
bukvu, pojavnošću i pokrovnošću posebno se ističu
vrste iz reda Fagetalia Pawl. 1928 i sveze Carpinion
betuliIsll. 1932, lijeska (Corylus avellana), obični grab
(Carpinus betulus), trešnja (Prunus avium), glog (Crataegus
monogyna), klen (Acer campestre), ruža (Rosa
arvensis) te hudika (Viburnum opulus).


Druga su grupa vrste iz redaQuercetalia pubescentisBr.-
Bl. (1931) 1932, koje uz kesten svojom prisutnošću
daju termofilnu notu ovoj zajednici. Zanimljivo
je često pojavljivanje crnog jasena (Fraxinus ornus), te
kaline (Ligustrum vulgare) i brekinje (Sorbus torminalis),
ali i crne hudike (Viburnum lantana).


Sloj prizemnog rašća uglavnom je bujno razvijen, a
čini ga mješavina mezofilnih vrsta redaFagetaliaiacidofilnih
vrsta reda Quercetalia roboris-petraeae Tx.
1937.


Redovito se sa značajnijom pokrovnošću pojavljuju
tek vrsteRubus hirtusiPteridium aquilinum, koje ukazuju
tek na narušenost stabilnosti zajednice. Značajne
za asocijaciju i njene razlikovne vrste prema drugim
šumama pitomog kestena su Aposeris foetida,Circea
lutetiana i Galeopsis tetrahit, koje kao mezofilne i
skiofilne dobro naglašavaju karakteristike asocijacije.


Aposeris foetida je kod nas rasprostranjena i česta
vrsta šumama hrasta kitnjaka i običnog graba te u bukovim
i smrekovim šumama. Iako je rasprostranjena u
širem području južne i istočne Europe, pripada u ilirske
florne elemente.To je monotipska reliktna vrsta koju je
Trinajstić (1995) svrstao u tzv. ilirikoidne florne elemente
(zajedno sAremonia agrimonoidesiHacquetia
epipactis). Kao diferencijalnu vrstu sveze ilirskih bukovih
šumaAremonio-Fagion, koja se pojavljuje redovito
zajedno s vrstama Aremonia agrimonoides,
Cyclamen purpurascens i Cardamine eneaphyllos
označavaju jeMarinčekiČarni(2007), dok ju Zupančič
(1999) svrstava u vrstu razredaVaccinio-PiceeteaBr.-
Bl. 1939.


Od ostalih mezofilnih vrsta iz redaFagetaliai pripadajućih
nižih sintaksonomskih jedinica, veću pokrovnost
postiže na nekim snimcima jedino
Epimedium alpinum, ali česte suPrimula vulgaris, Lamium
orvala, Ruscus hypoglsum, Helleborus odorus,
Knautia drymeia, Carex sylvatica, Viola reichenbachiana,
Sanicula europaea, Symphytum tuberosum, Polygonatum
multiflorum, Pulmonaria officinalis,
Galium sylvaticum, Lonicera caprifolium, Aremonia
agrimonoidesi mnoge druge.


Od acidofilnih vrsta, koje su općenito slabo zastupljene
u zajednici, češće dolaziGentiana asclepiadea,
a rijetko Melampyrum pratense, Veronica officinalis,
Hieracium racemosum, Luzula pilosai dr. Iz ove asocijacije
potpuno izostaju izrazito acidofilne vrste poput
borovnice (Vaccinium myrtillus) i vrijeska (Calluna
vulgaris) te mahovine, koje su redovite u tipičnim acidofilnim
kestenovim šumama (Medak 2009).


Na većim nadmorskim visinama, na blagim i zarav njenim
terenima javlja se povremeno jače učešće
bukve i običnog graba u podstojnoj etaži. U takvim je
sastojinama ponekad vrlo izražen proljetni aspekt s dominacijom
šumarice (Anemone nemorosa), bradavičaste
režuhe (Cardamine bulbifera) i mirisne broćike
(Galium odoratum).


Ove se šume, posebno u zreloj dobi, odlikuju ponajprije
miješanom strukturom vrsta iz redaFagetalia
sylvaticae,Quercetalia pubescentisiQuercetalia
roboris-petraeae koja rezultira ponekad vrlo bogatim
flornim sastavom u odnosu na acidofilne kestenove
šume.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Fitocenološka tablica I(Phytosociological table I):
Aposeri foetidae-Castanetum sativae as. nova hoc loco


Broj snimke 1 2 3


Datum: godina 200220062007


dan i mjesec 19,112.06.3,1
Površina snimka (m2) 400 900 400
Nadmorska visina (m) 340 290 225
Ekspozicija N SW NW
Nagib (°) 25 10 10
PokrovnostSloja drveća (%) 100 100 90
Sloja grmlja (%) 60 50 20
Sloja prizemnog rašća (%) 70 40 60


4


20066,1600430N0


80


40


50
5


200618600320E20


1003060


6


2006
26
600
200
E
5


90


60


40


7


20066,1500310N10


1002030
8


200626600180NE5


90


80


80
9


200618600320N10


1001080
10


200720400350S10


10010100


11


2006
12
600
280
E
5


90


60


50


12


200612600160W20


90


70


40
13


200619600370E20


1002060
14


200625600310N30


90


50


50
15


200612900300N15


1005070
16


200712400250NE20


90


60


70
17


20066,1600170NW5


1003090
18 19 20


2002 2008 2002


9,07 15,1 9,07


400 400 400


340 290 230


N N 135


20 15 20


90 90 80


50 80 40


80 50 90


typicum(a) ligustretosum (b)


var. Rubus hirtus


Razlikovne vrste asocijacije(Differential species of the association)


P Castanea sativa A
P Castanea sativa B
H Aposeris foetida C
G Circaea lutetiana
T Galeopsis tetrahit +
P Castanea sativa


3534545


1.1.11.
1111+++
++2+2++
+++++..
+++.++1


535
3++
...
.11


++.
+++


Razlikovne vrste subasocijacija i varijanti


(Differential species of the subassociation and variant)


Ch Rubus hirtus s.lat. C
H Hypericum androsaemum .


P Ligustrum vulgare B
H Melittis melissophyllum C
G Lathyrus niger


+2++12+
......+


.1....+
.......
......+
345
++.


...
..+
...


5343554433
..1..1.+21
111+1++++1
+1+.+++.+1
.......+.9


2.+.+2..+.


1


+
.2+
+
11+++11.
. .......3


2


+11+2+++


+


++++++.9


.


+++...++


Svojstvene i razlikovne vrste svezeAremonio-Fagion i podsvezeEpimedio-Fagenion


(Characteristic and differential species of the alliance Aremonio-Fagion and suballiance Epimedio-Fagenion)


H Primula vulgaris C
H Lamium orvalaG Epimedium alpinumCh Ruscus hypoglossumCh Helleborus odorusH Knautia drymeiaH Aremonia agrimonoides .
H Festuca drymeiaP Lonicera caprifoliumG Hacquetia epipactis


.
+
+
.
.
.
.
.
+
2
+
+
+
.
.
.
+
+
.
.
+
+
.
+
+
.
.
.
.
.
+
.
+
.
+
+
+
.
.
.
+
+
1+
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
+
+
.
.
.
.
+
.1+
+
+
.
+
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


+
.
.
.
.
.
+
.
.
.


+++++++..+
++..+2.+.3
....1323+1
++.+...++.
..+.+.+...
.+.+..+.+.


.+..+....


5
..+1......
....+..+.+
.......+..


.20
12
17
17


45


14


19


15


12


45


7


15
10
11
977


25


4


4


2


% %(a)


1006085858070


9530


60035


75505545353520202010


1007070901090


1000


209010


70405040403030201010


%(b)
1005010080


50


90


100


60


806060503040


203010


J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Ostale vrste iz reda Fagetalia (Other species from the class Fagetalia)


P Carpinus betulus A


2+1..


.


...


.


.11.1.1+


10


50


40


60


P Prunus avium


..+++


.


.+.


...+++..+.


9


45


50


40


P Acer campestre


......
.


...


.


.......


1


5


0


10


P Carpinus betulus B


+.1++


+


++.


.


.1..++2.


13


65


80


50


P Corylus avellana


21+1.


.


+..


1


.+23+221


15


75


60


90


P Prunus avium


+.+.+


+


..+


+


+++++.++


15


75


60


90


P Crataegus monogyna +


++..+


+


+.+


+


+ . + . + + +15


75


70


80


P Acer campestre


+++..


+


...


+


+++++++1


15


75


50


100


P Sambucus nigra


..+.+..


.+.


.....+....


4


20


30


10


P Pyrus pyraster


+++..


+


...


+..+..+++.


10


50


50


50


P Viburnum opulus


+.++...


...


+


..+.++.+


9


45


30


60


P Rosa arvensis


+.....+


...


.


....++.+


6


30


20


40


P Crataegus oxyachantha +


+...+..


...


..++.....5


25


30


20


P Acer platanoides


.....


.


...


.........


1


5


10


0


P Ulmus glabra


.+.....


...


+........


3


15


10


20


P Daphne mezereum


......
.


...


+


.++..+..


5


25


0


50


P Tilia cordata


......
.


...


.....+....


1


5


0


10


P Euonymus europaeus


......
.


...


.........


1


5


0


10


H Carex sylvatica


+.+++


+


...


+


++.++.1+


14


70


60


80


H Viola reichenbachiana C


..+++


+


..+


+


++..+.+.


12


60


60


60


G Polygonatum multiflorum


+.+++


.


+..


+


..+1+..+


12


60


60


60


H Asarum europaeum


+.+++


.


...


.


+++++.. +


12


60


50


70


H Sanicula europaea


+..+..+


...


+


1+.++.++


11


55


30


80


H Pulmonaria officinalis


+..++..


...


+


.+++.+++


11


55


30


80


G Athyrium filix-femina


+.+11


.


+++


..+....+..


10


50


80


20


G Dryopteris filix-mas


+.1.1.+


++1


....+.++..


10


50


80


20


H Potentilla micrantha


..+.+


+


...


.


++...+++


10


50


40


60


G Anemone nemorosa


....+


.


+++


+.+.+..+..


9


45


50


40


G Symphytum tuberosum agg.


+..++.r


..+


..+.+..+.+


9


45


50


40


P Hedera helix


+....


.


...


.


.+1.1+.+


8


40


20


60


G Lathyrus vernus


+.....r


...


.


.++.+..+


7


35


20


50


H Mycelis muralis


..+++..


...


..++..++..


7


35


30


40


G Lilium martagon


+...+..


.++


..+......+


6


30


20


40


H Salvia glutinosa


...+..+


...


.


+..+...+


6


30


20


40


H Scrophularia nodosa


...++..


..+


..+......+


5


25


30


20


G Galium odoratum


+......


...


+


.+...+..


5


25


10


40


H Melica uniflora


...+..+


...


.


....+...


4


20


20


20


G Galeobdolon luteum


...2..+


...


...11.....


4


20


20


20


T Moehringia trinervia


....+..


.+.


..+......


3


15


20


10


G Dentaria bulbifera


......
.


.++


.......+.


3


15


20


10


P Prunus avium


+.+....


...


+........


3


15


20


10


Ch Stellaria holostea


...+...


...


......+...


2


10


10


10


H Doronicum austriacum


+...+..


...


.........


2


10


20


0


H Actaea spicata


1......


...


....1.....


2


10


10


10


H Carex pilosa


......
.


...


...1..1...


2


10


0


20


P Carpinus betulus


.+...


.


...


.........


2


10


20


0


H Aruncus dioicus


1......


...


.......1.


2


10


10


10


H Carex digitata


+......


...


.......+.


2


10


10


10
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Ch Euphorbia amygdaloides


......
.


...


.....+....


1


5 0 10


G Arum maculatum


......
.


...


.........


1


5 0 10


Ch Glechoma hirsuta


......
.


...


.........


1


5 0 10


P Corylus avellana


......
.


...


.......+.


1


5 0 10


H Ranunculus lanuginosus


......
.


...


.........


1


5 0 10,


Vrste iz reda Quercetalia pubescentis(Species from the class Quercetalia pubescentis)
P Sorbus torminalis .+.........+..+...+.4 2010 30
P Fraxinus ornus A


......
.


...


+......+..


2


10 0 20


P Acer obtusatum


....+..


...


....+.....


2


10 10 10


P Fraxinus ornus B


.+++.++


..+


+1+11.r++.


14


70 60 80


P Sorbus torminalis


++++.+.


+..


+1+++...+.


12


60 60 60


P Viburnum lantana


.+.....


...


++..+.....


4


20 10 30


G Campanula trachelium C


..++.+.


...


.++.+.....


6


30 30 30


G Tamus communis


......
.


...


.+++.++..+ 6


30 0 60


G Cephalanthera longifolia


+......


...


..++...+.+ 5


25 10 40


G Convallaria majalis


...+...


...


....1..+..


3


15 10 20


P Cornus mas


.+.....


...


.+..1.....


3


15 10 20


G Cyclamen purpurascens


+......


...


.........


1


5 10 0


G Hepatica nobilis


...+...


...


.........


1


5 10 0


H Campanula persicifolia


......
.


...


+........


1


5 0 10


H Peucedanum cervaria


......
.


...


.........


1


5 0 10


Vrste iz sveze Castaneo-Quercion i ostale izrazito acidofilne vrste(Species from the class Castaneo-Quercion and other acidophilous species)
Ch Genista tinctoria B..+...r+........... 3 1530 0
P Juniperus communis


..+....


...


.........


1


5 10 0


H Gentiana asclepiadea C


+......


11.


...+.+.+..


6


30 30 30


H Hieracium racemosum


..+...+


...


..++....1.


5


25 20 30


H Hieracium sylvaticum


+.....+


...


........+


4


20 20 20


T Melampyrum pratense


+......


...


..+....+1.


4


20 10 30


Ch Veronica officinalis


..+....


...


++.......


4


20 10 30


G Oxalis acetosella


+.+....


..+


.........


3


15 30 0


H Luzula pilosa


+......


...


..+....+..


3


15 10 20


H Serratula tinctoria


.....+.


...


.....+....


2


10 10 10


H Cruciata glabra


....+..


...


........+


2


10 10 10


H Luzula forsteri


......
.


...


........+


1


5 0 10


H Potentilla erecta


.....+.


...


.........


1


5 10 0


H Luzula luzuloides


......
.


...


.......+.


1


5 0 10


H Festuca heterophylla


......
.


...


+........


1


5 0 10


.


Ostale(Others)


P Fagus sylvatica A


1.21+11


.2+


.1+1+.++2.


15


75 80 70


P Quercus petraea


1+..+..


...


.111+.111.


10


50 30 70


P Betula pendula


..+..+.


+..


..+......+ 5


25 30 20


P Alnus glutinosa


.....+.


+..


.........


2


10 20 0


P Populus tremula


......
.


.++


.........


2


10 20 0


P Ulmus glabra


......
.


...


...+......


1


5 0 10


P Robinia pseudacacia


......
.


...


.......+.


1


5 0 10


P Tilia platyphyllos


......
.


...


.........


1


5 0 10
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 14     <-- 14 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


P Acer pseudoplatanus


......
.


...


r........


1


5


0


10


P Fagus sylvatica B


2.+22+2


+++


.1+1.+.111


16


80


90


70


P Cornus sanguinea


1..+.++


...


.+.+++1++.


11


55


40


70


P Acer pseudoplatanus


++...+.


...


.+..+..+..


6


30


30


30


P Malus sylvestris


..+....


.+.


..+...+..+


5


25


20


30


P Quercus petraea


..+....


.+.


.....+..++


5


25


20


30


P Robinia pseudacacia


....+..


...


.........


1


5


10


0


P Tilia platyphyllos


......
.


...


.........


1


5


0


10


P Frangula alnus


......
.


2..


.........


1


5


10


0


G Pteridium aquilinum C


..1++1+


1++


..1..+1.+.


12


60


80


40


H Euphorbia dulcis


+.....+


...


++.++..+++


9


45


20


70


P Quercus petraea


++.....


...


.+.....1++


6


30


20


40


Ch Veronica chamaedrys


.+..+.r


...


..+...+...


5


25


30


20


Ch Calamintha vulgaris


..+.+..


..+


..+.....+.


5


25


30


20


H Hypericum perforatum


...+..+


...


.+..+...+.


5


25


20


30


H Ajuga reptans


..+++.+


...


......+...


5


25


40


10


H Geum urbanum


...+...


...


..+..++...


4


20


10


30


H Fragaria vesca


..+..+.


...


.+.....+..


4


20


20


20


H Solidago virgaurea


..+....


...


......+.+.


3


15


10


20


H Prunella vulgaris


..+....


...


..+.....+.


3


15


10


20


P Fagus sylvatica


......
.


.+.


.......++


3


15


10


20


H Melica nutans


.....+.


...


...+......


2


10


10


10


H Stachys sylvatica


......
.


..+


.....+....


2


10


10


10


H Geranium robertianum C


......
.


.++


.........


2


10


20


0


H Phytolacca americana


..+.+..


...


.........


2


10


20


0


T Centaurium erythraea


...+...


...


.+.......


2


10


10


10


H Acer pseudoplatanus


......
.


+..


+........


2


10


10


10


H Lysimachia vulgaris


......
.


..+


..+......


2


10


10


10


H Alliaria petiolata


+......


...


.......+.


2


10


10


10


H Hypericum montanum


......
.


...


........+


2


10


0


20


H Heracleum sphondylium


+......


...


.........


1


5


10


0


H Glechoma hederacea


......
.


...


....+.....


1


5


0


10


G Paris quadrifolia


......
.


...


....+.....


1


5


0


10


H Senecio nemorensis agg.


......
.


...


.......+.


1


5


0


10


P Clematis vitalba


......
.


...


.........


1


5


0


10


H Rumex acetosella s.lat.


......
.


...


+........


1


5


0


10


G Prenanthes purpurea


......
.


...


.......+.


1


5


0


10


G Platanthera bifolia


......
.


...


.+.......


1


5


0


10
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 15     <-- 15 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Raščlanjenost zajednice


Zajednica Aposeri foetidae-Castanetum sativae je
na osnovi flornog sastava koji odražava stanišne čimbenike
raščlanjena na dvije subasocijacije:


Aposeri foetidae-Castanetum sativae typicum subass.
nova


Aposeri foetidae-Castanetum sativae ligustretosum


subass. nova


Aposeri foetidae-Castanetum sativae typicum subass.
nova (Fitocenološka tablica I/1-10)predstavlja
središnji oblik asocijacije (Slika 1). Uglavnom je negativno
diferencirana, kao i većina tipičnih subasocijacija,
jer nema posebnih vrsta koje bi je odvojile od
drugih subasocijacija. U njoj se u svakom slučaju ističe
dominacija mezofilnih vrsta iz svezeCarpinion betulii
redaFagetalianad termofilnim vrstama redaQuercetalia
pubescentis.Pokrovnošću se ističu skiofilne vrste
poput paprati (Athyrium filix-femina, Dryopteris filixmas),
bahornice (Circea lutetiana) ili proljetnica (Ane


mone nemorosa, Dentaria bulbifera, Galium
odoratum). Redovite su i druge „fagetalne“ vrste
poput:Asarum europaeum, Carex sylvatica, Viola reichenbachiana,
Symphytum tuberosum, Polygonatum
multiflorum,itd.


Gospodarski optimalne i stabilne sastojine imaju
već prije naglašenu fizionomsku građu s kestenom i
bukvom u nadstojnoj i grabom u podstojnoj etaži.


Sastojine ove subasocijacije rastu na blažim nagibima,
do 20 (30°), uglavnom na dubokim luvisolima.


Unutar tipične subasocijacije izlučena je varijanta s
čupavom kupinom: var.Rubus hirtus


Aposeri foetidae-Castanetum sativae var. Rubus
hirtus var. nova (Fitocenološka tablica I/8-10)je široko
rašireni degradacijski stadij tipične subasocijacije
(Slika 3). Ova je varijanta ponajprije negativno diferencirana
i to izostankom mnogih mezofilnih, a posebice
termofilnih vrsta iz sloja prizemnog rašća, čiji je
normalni razvoj onemogućila čupava kupina (Rubus
hirtus) koja često pokriva tri četvrtine površine. Uz nju
su, u sloju prizemnog rašća, česti samoPteridium aquilinum,
Anemonenemorosai skiofilne vrste kao što su
Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas,Circea lutetiana,
Galeopsis tetrahit te Hypericum androsaemum.


Hypericum androsaemum je poluzimzeleni grm vi-
sine do oko 1 m, šibolikih, uspravnih, bridastih grana,
koje su pri dnu odrvenjele (Slika 2). Raste na dubokim i
rahlim šumskim tlima u mezofilnim brdovitim šamama i
šikarama. Podnosi dobro temperature do -10 °C (Šilić,
2005). Iz Hrvatske se spominje jedino s područjaVukomeričkih
gorica (Šegulja, 1979) i Zrinske gore (Šegulja
et al.1998). U okviru ovih istraživanja vrsta je zabilježena
i na području Petrove gore. Zanimljivo je da u
Francuskoj upravo ova vrsta raste u mezofilnim kestenovim
šumama asocijacije Digitalo lutea-Castanetum


Slika 2. Hypericum androsaemumL.
Fig. 2 Hypericum androsaemumL.


Slika 3.Aposeri foetidae-Castanetum satvae typicum, var. Rubus
hirtus


Fig. 3Aposeri foetidae-Castanetum satvae typicum, var. Rubus
hirtus


Slika 1. Tipične mezofilne kestenove šume


Fig. 1 Typical mesophilous sweet chestnut forests
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


sativaeAnonymus zajedno saSalvia glutinosa, Primula
vulgaris, Circea lutetiana, Brachypodium sylvaticum,
Sanicula europaea i Melittis melis sophyllum (Forets a
Castanea sativa http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/
9260.pdf).


Ova se zajednica ponajprije odlikuje vrlo specifičnom
fizionomijom, koja se često odnosi na čiste kestenove
šume, koje u sloju drveća uz kesten tek ponekad
imaju bukvu, grab ili kitnjak, s malom pokrovnošću i
bez bitnog značaja. U sloju grmlja, uz spomenute tri
vrste iz sloja drveća, ponekad još dolaze Crataegus
monogyna, Corylus avellana, Prunus avium, Rosa arvensis,
Acer campestre, Sorbus torminalis.


Aposeri foetidae-Castanetum sativae ligustretosum
vulgari subass. nova (Fitocenološka tablica
I/11-20) je termofilna subasocijacija, koju dobro diferenciraju
vrste: kalina (Ligustrum vulgare), medenika
(Melittis melissophyllum) i crni grahor (Lathyrus
niger). U subasocijaciji je značajno prisutan i niz drugih
vrsta iz redaQuercetalia pubescentis, koje upućuju
na njenu termofilnost: Fraxinus ornus, Sorbus torminalis,
Viburnum lantana, Tamus communis, Campanula
trachelium i dr. Subasocijacija ligustretosum je
također vrlo bogata mezofilnim vrstama iz svezeCar-
pinion betuli, posebno u sloju grmlja (Carpinus betulus,
Corylus avellana, Acer campestre, Prunus avium,
Crataegus monogyna, Rosasp.), a od tipične subasocijacije,
bogatija je i acidofilnim vrstama iz svezeCasta-
neo-Quercion. Ovakvo miješanje vrsta rezultiralo je
relativno bogatim flornim sastavom subasocijacije za
kestenove šume (prosječno 41 vrsta po snimku).


Ova se subasocijacija često razvija na vapnenoj matičnoj
podlozi i njoj između ostalih pripada većina kestenovih
šuma s područja kontinentalnog krša, odnosno
graničnog područja (Bosiljevo, Duga resa, Žumberak,
Samoborsko gorje, Ozalj,Topusko).


Kao što se moglo i pretpostaviti, rezultati analize tla
iz profila na lokalitetu Bosiljevo, čiji snimak pripada
upravo ovoj subasocijaciji, pokazao je uistinu najveću
pH vrijednost (6,5), od svih istraživanih lokaliteta.


Biljnosociološka pripadnost


Mješovite kestenove šume s prasećim zeljem (Aposerifoetidae-
Castanetum sativae) svrstane su s obzirom
na velik i prevladavajući broj vrsta bukovih šuma
u redFagetaliai svezu ilirsko-dinarskih bukovih šuma
Aremonio-Fagion (Horvat 1938) ) Borhidi in Török,
Podani and Borhidi 1989. Na osnovi podjele ove sveze
na četiri podsveze (Marinček i dr. 1993) ova zajednica
pripada podsvezi Epimedio-Fagenion (syn. Primulo-
FagenionBorhidi 1963). Ova podsveza obuhvaća mezofilne
i subtermofilne brdske šume Ilirske florne
provincije. Za nju su od dijagnostičke vrijednosti
upravo subtermofilne vrste koje su sociološki povezane
s ilirskim šumama hrasta kitnjaka i običnog graba.


U ovakvu karakterizaciju podsveze odlično se uklapaju
mezofilne šume pitomog kestena, koje rastu upravo
u zoni prijelaza kitnjakovo-grabovih šuma u bukove.


Iako karakteristične (Epimedium alpinum, Geranium
nodosum, Knautia drymeia, Vicia oroboides) i diferencijalne
vrste (Hacquetia epipactis, Heleborus odorus, Lonicera
caprifolium, Primula vulgaris i Ruscus
hypoglossum) podsveze nisu zastupljene u najvećem postotku,
one svojom prisutnošću ipak opravdavaju navedenu
pripadnost. Osim navedenih vrsta u ovim šumama
rastu i druge ilirske vrste poputLamium orvala, Aremonia
agrimonoides, Festuca drymeia, Aposeris foetida,
kao i sam kesten, kao južnoeuropska vrsta.


Kako udaljavanjem od Dinarida i karbonatne matične
podloge broj ilirskih i ilirikoinih vrsta opada, normalno
je da na području Zrinske i Petrove gore nalazimo
manji udio ovih vrsta. Ipak, njihova prisutnost u određenom
broju u zajednici koja raste na luvisolu, na kiselom
silikatnom, rijetko silikatno-karbonatnom supstratu,
opravdava njeno svrstavanje u spomenutu svezu.


Manja zastupljenost ovih vrsta također je posebno
vezana za lokalitete narušene strukture, a takvi nažalost
i prevladavaju na najvećem dijelu areala. Iz gustih i zasjenjenih,
čistih kestenovih šuma nestaju ponajprije heliofilne
i termofilne vrste, a preostaju skiofilne. U
termofilnijoj subasocijaciji (ligustretosum), u kojoj
vrstaRubus hirtusne postiže veliku pokrovnost i time
upućuje na relativnu stabilnost ovih sastojina, vrste iz
pripadajuće sveze pojavljuju se uglavnom u znatno
većem postotku.


Sindinamika asocijacije


Mezofilni kestenici (Aposeri foetidae-Castanetum
sativae) predstavljaju terminalnu fazu razvoja kestenovih
šuma u kontinentalnom dijelu Hrvatske.


Nastaju primarno, na većini staništa na Zrinskoj i
Petrovoj gori, na dubokim i humoznim tlima povrh silikatnog
ili slabo karbonatnog supstrata. Sekundarno nastaju
najčešće iz šume hrasta kitnjaka i običnog graba,
zakiseljavanjem dubokih tala gdje se većim dijelom naseljava
kesten, koji često preuzima dominantnu ulogu u
zajednici.Većina sastojina ove fitocenoze u gorju sjeverozapadne
Hrvatske, slavonskom gorju i Moslavini
sekundarnog je porijekla.


Vjerojatno je sekundarnog porijekla i postanak sastojina
na vapnenom matičnom supstratu, što je teško
točno reći glede malog broja ovih šuma.


Uočeni sindinamski procesi na području Banovine i
Korduna, kao što je naseljavanje kestena u mlade brezove
sastojine, implicira nastanak acidofilnog Castanetum-
a, koji može s vremenom, s obzirom na povoljne
stanišne prilike, evoluirati u mezofilnu kestenovu fitocenozu.
Ovakav nastanak asocijacije, iz acidofilnog
Castanetum-a, predstavlja treću mogućnost nastanka
fitocenoze.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 17     <-- 17 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Put degradacije ovih šuma ima dva različita smjera.
Jedan vodi, pod utjecajem prekomjerne eksploatacije,
gaženja i na kraju zakiseljavanja tla, u acidofilni kestenik.
Drugi, važniji smjer degradacije, prisutan na čitavom
području najvećeg kestenovog areala na Zrinskoj i
Petrovoj gori, uvjetovan je isključivo mjerama gospodarenja.


Sastojine uređajnog razreda pitomog kestena (>75 %
kestena u omjeru smjese, najčešće 90–100%) uzgajaju
se danas u ophodnji od 60 godina ili duže, a obnavljaju
se čistim sječama (Kovač 2003), kao i prije stotinu
(vjerojatno i više) godina, kada je jošKošanin (1926)
upućivao na nemaran odnos prema kestenu, kroz uče-
stale sječe sitnoga drva i steljarenje.


Karakteristična za ove šume je degradacija putem
gospodarenja čistim sječama, koja je rezultirala posebnom,
najčešće rasprostranjenom varijantomRubus hirtus,
posvuda na Zrinskoj i Petrovoj gori. Nakon više
generacija čistih sječa kestenovih mješovitih šuma, nastale
su danas kestenove monokulture u kojima obično
tlo pokriva čupava kupina (Rubus hirtus), a sloj grmlja
nije razvijen. Najvjerojatnije su zbog toga ovakve sastojine
strukturno i ekološki vrlo nestabilne, jer su zbog
velikog broja kestenovih izbojaka na panju vrlo guste
te tako izložene brzom i lakom širenju zaraze rakom
kestenove kore i propadanju (Novak-Agbaba,
2006). Svojom velikom pokrovnošću i agresivnošću
vrstaRubus hirtusonemogućava razvoj normalne prizemne
flore, kao i mogućnost spontane pojave prirodnog
pomlatka. Biološka raznolikost u ovim je
sastojinama svedena uistinu na minimum, budući da se


RASPRAVAU okviru istraživanja kestenovih šuma u Hrvatskoj,
utvrđeno je kako pitomi kesten, sa značajnim udjelom
raste u četiri šumske zajednice: Querco-Castaneetum
sativae Ht. 1938, Aposeri foetidae-Castanetum ass.
nova, Helleboro multifidi-Castanetum sativae (Anić
1953) nom. nov. i Castaneo-Fagetumsylvaticae Marinček
et Zupančič 1995 (Medak 2009).
Rezultate numeričkih analiza fitocenoloških snimaka
kestenovih šuma prikazuju Slike 4 i 5. U klasters koj
analizi su na prvoj razini odvojene submediteranske
od “kontinentalnih” kestenovih šuma. Skupina kontinentalnih
kestenovih šuma razdvaja se na sljedećoj razini
na acidofilne i na mezofilne kestenove šume. Unutar
mezofilnih kestenovih šuma izdvajaju se dvije skupine
koje predstavljaju dvije subasocijacije. U grupi acidofilnih
kestenovih šuma, prijelazni karakter subasocijacije
carpinetosum betuli prema mezofilnim šumama,
ističe se upravo takvim prijelaznim položajem u dendrogramu
(Slika 4).
Na ordinacijskom dijagramu (multidimenzionalno
skaliranje) također se jasno ističu osnovne tri grupe


često na više hektara površine može pronaći tek nekoliko
vrsta. Uzimajući u obzir probleme oko obnove
ovakvih sastojina, neophodna su istraživanja koja bi
objasnila razloge za nastanak ovakvih šuma te predložila
mogućnosti njihove sanacije.


Ovaj oblik degradacije očito je karakterističan za
kestenove asocijacije koje se razvijaju na težim glinovitim
tlima u uvjetima humidne klime i u drugim dijelovima
Europe. Sastojine vrlo slične fizionomije
opisane su u Italiji (Toskana) kao asocijacija Rubo
hirti-CastanetumArrigoni etVicciani 2001 (Arrigoni i
Vicciani 2001) i u Grčkoj, kao subasocijacija Castanetum
sativae macedonicumNikolovski1951rubetosum
hirtusKonstantinidiset al.2008(Konstantinidiset
al. 2008). Bez obzira na sličnost u fizionomiji koju
daju kombinacija kestena i kupine, radi se o različitim
zajednicama: dok se u našim šumama pojavljuju vrste
iz bukovih šuma, u talijanskim dolaze uglavnom acidofilne
vrste, a u grčkima termofilne. Ova saznanja zasigurno
imaju odlučujuću ulogu u budućim procesima
obnove kestenovih šuma i njihovog prevođenja u visoki
uzgojni oblik.Također daju informaciju o flornom
sastavu prirodnih kestenovih šuma, jer objašnjavaju
kestenovu nesposobnost da samostalno, od prirode,
tvori čiste sastojine.


Kao i kod asocijacije Querco-Castanetum sativae,
na mnogim lokalitetima zahvaćenim sušenjem i stvaranjem
plješina, važnu ulogu igraju pionirske vrste poput
breze i trepetljike, koje popunjavaju praznine te čuvaju
tlo i strukturu sastojine. Porijeklo breze u ovoj asocijaciji
je isključivo sekundarno.


– Discussion
snimaka za tri asocijacije. U gornjem desnom kvadrantu
nalaze se snimci koji predstavljaju submediteranske
šume, a u donjem acidofilne kestenove šume.
Mezofilne kestenove šume zauzele su lijevu stranu
kvadranta, a njihove su subasocijacije, odnosno varijanta,
prostorni položaj zauzele prema svojim ekološkim
karakteristikama (Slika 5).


Fitocenološka tablica II pokazuje sličnosti i razlike
u flornome sastavu navedenih kestenovih zajednica.


Fitocenološka tablica II


Mezofilne kestenove šume u Hrvatskoj jasno se diferenciraju
od acidofilnih po flornome sastavu, ali i sinekološkim
karakteristikama te su kao takve izdvojene
u novu asocijaciju.


Miješanje flornih elemenata bukovih, odnosno grabovih
šuma, uz određenu zastupljenost acidofilnih i termofilnih
vrsta, glavna je florna karakteristika ove
asocijacije, a rezultat je upravo autoekologije kestena
koji se po svojim zahtjevima (svjetlo, toplina, vlaga)
nalazi između bukve i hrasta kitnjaka. Zbog toga je sasvim
logično da su se njegove šume razvile upravo na
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 18     <-- 18 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24
16
Slika 4. Dendrogram dobiven klasterskom analizom fitocenoloških snimaka kestenovih šuma
Fig. 4 A dendrogram obtained by cluster analysis of releves of sweet chestnut forests
Slika 5. Ordinacijski dijagram fitocenoloških snimaka kestenovih šuma u Hrvatskoj
Fig. 5 Ordination diagram of sweet chestnut forests releves


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 19     <-- 19 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Fitocenološka tablica II. Usporedba kestenovih asocijacija u Hrvatskoj


Phytosociological table II Comparison of the sweet chestnut associations in Croatia


Querco-Castaneo sative-Aposeri foetidae-Helleboro multifidi-
Castanetum sativae Fagetum Castanetum sativae Castanetum sativae
(59 snimaka) (15 snimaka) (85 snimaka) (22 snimka)


Svojstvene i razlikovne vrste asocijacija (Characteristic and differentiating species of associations)


100 100 100 100
90 80 72 55
69 87 78 86
33 52
40 33
40 38
40 36
A
B
C
A
B
C
A
B
C


A+B+C


A


B


C


Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Quercus petraea
Quercus petraea
Quercus petraea
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Melampyrum pratense
Hieracium sylvaticum
Genista tinctoria
Cytisus nigricans
Genista germanica
Frangula alnus
Luzula luzuloides
Vaccinium myrtillus
Calluna vulgaris


Festuca drymeia
Cephalanthera longifolia
Abies alba
Acer pseudoplatanus


Dryopteris filix-mas
Dentaria bulbifera
Symphytum tuberosum agg.
Pulmonaria officinalis


Aposeris foetida
Galeopsis tetrahit
Circaea lutetiana
Viola reichenbachiana
Carex sylvatica
Athyrium filix-femina
Polygonatum multiflorum
Asarum europaeum


Helleborus multifidus
Sesleria autumnalis
Quercus cerris
Quercus pubescens
Ostrya carpinifolia
Carpinus orientalis
Acer obtusatum
Crataegus transalpinum
Cornus mas
Rubus ulmifolius
Carpinus orientalis
Acer obtusatum
Ostrya carpinifolia
Quercus cerris
Tamus communis
Melittis melissophyllum
Viola hirta
Calamintha grandiflora
Ruscus aculeatus
Arum italicum


69 73 48
20 0 14
64 87 29
61 100 72
63 73 63
20 93 29


85 60
76 47
75 40
32 40
32 13
25 27
80 93
47 7
25 27
20
36
2
3


8
5
8
14
20
20
20
29
19
8
8
7
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
33
7
27
27
27
20
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
13
9
18
2
2
3
13
0
0


93
73
67
40
20
20
0
0


75
54
78
54
54
52
36
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
25
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
45
18
0
0
0
0
0
0


0
14
0
9


0
0
14
0


18
0
18
0
23
0
0
0


91
86
50
45
32
17
14
64
55
41
32
32
18
18
64
50
50
45
23


23
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 20     <-- 20 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENA


A


B


C


A
B
C
A
B
C


18


S PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Vrste sveze Castaneo-Quercion petraeae i reda Quercetalia roboris-petraeae i druge acidofilne vrste


Juniperus communis
Gentiana asclepiadea
Luzula pilosa
Veronica officinalis
39
61
56
53
27
60
40
53
8
35
14
26
23
18
23
32
Festuca heterophylla
Cruciata glabra
Serratula tinctoria
39
37
34
33
33
33
8
8
14
41
9
23
Solidago virgaurea
Potentilla erecta
29
24
20
27
8
8
32
14
Luzula forsteri 17 . 9 14
Hypericum humifusum
Dianthus barbatus
12
12
.
.
2
0
0
0


Vrste iz sveze Aremonio-Fagion i reda Fagetalia sylvaticae


Primula vulgaris 202055 50
Lamium orvala 0 13 34 23
Ruscus hypoglossum 122733 0
Epimedium alpinum 8 .27 18
Aremonia agrimonoides 2 .21 14
Knautia drymeia 7 13 11 5
Moehringia trinervia 5034 0
Lonicera caprifolium 1206 45
Carpinus betulus 246054 36
Prunus avium 151335 73
Acer campestre 2 .12 27
Carpinus betulus 315365 45
Prunus avium 421359 64
Acer campestre 7 13 42 64
Corylus avellana 374759 77
Crataegus monogyna 25.59 55
Rosa arvensis 20.18 45
Viburnum opulus 12.21 0
Daphne mezereum 7 .11 14
Prunus avium 174014 14
Mycelis muralis 374747 0
Sanicula europaea 176033 45
Cornus sanguinea 15.43 59
Carpinus betulus 827 9 5
Hedera helix 426731 95
Euphorbia amygdaloides 8 . 22 23
Salvia glutinosa 102031 77
Galium sylvaticum 295323 14
Potentilla micrantha 474739 18
Brachypodium sylvaticum 19.14 50
Carex digitata 10.6 0
Stellaria holostea 0 .16 10
Scrophularia nodosa 275337 14
Euphorbia dulcis 224725 18
Lathyrus vernus 5 20 19 0
Galeobdolon luteum 3 53 24 0
Galium odoratum 8 13 24 0
Campanula trachelium 5 40 21 50
Carex pilosa 720 8 0


Vrste iz sveze Quercion pubescentis-petraeae i reda Quercetalia pubescentis


Fraxinus ornus 22011 45
Fraxinus ornus 616751 82
Fraxinus ornus 853 0 14
Sorbus torminalis 3711 14
Sorbus torminalis 564741 50
Sorbus torminalis 1200 0
Sorbus domestica 000 5
Sorbus domestica 700 23
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 21     <-- 21 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


Chamaecytisus hirsutus 4420 7 14
Viburnum lantana 1006 0
Ligustrum vulgare 8035 41
Lathyrus niger 27018 18
Convallaria majalis 201313 5
Campanula persicifolia 1575 0
Hypericum montanum 805 9
Tanacetum corymbosum 702 23
Cyclamen purpurascens 733 9 18


Ostale vrste (koje se pojavljuju na više od 10% snimaka)


Tilia cordata 072 0
A+B Betula pendula 25723 0
A+B Pyrus pyraster 46025 9


Malus sylvestris 24023 0
Acer pseudoplatanus 104040 0
Populus tremula 702 14
Tilia cordata 505 14
Euonymus europaeus 006 9


C
Pteridium aquilinum 938068 68
Rubus hirtus s.lat. 697389 14
Prenanthes purpurea 31408 0
Veronica chamaedrys 25723 32
Anemone nemorosa 202746 27
Geum urbanum 19020 36
Fragaria vesca 154018 55
Prunella vulgaris 15714 23
Platanthera bifolia 1203 27
Polypodium vulgare 12337 0
Ajuga reptans 12020 18
Epilobium montanum 1208 0
Lathyrus linifolius 1005 0
Phytolacca americana 1008 0
Hypericum perforatum 8011 27
Hypericum androsaemum 8014 0
Senecio nemorensis agg. 8012 0
Melica nutans 505 23
Calamintha vulgaris 5022 18


Mahovine


Dicranum scoparium 270 0
Leucobryum glaucum 2247 2 18
Hypnum cupressiforme 2770 0
Polytrichum commune 6920 3 32


staništima prijelaznog karaktera i da u svome flornom (Aremonio-Fagion, Fagetalia) su u asocijaciji također
sastavu sadrže i elemente iz grabovih i iz bukovih zastupljene u velikom broju te u znatno većem postošuma.
Ponekad se (Medvednica, Kozjača, Psunj...) ove tku nego u acidofilnim kestenovim šumama (Primula
šume razvijaju i na određenim lokalitetima unutar po-vulgaris, Lamium orvala, Ruscus hypoglossum, Epimejasa
hrasta kitnjaka, odnosno bukve pa u takvim sasto-dium alpinum).Također su za asocijaciju važne vrste iz


jinama dominiraju pripadajuće vrste. Upravo zbog toga


sloja drveća i grmlja, poput graba, trešnje, lijeske i
su stalne vrste, razlikovne za zajednicu prema drugim


gloga, koje se pojavljuju i u drugim kestenovim šukestenovim
asocijacijama, baš one koje se rasprostiru u


mama no njihova značajna pokrovnost, stvara ipak
oba pojasa, a odgovaraju im svježa tla i veća zasjena:


drukčiju fizionomiju od ostalih zajednica.
Aposeris foetida, Circea lutetiana, Galeopsis tetrahit. Mogućnosti usporedbe flornog sastava asocijacije sa
Osim već prije spomenutih vrsta iz bukovih šuma,


sličnim sastojinama susjednih područja vrlo su ograni-
Dryopteris filix mas, Dentaria bulbifera,Symphytum čene, budući da od svih fitocenoloških istraživanja kestetuberosumiPulmonaria
officinalis,koje diferenciraju
novih šuma Horvatove tzv.Querco-Carpinetum illyricum


asocijaciju od acidofilnih i submediteranskih kesteno-
zone (Slovenija, sjeverozapadna Hrvatska, Bosna i Hervih
šuma, to su jošViola reichenbachiana, Carex sylva-cegovina) za usporedbu mogu poslužiti tek 8 snimaka
tica, Athyrium filix-femina, Polygonatum multiflorum Wrabera (1957) iz sjeverozapadne Bosne koji se odnose
teAsarum europaeum.Vrste iz pripadajuće sveze i reda na zajedniceQuerceto-Carpinetum croaticum castaneto
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 22     <-- 22 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24
20
sum i Luzuleto-Fagetum castaneto-
sum. Usporedbu pridolaska važnih
vrsta za mezofilne kestenove šume
sa Zrinske gore prikazujeTablica 1.
Mezofilne kestenove šume se od
submediteranskih jasno razlikuju
po nizu termofilnih vrsta u flor-
nome sastavu submediteranskih ke-
stenovih šuma, kao i ekološkim
uvjetima karakterističnim za sub-
mediteransko područje.
Sličnost s bukovim šumama s
kestenom, asocijacijaAposeri foeti-
dae-Castanetum pokazuje u nastu-
panju nekih vrsta iz bukovih šuma:
Dryopteris filix mas, Cardamine
bulbifera,Symphytum tuberosum i
Pulmonaria officinalis, no bukove
šume s kestenom (Castaneo-Fage-
tum) dobro diferencira značajno
učešće vrstaFestuca drymeia, Cep-
halantera longifoliaiAcer pseudo-
platanus. U sastavu ovih šuma je
Slika 6. UsporedbaasocijacijaQuerco-Castanetum(crveno) iApo-
seri foetidae-Castanetum(plavo) prema ekspoziciji
Fig. 6 Comparison of associations Querco-Castanetum(red) and
Aposeri foetidae-Castanetum(blue) according to exposition
Slika 7.UsporedbaasocijacijaQuerco-Castanetum(crveno) iApo-
seri foetidae-Castanetum(plavo) prema nagibu
Fig. 7 Comparison of associations Querco-Castanetum (red) and
Aposeri foetidae-Castanetum(blue) according to inclination
Tablica 1. Usporedna tablica as. Aposeri foetidae-Castanetum
Usporedna sintetska tablica Wraber (8) Medak (45)
Područje sjeverozapadna Zrinska
Bosna gora
godina snimanja 1953/1957 2006-2007
P Castanea sativa A+B V V
P Fagus sylvatica V V
P Quercus petraea V IV
P Carpinus betulus V V
P Corylus avellana B IV IV
P Crataegus monogyna V V
H Aposeris foetida C V V
P Rubus hirtus V V
G Circea lutetiana IV V
T Galeopsis tetrahit+pubescens III IV
G Dryopteris filix-mas IV IV
G Athyrium filix-femina IV IV
H Pulmonaria officinalis III III
G Sanicula europaea II III
Ch Genista tinctoria II II
T Melampyrum pratense II II
H Gentiana asclepiadea-hl II I
H Luzula luzuloides . I
Ch Veronica officinalis II III
H Festuca heterophylla II I
također i jela (Abies alba), koja im svojim prisutnošću
na određenim lokalitetima (Medvednica, Macelj) sa-
svim mijenja fizionomiju, te su i opisane kao posebna
subasocijacija. Sve ove navedene vrste također su i dife-
rencijalne prema šumama bukve i pitomog kestena opi-
sanim iz Slovenije, gdje su pojedinačno ili grupimično
bukvi primiješani kitnjak i kesten, koje su uzMelampy-
rum pratense i Luzula luzuloides, Marinček i Zu-
pančič (1979) odredili za svojstvene vrste asocijacije
(Medak 2009).
U ekološkom smislu, mezofilne se kestenove šume
razlikuju od acidofilnih s kojima dijele areal. U odnosu
na acidofilne kestenike, koji rastu obično na visinama
200–500 m, u kitnjakovom vegetacijskom pojasu
(Medak,2009), ove šume zauzimaju nešto niže polo-
žaje, posebice kada se razvijaju na blažim padinama,
ispod izloženih grebena i platoa. Nelogičnost visinskog
smještaja ovih šuma (niži položaji-pojas bukovih šuma)
proizlazi najvjerojatnije iz čestih pojava vegetacijske in-
verzije na području Zrinske i Petrove gore, gdje se, zbog
reljefnih uvjeta (strmi obronci) kitnjakove šume razvi-
jaju na dobro osvijetljenim i toplim padinama te na gre-
benima, dok bukva zauzima niže, zasjenjene i hladnije


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 23     <-- 23 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


položaje, što bi trebalo dodatno istražiti. Na ove činjenice
upozoravaju na neki način iMartinović iPelcer(
1986), koji navode kako je reljef ovih brežuljkastih
predjela vrlo razveden – stalno se izmjenjuju usponi i
udoline s vodotocima, što je uvjetovalo i vrlo složen,
mozaičan raspored šumskih fitocenoza.


Na višim gorama poput Medvednice, Žumberka, Krndije,
gdje do izražaja dolazi visinsko slojanje vegetacijskih
tipova, mezofilne tipične kestenove zauzimaju šume
više položaje i dalje u istim ekološkim uvjetima, nešto
sličniji onima koje zahtijeva bukva, više nego kitnjak.


Dok u acidofilnim kestenovim šumama dominiraju
južne i zapadne ekspozicije te strmiji tereni ili zaravnjeni
grebeni i platoi, mezofilne kestenove šume rastu
uglavnom na sjevernim ekspozicijama i blažim nagibima
(Slika 4 i 5).


U pedološkom smislu također su izražene razlike,
ponajprije u tipu tla, njegovoj dubini i kiselosti (Tablica
2). Dok šumske sastojine zajednice Aposeri foetidae-
Castanetumrastu na dubokim luvisolima, većina pro-
fila pod zajednicom Querco-Castanetum sativae
odgovara distričnom smeđem tlu, koje je obično manje
dubine od luvisola. Isto tako postoji razlika u kiselosti
tala u E horizontu, koji obično slijedi odmah ispod humusnog,
a ima važan utjecaj na vrste u sloju prizemnog
rašća, koje na tim dubinama obično formiraju korijen
(pH 4,47-4,99 u acidofilnim šumama, odnosno pH
4,77-6,57 u mezofilnim).Tako izrazito acidofilne vrste
poputVaccinium myrtillusiCalluna vulgarisnalazimo
samo u zajedniciQuerco-Castanetum sativae, a drugi
acidofiti poput Genista tinctoria,Gentiana asclepiadea,
Melampyrum pratense, Veronica officinalis, Hieracium
racemosum, Luzula pilosa pojavljuju se u
zajedniciAposeri foetidae-Castanetum sativaevrlo rijetko.
Posljedica toga je najvjerojatnije upravo razlika
u pH vrijednosti prikazanog E-horizonta.


Tablica 2. Kemijske značajke šumskih tala na istraživanim lokalitetima (E horizont)


Table 2 Forest soils chemical characteristics on research localities (E horisont)


Oznaka Dubina Ozn pH g/ 100g tla N Humus C C
uzorka
Asocijacija Lokalitet
prof. H
2
O 1M KCl P
2
O
5
K
2
O % % % N
OZ
PKŠ
P9 ČK
PK1/06
PK2/06
Querco-
Castanetum
sativae
Ozalj
Glina
Rujevac
Medvednica
Medvednica
35-50
5-18
23-37
5-15
5-15
(B)v
E
E
E
E
4.96
4.47
4.99
4.54
4.56
3.43
3.77
3.79
3.36
3.36
0.60
0.90
0.66
2.09
2.42
5.36
5.10
7.46
16.59
16.88
0.01
0
0.05
0.14
0.13
0.70
2.66
2.55
4.25
3.79
0.41
1.55
1.48
2.47
2.20
32.33
17.14
22.40
16.92
16.50
P6 S1
PG
P2
Aposeri
foetidae-
Castanetum
var. Rubus
hirtus
Šamarica
Petrova gora
Glina
19-32
5-35
8-25
E
E
E
4.99
4.77
5.16
4.99
3.62
3.73
0.77
0.44
1.20
8.28
13.63
14.96
0.03
0.03
0.14
1.54
1.96
2.10
0.90
1.14
1.22
17.30
-
-
P2
P5 S1
P7 ZG
PK3/06
Aposeri
foetidae-
Castanetum
sativae
typicum
Petrinja
Šamarica
Zrinska gora
Medvednica
9-23
8-20
10-25
5-15
E
E
E
E/Bt
5.68
5.36
5.15
5.10
4.20
3.75
5.15
3.21
1.50
1.54
0.77
1.89
13.43
17.93
15.65
15.33
0.07
0.10
0.01
0.18
2.19
3.66
2.53
2.80
1.27
2.13
1.47
2.32
2.49
14.71
-
-
BOS ligustretosum Bosiljevo 32-45 E 6.57 5.31 1.20 4.68 0.03 1.66 0.97 13.15


Holotip asocijacije Aposeri foetidae-Castanetum Holotip subasocijacije Aposeri foetidae-Castanesativae
je snimak broj 6 u Fitocenološkoj tablici I tum sativae ligustretosum je snimak broj 12 u Fitocehoc
loco. nološkoj tablici I hoc loco.


Holotip subasocijacije Aposeri foetidae-Castanetum
sativae typicum je snimak broj 6 u Fitocenološkoj
tablici I hoc loco.


ZAKLJUČCI – Conclusion


Vegetacijskim istraživanjima kestenovih šuma u ekspozicijama te na zaravnjenim do blago nagnutim te-
Hrvatskoj, uz već poznate acidofilne šume kitnjaka i renima, uglavnom na luvisolima.
pitomog kestena (Querco-Castanetum sativae Horvat
AsocijacijaAposeri foetidae-Castanetum sativaesa1938)
istražena i opisana nova asocijacija mezofilnih


drži uglavnom vrste iz mezofilnih bukovih šuma, dok su
kestenovih šuma ass.Aposeri foetidae-Castanetum sa


acidofilne i termofilne slabije zastupljene. Od drugih ketivae
ass. nova. Zajednica raste na nadmorskim visi-
stenovih zajednica diferenciraju je vrste:Aposeris foenama
200-400 (600) metara, na sjevernim i istočnim


tida, Circea lutetiana i Galeopsis tetrahit, koje kao
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 24     <-- 24 -->        PDF

J. Medak: ŠUME PITOMOG KESTENAS PRASEĆIM ZELJEM (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ... Šumarski list – Posebni broj CXXXV (2011), 5-24


mezofilne i skiofilne naglašavaju karakter asocijacije.
Zajednica je svrstana u svezu ilirskih bukovih šuma,
Aremonio-Fagion, podsvezu Epimedio-Fagenionkoja
obuhvaća mezofilne i subtermofilne brdske šume.
Raščlanjena je na dvije subasocijacije:A. f.-C. s. typicum
subass. nova, negativno diferenciranu tipičnu
subasocijaciju, koja sadrži vrlo rasprostranjenu, antropogeno
uvjetovanu, siromašnu vrstama, varijantu


LITERATURAAnić, M., 1940: Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori.
Glas. šum. pokuse 7: 103-312.
Arrigoni,P.V.,P. L.Tommaso, I.Camarda &


V.Satta,1996:The vegetation of the “Uatzo”
re gional forest (central Sardinia). Parlatorea I:
61–72.


Arrigoni,P.V.& D. Viciani,2001: Structural and
phytosociological features of the tuscan chestnut
woods. ParlatoreaV: 55–99.


Conedera,M., P.Stanga, C.Lischer &V.Stöckli,
2000: Competition and dynamics in abandoned
chestnut orchads in southern Switzerland.
Ecologia mediterranea 26, 1/2: 101–112.


Conedera,M., P. Stanga, B. Oester, P. Bachmann,
2001: Different post-culture dynamics in
abandoned chestnut orchads and coppices. Forest
snow and landscape research 76: 487–492.


Conedera, M., P. Krebs, W. Tinner, M. Pradella,
D. Torriani,2004:The cultivation of
Castanea sativa (Mill.) in Europe, from its origin
to its diffusion on a continental scale. Veget hist
archaeobot. 13: 161–179.


Dimitrova, V., N. Apostolova-Stoyanova,


M. Lyubenova, N. Čipev,2005: Syntaxonomic
analysis of sweet chestnut forests growing
on the north slopes of Belasitza Mountain.


Dinić,A., V.Mišić,V.Jovanović, M.Kalinić,
1998: Šuma pitomog kestena (Castanea sativa
Mill.) u okoliciVranja, njen značaj i zaštita. Zaštita
prirode 50: 341–345, Beograd.


Ellenberg, H.&F.Klötzli,1972: Waldgesellschaften
undWaldstandorte der Schweiz. Mitteilungen
der Schweizerische Anstalt fuer das forstliche
Versuchswesen. vol./nr:48/4: 588–930, Zürich.


Gallardo, J.F., M.Rico & M. I.Gonzalez 2000:
Some ecological aspects of a chestnut coppice located
at the Sierra de Gata mountains (western
Spain) and its relationship with a sustainable management.
ecologia mediteranea 26, 1/2: 53–69.


Gondard, H., F. Romane, M. Grandjanny, J.
Li, J.Aronson,2001: Plant species diversity
changes in abandoned chestnut (Castanea
sativa) groves in southern France. Biodiversity
and conservation 10: 189–207.


Gondard,H., F.Romane,2005: Long-term evolution
of understorey plant species composition
Rubus hirtusi A. f.-C. s. ligustretosum subass. nova,
termofilniju subasocijaciju koju diferenciraju vrsteLigustrum
vulgare, Mellitys melissophyllum i Lathyrus
niger,a raste na tlima manje kiselosti, često povrh vapnenog
matičnog supstrata.


Dominirajuća varijanta Rubus hirtus degradacijski
je stadij tipične subasocijacije nastao kao posljedica
gospodarenja čistim sječama.


– References
affter logging in chestnut coppice stands (cevennes
mountains, southern France).Annales for forest
science 62: 333–342.
Gondard,H., F.Romane, I.Santa Regina, S.
Leonardi, 2006: Forest management and
plant species diversity in chestnut stands of three
mediterranean areas. Biodiversity and conservation
15: 1129–1142.
Glišić,M., 1954: Prilog poznavanju fitocenoza pitomog
kestena i bukve u Bosni. Šumarstvovii,
162–175. Beograd.
Horvat,I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma
u Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse 6: 127–279.
Horvat,I., V.Glavač, H.Ellenberg,1974: Vegetation
Südosteuropas. Gustav FischerVerlag,


Stuttgart.
Konstantinidis,P., G. Tsiourlis,P.Xofis,G.


P.Buckley,2008:Taxonomy and ecology of
Castanea sativa Mill. Forests in Greece. Plant
ecology 195: 235–256


Košanin,N., 1924: Pitomi kesten u nas. Pola stoljeća
šumarstva: 569–583, Zagreb.


Lyubenova, M., V. Dimitrova, V. Velev, SV.
Bratanova-Dončeva,2004: Phytocoenologycal
investigation of chestnut (Castanea sativa
Mill.) communities in belasitza ragion. In:Proceedings
of 2ndcongress of ecologists of republic
of Macedonia with intetnational participation:
29–33, Ohrid, Makedonija.


Marinček, L.& M.Zupančič,1979: Donos k problematiki
acidofilnih bukovih gozdov v Sloveniji.
2. Kongres ekologov Jugoslavije 1. s.
715–720, Zadar.


Marinček, L., L. Mucina, M. Zupančič, L.
Poldini, I.Daskobler, M.Acceto,1993:
Nomenklatorische Revision der illyrischen Buchenwälder
(verband aremonio-fagion). Studia
Geobotanica 12: 121–135.


Marinček, L., 1994: Zur nomenklatur der hainbuchenwaedler
desErythronio-carpinion. Flora i vegetacija
Hrvatske. str. 57–62, Koprivnica-Zagreb.


Marinček,L., A. Čarni,2007: Illyrian pre-alpine
fir and beech forests-the assosiationHomogyno
sylvestris-fagetumMarinček et al 1993. Hacquetia
6/2: 111–129.