DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


janje genetske diferencijacije između istraživanih populacija.
Za razliku od morfometrijskih svojstava sjemena,
svojstvo visine je znatno bolji pokazatelj
genetske diferencijacije,jer su sadnice koje potječu iz
različitih populacija uzgojene i izmjerene na istom lokalitetu
(rasadnik Hrvatskog šumarskog instituta).
Time je utjecaj okoliša sveden na minimum, te se utvrđene
razlike u visinama biljaka između populacija
mogu najvećim dijelom pripisati međusobnim genetskim
razlikama. Štoviše, pokazalo se da je za ovo
svojstvo međupopulacijska diferencijacija bila veća
nego unutarpopulacijska varijabilnost.


Da bi se utvrdio obrazac te diferencijacije,proveden
jeTukey-Kramer test kojim se egzaktno utvrđuje koje se
populacije međusobno statistički značajno razdvajaju.
Ovaj test za svojstvo visina jednogodišnjih sadnica hrasta
lužnjaka nije dao rezultate iz kojih bi mogli uočiti


ZAKLJUČCI –
Na temelju provedenog istraživanja morfometrijskih
svojstava žira i visina jednogodišnjih sadnica hrasta
lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj, kao i
usporedbom svojstava na uzorku istih populacija, može
se zaključiti:


Rezultati pokazuju da se razina varijabilnosti za
analizirana svojstva smanjuje s veličinom istraživanog
prostora.To znači da su najveće razlike između
žireva s istog stabla, nakon toga između žireva koji
potječu s različitih stabala unutar iste populacije,
zatim između žireva koji potječu iz različitih populacija,
dok su najmanje razlike utvrđene između žireva
koji potječu iz različitih sjemenskih zona.


Slično se može zaključiti i za svojstvo visine jednogodišnih
sadnica, iako su za ovo svojstvo razlike između
populacija bile nešto veće nego između
familija unutar populacija.


Nije utvrđena statistički značajna povezanost između
visina jednogodišnjih sadnica i analiziranih
morfometrijskih svojstava sjemena hrasta lužnjaka.


Statistički značajne razlike između populacija, za
sva analizirana svojstva, jasno ukazuju na genetsku
diferencijaciju naših populacija hrasta lužnjaka.


neku geografsku pravilnost u grupiranju populacija.
Tako se npr. populacija HR 88 (Lacići-Gložđe, Koška)
statistički značajno razlikovala od geografski najbližih
populacija HR HR 58 (Darda), HR 577 (Poljadijske
šume, Požega) i HR 627 (Repaš), dok se istovremeno
nije razlikovala od udaljenih populacija (HR 387 – Karlovac,
Rečićki lugovi i HR 609 – Buzet).Takav karakter
diferencijacije ukazuje na ekotipski obrazac međupopulacijske
diferencijacije hrasta lužnjaka u Hrvatskoj tj. diferencijaciju
koja je uzrokovana prilagodbom na
specifične makrookolišne prilike (npr. vlažnost, temperaturu
ili edafske posebnosti koji vladaju u matičnim sastojinama).
Međutim, za potvrdu hipoteze o ekotipskom
obrascu varijabilnosti potrebno je obaviti dodatna istraživanja
koja će obuhvatiti nastavak praćenja adaptivnih
svojstava u dizajniranim pokusnim nasadima i njihovu
usporedbu s ekološkim parametrima matičnih sastojina.


Conclusions


Međutim, međupopulacijska diferencijacija nije odgovarala
geografskom obrascu.


Utvrđeni karakter diferencijacije ukazuje na ekotipski
obrazac genetskih razlika između populacija
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj tj. diferencijaciju koja
je uzrokovana prilagodbom na specifične mikrookolišne
prilike (npr. vlažnost, temperaturu ili edafske
posebnosti koji vladaju u matičnim
sastojinama). Za potvrdu hipoteze o ekotipskom
obrascu genetske raznolikostipotrebno je provesti
dodatna istraživanja u genetičkim testovima (testovi
provenijencija i potomstva).


Razlike između trenutno važećih sjemenskih zona
nisu bile statistički značajne niti za jedno analizirano
svojstvo, čime nije potvrđena opravdanost važeće
sjemenske razdjelbe. Usprkos tomu, treba
naglasiti da analizirana morfometrijska svojstva sjemena
nisu adaptivno vrijedna svojstva, dok rezultati
za visine jednogodišnjih sadnica nisu dovoljno
pouzdani s obzirom na vrlo ranu dob biljaka. Stoga,
ove rezultate treba shvatiti samo kao preliminarne i
kao poticaj za nastavak istraživanja genetske raznolikosti
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.


ZAHVALA– Acknowledgements


Prikazani rezultati proizašli su iz znanstvenog projekta
(Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo), provođenog
uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske. Istraživanje je također
uključeno uznanstvenoistraživački radHrvatskih šuma


d.o.o. Zagreb, zadatak “Masovna i individualan selek-


LITERATURA


cija, izbor i bonitiranje sjemenskih objekata”. Ovim
putem autori se zahvaljuju za financijsku podršku. Zahvaljujemo
i svim djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb,
koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi
sakupljanja sjemena u sjemenskim sastojinama,te osnivanja
pokusnih ploha i time omogućili ovo istraživanje.


– References


Bogdan,S., D.Kajba, I.Katičić,2004: Genetic Open-Pollinated ProgenyTest of the Slavonian
Variation in GrowthTraits in a Quercus roburL. Provenance.” Silvae Gen. 53 (5–6): 198–201.