DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 57     <-- 57 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Varijabilnost istraživanih svojstava –Variation of studied traits


Provedena analiza varijance za morfometrijska
svojstva sjemena pokazala je statistički značajne razlike
uvjetovane efektima populacija,čime je potvrđena
pretpostavka o značajnoj međupopulacijskoj diferencijaciji.
Međutim, varijabilnost za analizirana svojstva
sjemena između pojedinačnih stabala unutar svake populacije
bila je znatno veća nego između populacija.
Štoviše, ukupno gledajući, za sva analizirana svojstva
žira najveći udio zauzimala je komponenta varijance
ostatka. To je komponenta varijance koja je uzrokovana
varijabilnošću žireva koji potječu od istih pojedinačnih
stabala. Ispitivanje značajnosti efekta važećih
sjemenskih zona pokazalo je da one nisu međusobno
statistički značajno različite niti za jedno istraživano
morfometrijsko svojstvo.Nepostojanje značajnih razlika
između sjemenskih zona suprotno jerezultatima
Roth-a (1999). Razlike su mogle biti uzrokovane
različitim sjemenskim materijalom na kojemu su istraživanja
provedena (ne potječe iz istih populacija, ali i
različit pristup uzorkovanju sjemena). Međutim, u
ovom je radu primijenjena preciznija statistička metoda
kojom je moguće istovremeno analizirati različite
razine varijabilnosti i njihovu statističku značajnost, te
smo skloniji razlike u rezultatima pripisati metodi analize.
Naime,Roth (1999) je koristio jednostavni test
signifikantnosti razlika između aritmetičkih sredina
sjemenskih zona (t-test), dok je u ovom istraživanju korištena
tzv. MIXED procedura analize varijance (SAS
2000) koja kod analize statističke značajnosti istovremeno
uzima u obzir i druge izvore varijabilnosti (populacije
unutar zona i stabla unutar populacija).


Ovi rezultati pokazuju da se veličina varijabilnosti za
analizirana svojstva sjemena smanjuje s veličinom promatranog
prostora.To znači da su najveće razlike bile
između žireva s istog stabla, nakon toga između žireva
koji potječu s različitih stabala unutar iste populacije,
zatim između žireva koji potječu iz različitih populacija,
dok su najmanje razlike utvrđene između žireva koji potječu
iz različitih sjemenskih zona (posljednje čak niti
nisu bile statistički značajne). Na analizirana svojstva
sjemena utječu genetski čimbenici (genetska konstitucija
majčinskih stabala, ali i muških polinatora unutar
populacija koji sudjeluju u oplodnji) i brojni okolišni
čimbenici (npr. hormonski i fiziološki odnosi unutar
pojedinih dijelova majčinskog stabla; mikrorazlike u
dostupnom svjetlu, vlažnosti i temperaturi između specifičnih
dijelova krošnje; mezookolišne razlike u svjetlosti,
vlažnosti i temperaturi uvjetovane položajem
majčinskih stabala unutar populacija; te mikrookolišne
razlike između različitih populacija). Budući da su analizirani
žirevi sakupljeni u prirodnim populacijama, nije
moguće razdvojiti utjecaj genetskih od okolišnih čimbenika
na promatrana morfometrijska svojstva. Međutim,
rezultati upućuju da su na analizirana svojstva sjemena
najveći utjecaj imali mikrookolišni čimbenici i genetska
konstitucija pojedinačnih stabala unutar populacija, a
najmanji makrookolišnerazlike i genetska diferencijacija
između istraživanih populacija (dok okolišne razlike
i genetska diferencijacija između sjemenskih zona
uopće nisu imale značajan utjecaj).


Iako su međupopulacijske razlike imale relativno
najmanji udio u ukupnoj varijabilnosti svojstava sjemena,
one su ipak bile statistički značajne, što se ne
smije zanemariti. Statistički značajna komponenta varijance
uzrokovana međupopulacijskim razlikama ukazuje
na postojanje genetske diferencijacije između
istraživanih populacija(usp. tablicu 2).Da bi se utvrdio
obrazac te diferencijacije proveden je Tukey-Kramer
test kojim se egzaktno utvrđuje koje se populacije međusobno
statistički značajno razdvajaju. Ovaj test nije
dao rezultate iz kojih bi se mogla uočiti geografska pravilnost
u razdvajanju populacijaniti za jedno analizirano
svojstvo sjemena(usp. tablicu 4).To upućuje na
zaključak o ekotipskom obrascu međupopulacijske diferencijacije
za analizirana svojstva sjemena.


Provedena analiza varijance za svojstvo visine jednogodišnjih
sadnica ukazala je na statistički značajne
razlike uvjetovane efektima populacija i familija unutar
populacija(usp. tablicu 2).Varijabilnost između familija
unutar svake populacije bila je znatno veća nego
između populacija, dok je komponenta varijance ostatka
zauzimala najveći udio ukupne varijabilnosti. Ispitivanje
značajnosti efekta važećih sjemenskih zona
pokazalo je da one nisu međusobno statistički značajno
različite(usp. tablicu 3). Dobiveni rezultati potpuno su
sukladni rezultatima analize morfometrijskih svojstava
sjemena. I ovdje se može primijetiti da se veličina varijabilnosti
smanjuje s veličinom promatranog prostora
tj. najveće su razlike bile između potomakaistogmajčinskog
stabla, dok su najmanje razlike utvrđene između
jedinki koji pripadaju različitim sjemenskih
zonama (nisu bile statistički značajne). Međutim kod
ovog je svojstva primijećenanešto veća varijabilnost
između populacija nego između familija potomaka koji
potječu s različitih stabala unutar iste populacije (tj.
unutarpopulacijska varijabilnost).


Visoke i statistički značajne razlike između individualnih
majčinskih stabala, odnosno između familija unutar
populacija ukazuju na visokurazinu unutarpopulacijske
genetske raznolikosti. Visok stupanj unutarpopulacijske
varijabilnosti karakteristična je pojava za većinu vrsta
šumskog drveća, a može se objasniti značajnim migracijama
gena (izmjeni gena između različitih populacija
putem prirodnih procesa, ali i ljudskim djelovanjem) i niskim
stupnjem lokalne adaptiranosti (Bogdan 2009).


Statistički značajna komponenta varijance uzrokovana
međupopulacijskim razlikama ukazuje na posto