DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


ukazuje na statistički značajne razlike uvjetovane ispitivanim
izvorima varijabilnosti.Vidi seda je varijabilnost
između populacija nešto viša nego između familija unutar
svake populacije. Kompo nen ta varijance ostatka zauzima
najveći udio ukupne varijabilnosti.


Tablica 3 prikazuje rezultate MIXED procedure
analize varijance za fiksni efekt važećih sjemenskih
zona. Primijenjena procedura kod analize statističke
značajnosti uzima u obzir i druge izvore varijabilnosti
(populacije i familije unutar populacija). Ispitivanje
značajnosti efekta sjemenskih zona pokazalo je da one
nisu bile međusobno statistički značajno različite za
svojstvo visine jednogodišnjih sadnica.


Zbog statistički značajnih razlika između populacija
provedena je njihova analiza Tukey-Kramer-ovim testom
najmanjih kvadratnih razlika s ciljem utvrđivanja
postojanja geografskog obrasca diferencijacije. Rezultati
ove analize prikazani su u tablici 5. Populacije između
kojih nema statistički značajnih razlika povezane
su istim slovom. Može se uočiti da je test razdvojio nekoliko
međusobno povezanih grupa populacija. Međutim
ne može se uočiti geografski obrazac utvrđene
diferencijacije populacija.


Tablica 5. Grupe populacija dobiveneTukey-Kramer-ovim testom za svojstvo visina jednogodišnjihsadnica.


Table 5 Groups of populationsgiven by Turkey-Kramer’s test for the one-year seedlings height


Oznaka provenijencije
Mark of the provenance
Šumarija
Forest office
Gospodarska jedinica; odjel/odsjek
Working unit; compartment/subcompartment
Grupa
Group
HR 203 Vrbovec Česma; 72a A
HR 627 Repaš Repaš Gabajeva greda; 20a,f, 25a A B
HR 368 Sunja Posavske šume; 123a, 124a,b,c,d A B C
HR 330 Velika Gorica Turopoljski lug; 8a, 9b A B C D
HR 160 Trnjani Ilijanska-Jelas; 13a, 14b, 15b, 26a,b B C D
HR AM Otok Lože;65a B C D E
HR 58 Darda Haljevo-Kozaračke šume; 52a C D E
HR 577 Požega Poljadijske šume; 48c C D E
HR 16 Otok Slavir; 35 d, 48g, 48h D E
HR 163 Stara Gradiška Ljeskovača; 18e D E
HR 318 Lipovljani Josip Kozarac; 43a, 54a, 113a D E F
HR 389 Karlovac Domačaj-Kovačevački lug; 14a,b D E F
HR 12 Gunja Trizlovi-Rastovo; 9b, 9d E F
HR 317 Kutina Kutinske nizinske šume; 30b F
HR 609 Buzet Mirna; 8d F G
HR 387 Karlovac Rečićki lugovi; 26a,b,c,e, 48a,c,d,e F G
HR 88 Koška Lacić Gložđe; 69a G


RASPRAVA– Discussion


Deskriptivni parametri i korelacije između istraživanih svojstava


Descriptive parameters and correlations between studied traits


Duljina žira prema dobivenim rezultatima kretala se
prosječno od 26,8 mm do 32,4 mm, s minimumom od
15,0 mm i maksimumom od 45,0 mm te standardnom devijacijom
od 2,5 mm do 4,0 mm.Franjić et al.(2001)
u radu o varijabilnosti oblika žira hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
dobivaju sljedeće rezultate: prosječna duljina žireva
kretala se od 26,2 mm do 31,9 mm, s minimumom
od 15,1 mm i maksimumom 41,6 mm te standardnom
devijacijom od 2,0 mm do 4,1 mm. Usporedimo li rezultate
ova dva rada vidljivo je da su vrijednosti vrlo slične.


Duljine žireva u radu Roth-a(1999)iznosile su prosječno
od 30,5 mm do 37,0 mm, s minimumom od 20,4 mm
i maksimumom 49,8 mm. Usporedbom s ovim radom vi


dljiva je velika razlika u prosječnim duljinama te minimu


mima i maksimumima. Razlog tomu najvjerojatnije leži u


načinu sakupljanja žira za izmjere. Naime,Roth (1999)


navodi da se žir sakupljao kao za rasadničku proizvod nju
sadnica hrasta pri čemu se vrlo sitan žir ne sakuplja.


Od inozemnih radova Nikolić et al. (2002)navode
prosječnu duljinu žira od 23,8 mm do 32,3mm, s rasponom
rezultata od 20,7 mm do 35 mm na uzorku uzetom
iz klonske sjemenske plantažeBanov Brod (Republika
Srbija).Smole et al.(1992)navode prosječnu duljinu
od 1,2 cm do 3,6 cm u svom radu o važnosti morfoloških
karakteristika za identifikaciju vrsta hrasta. Upitno je
koliko se ovi rezultati mogu uspoređivati s našima, ali
zanimljivo je da se prosječni rezultati koje navode Nikolić
et al.(2002) slažu s onima u ovom istraživanju.


Jovanović i Vukićević (1983) navode da je
žir dug od 20-40 mm, rijetko duži. U ovom radu raspon
je nešto veći, ali se općenito može zaključiti da se podaci
podudaraju.