DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


imala je populacija HR 577 (1,07),
a najvišu maksimalnu populacija
HR AM(3,69).


Prosječan broj sjemenki (žireva)
u jednom kilogramu za sve populacije
iznosio je 207 komada u kilogramu.
Raspon se kretao od
prosječnih 164(populacija HR 389 Domačaj-
Kovačevački lug; Šumari ja
Karlovac) do 257 komada/kg(populacija
HR 577 Poljadijske šume;
Šumarija Požega).


Provedena analiza varijance za
slučajne efekte prikazana je u tablici


2.Ispitivani slučajni izvori varijabil-


Širina (mm)
Slika 2. Prosječne vrijednosti širine žireva istraživanih populacija.


nosti (efekti) bili su populacije unu-


Figure 2Acorn width mean values of studied populations


tar zone i familija unutar populacije.
Brojevi u tablici označavaju postotke varijance analizi-unutar zona, posebice za svojstvo indeksa žira. Komporanih
efekata. Rezultati su pokazali statistički značajne nenta varijance ostatka (varijanca uzrokovana efektom
razlike uvjetovane ispitivanim izvorima varijabilnosti. razlika između žireva istog majčinskog stabla) zauzima
Uočljivo je da je varijabilnost između stabala unutar najveći udio ukupne varijabilnosti za sva analizirana
svake populacije znatno veća nego između populacija svojstva žira i svojstvo visine jednogodišnjih sadnica.


Talica 2.Postotci komponenata varijance za istraživana svojstva žira i jednogodišnih sadnica, te njihova
statistička značajnost.


Table 2 The percentages of variance components for the studied acorn and one-year seedling traits and their
statistical significanc


Izvor varijabilnosti
Source of variability
Duljina žira
Acorn lenght
Širina žira
Acorn widht
Odnos
duljina/širina
The ratio
lenght/widht
Masa žira
Acorn mass
Volumen žira
Acorn volume
Visina
jednogodišnjih
sadnica
One-year
seedling height
Populacije unutar zone
Populations within zone 18,5** 20,3** 11,2* 12,9** 22,4** 9,9*
Stabla unutar populacije
Trees within population 30,9*** 31,6*** 39,8*** 30,9*** 27,5*** 7,2***
Ostatak
Residual 50,6*** 48.,*** 49,0*** 56,2*** 50,0*** 82,8***


***statistički značajno na razini od 0,1 %,statistically significant at the level of 0,1%;
** statistički značajno na razini od 1 %,statistically significant at the level of 1%;


* statistički značajno na razini od 5 %,statistically significant at the level of 5%;


Tablica 3 prikazuje rezultate MIXED procedure
analize varijance (SAS 2000) za fiksni efekt sjemenskih
zona. Posljednja kolona prikazuje vjerojatnost nul
hipoteze (sjemenske zone se značajno razlikuju).Vjerojatnosti
za sva ispitivana svojstva žira bile su znatno
veće od statističkog praga (p<0,05). Stoga proizlazi da
razlike između važećih sjemenskih zona nisu bile međusobno
statistički značajno različite niti za jedno istraživano
morfometrijsko svojstvo žira, kao niti za
svojstvo visine jednogodišnjih sadnica.


Zbog utvrđenih statistički značajnih razlika između
populacija provedena je njihova analiza s ciljem utvrđivanja
postojanja geografskog obrasca. Ova analiza provedena
jeTukey-Kramer-ovim testom najmanjih kvadratnih
razlika za sva istraživana svojstva žira osim
svojstva broja žireva u kilogramu.


Za svojstvo volumena žira testTukey-Kramer daje
najviše grupa, njih četiri. Prvu grupu čine dvije populacije
HR 389 i HR 368. GrupeAi B međusobno su povezane
preko populacije HR 368, dok se grupe B i C,
kao i grupe C i D više preklapaju.Populacije između
kojih nema statistički značajnih razlika povezane su
istim slovom (tablica 4).