DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


prosječne mase jednog žira, zasebno za svako uzorko-su u proljeće 2008. godine, kada je vegetacija još bila u
vano majčinsko stablo. stanju mirovanja.Mjerenja su obavljena pomoću mjerne
vrpce s preciznošću 0,5 cm.


Visine uzgojenih jednogodišnjih sadnica izmjerene


Statistička obrada podataka–Statistical analysis


Deskriptivna statistička analiza provedena je s ciljem
utvrđivanja prosječnih vrijednosti analiziranih svojstava,
njihovih minimalnih i maksimalnih vrijednosti,
kao i pripadajućih standardnih devijacija. Deskriptivna
statistička analiza provedena je pomoću MEANS procedure
u SAS statističkom paketu (SAS 2000).


Analiza varijance provedena je pomoću MIXED procedure
u SAS-u (SAS 2000), s ciljem utvrđivanja statističke
značajnosti različitih izvora varijabiliteta (efekata).
Analizirani su efekti: važećih sjemenskihzona, populacija
(sjemenskih sastojina) unutar regija i stabala (familija)
unutar populacija.


Analiza varijance provedena je prema sljedećem linearnom
modelu (1):


yijkl= µ + Ri+ Pj+ F(P)jk+ eijkl (1)


gdje su: – izmjerena vrijednost svojstva na žiru


yijkl


(sadnici)lstabla (familije)kunutar populacijeji sjemenske
zonei;


µ– ukupna sredina svih izmjera za promatrano


svojstvo;


Ri – fiksni efekt sjemenske regijei(i= 1,2,3...7);


Pj – slučajni efekt populacijej(j= 1,2,3...17);


F(P)jk–slučajni efekt stabla (familije)kunutar


populacijej;


– ostatak ili eksperimentalna greška.
Ispitivanje signifikantnosti razlika najmanjih kvadratnih
sredina između istraživanih populacija provedeno je
Tukey-Kramer-ovim testom u SAS-u (SAS 2000).
Korelacijska analiza između visina jednogodišnjih
sadnica i morfometrijskih svojstava izmjerenih na
uzorku sjemena obavljena je uporabom CORR procedure
u SAS-u.


eijkl


Results


REZULTATI –
Morfometrijska svojstva žireva–Morfometric traits of acorn


Na slici 1 prikazane su prosječne
duljine žireva za sve populacije počevši
od populacije s najmanjim do
one s najvećim prosjekom. Populacija
HR 389 (Do ma čaj-Kovačevački
lug) iz Šumarije Karlovac (tablica 1)
koja se ističe najvišim prosjekom duljine
žireva priznata je sjemenska sastojina
kasnog hrasta lužnjaka
(Quercus robur var. tardiflora).
Ispodprosječne duljine žireva imale
su populacije HR 12, HR 577, HR
AM, HR 203, HR 387, HR 627, HR
317 i HR 160. Od navedenih, populacija
HR 12 (Trizlovi-Rastovo; Šumarija
Gunja) imala je najmanje


Slika 1. Prosječne vrijednosti duljine žireva istraživanih populacija.
prosječne duljine žireva, a također je Figure 1Acorn lenght mean values of studied populations


Duljina (mm)


priznata sjemenska sastojina kasnog
hrasta lužnjaka.


Na slici 1 prikazane su prosječne vrijednosti širine žire va
od populacije s najmanjim do populacije s najvećim iznosom
prosječne širine. Kod ovog svojstva došlo je do
promjene u rangiranju populacija. Populacije HR 317, HR
160, HR 368 i HR 389 nisu mijenjale svoju poziciju, tj. os tale
su na istom rangu kao što su bile i za prosječne duljine
žireva. Populacija HR 389 je i kod ovog svojstva imala najveće
vrijednosti. Znatno užim vrijednostima širine žira od
ostalih odlikovala se populacija HRAM.


Volumen žirevaizračunatjepremaformulizaizračunvolumenavaljka.
Prosječanvolumenjednog žiraza


3


sveanaliziranepopulacijeiznosi5,86 cm. Rasponpro


33


sječnihvrijednostikretaoseod4,40 cm do7,85 cm.
NajniževrijednostiimalajepopulacijaHRAM(Lože;
ŠumarijaOtok), anajvišeHR389 (Domačaj-Kovačevačkilug;
ŠumarijaKarlovac).


PopulacijaHR389 usvimsvojstvimaimalanajviše
prosječnevrijednosti, apopulacijaHR368 jeurangu
bila odmahispodnje.


Za svojstvo indeks žira, raspon prosječnih rezultata


kretao se od 1,74 (populacija HR 12) do 2,12 (popula


cija HR 88), a ukupan prosjek za sve istražene popula


cije bio je 1,89. Najnižu minimalnuvrijednost indeksa