DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 50     <-- 50 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Važeća razdjelba šuma hrasta lužnjaka na područja


provenijencija učinjena je na temelju pretpostavki i


spoznaja o ekološkim razlikama između izdvojenih
zona, kao i na temelju administrativnih granica Uprava
šuma Podružnica tvrtke Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
Tako je područje rasprostranjenosti razdijeljeno na tri sjemenske
zone (1. Zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja,
2. Zona nizinskih šuma Posavine, srednje
Hrvatske i Pokuplja i 3. jugozapadna zona submediteranskih
šuma – Motovunska šuma), te 6 sjemenskih regija
(podzona). Praksa da se sjemenske zone izdvajaju na temelju
ekoloških razlika između geografskih područja i na
temelju administrativnih granica između šumarskih tvrtki
koje gospodare šumama, uobičajena je u gotovo svim
zemljama koje su provele sjemensku razdjelbu.


Osnova razdjelbe na temelju ekoloških razlika je
pretpostavka da razlike u ekološkim uvjetima putem
mehanizama prirodne selekcije uzrokuju genetsku diferencijaciju
unutar vrste. Prema takvim pretpostavkama,
populacije koje se rasprostiru na geografskom
području u kojemu vladaju slični ekološki uvjeti prilagođene
su upravo na takve uvjete, a ne na uvjete koji
vladaju u drugim geografskim područjima. Stoga se
preporučuje da se takva geografska područja proglašavaju
područjima provenijencija i da se reprodukcijski
materijal koristi isključivo unutar istog područja u kojemu
mu je i podrijetlo. Međutim, proces prilagođavanja
i genetske diferencijacije populacija nije uzrokovan
samo mehanizmima selekcije, već ga oblikuju i drugi
tzv. evolucijsko-adaptacijski čimbenici, a to su migracije
gena, mutacije i genski drift (White et al.2007).


Dosadašnje spoznaje ukazuju da s jedne strane selekcijski
pritisak mora biti vrlo snažan, a s druge strane
čimbenik migracija gena vrlo slab, da bi u konačnici
ekološke razlike uzrokovale genetsku diferencijaciju i
prilagodbu populacija unutar jedne vrste. Zbog toga se
genetska diferencijacija unutar vrsta šumskog drveća
javlja najčešće između ekološki (prvenstveno klimatski)
vrlo različitih geografskih područja koja su međusobno
geografski znatno udaljena. Izuzetak čine vrste
koje se rasprostiru na velikom rasponu nadmorske vi-
sine, gdje su klimatske razlike puno veće i na manjim
udaljenostima. Općenito, kod šumskih vrsta koje se


MATERIJALI I METODE –


U rujnu i listopadu 2006. godine sakupljen je sjemenski
materijal u šesnaesttzv. priznatih sjemenskih sastojina
i jednoj gospodarskoj sastojini koje reprezentiraju cjelokupan
areal hrasta lužnjaka u Hrvatskoj(tablica 1). U svakoj
odabranoj sastojini žirevisusakupljeni ispod krošanja
25 stabala koja su međusobno bila udaljena najmanje 50
me tara, radi izbjegavanja srodstvene povezanosti.


Sakupljan je okularno zdrav i neoštećen žir bez obzira
na dimenzije. Svaka sjemenska podzona(regija)
odlikuju velikim područjem rasprostranjenosti i malim
rasponom nadmorske visine (u koje pripada i hrast lužnjak),
rijetko su dokazane značajne genetske razlike između
populacija na geografski malom području
(White et al.2007;Eriksson et al.2006). Zahvaljujući
tim spoznajama, u mnogim je zemljama Europe
došlo do revizije i liberalizacije sjemenskih zona tj. do
smanjivanja njihova broja.


Prema dosadašnjim istraživanjima varijabilnosti
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, većina je autora ukazala na
postojanje genetske diferencijacijeizmeđu populacija
koje potječu sa većeg područja rasprostranjenosti (Krstinić
et al.1996,Franjić1996,Perić et al.2000,
Roth 2003,Bogdan et al.2009, Kajbaet al.2011).
Istraživanja koja su obuhvatila manje geografsko područjenisu
potvrdila međupopulacijsku diferencijaciju
(Bogdan et al.2004). Međutim, postoje razlike u interpretaciji
obrasca utvrđene genetske diferencijacije.
DokRoth (2003) izvješćuje o diferencijaciji koja odgovara
važećoj sjemenskoj razdjelbi šuma hrasta lužnjaka,
većina drugih autora ukazuje na ekotipski
obrazac međupopulacijske diferencijacije (neovisan o
geografskoj podje li, već o mikroekološkim parametrima
koji vladaju u prirodnim sastojinama i koji su
kompleksno distribuirani u geografskom prostoru).


Zbog toga je pokrenut novi projekt istraživanja genetske
varijabilnosti na uzorku od 17 sjemenskih sastojina,
koje reprezentiraju cijeli areal ove vrste u
Hrvatskoj. Cilj je ovog istraživanja utvrditi količinu i
obrazac genetske varijabilnosti hrasta lužnjaka u Hrvatskoj,
putem analize morfometrijskih svojstava žireva,
te visina jednogodišnjih sadnica u rasadničkom
testu potomstva iz uzorkovanih sjemenskih sastojina.


Pretpostavke su da bi rezultati trebali pokazati značajne
međuzonske razlike ukoliko su populacije zaista
prilagođenena ekološke uvjete unutar zasebnih područja
provenijencija (sjemenskih zona).Međutim, treba
naglasiti da ovaj rad predstavlja samo početna istraživanja,
jer analizirana svojstva ne mogu biti precizni pokazatelj
tzv. adaptivne genetske varijabilnosti.


Material and Methods


zastupljena je najmanje s jednim uzorkom, dok su neke
podzone zastupljene i s više uzoraka.


Žirevi su zasijani na gredice u rasadnikuHrvatskog
šumarskog intituta u Jastrebarskom, odvojeno po majčinskim
stablima i sastojinama.Tijekom prvog vegetacijskog
razdoblja provedene su uzgojne mjere
mehaničkog ukanjanja korova i kemijskog tretiranja
fungicidima protiv hrastove pepelnice koju uzrokuje
gljivaMicrosphaera alphitoides.