DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


soko statistički značajna unutarpopulacijska varijabilnost za istraživana svojstva
sjemena (razlike između stabala odnosno familija unutar populacija).


Prosječne vrijednosti visine jednogodišnjih sadnica bile su najniže kod populacije
Česma (Šumarija Vrbovec) i Repaš Gabajeva greda (ŠumarijaRepaš), dok su najviše bile kod populacije Lacić Gložđe (Šumarija Koška) iRečićki lugovi (Šumarija Karlovac). I za svojstvo visine uočena je statstički
značajna diferencijacija između populacija, iako je još veći stupanj varijabilnosti
utvrđen između familija unutar svake populacije. Provedena je analiza s
ciljem utvrđivanja postojanja geografskog obrasca međupopulacijske diferencijacije.
Međutim niti za svojstvo visine sadnica nije se mogao uočiti geografski
obrazac diferencijacije analiziranih populacija.


Provedena korelacijska analiza između visina jednogodišnjih sadnica i morfometrijskih
svojstava sjemena nije pokazala statistički značajnu povezanost.


Ključne riječi:sjemenska razdjelba, sjemenska zona, područje prove


nijencije, ekotipska varijabilnost


UVOD –
Pravilnikom o područjima provenijencija svojti šumskog
drveća od gospodarskog značenja (NN 107/08)
određena je važeća sjemenska razdjelba šuma hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj. Šume hrasta lužnjaka podijeljene
su na tri sjemenske zone, te je preporučeno da sjemenskim
i sadnim materijalom treba prometovati unutar pojedinih
zona. Navedena razdjelba (zonacija) određena je
na temelju ekoloških razlika, produktivnosti sastojina i
administrativno-gospodarskih posebnosti u području
kon tinentalnog i submediteranskog područja rasprostranjenosti
vrste. Pravilnik je proizišao iz Zakona o šumskom
reprodukcijskom materijalu (NN 75/09) koji je
usklađen s Uputom Europskog vijeća o prometovanju
šumskim reprodukcijskim materijalom (Council Directive
1999/105/EC).
Temelj za pravilnu sjemensku razdjelbu trebale bi biti
adaptivne genetske razlike unutar određene vrste drveća
na geografskom području njene rasprostranjenosti.Ako
takve razlike postoje, onda se područje rasprostranjenosti
razdjeljuje na sjemenske zone,odnosno područja provenijencija
između kojih vrsta pokazuje adaptivne
genetske razlike. Sjemenskom se razdjelbom propisuje
prometovanje šumskim reprodukcijskim materijalom
samo unutar pojedine sjemenske zone,odnosno područja
provenijencije, jer se pretpostavlja da su provenijencije
genetski prilagođene na specifične okolišne uvjete
unutar svojih područja.
Obnova hrastovih šuma u Hrvatskoj provodi se uzgojnim
postupcima tzv. prirodne obnove, dok seumjetna
obnovadopuštaukoliko urod sjemena u sastojini koja se
obnavlja nije dostatan ili prirodna obnova nije uspješno
izvedena. Postupakprirodne obnove podrazumijeva korištenje
izvornog sjemena sastojine koja se obnavlja.
Međutim, uslijed raznovrsnih problema uzrokovanih ponajviše
neredovitošću punih uroda, sve se češće prometuje
šumskim reprodukcijskim materijalom(ŠRM-om),
te sepri obnovi sastojina koristisjeme i/ili sadnicepodri-


Introduction


jetlom iz drugih sastojina. Sukladno naputcima OECD-a
(engl. Organisation for Economic Co-operation and Development)
iVijeća Europe (1999/105/EC), prometovanje
šumskim reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj
regulirano je Zakonom iz 2009. godine (NN 75/09).Temeljnanačela
navedenog zakona nalažu da šumski reprodukcijski
materijal treba biti razvrstan u različite
kategorije koje su definirane kao: 1.poznato podrijetlo,


2.selekcioniran, 3.kvalificirani 4.testiran.
Zasada je u Hrvatskoj ŠRM moguće razvrstati samo u
prve tri kategorije, jer posljednja podrazumijeva genetsku
provjeru roditeljskih stabala putem posebno dizajniranih
usporednih ili genetičkih testova. Nadalje, ŠRM
hrasta lužnjaka kategorijekvalificiran(ŠRM dobiven iz
sjemenskih plantaža) zasada se može naći u vrlo ograničenim
količinama. Stoga, u ovom trenutku, raspolažemo
uglavnom sa ŠRM-om kategorijapoznato podrijetloiselekcioniran.
Kategorijapoznato podrijetloodnosi se na
“reprodukcijski materijal podrijetlom iz sjemenskog izvora
unutar određene provenijencije”(NN 75/09, članak
6.). Kategorijaselekcioniranodnosi se na reprodukcijski
materijal “podrijetlom iz sjemenskih sastojina unutar
određene provenijencije koje se fenotipski razlikuju od
populacija druge provenijencije”(NN 75/09, članak 6.).


Vidljivo je da se u definicijama kategorija ponavlja
izraz “područje provenijencije”, koji se prema članku


4. Zakona definira kao “lokalitet ili grupa lokaliteta
vrlo sličnih ekoloških uvjeta u kojima sastojine ili sjemenski
izvori pokazuju slične fenotipske ili genetske
značajke, uzimajući u obzir i visinske granice, gdje je
to moguće”. Sukladno članku 19. Zakona, ministar za
pojedinu gospodarski važnu svojtu šumskog drveća
pravilnikom propisuje područje provenijencije. Sastav ni
dio tog pravilnika je i karta s ucrtanim granicama područja
provenijencija. Navedeni pravilnik donesen je


19.rujna 2008. godine (NN 107/08).