DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 48     <-- 48 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


UDK 630* 232.3 (001)


VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVA
I VISINASADNICA HRASTALUŽNJAKA(QUERCUS ROBUR L.)
IZ SJEMENSKIH SASTOJINA U HRVATSKOJ


ACORN MORPHOMETRIC TRAITSAND SEEDLING HEIGHTS
VARIATION OF PEDUNCULATE OAK (QUERCUS ROBUR L.)
FROM THE SEED STANDS IN CROATIA


1 12


Mladen IVANKOVIĆ, Maja POPOVIĆ, Saša BOGDAN


SAŽETAK: Radi verifikacije važećih sjemenskih zona hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
na temelju znanstvenih spoznaja, započela su nova istraživanja genetske
varijabilnosti u području prirodnog areala ove vrste. U jesen 2006. godine
prikupljeno je sjeme iz tzv. priznatih sjemenskih sastojina, čija je osnovna
uloga izvorište kvalitetnijeg sjemena za potrebe umjetne obnove gospodarskih
sastojina. U radu se prikazuju rezultati morfometrijske analize sjemena i visina
jednogodišnjih sadnica podrijetlom iz 17 uzorkovanih sastojina, koje reprezentiraju
cjelokupni areal hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Iz svake je sastojine
prikupljeno sjeme od 25 stabala, a na uzorku od 30 sjemenki po stablu izmjereni
su duljina, maksimalna širina i masa žira, te su na temelju duljine i širine
izračunati volumen žira (prema formuli za izračunavanje volumena valjka) i
indeks žira (omjer duljine i širine). U rasadniku Hrvatskog šumarskog instituta
osnovan je rani, rasadnički test, te su tijekom jeseni i zime 2007. godine, starosti
biljaka 1+0, obavljene prve izmjere visina.


Analiza varijance provedena je MIXED procedurom u SAS-u, a analizirani
su: fiksni učinak važećih sjemenskih zona te slučajni učinci populacija unutar
zona i stabala unutar populacija. Cilj analize varijance bio je utvrditi značajnost
međuzonskih, međupopulacijskih i unutarpopulacijskih razlika za istraživana
svojstva sjemena i visine jednogodišnjih sadnica. Tukey-Kramer testom u
SAS-u analiziran je obrazac razlika između uzorkovanih populacija. Rezultati
su pokazali da se važeće sjemenske zone nisu statistički značajno razlikovale
niti za jedno analizirano svojstvo. Uzorkovane sastojine međusobno su se statistički
značajno razlikovale u svim istraživanim svojstvima sjemena. Najveće
prosječne dimenzije imali su žirevi iz sjemenske sastojine kasnolistajuće formehrasta lužnjaka Domačaj-Kovačevski lug (Šumarija Karlovac), dok su najmanje
dimenzije imali žirevi iz sastojine Česma (Šumarija Bjelovar). Utvrđene
međupopulacijske razlike nisu odgovarale važećoj sjemenskoj razdjelbi, tj.
nisu potvrdile geografski obrazac diferencijacije populacija. Utvrđena je vi


1


Dr. sc. Mladen Ivanković, znanstveni savjetnik,
Maja Popović, dipl. ing. šum., znanstveni novak,
Hrvatski šumarski institut. Zavod za genetiku, oplemenjivanje
šumskog drveća i sjemenarstvo.
Cvjetno naselje 41; HR-10450 Jastrebarsko.
e-mail: mladeni@sumins.hr; majap@sumins.hr


2


Doc. dr. sc. Saša Bogdan. Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagre bu. Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku.
Svetošimunska 25. 10000 Zagreb,
e-mail: sasa.bogdan@zg.htnet.hr
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


soko statistički značajna unutarpopulacijska varijabilnost za istraživana svojstva
sjemena (razlike između stabala odnosno familija unutar populacija).


Prosječne vrijednosti visine jednogodišnjih sadnica bile su najniže kod populacije
Česma (Šumarija Vrbovec) i Repaš Gabajeva greda (ŠumarijaRepaš), dok su najviše bile kod populacije Lacić Gložđe (Šumarija Koška) iRečićki lugovi (Šumarija Karlovac). I za svojstvo visine uočena je statstički
značajna diferencijacija između populacija, iako je još veći stupanj varijabilnosti
utvrđen između familija unutar svake populacije. Provedena je analiza s
ciljem utvrđivanja postojanja geografskog obrasca međupopulacijske diferencijacije.
Međutim niti za svojstvo visine sadnica nije se mogao uočiti geografski
obrazac diferencijacije analiziranih populacija.


Provedena korelacijska analiza između visina jednogodišnjih sadnica i morfometrijskih
svojstava sjemena nije pokazala statistički značajnu povezanost.


Ključne riječi:sjemenska razdjelba, sjemenska zona, područje prove


nijencije, ekotipska varijabilnost


UVOD –
Pravilnikom o područjima provenijencija svojti šumskog
drveća od gospodarskog značenja (NN 107/08)
određena je važeća sjemenska razdjelba šuma hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj. Šume hrasta lužnjaka podijeljene
su na tri sjemenske zone, te je preporučeno da sjemenskim
i sadnim materijalom treba prometovati unutar pojedinih
zona. Navedena razdjelba (zonacija) određena je
na temelju ekoloških razlika, produktivnosti sastojina i
administrativno-gospodarskih posebnosti u području
kon tinentalnog i submediteranskog područja rasprostranjenosti
vrste. Pravilnik je proizišao iz Zakona o šumskom
reprodukcijskom materijalu (NN 75/09) koji je
usklađen s Uputom Europskog vijeća o prometovanju
šumskim reprodukcijskim materijalom (Council Directive
1999/105/EC).
Temelj za pravilnu sjemensku razdjelbu trebale bi biti
adaptivne genetske razlike unutar određene vrste drveća
na geografskom području njene rasprostranjenosti.Ako
takve razlike postoje, onda se područje rasprostranjenosti
razdjeljuje na sjemenske zone,odnosno područja provenijencija
između kojih vrsta pokazuje adaptivne
genetske razlike. Sjemenskom se razdjelbom propisuje
prometovanje šumskim reprodukcijskim materijalom
samo unutar pojedine sjemenske zone,odnosno područja
provenijencije, jer se pretpostavlja da su provenijencije
genetski prilagođene na specifične okolišne uvjete
unutar svojih područja.
Obnova hrastovih šuma u Hrvatskoj provodi se uzgojnim
postupcima tzv. prirodne obnove, dok seumjetna
obnovadopuštaukoliko urod sjemena u sastojini koja se
obnavlja nije dostatan ili prirodna obnova nije uspješno
izvedena. Postupakprirodne obnove podrazumijeva korištenje
izvornog sjemena sastojine koja se obnavlja.
Međutim, uslijed raznovrsnih problema uzrokovanih ponajviše
neredovitošću punih uroda, sve se češće prometuje
šumskim reprodukcijskim materijalom(ŠRM-om),
te sepri obnovi sastojina koristisjeme i/ili sadnicepodri-


Introduction


jetlom iz drugih sastojina. Sukladno naputcima OECD-a
(engl. Organisation for Economic Co-operation and Development)
iVijeća Europe (1999/105/EC), prometovanje
šumskim reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj
regulirano je Zakonom iz 2009. godine (NN 75/09).Temeljnanačela
navedenog zakona nalažu da šumski reprodukcijski
materijal treba biti razvrstan u različite
kategorije koje su definirane kao: 1.poznato podrijetlo,


2.selekcioniran, 3.kvalificirani 4.testiran.
Zasada je u Hrvatskoj ŠRM moguće razvrstati samo u
prve tri kategorije, jer posljednja podrazumijeva genetsku
provjeru roditeljskih stabala putem posebno dizajniranih
usporednih ili genetičkih testova. Nadalje, ŠRM
hrasta lužnjaka kategorijekvalificiran(ŠRM dobiven iz
sjemenskih plantaža) zasada se može naći u vrlo ograničenim
količinama. Stoga, u ovom trenutku, raspolažemo
uglavnom sa ŠRM-om kategorijapoznato podrijetloiselekcioniran.
Kategorijapoznato podrijetloodnosi se na
“reprodukcijski materijal podrijetlom iz sjemenskog izvora
unutar određene provenijencije”(NN 75/09, članak
6.). Kategorijaselekcioniranodnosi se na reprodukcijski
materijal “podrijetlom iz sjemenskih sastojina unutar
određene provenijencije koje se fenotipski razlikuju od
populacija druge provenijencije”(NN 75/09, članak 6.).


Vidljivo je da se u definicijama kategorija ponavlja
izraz “područje provenijencije”, koji se prema članku


4. Zakona definira kao “lokalitet ili grupa lokaliteta
vrlo sličnih ekoloških uvjeta u kojima sastojine ili sjemenski
izvori pokazuju slične fenotipske ili genetske
značajke, uzimajući u obzir i visinske granice, gdje je
to moguće”. Sukladno članku 19. Zakona, ministar za
pojedinu gospodarski važnu svojtu šumskog drveća
pravilnikom propisuje područje provenijencije. Sastav ni
dio tog pravilnika je i karta s ucrtanim granicama područja
provenijencija. Navedeni pravilnik donesen je


19.rujna 2008. godine (NN 107/08).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 50     <-- 50 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Važeća razdjelba šuma hrasta lužnjaka na područja


provenijencija učinjena je na temelju pretpostavki i


spoznaja o ekološkim razlikama između izdvojenih
zona, kao i na temelju administrativnih granica Uprava
šuma Podružnica tvrtke Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
Tako je područje rasprostranjenosti razdijeljeno na tri sjemenske
zone (1. Zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja,
2. Zona nizinskih šuma Posavine, srednje
Hrvatske i Pokuplja i 3. jugozapadna zona submediteranskih
šuma – Motovunska šuma), te 6 sjemenskih regija
(podzona). Praksa da se sjemenske zone izdvajaju na temelju
ekoloških razlika između geografskih područja i na
temelju administrativnih granica između šumarskih tvrtki
koje gospodare šumama, uobičajena je u gotovo svim
zemljama koje su provele sjemensku razdjelbu.


Osnova razdjelbe na temelju ekoloških razlika je
pretpostavka da razlike u ekološkim uvjetima putem
mehanizama prirodne selekcije uzrokuju genetsku diferencijaciju
unutar vrste. Prema takvim pretpostavkama,
populacije koje se rasprostiru na geografskom
području u kojemu vladaju slični ekološki uvjeti prilagođene
su upravo na takve uvjete, a ne na uvjete koji
vladaju u drugim geografskim područjima. Stoga se
preporučuje da se takva geografska područja proglašavaju
područjima provenijencija i da se reprodukcijski
materijal koristi isključivo unutar istog područja u kojemu
mu je i podrijetlo. Međutim, proces prilagođavanja
i genetske diferencijacije populacija nije uzrokovan
samo mehanizmima selekcije, već ga oblikuju i drugi
tzv. evolucijsko-adaptacijski čimbenici, a to su migracije
gena, mutacije i genski drift (White et al.2007).


Dosadašnje spoznaje ukazuju da s jedne strane selekcijski
pritisak mora biti vrlo snažan, a s druge strane
čimbenik migracija gena vrlo slab, da bi u konačnici
ekološke razlike uzrokovale genetsku diferencijaciju i
prilagodbu populacija unutar jedne vrste. Zbog toga se
genetska diferencijacija unutar vrsta šumskog drveća
javlja najčešće između ekološki (prvenstveno klimatski)
vrlo različitih geografskih područja koja su međusobno
geografski znatno udaljena. Izuzetak čine vrste
koje se rasprostiru na velikom rasponu nadmorske vi-
sine, gdje su klimatske razlike puno veće i na manjim
udaljenostima. Općenito, kod šumskih vrsta koje se


MATERIJALI I METODE –


U rujnu i listopadu 2006. godine sakupljen je sjemenski
materijal u šesnaesttzv. priznatih sjemenskih sastojina
i jednoj gospodarskoj sastojini koje reprezentiraju cjelokupan
areal hrasta lužnjaka u Hrvatskoj(tablica 1). U svakoj
odabranoj sastojini žirevisusakupljeni ispod krošanja
25 stabala koja su međusobno bila udaljena najmanje 50
me tara, radi izbjegavanja srodstvene povezanosti.


Sakupljan je okularno zdrav i neoštećen žir bez obzira
na dimenzije. Svaka sjemenska podzona(regija)
odlikuju velikim područjem rasprostranjenosti i malim
rasponom nadmorske visine (u koje pripada i hrast lužnjak),
rijetko su dokazane značajne genetske razlike između
populacija na geografski malom području
(White et al.2007;Eriksson et al.2006). Zahvaljujući
tim spoznajama, u mnogim je zemljama Europe
došlo do revizije i liberalizacije sjemenskih zona tj. do
smanjivanja njihova broja.


Prema dosadašnjim istraživanjima varijabilnosti
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, većina je autora ukazala na
postojanje genetske diferencijacijeizmeđu populacija
koje potječu sa većeg područja rasprostranjenosti (Krstinić
et al.1996,Franjić1996,Perić et al.2000,
Roth 2003,Bogdan et al.2009, Kajbaet al.2011).
Istraživanja koja su obuhvatila manje geografsko područjenisu
potvrdila međupopulacijsku diferencijaciju
(Bogdan et al.2004). Međutim, postoje razlike u interpretaciji
obrasca utvrđene genetske diferencijacije.
DokRoth (2003) izvješćuje o diferencijaciji koja odgovara
važećoj sjemenskoj razdjelbi šuma hrasta lužnjaka,
većina drugih autora ukazuje na ekotipski
obrazac međupopulacijske diferencijacije (neovisan o
geografskoj podje li, već o mikroekološkim parametrima
koji vladaju u prirodnim sastojinama i koji su
kompleksno distribuirani u geografskom prostoru).


Zbog toga je pokrenut novi projekt istraživanja genetske
varijabilnosti na uzorku od 17 sjemenskih sastojina,
koje reprezentiraju cijeli areal ove vrste u
Hrvatskoj. Cilj je ovog istraživanja utvrditi količinu i
obrazac genetske varijabilnosti hrasta lužnjaka u Hrvatskoj,
putem analize morfometrijskih svojstava žireva,
te visina jednogodišnjih sadnica u rasadničkom
testu potomstva iz uzorkovanih sjemenskih sastojina.


Pretpostavke su da bi rezultati trebali pokazati značajne
međuzonske razlike ukoliko su populacije zaista
prilagođenena ekološke uvjete unutar zasebnih područja
provenijencija (sjemenskih zona).Međutim, treba
naglasiti da ovaj rad predstavlja samo početna istraživanja,
jer analizirana svojstva ne mogu biti precizni pokazatelj
tzv. adaptivne genetske varijabilnosti.


Material and Methods


zastupljena je najmanje s jednim uzorkom, dok su neke
podzone zastupljene i s više uzoraka.


Žirevi su zasijani na gredice u rasadnikuHrvatskog
šumarskog intituta u Jastrebarskom, odvojeno po majčinskim
stablima i sastojinama.Tijekom prvog vegetacijskog
razdoblja provedene su uzgojne mjere
mehaničkog ukanjanja korova i kemijskog tretiranja
fungicidima protiv hrastove pepelnice koju uzrokuje
gljivaMicrosphaera alphitoides.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 51     <-- 51 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Tablica 1. Podaci o sastojinama u kojima je sakupljen žir.


Table 1 Data on stands where acornswere collected


Broj
No.
Oznaka
populacije
Population
mark
Uprava šuma
Podružnica
Forest
Administration
Šumarija
Forest office
Gospodarska jedinica;
odjel/odsjeks
Working unit; compartment/
subcompartment
Važeća sjemenska zona
The current seed zone
1 HR 12 Vinkovci Gunja Trizlovi-Rastovo; 9b, 9d
1.2.Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
2 HR 16 Vinkovci Otok Slavir; 35d, 48g, 48h
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
3 HR 58 Osijek Darda Haljevo-Kozaračke šume; 52a
1.1. Nizinske šume Podravine
i Podunavlja
4 HR 160 Nova Gradiška Trnjani Ilijanska-Jelas; 13a, 14b, 15b,26a,b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
5 HR 163 Nova Gradiška Stara Gradiška Ljeskovača; 18e
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
6 HR 203 Bjelovar Vrbovec Česma; 72a
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
7 HR 317 Zagreb Kutina Kutinske nizinske šume; 30b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
8 HR 318 Zagreb Lipovljani Josip Kozarac; 43a, 54a, 113a
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
9 HR 330 Zagreb Velika Gorica Turopoljski lug; 8a, 9b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
10 HR 368 Sisak Sunja Posavske šume; 123a, 124a,b,c,d
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
11 HR 387 Karlovac Karlovac Rečićki lugovi; 26a,b,c,e, 48a,c,d,e
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
12 HR 389 Karlovac Karlovac Domačaj-Kovačevački lug; 14a,b
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
13 HR 577 Požega Požega Poljadijske šume; 48c
1.2. Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja
14 HR 609 Buzet Buzet Mirna; 8d
4.1. Submediteranske šume
jugozapadne zone (doTijarice)
15 HR 627 Koprivnica Repaš Repaš Gabajeva greda; 20a,f, 25a
1.1. Nizinske šume Podravine
i Podunavlja
16 HR 88 Našice Koška Lacić Gložđe; 69a
1.1. Nizinske šume Podravine
i Podunavlja
17 HR AM
1
Vinkovci Otok Lože; 65a
1.2.Nizinske šume Posavine,
srednje Hrvatske i Pokuplja


Izmjerežireva provedene su na poduzorku od 30 ko mada
svakog od 25 stabala za svaku pojedinu sastojinu.
Ukupno je izmjereno 13.938 žireva.


Na svakom žiru izmjerena su sljedećasvojstva: duljina
žira (l), širina žira (na najširem dijelu) (d) i masa žira (m).
Iz vrijednosti izmjera, izračunata su sljedećasvojstva:
indeks žira(I ), volumen žira(V) na temelju for


ld


mule za izračun volumena valjkai prosječni broj žireva


u jednom kilogramu (N ).


kg


Duljina i širina žira mjereni su pomičnim mjerilom
s očitanjem točnosti na 0,5 mm. Masa žira mjerena je
preciznom vagom s očitanjem točnosti na 0,01 g.Sje me
je sakupljano tijekom mjeseca rujna. Pakirano je u
papirnate vrećice,te držano na sobnoj temperaturi do
vaganja u prosincu.


Indeks žira izračunat jekao kvocjent duljine i širine
žira.Volumen žira izračunat je po formuli za volumen
valjka (oblik žira aproksimiran je valjkom). Prosječan
broj žireva u jednom kilogramu izračunat je na temelju
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


imala je populacija HR 577 (1,07),
a najvišu maksimalnu populacija
HR AM(3,69).


Prosječan broj sjemenki (žireva)
u jednom kilogramu za sve populacije
iznosio je 207 komada u kilogramu.
Raspon se kretao od
prosječnih 164(populacija HR 389 Domačaj-
Kovačevački lug; Šumari ja
Karlovac) do 257 komada/kg(populacija
HR 577 Poljadijske šume;
Šumarija Požega).


Provedena analiza varijance za
slučajne efekte prikazana je u tablici


2.Ispitivani slučajni izvori varijabil-


Širina (mm)
Slika 2. Prosječne vrijednosti širine žireva istraživanih populacija.


nosti (efekti) bili su populacije unu-


Figure 2Acorn width mean values of studied populations


tar zone i familija unutar populacije.
Brojevi u tablici označavaju postotke varijance analizi-unutar zona, posebice za svojstvo indeksa žira. Komporanih
efekata. Rezultati su pokazali statistički značajne nenta varijance ostatka (varijanca uzrokovana efektom
razlike uvjetovane ispitivanim izvorima varijabilnosti. razlika između žireva istog majčinskog stabla) zauzima
Uočljivo je da je varijabilnost između stabala unutar najveći udio ukupne varijabilnosti za sva analizirana
svake populacije znatno veća nego između populacija svojstva žira i svojstvo visine jednogodišnjih sadnica.


Talica 2.Postotci komponenata varijance za istraživana svojstva žira i jednogodišnih sadnica, te njihova
statistička značajnost.


Table 2 The percentages of variance components for the studied acorn and one-year seedling traits and their
statistical significanc


Izvor varijabilnosti
Source of variability
Duljina žira
Acorn lenght
Širina žira
Acorn widht
Odnos
duljina/širina
The ratio
lenght/widht
Masa žira
Acorn mass
Volumen žira
Acorn volume
Visina
jednogodišnjih
sadnica
One-year
seedling height
Populacije unutar zone
Populations within zone 18,5** 20,3** 11,2* 12,9** 22,4** 9,9*
Stabla unutar populacije
Trees within population 30,9*** 31,6*** 39,8*** 30,9*** 27,5*** 7,2***
Ostatak
Residual 50,6*** 48.,*** 49,0*** 56,2*** 50,0*** 82,8***


***statistički značajno na razini od 0,1 %,statistically significant at the level of 0,1%;
** statistički značajno na razini od 1 %,statistically significant at the level of 1%;


* statistički značajno na razini od 5 %,statistically significant at the level of 5%;


Tablica 3 prikazuje rezultate MIXED procedure
analize varijance (SAS 2000) za fiksni efekt sjemenskih
zona. Posljednja kolona prikazuje vjerojatnost nul
hipoteze (sjemenske zone se značajno razlikuju).Vjerojatnosti
za sva ispitivana svojstva žira bile su znatno
veće od statističkog praga (p<0,05). Stoga proizlazi da
razlike između važećih sjemenskih zona nisu bile međusobno
statistički značajno različite niti za jedno istraživano
morfometrijsko svojstvo žira, kao niti za
svojstvo visine jednogodišnjih sadnica.


Zbog utvrđenih statistički značajnih razlika između
populacija provedena je njihova analiza s ciljem utvrđivanja
postojanja geografskog obrasca. Ova analiza provedena
jeTukey-Kramer-ovim testom najmanjih kvadratnih
razlika za sva istraživana svojstva žira osim
svojstva broja žireva u kilogramu.


Za svojstvo volumena žira testTukey-Kramer daje
najviše grupa, njih četiri. Prvu grupu čine dvije populacije
HR 389 i HR 368. GrupeAi B međusobno su povezane
preko populacije HR 368, dok se grupe B i C,
kao i grupe C i D više preklapaju.Populacije između
kojih nema statistički značajnih razlika povezane su
istim slovom (tablica 4).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


prosječne mase jednog žira, zasebno za svako uzorko-su u proljeće 2008. godine, kada je vegetacija još bila u
vano majčinsko stablo. stanju mirovanja.Mjerenja su obavljena pomoću mjerne
vrpce s preciznošću 0,5 cm.


Visine uzgojenih jednogodišnjih sadnica izmjerene


Statistička obrada podataka–Statistical analysis


Deskriptivna statistička analiza provedena je s ciljem
utvrđivanja prosječnih vrijednosti analiziranih svojstava,
njihovih minimalnih i maksimalnih vrijednosti,
kao i pripadajućih standardnih devijacija. Deskriptivna
statistička analiza provedena je pomoću MEANS procedure
u SAS statističkom paketu (SAS 2000).


Analiza varijance provedena je pomoću MIXED procedure
u SAS-u (SAS 2000), s ciljem utvrđivanja statističke
značajnosti različitih izvora varijabiliteta (efekata).
Analizirani su efekti: važećih sjemenskihzona, populacija
(sjemenskih sastojina) unutar regija i stabala (familija)
unutar populacija.


Analiza varijance provedena je prema sljedećem linearnom
modelu (1):


yijkl= µ + Ri+ Pj+ F(P)jk+ eijkl (1)


gdje su: – izmjerena vrijednost svojstva na žiru


yijkl


(sadnici)lstabla (familije)kunutar populacijeji sjemenske
zonei;


µ– ukupna sredina svih izmjera za promatrano


svojstvo;


Ri – fiksni efekt sjemenske regijei(i= 1,2,3...7);


Pj – slučajni efekt populacijej(j= 1,2,3...17);


F(P)jk–slučajni efekt stabla (familije)kunutar


populacijej;


– ostatak ili eksperimentalna greška.
Ispitivanje signifikantnosti razlika najmanjih kvadratnih
sredina između istraživanih populacija provedeno je
Tukey-Kramer-ovim testom u SAS-u (SAS 2000).
Korelacijska analiza između visina jednogodišnjih
sadnica i morfometrijskih svojstava izmjerenih na
uzorku sjemena obavljena je uporabom CORR procedure
u SAS-u.


eijkl


Results


REZULTATI –
Morfometrijska svojstva žireva–Morfometric traits of acorn


Na slici 1 prikazane su prosječne
duljine žireva za sve populacije počevši
od populacije s najmanjim do
one s najvećim prosjekom. Populacija
HR 389 (Do ma čaj-Kovačevački
lug) iz Šumarije Karlovac (tablica 1)
koja se ističe najvišim prosjekom duljine
žireva priznata je sjemenska sastojina
kasnog hrasta lužnjaka
(Quercus robur var. tardiflora).
Ispodprosječne duljine žireva imale
su populacije HR 12, HR 577, HR
AM, HR 203, HR 387, HR 627, HR
317 i HR 160. Od navedenih, populacija
HR 12 (Trizlovi-Rastovo; Šumarija
Gunja) imala je najmanje


Slika 1. Prosječne vrijednosti duljine žireva istraživanih populacija.
prosječne duljine žireva, a također je Figure 1Acorn lenght mean values of studied populations


Duljina (mm)


priznata sjemenska sastojina kasnog
hrasta lužnjaka.


Na slici 1 prikazane su prosječne vrijednosti širine žire va
od populacije s najmanjim do populacije s najvećim iznosom
prosječne širine. Kod ovog svojstva došlo je do
promjene u rangiranju populacija. Populacije HR 317, HR
160, HR 368 i HR 389 nisu mijenjale svoju poziciju, tj. os tale
su na istom rangu kao što su bile i za prosječne duljine
žireva. Populacija HR 389 je i kod ovog svojstva imala najveće
vrijednosti. Znatno užim vrijednostima širine žira od
ostalih odlikovala se populacija HRAM.


Volumen žirevaizračunatjepremaformulizaizračunvolumenavaljka.
Prosječanvolumenjednog žiraza


3


sveanaliziranepopulacijeiznosi5,86 cm. Rasponpro


33


sječnihvrijednostikretaoseod4,40 cm do7,85 cm.
NajniževrijednostiimalajepopulacijaHRAM(Lože;
ŠumarijaOtok), anajvišeHR389 (Domačaj-Kovačevačkilug;
ŠumarijaKarlovac).


PopulacijaHR389 usvimsvojstvimaimalanajviše
prosječnevrijednosti, apopulacijaHR368 jeurangu
bila odmahispodnje.


Za svojstvo indeks žira, raspon prosječnih rezultata


kretao se od 1,74 (populacija HR 12) do 2,12 (popula


cija HR 88), a ukupan prosjek za sve istražene popula


cije bio je 1,89. Najnižu minimalnuvrijednost indeksa
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 54     <-- 54 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Tablica 3. Tip 3 F-test značajnosti efekta sjemenskih zona (fiksni efekt)za istraživana svojstva žira i jednogodišnjih sadnica


Table 3 Type 3 significance F-test of the seed zone effect (fixed effect)for the studied acorn and one-year seedling traits


Svojstvo –Trait Stupnjevi slobode brojnika
Numerator degress of freedom
Stupnjevi slobode nazivnika
Denumenatot degrees of freedom F p
Duljina žira –Acorn lenght 2 13,9 0,33 0,7245
Širina žira –Acorn widht 2 13,8 0,03 0,9669
Masa žira –Acorn mass 2 14,1 0,14 0,8688
Odnos duljina/širina
The ratio lenght/widt 2 13,9 0,19 0,8274
Volumen žira –Acorn volume 2 13,9 0,06 0,9377
Visina jednogodišnjih sadnica
One-year seedling heights 2 14 0,81 0,4645


Tablica 4. Grupe populacija dobiveneTukey-Kramer-ovim testom za svojstvo volumena žira.


Table 4 Population groupes derived Turkey-Kramer’s test for the properties of acorn volume


Oznaka provenijencije
Mark of the provenance
Šumarija
Forest office
Gospodarska jedinica; odjel/odsjek
Working unit; compartment/subcompartment
Grupa
Group
HR 389 Karlovac Domačaj-Kovačevački lug; 14a,b A
HR 368 Sunja Posavske šume; 123a, 124a,b,c,d A B
HR 58 Darda Haljevo-Kozaračke šume; 52a B C
HR 163 Stara Gradiška Ljeskovača; 18e B C
HR 609 Buzet Mirna; 8d B C
HR 330 Velika Gorica Turopoljski lug; 8a, 9b B C
HR 16 Otok Slavir; 35 d, 48g, 48h B C
HR 627 Repaš Repaš Gabajeva greda; 20a,f, 25a B C
HR 387 Karlovac Rečićki lugovi; 26a,b,c,e, 48a,c,d,e C
HR 160 Trnjani Ilijanska-Jelas; 13a, 14b, 15b, 26a,b C
HR 318 Lipovljani Josip Kozarac; 43a, 54a, 113a C
HR 317 Kutina Kutinske nizinske šume; 30b C
HR 88 Koška Lacić Gložđe; 69a C D
HR 12 Gunja Trizlovi-Rastovo; 9b, 9d C D
HR 577 Požega Poljadijske šume; 48c C D
HR 203 Vrbovec Česma; 72a C D
HR AM Otok Lože;65a D


cm


Analiza visina jednogodišnjih sadnica –Seedling heights analysis


Prosječne vrijednosti za visine sadnica nakon prvog čajnosti za slučajne izvore varijabilnosti koji su u ovom
vegetacijskog perioda kretale su se od najmanje vrijed-slučaju populacije i familije unutar populacija.Analiza
nosti 12,6 cm kod populacije HR
203 (Česma; Šumarija Bjelovar) do
najviše 20,9 cm kod populacije HR
88 (Lacić-Gložđe, Šumarija Koška).


Na slici 3 prikazane su aritmetičke
sredine visina po ispitivanim
sjemenskim sastojinama. Rasponi
iznad i ispod aritmetičke srednje vrijednosti
označavaju standardne devijacije.
Može se vidjeti da su
populacije HR 203 i HR 627 bile
prosječno najniže, dok su najviše
bile HR 88 te HR 387.


Provedena analiza varijance prikazana
je u tablici 2. Cilj analize va-


Slika 3. Prosječne vrijednosti visina jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka
rijance bio je utvrditi komponente


po istraživanim populacijama.
varijance i njihove statističke zna-Figure 3Average values of one-year seedlings height by studied populations
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


ukazuje na statistički značajne razlike uvjetovane ispitivanim
izvorima varijabilnosti.Vidi seda je varijabilnost
između populacija nešto viša nego između familija unutar
svake populacije. Kompo nen ta varijance ostatka zauzima
najveći udio ukupne varijabilnosti.


Tablica 3 prikazuje rezultate MIXED procedure
analize varijance za fiksni efekt važećih sjemenskih
zona. Primijenjena procedura kod analize statističke
značajnosti uzima u obzir i druge izvore varijabilnosti
(populacije i familije unutar populacija). Ispitivanje
značajnosti efekta sjemenskih zona pokazalo je da one
nisu bile međusobno statistički značajno različite za
svojstvo visine jednogodišnjih sadnica.


Zbog statistički značajnih razlika između populacija
provedena je njihova analiza Tukey-Kramer-ovim testom
najmanjih kvadratnih razlika s ciljem utvrđivanja
postojanja geografskog obrasca diferencijacije. Rezultati
ove analize prikazani su u tablici 5. Populacije između
kojih nema statistički značajnih razlika povezane
su istim slovom. Može se uočiti da je test razdvojio nekoliko
međusobno povezanih grupa populacija. Međutim
ne može se uočiti geografski obrazac utvrđene
diferencijacije populacija.


Tablica 5. Grupe populacija dobiveneTukey-Kramer-ovim testom za svojstvo visina jednogodišnjihsadnica.


Table 5 Groups of populationsgiven by Turkey-Kramer’s test for the one-year seedlings height


Oznaka provenijencije
Mark of the provenance
Šumarija
Forest office
Gospodarska jedinica; odjel/odsjek
Working unit; compartment/subcompartment
Grupa
Group
HR 203 Vrbovec Česma; 72a A
HR 627 Repaš Repaš Gabajeva greda; 20a,f, 25a A B
HR 368 Sunja Posavske šume; 123a, 124a,b,c,d A B C
HR 330 Velika Gorica Turopoljski lug; 8a, 9b A B C D
HR 160 Trnjani Ilijanska-Jelas; 13a, 14b, 15b, 26a,b B C D
HR AM Otok Lože;65a B C D E
HR 58 Darda Haljevo-Kozaračke šume; 52a C D E
HR 577 Požega Poljadijske šume; 48c C D E
HR 16 Otok Slavir; 35 d, 48g, 48h D E
HR 163 Stara Gradiška Ljeskovača; 18e D E
HR 318 Lipovljani Josip Kozarac; 43a, 54a, 113a D E F
HR 389 Karlovac Domačaj-Kovačevački lug; 14a,b D E F
HR 12 Gunja Trizlovi-Rastovo; 9b, 9d E F
HR 317 Kutina Kutinske nizinske šume; 30b F
HR 609 Buzet Mirna; 8d F G
HR 387 Karlovac Rečićki lugovi; 26a,b,c,e, 48a,c,d,e F G
HR 88 Koška Lacić Gložđe; 69a G


RASPRAVA– Discussion


Deskriptivni parametri i korelacije između istraživanih svojstava


Descriptive parameters and correlations between studied traits


Duljina žira prema dobivenim rezultatima kretala se
prosječno od 26,8 mm do 32,4 mm, s minimumom od
15,0 mm i maksimumom od 45,0 mm te standardnom devijacijom
od 2,5 mm do 4,0 mm.Franjić et al.(2001)
u radu o varijabilnosti oblika žira hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
dobivaju sljedeće rezultate: prosječna duljina žireva
kretala se od 26,2 mm do 31,9 mm, s minimumom
od 15,1 mm i maksimumom 41,6 mm te standardnom
devijacijom od 2,0 mm do 4,1 mm. Usporedimo li rezultate
ova dva rada vidljivo je da su vrijednosti vrlo slične.


Duljine žireva u radu Roth-a(1999)iznosile su prosječno
od 30,5 mm do 37,0 mm, s minimumom od 20,4 mm
i maksimumom 49,8 mm. Usporedbom s ovim radom vi


dljiva je velika razlika u prosječnim duljinama te minimu


mima i maksimumima. Razlog tomu najvjerojatnije leži u


načinu sakupljanja žira za izmjere. Naime,Roth (1999)


navodi da se žir sakupljao kao za rasadničku proizvod nju
sadnica hrasta pri čemu se vrlo sitan žir ne sakuplja.


Od inozemnih radova Nikolić et al. (2002)navode
prosječnu duljinu žira od 23,8 mm do 32,3mm, s rasponom
rezultata od 20,7 mm do 35 mm na uzorku uzetom
iz klonske sjemenske plantažeBanov Brod (Republika
Srbija).Smole et al.(1992)navode prosječnu duljinu
od 1,2 cm do 3,6 cm u svom radu o važnosti morfoloških
karakteristika za identifikaciju vrsta hrasta. Upitno je
koliko se ovi rezultati mogu uspoređivati s našima, ali
zanimljivo je da se prosječni rezultati koje navode Nikolić
et al.(2002) slažu s onima u ovom istraživanju.


Jovanović i Vukićević (1983) navode da je
žir dug od 20-40 mm, rijetko duži. U ovom radu raspon
je nešto veći, ali se općenito može zaključiti da se podaci
podudaraju.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Izmjerom širine žireva rezultati su pokazali da se
prosječna širina kreće od 14,1 mm do 17,5 mm, s min.
od 7,0 mm i maks. 29,0 mm te standardnom devijacijom
1,4-2,1 mm. Franjićet al.(2001) dobivaju rezultate
od min. 9,8 mm do maks. 21,5mm, s prosječnom
širinom od 13,0 mm do 17,8 mm te standardnom devijacijomod
1,0 mm do 2,0 mm. Rezultati prosječne širine
su po vrijednosti neznatno različiti. Vrijednosti
standardne devijacije također su po iznosu bliske.


Roth(1999) navodi da se prosječna širina na uzorku
iz priznatih i izabranih sastojina kretala od 16,6 mm do
18,4 mm. Prosječne širine koje iznosi Roth znatno su
veće i od onih koje dajuFranjić et al.(2001) i od na ših.
Ove razlike također se mogu pripisati načinu uzorkovanja,
jer Roth napominje da se vrlo sitan žir nije
sakupljao za njegova istraživanja, dok se u ovom radu nastojao
uzeti uzorak bliži prirodnom opsegu varijabilnosti.


Nikolić et al.(2002) navode prosječnu širinu u iznosu
od 13,9 mm do 18,0 mm, s rasponom od 12,4 mm
do 19,6 mm.Smole et al.(1992) iznose prosječnu širinu
od 0,9 cm do 1,7 cm. Prosječne širine koje daju Nikolić
et al.(2002) vrlo su slične ovima u našem radu,
ali i dalje ostaje upitnost usporedbe s obzirom na metodu
rada i različite provenijencije.


Indeks duljine i širine u našem radu kretao se prosječno
od 1,74 do 2,12, s rasponom od 1,07 do 3,69 te standardnom
devijacijom od 0,17 do 0,36.Franjić et al.
(2001)navode raspon indeksa od 1,09 do 2,85 s prosječnim
vrijednostima od 1,68 do 2,35 te standardnim devijacijama
od 0,12 do 0,32.Roth(1999) piše da se odnos
duljine i širine u njegovim uzorcima kretao od 1,7 do
2,2.Krstinić (1996)navodi da je taj odnos kod žira
hrasta lužnjaka veći od 1,6. Možese reći da navedena
istraživanja potvrđuju tvrdnju koju iznosi Krstinić.


Prosječna masa pojedinačnog žira u našem istraživanju
kretala se od 3,89 g do 6,11 g, s rasponom rezultata
od 0,59 g do 14,17 g te standardnom devijacijom
od 1,20 g do 1,96 g. Ukupni prosjek za sve populacije
iznosi 4,84 g. Iz podataka o masi 1000 komada žireva
koje daje Roth (1999) možemo izraziti prosječnu
masu jednog žira.Tako dobivena prosječna masa kretala
se od 4,43 g do 6,67 g s ukupnim prosjekom od
5,73 g. I ovdje je vidljivo da su podaci koje dajeRoth
(1999)znatno veći od ovih u našem radu. Kao i u prethodnim
usporedbama i ovdje ćemo kao razlog ove uočljive
razlike navesti način uzimanja uzorka za izmjeru.


Nikolić et al.(2002) kod rezultata za prosječnu
masu navode da se ona kreće od 2,8 g do 6,1g, s rasponom
vrijednosti od 1,97 g do 7,32 g. Naši rezultati za
masu se znatno razlikuju od neposredno navedenih,
iako se duljina i širina prilično podudaraju, ali je opet
upitna mogućnost usporedbe, jer se radi o potpuno različitim
populacijama.


Volumen žira kretao se prosječno od 4,4 cm3do 7,8 cm3,


33


te standardnom devijacijom od 1,41 cm do 2,27 cm. U


dostupnoj literaturi nije bilo rezultata volumena žira hra


sta lužnjaka s kojim bi mogli uspoređivati dobivene vrijednosti.
JedinoRoth et al.(2009)prikazuju rezultate
volumena žira za krupni, žir srednje veličine i sitni žir, ali
se zbog te podjele i različite formule izračuna volumena
rezultati ne mogu uspoređivati. Naime, Roth et al.
(2009), koristili su formulu za volumen stošca, dok se u
ovom radu koristila formula za izračun volumena valjka.


Prosječan broj sjemenki u kilogramu koji smo dobili
iz prosječne mase žira iznosi od 164 do 257 s prosjekom
za sve populacije od 207 komada.Ti su podaci u okvirima
dosadašnjih izvješća o prosječnom broju žireva u
kilogramu za hrast lužnjak (Matić et al. 1996). Regent
(1972)navodi da je broj žireva u kilogramu od 130 do
290, s prosjekom od 180.Herman (1971) navodi od
177 do 325 komada u kilogramu, a prosječno 250 do
300 kom./kg.Roth (1999) navodi od 131 do 226 komada
žira u kilogramu.Gradečki(1993) navodi da je
ukupan prosjek broja komada sjemenki hrasta lužnjaka
iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj 191. Naši podaci su
po rasponu najbliži onima koje iznosiRoth(1999).


Visina izmjerenih jednogodišnjih sadnica prema rezultatima
ovoga rada kretala se prosječno od 12,6 cm
do 20,9 cm, te standardnom devijacijom od 5,7 cm do
9,7 cm.


Što se tiče visina jednogodišnjih biljaka Roth
(1999) navodi da po standardu koji se danas koristi, sad-
nice hrasta lužnjaka starosti (1+0), s visinom od 20 cm
do 25 cm pripadaju u II. kvalitetni razred, a sadnice
iznad 25 cm pripadaju I. kvalitetnom razredu. Prema
tomu, većina sadnica analiziranih u ovome radu ne zadovoljavaju
kriterije ulaska u I. i II. kvalitetni razred.
Vjerojatni razlog tomu je što se za potrebe ovog istraživanja
htjelo analizirati reprezentativan uzorak potomaka
iz naših sjemenskih sastojina, neovisno o veličini sjemena
i sadnica, dok se u rasadničkoj proizvodnji uobičajeno
provodi selekcija sjemena i sadnica po veličini.


Provedena korelacijska analiza između visina jednogodišnjih
sadnica i morfometrijskih svojstava sjemena
nije pokazala statistički značajnu povezanost. Zanimljiv
je negativni korelacijski koeficijent između visine i
mase žira koji upućuje na neobičnu pojavu da su iz žira
manje mase nastale sadnice većih visina. Međutim, budući
da ovaj korelacijski koeficijent nije bio statistički
značajan ne može se donositi jasan zaključak o ovoj povezanosti.
Roth et al.(2009) dobili su statistički značajne
razlike u visinama jednogodišnjih sadnica između
tri kategorije krupnoće žireva. Razlike u rezultatima
mogu se pripisati različitoj metodologiji, jer su ovdje
analizirani korelacijski odnosi između srednjih sastojinskih
vrijednosti krupnoće žira i visina na uzorku od 17
hrvatskih populacija dok suRoth et al.(2009) analizi


rali odnose između svojstava na uzorku jedne sastojine.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 57     <-- 57 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Varijabilnost istraživanih svojstava –Variation of studied traits


Provedena analiza varijance za morfometrijska
svojstva sjemena pokazala je statistički značajne razlike
uvjetovane efektima populacija,čime je potvrđena
pretpostavka o značajnoj međupopulacijskoj diferencijaciji.
Međutim, varijabilnost za analizirana svojstva
sjemena između pojedinačnih stabala unutar svake populacije
bila je znatno veća nego između populacija.
Štoviše, ukupno gledajući, za sva analizirana svojstva
žira najveći udio zauzimala je komponenta varijance
ostatka. To je komponenta varijance koja je uzrokovana
varijabilnošću žireva koji potječu od istih pojedinačnih
stabala. Ispitivanje značajnosti efekta važećih
sjemenskih zona pokazalo je da one nisu međusobno
statistički značajno različite niti za jedno istraživano
morfometrijsko svojstvo.Nepostojanje značajnih razlika
između sjemenskih zona suprotno jerezultatima
Roth-a (1999). Razlike su mogle biti uzrokovane
različitim sjemenskim materijalom na kojemu su istraživanja
provedena (ne potječe iz istih populacija, ali i
različit pristup uzorkovanju sjemena). Međutim, u
ovom je radu primijenjena preciznija statistička metoda
kojom je moguće istovremeno analizirati različite
razine varijabilnosti i njihovu statističku značajnost, te
smo skloniji razlike u rezultatima pripisati metodi analize.
Naime,Roth (1999) je koristio jednostavni test
signifikantnosti razlika između aritmetičkih sredina
sjemenskih zona (t-test), dok je u ovom istraživanju korištena
tzv. MIXED procedura analize varijance (SAS
2000) koja kod analize statističke značajnosti istovremeno
uzima u obzir i druge izvore varijabilnosti (populacije
unutar zona i stabla unutar populacija).


Ovi rezultati pokazuju da se veličina varijabilnosti za
analizirana svojstva sjemena smanjuje s veličinom promatranog
prostora.To znači da su najveće razlike bile
između žireva s istog stabla, nakon toga između žireva
koji potječu s različitih stabala unutar iste populacije,
zatim između žireva koji potječu iz različitih populacija,
dok su najmanje razlike utvrđene između žireva koji potječu
iz različitih sjemenskih zona (posljednje čak niti
nisu bile statistički značajne). Na analizirana svojstva
sjemena utječu genetski čimbenici (genetska konstitucija
majčinskih stabala, ali i muških polinatora unutar
populacija koji sudjeluju u oplodnji) i brojni okolišni
čimbenici (npr. hormonski i fiziološki odnosi unutar
pojedinih dijelova majčinskog stabla; mikrorazlike u
dostupnom svjetlu, vlažnosti i temperaturi između specifičnih
dijelova krošnje; mezookolišne razlike u svjetlosti,
vlažnosti i temperaturi uvjetovane položajem
majčinskih stabala unutar populacija; te mikrookolišne
razlike između različitih populacija). Budući da su analizirani
žirevi sakupljeni u prirodnim populacijama, nije
moguće razdvojiti utjecaj genetskih od okolišnih čimbenika
na promatrana morfometrijska svojstva. Međutim,
rezultati upućuju da su na analizirana svojstva sjemena
najveći utjecaj imali mikrookolišni čimbenici i genetska
konstitucija pojedinačnih stabala unutar populacija, a
najmanji makrookolišnerazlike i genetska diferencijacija
između istraživanih populacija (dok okolišne razlike
i genetska diferencijacija između sjemenskih zona
uopće nisu imale značajan utjecaj).


Iako su međupopulacijske razlike imale relativno
najmanji udio u ukupnoj varijabilnosti svojstava sjemena,
one su ipak bile statistički značajne, što se ne
smije zanemariti. Statistički značajna komponenta varijance
uzrokovana međupopulacijskim razlikama ukazuje
na postojanje genetske diferencijacije između
istraživanih populacija(usp. tablicu 2).Da bi se utvrdio
obrazac te diferencijacije proveden je Tukey-Kramer
test kojim se egzaktno utvrđuje koje se populacije međusobno
statistički značajno razdvajaju. Ovaj test nije
dao rezultate iz kojih bi se mogla uočiti geografska pravilnost
u razdvajanju populacijaniti za jedno analizirano
svojstvo sjemena(usp. tablicu 4).To upućuje na
zaključak o ekotipskom obrascu međupopulacijske diferencijacije
za analizirana svojstva sjemena.


Provedena analiza varijance za svojstvo visine jednogodišnjih
sadnica ukazala je na statistički značajne
razlike uvjetovane efektima populacija i familija unutar
populacija(usp. tablicu 2).Varijabilnost između familija
unutar svake populacije bila je znatno veća nego
između populacija, dok je komponenta varijance ostatka
zauzimala najveći udio ukupne varijabilnosti. Ispitivanje
značajnosti efekta važećih sjemenskih zona
pokazalo je da one nisu međusobno statistički značajno
različite(usp. tablicu 3). Dobiveni rezultati potpuno su
sukladni rezultatima analize morfometrijskih svojstava
sjemena. I ovdje se može primijetiti da se veličina varijabilnosti
smanjuje s veličinom promatranog prostora
tj. najveće su razlike bile između potomakaistogmajčinskog
stabla, dok su najmanje razlike utvrđene između
jedinki koji pripadaju različitim sjemenskih
zonama (nisu bile statistički značajne). Međutim kod
ovog je svojstva primijećenanešto veća varijabilnost
između populacija nego između familija potomaka koji
potječu s različitih stabala unutar iste populacije (tj.
unutarpopulacijska varijabilnost).


Visoke i statistički značajne razlike između individualnih
majčinskih stabala, odnosno između familija unutar
populacija ukazuju na visokurazinu unutarpopulacijske
genetske raznolikosti. Visok stupanj unutarpopulacijske
varijabilnosti karakteristična je pojava za većinu vrsta
šumskog drveća, a može se objasniti značajnim migracijama
gena (izmjeni gena između različitih populacija
putem prirodnih procesa, ali i ljudskim djelovanjem) i niskim
stupnjem lokalne adaptiranosti (Bogdan 2009).


Statistički značajna komponenta varijance uzrokovana
međupopulacijskim razlikama ukazuje na posto
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


janje genetske diferencijacije između istraživanih populacija.
Za razliku od morfometrijskih svojstava sjemena,
svojstvo visine je znatno bolji pokazatelj
genetske diferencijacije,jer su sadnice koje potječu iz
različitih populacija uzgojene i izmjerene na istom lokalitetu
(rasadnik Hrvatskog šumarskog instituta).
Time je utjecaj okoliša sveden na minimum, te se utvrđene
razlike u visinama biljaka između populacija
mogu najvećim dijelom pripisati međusobnim genetskim
razlikama. Štoviše, pokazalo se da je za ovo
svojstvo međupopulacijska diferencijacija bila veća
nego unutarpopulacijska varijabilnost.


Da bi se utvrdio obrazac te diferencijacije,proveden
jeTukey-Kramer test kojim se egzaktno utvrđuje koje se
populacije međusobno statistički značajno razdvajaju.
Ovaj test za svojstvo visina jednogodišnjih sadnica hrasta
lužnjaka nije dao rezultate iz kojih bi mogli uočiti


ZAKLJUČCI –
Na temelju provedenog istraživanja morfometrijskih
svojstava žira i visina jednogodišnjih sadnica hrasta
lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj, kao i
usporedbom svojstava na uzorku istih populacija, može
se zaključiti:


Rezultati pokazuju da se razina varijabilnosti za
analizirana svojstva smanjuje s veličinom istraživanog
prostora.To znači da su najveće razlike između
žireva s istog stabla, nakon toga između žireva koji
potječu s različitih stabala unutar iste populacije,
zatim između žireva koji potječu iz različitih populacija,
dok su najmanje razlike utvrđene između žireva
koji potječu iz različitih sjemenskih zona.


Slično se može zaključiti i za svojstvo visine jednogodišnih
sadnica, iako su za ovo svojstvo razlike između
populacija bile nešto veće nego između
familija unutar populacija.


Nije utvrđena statistički značajna povezanost između
visina jednogodišnjih sadnica i analiziranih
morfometrijskih svojstava sjemena hrasta lužnjaka.


Statistički značajne razlike između populacija, za
sva analizirana svojstva, jasno ukazuju na genetsku
diferencijaciju naših populacija hrasta lužnjaka.


neku geografsku pravilnost u grupiranju populacija.
Tako se npr. populacija HR 88 (Lacići-Gložđe, Koška)
statistički značajno razlikovala od geografski najbližih
populacija HR HR 58 (Darda), HR 577 (Poljadijske
šume, Požega) i HR 627 (Repaš), dok se istovremeno
nije razlikovala od udaljenih populacija (HR 387 – Karlovac,
Rečićki lugovi i HR 609 – Buzet).Takav karakter
diferencijacije ukazuje na ekotipski obrazac međupopulacijske
diferencijacije hrasta lužnjaka u Hrvatskoj tj. diferencijaciju
koja je uzrokovana prilagodbom na
specifične makrookolišne prilike (npr. vlažnost, temperaturu
ili edafske posebnosti koji vladaju u matičnim sastojinama).
Međutim, za potvrdu hipoteze o ekotipskom
obrascu varijabilnosti potrebno je obaviti dodatna istraživanja
koja će obuhvatiti nastavak praćenja adaptivnih
svojstava u dizajniranim pokusnim nasadima i njihovu
usporedbu s ekološkim parametrima matičnih sastojina.


Conclusions


Međutim, međupopulacijska diferencijacija nije odgovarala
geografskom obrascu.


Utvrđeni karakter diferencijacije ukazuje na ekotipski
obrazac genetskih razlika između populacija
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj tj. diferencijaciju koja
je uzrokovana prilagodbom na specifične mikrookolišne
prilike (npr. vlažnost, temperaturu ili edafske
posebnosti koji vladaju u matičnim
sastojinama). Za potvrdu hipoteze o ekotipskom
obrascu genetske raznolikostipotrebno je provesti
dodatna istraživanja u genetičkim testovima (testovi
provenijencija i potomstva).


Razlike između trenutno važećih sjemenskih zona
nisu bile statistički značajne niti za jedno analizirano
svojstvo, čime nije potvrđena opravdanost važeće
sjemenske razdjelbe. Usprkos tomu, treba
naglasiti da analizirana morfometrijska svojstva sjemena
nisu adaptivno vrijedna svojstva, dok rezultati
za visine jednogodišnjih sadnica nisu dovoljno
pouzdani s obzirom na vrlo ranu dob biljaka. Stoga,
ove rezultate treba shvatiti samo kao preliminarne i
kao poticaj za nastavak istraživanja genetske raznolikosti
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.


ZAHVALA– Acknowledgements


Prikazani rezultati proizašli su iz znanstvenog projekta
(Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo), provođenog
uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske. Istraživanje je također
uključeno uznanstvenoistraživački radHrvatskih šuma


d.o.o. Zagreb, zadatak “Masovna i individualan selek-


LITERATURA


cija, izbor i bonitiranje sjemenskih objekata”. Ovim
putem autori se zahvaljuju za financijsku podršku. Zahvaljujemo
i svim djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb,
koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi
sakupljanja sjemena u sjemenskim sastojinama,te osnivanja
pokusnih ploha i time omogućili ovo istraživanje.


– References


Bogdan,S., D.Kajba, I.Katičić,2004: Genetic Open-Pollinated ProgenyTest of the Slavonian
Variation in GrowthTraits in a Quercus roburL. Provenance.” Silvae Gen. 53 (5–6): 198–201.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 59     <-- 59 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


Bogdan, S., A. Jelušić, M. Ivanković, 2009:
Testiranje genetske varijabilnosti hrasta lužnjaka
(Quercus roburL.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
– prvi rezultati. U: Matić, S., Anić, I.
(ur.) Zbornik radova sa znanstvenog skupa
“Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim
i gospodarskim uvjetima”,HAZU, IUFRO,
Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume
d.o.o., 169–181, Zagreb.


Bogdan,S., 2009: Genetika s oplemenjivanjem drveća
i grmlja (interna skripta).Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu,207 str.


Council Directive 1999/105/EC, 1999: Official Journal
of the European Communities. 24. str.


Eriksson,G., I.Ekberg, D.Clapham,2006: An
IntroductionTo Forest Genetics,Second edition,
SLU Repro, 94–105, Uppsala.


Franjić,J., 1996: Morfometrijska analiza varijabilnosti
lista posavskih i podravskih populacija hrasta
lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj.
Glas. Šum.pokuse 33: 153–214, Zagreb.


Franjić,J., B.Dalbelo-Bašić, Ž.Škvorc,2001:
Acorn form variability in the common oak (Quercus
roburL.) in Croatia. Satureia 11: 383–394.


Franjić J, S.Bogdan,Ž.Škvorc,K.Sever, D.
Krstonošić, 2009: Fenološka sinkroniziranost
klonova hrasta lužnjaka iz klonskih sjemenskih
plantaža u Hrvatskoj.U: Matić, S.,Anić, I.
(ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa
„Šume hrasta lužnjaka u promjenjenim stanišnim
i gospodarskim uvjetima”,HAZU, IUFRO,
Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume
d.o.o., 153–168,Zagreb.


Gradečki, M., K. Poštenjak, V. Topolovec,
1993: Analiza nekih kvalitativnih osobina sjemena
hrasta lužnjaka iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj.
Rad. Šum. Inst. Jastreb.28 (1–2): 37–54.


Herman,J., 1971: Šumarska dendrologija.Stanbiro,
242–252, Zagreb.


Jovanović, B., E. Vukićević, 1983: Šumarska
enciklopedija, Svezak II. U: Potočić, Z. (ur.), Jugo
slavenski leksikografski zavod, Hrast: 66,
Luž njak: 74–75, Zagreb.


Kajba,D., I.Katičić, S.Bogdan, 2011:Procjena
genetskih parametara u testovima polusrodnika
hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) iz sjemenskih
zona Posavine, Podravine i Podunavlja(Estimation
of Genetic Parameters in Open Pollinated
Progeny Trials from Plus Trees of Pedunculate
Oak (Quercus robur L.) Selected in Posavina
and Podravina and Podunavlje Seed Zones).
Croatian Journal of Forest Engineering 32(1):
177–192.


Krstinić,A., 1996: Unutarpopulacijska i međupopulacijska
varijabilnost hrasta lužnjaka. U:Vidaković,
M. (ur.), Oplemenjivanje hrasta lužnjaka u
Hrvatskoj. U: Klepac, D. (ur.), Hrast lužnjak
u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske šume d.o.o.,
112–118. Vinkovci-Zagreb.


Krstinić,A., I. Trinajstić, J. Gračan, J. Franjić,
D.Kajba, M. Britvec, 1996: Genetska izdiferenciranost
lokalnih populacija hrasta lužnjaka
(Quercus roburL.) u Hrvatskoj.U: Matić, S., J.
Gračan, (ur.), Skrb za hrvatske šume od 1846. do
1996. Zaštita šuma i pridobivanje drva 2, Hrvatsko
šumarsko društvo,159–168. Zagreb.


Nikolić, N.P., S.Orlović,2002:Genotypic variability
of morphological characteristics of english
oak (Quercus roburL.) acorn. Zbornik za prirodne
znanosti, Matica Srpska 102: 53–58. Novi Sad.


NN 107/08: Pravilnik o područjima provenijencija
svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja.
Narodne novine 107/08.


NN 75/09: Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu.
Narodne novine 75/09.


Perić,S., J.Gračan, B.Dalbelo-Bašić,2000:
Flushing variability of pedunculate oak (Quercus
roburL.) in provenance experiment in Croatia.
Glas.Šum. pokuse 37: 395–412.Zagreb.


Regent, B., 1980: Šumsko sjemenarstvo. Jugoslovenski
poljoprivredno-šumarski centar, Služba
šumske proizvodnje, 167–169.Beograd.


Roth, V., 1999: Neka svojstva sjemena hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) iz raznih sjemenskih
zona i rajona Hrvatske. Rad. Šumar. Inst. 38(2):
195–210.Jatrebarsko.


Roth,V.,2003: Neki pokazatelji rasta hrasta lužnjaka
(Quercus roburL.) iz sjemenskih zona i rajona
Hrvatske u rasadničkom testu. Rad. Šumar. Inst.
38(2): 195–210.Jastrebarsko.


Roth,V.,T.Dubravac, I.Pilaš, S.Dekanić, Z.
Brekalo,2009: Krupnoća žira hrasta lužnjaka
(Quercus roburL.) i kitnjaka (Quercus petraea
Libl.), kao čimbenik rasta i razvoja sadnica.
Šum. list 133(5–6): 257–266. Zagreb.


®


SAS 2000: SAS Institute Inc. SAS OnlineDoc , Version
8. http://v8doc.sas.com/sashtml


White, T. J., W. T. Adams, D. B. Neale, 2007:
Forest Genetics, CAB International, 94–109;
218–219. Wallingford.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, S. Bogdan: VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVAI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


SUMMARY: Seed zone delineation of pedunculate oak in Croatia was done according
to ecological differences, stand productivity and administrative borders of
Forest Range Offices (NN 107/08). Oak forests are divided into three seed zones
and it is recommended to transfer reproductive material only within zones. Seed delineation
was preformed due to Croatian Forest Reproductive Material Transfer
Law (NN 75/09) that was aligned with EU Directive on forests reproductive material
(1999/105/EC). Seed delineation should be done according to genetic differences
between various zones i.e. provenance regions. Aiming at verification of current
seed zones in Croatia, and on the basis of general knowledge on pedunculate oak
genetic variation, research on genetic variation of the species in Croatia has been
started. Due to that, seeds were collected within so called registrated seed stands
which are normally used as a seed sources for regeneration of managed oak stands.


Results of the study of seed morphometric analyses are presented in this paper.
Seed were collected during autumn 2006 below 25 trees within each of 17 seed
stands that represented whole distribution range of the species in Croatia (Table 1).
30 acorn from each tree were sampled for morphometric analysis and measured the
height of seedlings. Acorn length, widths and masses and seedlings height were
measured and acorn volumes were calculated according to formula for cylinder volume
(Figure 1, 2).


ANOVA was performed by MIXED procedure in SAS, in order to analyze significance
of various effects. Results showed that current seed zones were not statistically
significant effect (there were no significant differences between them), but
there were significant differences between populations within zones, as well as between
trees within populations (Table 2). Table 3 shows Type 3 significance F-test
for fixed effect of populations within seed zones for studied acorn traits and for one-
year seedling height.


Determined populations differences did not match current seed delineation i.e.
there were no obvious geographic pattern in between population variability for studied
acorn traits as well as analyzed seedlings traits. Tukey-Kramer’s test was performed
to determine the form and the differentiation which populations are
separated statistically significantly. Test did not give results from which we could
observe regularity in the geographical separation of populations for analyzed seedlings
traits (Table 5). Population HR 88 (Lacići-Gložđe, Koška) was significantly
differed from the geographically closed population HR HR 58 (Darda),
HR 577 (Poljadijske šume, Požega) and HR 627 (Repaš), while at the same time did
not differ from the distant population (HR 387 – Karlovac, Rečićki lugovi and
HR 609 – Buzet).


Statistically significant differences between populations for all analyzed traits
clearly indicate the genetic differentiation of oak populations. However interpopulation
differentiation did not correspond to the geographical pattern. Specific character
of differentiation indicates ecotypic pattern of genetic differences between
oak populations in Croatia, i.e. differentiation that are caused by adaptation to specific
micro-enviromental conditions (e.g. humidity, temperature and edaphic features).
To confirm the hypothesis of ecotype pattern of genetic diversity is necessary
to conduct additional research in genetic tests (provenance and progeny tests). Differences
between currently seed zones were not statistically significant for any of
the analyzed traits, which has not confirmed valid justification of current seed delineation.
Nevertheless, it should be noted that the analysis of seed morphometric
traits are not adaptively valuable properties, while the results of the one-year seedling
heights are not sufficiently reliable due to a very early age of plants. Therefore
these results should be regarded only as a stimulus for further research of oak genetic
diversity in Croatia.


Key words: seed delineation, provenance region, morphometric traits,
acorn, seedling heights, seed zones