DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 48     <-- 48 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 46-58


UDK 630* 232.3 (001)


VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVAŽIREVA
I VISINASADNICA HRASTALUŽNJAKA(QUERCUS ROBUR L.)
IZ SJEMENSKIH SASTOJINA U HRVATSKOJ


ACORN MORPHOMETRIC TRAITSAND SEEDLING HEIGHTS
VARIATION OF PEDUNCULATE OAK (QUERCUS ROBUR L.)
FROM THE SEED STANDS IN CROATIA


1 12


Mladen IVANKOVIĆ, Maja POPOVIĆ, Saša BOGDAN


SAŽETAK: Radi verifikacije važećih sjemenskih zona hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
na temelju znanstvenih spoznaja, započela su nova istraživanja genetske
varijabilnosti u području prirodnog areala ove vrste. U jesen 2006. godine
prikupljeno je sjeme iz tzv. priznatih sjemenskih sastojina, čija je osnovna
uloga izvorište kvalitetnijeg sjemena za potrebe umjetne obnove gospodarskih
sastojina. U radu se prikazuju rezultati morfometrijske analize sjemena i visina
jednogodišnjih sadnica podrijetlom iz 17 uzorkovanih sastojina, koje reprezentiraju
cjelokupni areal hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Iz svake je sastojine
prikupljeno sjeme od 25 stabala, a na uzorku od 30 sjemenki po stablu izmjereni
su duljina, maksimalna širina i masa žira, te su na temelju duljine i širine
izračunati volumen žira (prema formuli za izračunavanje volumena valjka) i
indeks žira (omjer duljine i širine). U rasadniku Hrvatskog šumarskog instituta
osnovan je rani, rasadnički test, te su tijekom jeseni i zime 2007. godine, starosti
biljaka 1+0, obavljene prve izmjere visina.


Analiza varijance provedena je MIXED procedurom u SAS-u, a analizirani
su: fiksni učinak važećih sjemenskih zona te slučajni učinci populacija unutar
zona i stabala unutar populacija. Cilj analize varijance bio je utvrditi značajnost
međuzonskih, međupopulacijskih i unutarpopulacijskih razlika za istraživana
svojstva sjemena i visine jednogodišnjih sadnica. Tukey-Kramer testom u
SAS-u analiziran je obrazac razlika između uzorkovanih populacija. Rezultati
su pokazali da se važeće sjemenske zone nisu statistički značajno razlikovale
niti za jedno analizirano svojstvo. Uzorkovane sastojine međusobno su se statistički
značajno razlikovale u svim istraživanim svojstvima sjemena. Najveće
prosječne dimenzije imali su žirevi iz sjemenske sastojine kasnolistajuće formehrasta lužnjaka Domačaj-Kovačevski lug (Šumarija Karlovac), dok su najmanje
dimenzije imali žirevi iz sastojine Česma (Šumarija Bjelovar). Utvrđene
međupopulacijske razlike nisu odgovarale važećoj sjemenskoj razdjelbi, tj.
nisu potvrdile geografski obrazac diferencijacije populacija. Utvrđena je vi


1


Dr. sc. Mladen Ivanković, znanstveni savjetnik,
Maja Popović, dipl. ing. šum., znanstveni novak,
Hrvatski šumarski institut. Zavod za genetiku, oplemenjivanje
šumskog drveća i sjemenarstvo.
Cvjetno naselje 41; HR-10450 Jastrebarsko.
e-mail: mladeni@sumins.hr; majap@sumins.hr


2


Doc. dr. sc. Saša Bogdan. Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagre bu. Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku.
Svetošimunska 25. 10000 Zagreb,
e-mail: sasa.bogdan@zg.htnet.hr