DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 40     <-- 40 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45
UDK 630* 165 (001)


FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG
ORAHA(Juglans regia L.) U TESTOVIMA POTOMSTAVA


PHENOTYPIC STABILITYANDADAPTABILITY OF FAMILIES OF
COMMON WALNUT(Juglans regia L.) IN PROGENYTESTS


Tibor LITTVAY*


SAŽETAK: U ovom istraživanju analizirana su fenotipska i adaptabilna
svojstva familija običnog oraha(Juglans regiaL.) u testu potomstva polusrodnika
na lokalitetu Zabrdica i Kozarevac I. Prvi test potomstva polusrodnika
običnog oraha na lokalitetu Zabrdica osnovan je 1981. godine, a drugi 1983.
godine na području Uprave šuma podružnica Koprivnica, šumarija Sokolovac
i Kloštar Podravski. Na površinama od oko 3,5 ha, zasađeno je po pokusu
400 sadnica generativnog porijekla po blok-metodi u četiri ponavljanja.


Proučavanje uzajamnog djelovanja nasljeđa i okoline temelji se na pretpostavkama
da se sredina mora kontrolirati (uzgoj pod sličnim uvjetima) i da fenotipovi
moraju biti poznati, što je u ovim pokusima i učinjeno, posvjećujući
pritom posebnu pozornost čimbenicima okoline. U tako planiranim i provedenim
pokusima, odnos genotipova i okoline, može se proučavati kroz tzv. fenotipsku
stabilnost. Analiza fenotipske stabilnosti familija običnog oraha na
lokalitetima (staništima) provedena je modelom regresijske analize, pri čemu
su fenotipske vrijednosti (prirast i masa ploda) određene familije prikazane
kao linearne funkcije okoline. Za nezavisnu varijablu odabrana je srednja vrijednost
odgovarajućeg fenotipskog obilježja svih familija, tj. debljinski prirast,
odnosno masa ploda srednjeg stabla na lokalitetu. Rezultati tih analiza
navedeni su u tablicama 1. i 2. te prikazani na slikama 4. i 5.


Na temelju adaptacijske sposobnosti i produkcijskog potencijala određenog
genotipa, može se odrediti uporabna vrijednost za podizanje nasada. Genotipovi
s dobrom adaptacijskom sposobnošću i visokom produktivnošću
predstavljaju najbolje rješenje uzgoja običnog oraha u nasadima.


Ključne riječi:Obični orah, fenotipska stabilnost, adaptabilnost, test
polusrodnika


UVOD – Introduction
Smatra se da je obični orah (Juglans regiaL.) podri-
oraha sade se kao pojedinačna stabla ili u manjim grujetlom
iz predjela koji se protežu od Kavkaskih planina


pama na individualnim privatnim seljačkim ili “vikenu
Iranu na istok, preko Turkmenistana i Himalajskih


daškim” okućnicama.Balen (1941)navodi da se još
planina do centralneAzije. Obični orah ili domaći orah


u prvoj polovini dvadesetog stoljećavoćari, na prostojoš
je poznat i pod imenom:perzijski, grčki, karpatski, rima Republike Hrvatske,nisu ozbiljno pozabavili uzkraljevski
(Royal). U Hrvatskoj uobičajeni naziv za
gojem, oplemenjivanjem i širenjem tako gospodarski
orah (Juglans regiaL.) je obični orah. Normativni hr-
važne i višenamjenski pogodne vrste.Na žalost takvo


vatski naziv za plod i drvo te vrste je orah.


stanje je i u prvoj polovini dvadeset i prvog stoljeća.
Pretpostavlja se kako su sorte i varijeteti u Hrvatskoj


Osnovna karakteristika uzgoja običnog oraha u Hr


mješavina sorata i varijeteta iz susjednih država,Ma


vatskoj je ekstenzivan voćarski način. Biljke običnog


đarske, Italije,Austrije, možda Francuske ili Bugarske
ili nekih drugih zemalja,jer se pouzdano zna kako su
poslije Prvog svjetskog rata unošene mnoge strane


*


Dr. sc. Tibor Littvay Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko,


sorte (Mrva 1984).


Cvjetno naselje 41, Croatia, tiborl@sumins.hr
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 41     <-- 41 -->        PDF

T. Littvay: FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG ORAHA(Juglans regia L.) ... Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45


Orah spada u red najznačajnijih drvenastih vrsta u


svijetu. Njegova široka primjena u ishrani, medicini, far


maciji te prehrambenoj, drvnoj i kožnoj industriji čine
ga jednom od najcjenjenijih biljnih vrsta. Nijedna drvenasta
vrsta ne daje toliko dragocjenih proizvoda kao obični
orah. A u isto vrijeme niti jedna vrsta nije toliko
zapostavljena u nas kao obični orah, iako ima mnogostruku
uporabnu vrijednost i velike komparativne prednosti
u uzgoju na cijelom prostoru Republike Hrvatske.


Vrlo značajan rezultat istraživanja ekonomske vrijednosti
oraha dali suBaas et al. (1976) i Vasilje


vić(1983) dapilanski trupac postane furnir već sa 70–


80 godina i tri puta je skuplji od hrastovog furnira, koji


te dimenzije furnirskog trupca postiže sa 120 ili 140
godina. Istraživanje tržišta egzota pokazuju da je u
nekim slučajevima čak skuplji i od mahagonija (Buresti
et al. 1997, Becquey1997).


Zbog male specifične težine orahovo drvo pripada
vrstama plemenitih socijalnih listača vrlo traženog u
drvnoj industriji.


Rasprostranjenost običnog oraha u Hrvatskoj


Widespred of Common Walnut in Croatia


Na području Republike Hrvatske obični orah je najviše
raširen na brežuljkastim terenima Hrvatskog zagorja,
oko Požege, Koprivnice, Bjelovara, Daruvara,
Kutine, Siska, Jastrebarskog, Ozlja, u istočnoj Slavoniji
oko Vukovara, Iloka i u Baranji, a u Dalmaciji oko
Splita, Zadra i u Istri. Prvo istraživanje i snimka postojećeg
stanja pridolaženju oraha u srednjoj Hrvatskoj obavljeno
je u sklopu istraživačke teme “Uzgoj pitomog
oraha u šumama” od 1966.do 1969. godine, a voditelj
istraživanja bio je akademik Milan Anić, a poslije
njega prof. dr. Ivo Dekanić (Anić i Dekanić
1968). Iz ovih opažanja davane su prve preporuke za
uzgoj biljaka u šumi i za proizvodnju plodova.Ideja je
bila da se na područje Hrvatske unesu najpovoljnije i
najbolje sorte običnog oraha iz Bugarske radi osnivanja
matičnjaka i praćenja uspijevanja kod nas.Ideja se praktično
počela ostvarivati sedamdesetih godina prošloga
stoljeća,pa se u sastavu tadašnjega Šumskog gospodarstva
Sisak,u Šumariji Dvor i rasadnikuVolinja počelo s
pro izvodnjom bugarskih sorata, Šeinovo i Drjanovo
(Mrva 1995).


Rad na selekciji običnog oraha započeo je 1976. go-
dine, u Hrvatskom šumarskom institutu (tada Šumarski
institut, Jastrebarsko),a početna cijepljenja obavljena
su plemkama sa prvih 17selekcioniranih stabala. Prvi
matičnjak, domaćih klonova običnog oraha osnovan je
od 27 klonova. Prva cijepljenja obavljena su u rasadniku
Volinja. Generativna razmnožavanja počela su
1979. godine, a prvi testovi potomstava osnovani su
1980., 1981.i 1983. godine. Osnovni model oplemenjivanja
običnog oraha osmislio jeMrva (1995) u Institutu.
Tijekom svih tih godina osnivao se i arhiv klonova
u InstitutuMrva (1994). Krajnji cilj poslije testiranja
selekcioniranih klonova bit će ustanovljavanje hrvatske
sorte oraha, i njihovo širenje kao voćkarice,i kao
vrlo vrijednog šumskog drveta.


Rasprostranjenost običnog oraha u Hrvatskoj više je
rezultat povoljnih klimatskih i pedoloških uvjeta nego
organiziranog uzgoja čovjeka. Istraživanja u Šumarskom
institutu (Littvay 2001) pokazala su da Bugarske
sorte Šejnovo i Drjanovski ne odgovaraju po
svojim fenološkim karakteristikama kontinentalnom
području Hrvatske. Pojava izbojaka kod ovih, inače
vrlo kvalitetnih i raširenih sorata i izvan Bugarske,
pada krajem ožujka, početkom travnja.Tako rana pojava
izbojaka vrlo je loša zbog pojave kasnih mrazeva i
studeni u središnjem dijelu Hrvatske.To uzrokuje uništavanje
muških i ženskih gametofita, tako da iz lisnih
postranih pupova tjeraju samo listovi. Pratila se cvatnja
bugarskih selekcija i one počnu vegetaciju i do 18 dana
prije nego domaće selekcije.


Od polovine prošloga stoljeća u Europi se intenzivno
radi na selekciji i oplemenjivanju običnog oraha i
kao vrste za tehničko drvo. Istraživanja su usmjerena
za uporabu u šumskom uzgoju na većim površinama,
ne kao monokultura nego u zajednici s pitomim kestenom,
divljim voćkaricama, i introdukcije u postojeće
šumske površine hrasta lužnjaka, kitnjaka i crnog oraha
Bertsch (1951),Klemp (1990),Sárvári (1993),
Malvolti et al. (1998), Marineli et al. (1997),
MayeriRajković(2008).


Proizvodnost i biološko uzgojne značajke običnog oraha


Production and biological growing characteristics of Common Walnut


Obični orah (Juglans regiaL.) je listopadna vrsta drveta,
srednje visoko stablo do 20 m,a raste u mješovitim
listopadnim šumama. Obični orah je heliofilna biljkai
poznat je kao vrlo osjetljiva vrsta na hladnoću tj. mrazeve,
zato treba izbjegavati mjesta i područja koja su označena
kao mrazišta Manninger i Führer (1995).
Područje mora imati tijekom vegetacije temperaturu ne
nižu od 15,5
oC,a količina oborina mora se kretati oko
600 mmKoraćiCerović(1980).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 42     <-- 42 -->        PDF

T. Littvay: FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG ORAHA(Juglans regia L.) ... Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45


U mnogim zemljama Europe, u ItalijiBordin et al.
(1997), Buresti et al. (1997), Marrinelli et al.
(1997), Malvolti et al. (1998) u Francuskoj
Becquey (1997) u NjemačkojKlemp (1990) u ŠvicarskojWinter
i Gürth,(1984)u MađarskojSárvári
(1993),Szodfridt iSzönyi,(1992) istražuju
mogućnosti selekcije običnog oraha u smjeru prilagodbe
i uzgoja za potrebe šumarstva tj. intenzivne
proizvodnje trupaca. U ŠvicarskojHertel (1994) provodi
istraživanja s različitim provenijencijama običnog
oraha, crnog oraha i sivog oraha.Veliku primjenu obični
orah nalazi i kod sprječavanja erozija i klizišta. Njegove
uzgojne značajke svrstavaju ga u red vrlo
kvalitetnih i uspješnih čimbenika za sprječavanje erozija.
Jako razgranat korijenov sustav i duboka žila srčanica
te gusta krošnja,sprječavaju odrone i ispiranja tla.
U mnogim zemljama orah se koristi kao vrsta za erodirane
prostoreKorać et al.(1998).


Materials and Methods


MATERIJAL I METODE RADA–
Prvi testovi potomstva polusrodnika običnog oraha šuma Koprivnica (Slika 1.), Šumarije Sokolovac, predio
osnovani su1981. i 1983. godine na području Uprave Zabrdica,(Slika2.)i Kloštar Podravskipredio Kozare-


Slika 1. Zemljopisni položaj testova potomstava


Figure 1Geographical position of progeny tests


vac I,(Slika3.).Na površini od po
3,5ha sa 400 sadnica, generativnog
po rijekla, po blok-metodi u četiri
po navljanja. Sadnice potječu od 18
po tomstava domaćih selekcija,s ra z
makom sadnje 8 x 8 m, starost sadni
ca 1 + 1 godina Mrva (1984) i
Mr va i Littvay (1988). Obični
or ah je vrsta koja ima velike zahtj e ve
na tlo, klimatske prilike, osjetljiv
je na mrazeve, što u znatnoj mjeri
og raničava njegovo unošenje na šira


područja.Ova spoznaja daje nam di-


Slika 2. Test potomstva običnog oraha u Zabrdici


lemu u kojem smjeru voditi selekci


Figure 2Progeny test of Common Walnut in Zabrdica
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 43     <-- 43 -->        PDF

T. Littvay: FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG ORAHA(Juglans regia L.) ... Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45


ju. Da li usmjeriti i dati prednost se-
le kciji na prirast i kvalitetu drveta,
ili pak usmjeriti selekciju isključivo
na kvalitetu ploda. Ta dva različita
pristupa selekciji nose sa sobom i
drukčiji pristup uzgoju takvih sadnica
običnog oraha.


Tlo je na ovim lokacijama pedolo
ški ispitano s obzirom na fizikalnoke
mijska i biljno-hranidbena svojst va.
Na temelju provedenih analiza
izvršeni su agrotehnički zahvati,kao
što su: duboko oranje, gnojidba stajskim
i mineralnim (NPK) gnojivom,
te iskopavanje jama 1 x 0,8m.


Slika 3. Test potomstva običnog oraha u Kozarevcu I


Figure 3Progeny test of common walnut in Kozarevac I


REZULTATI S RASPRAVOM – Results and discussion


Fenotipska stabilnost i adaptabilnost familija običnog oraha


Phenotypic stability and adaptability of families of Common Walnut


Proučavanje uzajamnog djelovanja nasljeđa i okoline regresijske analize,pri čemu su fenotipske vrijednosti
temelji se na pretpostavkama da se sredina mora kontroli-(prirast i masa ploda) određene familije prikazane kao lirati
(uzgoj pod sličnim uvjetima) i da fenotipovi moraju nearne funkcije okoline. Za nezavisnu varijablu odabrana
biti poznati, što je u ovim pokusima i učinjeno, posvjeću-je srednja vrijednost odgovarajućeg fenotipskog obilježja
jući pritom posebnu pozornostčimbenicima okoline. U svih familija, tj. debljinski prirast,odnosno masa ploda
tako planiranim i provedenim pokusima, odnos genoti-srednjeg stabla na lokalitetu. Rezultati tih analiza navepova
i okoline, može se proučavati kroz tzv. fenotipsku deni su u tablicama 1.i 2.te prikazani na slikama4.i 5.
stabilnost.Analiza fenotipske stabilnosti familija običnog


Regresijski koeficijent b predstavlja mjeru adaptabil


1


oraha na lokalitetima (staništima) provedena je modelom
nosti za određenu familiju običnog oraha. Familije s


malim regresijskim koeficijentima
Tablica 1. Parametri regresijske analize prirasta familija polusrodnika običnog


su fenotipski stabilne i posjeduju


oraha u odnosu na prirast srednjeg stabla na lokalitetima Zabrdica i Ko


opću adaptacijsku sposobnost, tj.


zarevac I


dobru adaptabilnost na sve okoline


Table 1 Parameters of the regressive analysis of the half-sib common walnut fa


(lokalitete). Familije s visokim vrije


milies increament in relation to the central tree growth on the Zabrdica


d nos ti maregresijskihkoeficijentab


and Kozarevac I locations 1


Familija
engleski
Koeficijenti regresije
engleski R
2 p
b
0
b
1
SoJ 1 -6,990 3,392 0,024 0,285
SoJ 2 20,715
a
-5,800 0,083 0,035
SoJ 3 -0,475 1,220 0,003 0,705
SoJ 4 24,077 -6,806 0,094 0,022
SoJ 6 22,513 -6,368 0,141 0,004
SoJ 10 -3,270 2,080 0,010 0,525
SoJ 12 -20,996 7,850 0,108 0,027
SoJ 13 -15,449 5,964 0,146 0,004
SoJ 14 -6,335 3,070 0,051 0,123
SoJ 15 0,685 0,752 0,002 0,756
SoJ 16 -7,207 3,373 0,073 0,047
SoJ 17 0,859 0,614 0,002 0,786
SoJ 18 -16,648 6,383 0,130 0,007


2


Legenda: b – konstanta, b – nagib, R – koeficijent determinacije, p – signifikant


01


nost regresijskog modela,
amasni tisak označava signifikantan koeficijent


su fenotipski nestabilne, imaju iznadprosječnu
stabilnost i specifičnu
adaptabilnost na nepovoljne okoline.
Familije s niskim vrijednostima regresijskih
koeficijenta b su također


1


fenotipski nestabi lne, imaju ispodpro
sječnu stabilnost i specifičnu ada ptabilnost
na visokoprinosne okoline
Vidaković iKrstinić(1985).


Ispodprosječnu stabilnost prirasta
i specifičnu adaptabilnost na visokoprinosne
okoline (Zabrdica)
po kazale su familije SoJ 2, SoJ 4 i
SoJ 6, a familije SoJ 12, SoJ 13 i
SoJ 18 iznadprosječnu stabilnost i
specifičnu adaptabilnost na nepo


voljne okoline (Kozarevac I). Os ta


le su familije pokazale prosječnu


stabilnost i dobru adaptabilnost na
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 44     <-- 44 -->        PDF

T. Littvay: FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG ORAHA(Juglans regia L.) ... Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45


Slika4. Fenotipska stabilnost familija polusrodnika običnog oraha na lokalitetima Zabrdica i Kozarevac I u odnosu na
prirast


Figure 4Phenotype stability of half-sib families of Common Walnut on the Zabrdica and Kozarevac I locations in rela


tion to incriment


sve okoline (Zabrdica i Kozarevac I)
(Tablica 1.i Slika 4.).


Ispodprosječnu stabilnost mase
ploda i specifičnu adaptabilnost na
visokoprinosne okoline (Kozarevac
I) pokazala je samo familija SoJ 16, a
familije SoJ 1, SoJ 3, SoJ 4, SoJ 6,
SoJ 15, SoJ 17 i SoJ 18 iznadprosječnu
stabilnost i specifičnu adaptabilnost
na nepovoljne okoline (Zabrdica).
Ostale su familije pokazale
prosječnu stabilnost i dobru adaptabilnost
na sve okoline (Zabrdica i
Kozarevac I) (Tablica 2.i Slika 5.).


Na osnovi adaptacijske sposobno
sti i produkcijskog potencijala od ređenog
genotipa može se odrediti
njegovu uporabnu vrijednost za podizanje
nasada. Genotipovi s dobrom
adaptacijskom sposobnošću i
visokom produktivnošću predstavljaju
najbolje rješenje uzgoja običnog
oraha u nasadima.


Tablica 2.Parametri regresijske analize mase ploda familija polusrodnika običnog
oraha u odnosu na masu ploda srednjeg stabla na lokalitetima Zabrdica
i Kozarevac I


Table 2
Parameters of the regressive analysis of the half-sib common walnut families
fruit weight in relation to the fruit weight of the central tree on
the Zabrdica and Kozarevac I locations


Familija
engleski
Koeficijenti regresije
engleski R
2 p
b
0
b
1
SoJ 1 -3,100 1,394 0,448 <0,001
SoJ 2 7,289 0,306 0,034 0,120
SoJ 3 -2,421 1,312 0,485 <0,001
SoJ 4 -27,086 4,570 0,767 <0,001
SoJ 6 -4,006 1,455 0,609 <0,001
SoJ 12 10,562 -0,367 0,027 0,223
SoJ 13 5,015 0,435 0,047 0,071
SoJ 14 8,856 -0,281 0,031 0,250
SoJ 15 -2,493 1,270 0,388 <0,001
SoJ 16 13,457 -0,823 0,303 <0,001
SoJ 17 0,244 0,837 0,260 <0,001
SoJ 18 092 0,777 0,224 <0,001


2


Legenda: b – konstanta, b – nagib, R – koeficijent determinacije, p – signifikant


01


nost regresijskog modela,
amasni tisak označava signifikantan koeficijent
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 45     <-- 45 -->        PDF

T. Littvay: FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG ORAHA(Juglans regia L.) ... Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45


Slika5. Fenotipska stabilnost familija polusrodnika običnog oraha na lokalitetima Zabrdica i Kozarevac I u odnosu na
masu ploda


Figure 5Phenotype stability of half-sib common walnut on the Zabrdica and Kozarevac I locations in relation to the


fruit weight


ZAKLJUČCI – Conclusions


Naosnovipetogodišnjihistraživanjakvantitativnih
imorfometrijskihsvojstavaugenerativnimnasadima
običnogorahauRepubliciHrvatskoj, testiranihnadva
staništa, donijetisusljedećizaključci:


Istraživanjemfenotipskestabilnostiiadaptabilnosti
zasvojstvaprirastaimaseploda, kodistihpolusrodnikatestiranihnadvarazličitalokaliteta,
utvrđenoje
postojanjeinterakcijeplosurodnicixstanište.


Utvrđenesutrigrupefamilija: fenotipskinestabilne
sa specifičnom adaptacijom na optimalna i na lošija
staništa, tepostojanjefamilija polusrodnikaod pojedinihskupinaprovestiindividualnuskuselekciju.


jednegrupefenotipskistabilnih


sopćomadaptacijom. Usvakoj
familijapolusrodnika mogućeje
sekundarnufenotipskuigenotip-


Testovi polusrodnika preduvjet su za stvaranje
novihsorataiodržavanjakolekcijau cilju očuvanja
genetičkogizvoraobičnogoraha.


ZAHVALA– Acknowledgements


Rezultati prikazani u ovome radu dio su istraživanja
iz znanstvenog projekta koji je uključen u znanstvenoistraživački
rad Hrvatskih šuma d.o.o u razdoblju od
2006–2010. godina. objekata”. Ovim putem autor se


LITERATURAAnić,M., I.Dekanić,1968: Uzgoj pitomog oraha u
šumama.Anketa u okviru istraživačketeme Šumarskog
fakulteta (1966–1969) Zagreb.
Balen,J., 1941: Pred mnogim zadatcima.Šumarski
list br. 7, 5. Poglavlje 283–292.


zahvaljuju za financijsku podršku. Zahvaljujem se i
svim djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, koji su
sudjelovali u organizaciji i provedbi istraživanja te osnivanju
pokusnih ploha i time omogućili ovo istraživanje.


– References
Baas, P.,A., I., Bolton, D., M., Catling, 1976:
Wood structure in biological and tehnological
research, Leiden.io


Becquey,J.,1997: IntensiveWalnut cultivation in Europe:
different possibilities. Proceedings of first
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 46     <-- 46 -->        PDF

T. Littvay: FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG ORAHA(Juglans regia L.) ... Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45


general meeting at Pontevedra, Spain. European
Project FAIR CT96-1887“Walnut - BRAINS”


Bertsch,K., 1951: Der Nußbaum (Juglans regia L.)
als einheimischer Waldbaum. Veröff. Württ.
Landesst. Natursch. Landschpfl. 20, 65–68.


Bording,G., M. Frattegiani, R.Mercurio, G.
Tabacchi,1997: Forecast models and competition
indexes for timberWalnut (Juglans regia L.)
plantations in Central Italy.ANNALI dell’Instituto
Sperimentale per la Selvicoltura. Vo lume
XXVeXXVI.AREZZO 1994–1995.,413–429.


Buresti,E., I. De Meo, S.Falcioni, M.Frattegiani,
1997:The use of common walnut, black
walnut and hybrid walnut for timber production.
First results of a comparative test in mixed plantation
aged 8.ANNALI dell’Instituto Sperimentale
per la Selvicoltura.Volume XXVe XXVI.
AREZZO 1994–1995. 243–260.


Hertel,W.,1994:Walnuts as forest trees in Switzerland.
Allgemeine Forst Zeitschrift. 49: 19,
1069–1071,Staatl.


Klemp, C. D., 1990: Überlegungen zumAnbau der
Walnuß im Wald. AFZ Nr. 48, S. 1234–1235.
Korać,M., S.Cerović, B.Gološin,1998: Orah,
Prometej, Novi Sad, 211 str.


Korać,M., S.,Cerović,1980: Otpornost oraha na
mraz u uslovima kontinentalne klime. Jugoslovensko
voćarstvo, 53–54, Čačak.


Littvay,T., 2001: Oplemenjivanje običnog oraha (Ju-
glans regia L.). Breeding of Persianwalnat (Ju-
glans regia L.) Znaanstvena knjiga. Znanost u
potrajnom gospodarenjuHrvatskim šumama. Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski
institut, Jastrebarsko, “Hrvatske šume”, p.o. Zagreb,
Zagreb, 201–212.


Malvolti, M.E., N.Aleta,A.Nino, M.Spada,
1998: Walnut (J.regia) genetic resourse in Europe.
In European development of Walnut trees
for wood end fruit production as an alternativ and
extensive system toAgricoltural Crops. Ed. JayAllemand,
CE-DG VI(Agriculture).


Manninger,M., E.Führer,1995: Hova telepithetunk
diot. Mezogazdasagi Kiado, Budapest.


Marinelli,A., L.Casini, I.Bernetti, E.Marone,
R.Fratini, M.Albani,A.Savignano,
1997: L’impatto economico dei nuovi interve n ti
di politica forestale comunitaria: i nuovi im pianti
di latifoglie pregiate. (The economic impa
ct of the EEC interventions of forestry policy:
the noble hardwood plantations.)ANNALI de ll’Instituto
Sperimentale per la Selvicoltura.Volu
me XXV e XXVI. AREZZO 1994–1995.,
429–476.


Mayer, Ž., I.Rajković,2008: Crni orah u Podunavlju,
TEMI, Vinkovci, 199str.


Mrva,F.,1984: Mogućnost proširenja uzgoja doma ćeg
oraha.Agronomski glasnik br. 5, 621–633,
Zagreb.


Mrva,F.,1984: Istraživanje selekcija domaćeg oraha
(Juglans regiaL.) u klonskim nasadima i testovima
potomstava s nekim aspektima uzgoja biljaka.
Rad. Šumar. Inst. 2, izvanredno izdanje,
43–50, Jastrebarsko.


Mrva, F., 1994: Značaj klonskih arhiva u očuvanju
genofonda i oplemenjivanju šumskog drveća.
Šum. list7–8, CXVIII, 203–220, Zagreb.


Mrva,F.,1995: Model oplemenjivanja običnog oraha
(Ju glans regia L.) – Neki rezultati i smjernice
istraži vanja – BREERING MODEL OF PERSIAN
WAL NUT(Juglans regiaL.) – Some results
and re search trends. Šum. list 1–2, CIX,
15–26, Zagreb.


Mrva, F., T.Littvay,1988: Oplemenjivanje običnog
oraha. (Walnut - Tree Breeding ) Rad.
Šumar. inst. 75: 103–113, Jastrebarsko.


Sárvári, J., 1993:Aközönséges dió (Juglans regia
L.) erdészeti hasznositásának lehetöé.Erdészeti
Lapok, CXXVIII. Évf. 7–8,Sz. 199–201.


Szodfridt,I., T.Szőnyi,1992:Aszelid dió kettős
hasznositásu termesztése. Agrártudományi Közlemények
41. (3–4): 502–505.


Vasiljević, S., 1983: Šumarska enciklopedija, 2
svezak, Orahahovina, Građ – Pl, Jugoslovenski
leksikografski zavod,Zagreb, 564–565.


Vidaković, M., A. Krstinić, 1985: Genetika i
oplemenjivanje šumskog drveća. Sveučilište u
Zagrebu, Šumarski fakultet,Zagreb,505 pp.


Winter, R., P. Gürth, 1984: Erfahrungenmit der
Walnuß als Waldbaum unter Berücksichtigung
einiger Nußbaumbestände in der Schweiz. Der


Forst-und Holzwirt


SUMMARY: Common walnut (Juglans regiaL.) belongs to the most important
tree species in the world. With the origin in central Asia it is widespread
worldwide except in tropical and subtropical regions. Its broad applications
in nourishment, medicine, pharmacology and food processing, wood and leather
industry makes it one of the most valuable plant species.


Nr. 9, S. 238–242.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 47     <-- 47 -->        PDF

T. Littvay: FENOTIPSKA STABILNOST IADAPTABILNOST FAMILIJAOBIČNOG ORAHA(Juglans regia L.) ... Šumarsk list – Posebni broj (2011), 38-45


The distribution of common walnut in Croatia is more a result of favorable
climatic and soil conditions than the organized cultivation. In Croatian common
walnut is mostly spread in the hilly terrains around Hrvatsko Zagorje
around Požega, Koprivnica, Bjelovar, Daruvar, Kutina, Sisak, Jastrebarsko
Ozalj; in Eastern Slavonia around Vukovar and Ilok in Baranja. In Dalmatia
around Split, Drniš, and Zadar hinterland, in Primorje in the hinterland of
Novi Vinodolski, Crikvenica, Senj, in Istria and part of Herzegovina.


This paper presents the results of work on the selection of individual trees
and the establishment of halbsib-progeny tests, over the five-year research of
quantitative and morphometric traits in progeny tests of common walnut, tested
in two habitats. Research sites are located at two locations that were most
suitable for testing due to the ecological and soil characteristics of selections
in continental part of Croatia. These sites are: Zabrdica, under forestry office
Sokolovac and Kozarevac I under the forestry office Kloštar Podravski.


The study of interaction between heritage and environment is based on the
assumption that environment must be controlled (similar growing conditions)
and phenotypes must be known, as done in these experiments, devoting the
special attention to environmental factors. In such planned and conducted experiments,
relationship between genotype and environment can be studied
through so-called phenotypic stability. Analysis of phenotypic stability of
common walnut families in the localities (habitats) was conducted in the
model of regression analysis in which the phenotypic values (growth and fruit
mass) of specific families are shown as a linear function of the environment.
For the independent variable it is selected the mean value of the corresponding
phenotypic characteristic of families, ie diameter growth and fruit mass
of the center tree at the locality. Results are listed in Table 1, 2 and shown in
Figure 4, 5.


Below average growth stability and specific adaptability to high-yield environment
(Zabrdica) showed families Stain 2, 4 and 6, while Stains 12, 13
and 18 showed above average stability and specific adaptability to adverse
environment (Kozarevac I). Other families showed the average stability and
good adaptability to all environments (Zabrdica and Kozarevac I) (Table 1
and Figure 4).


Below average fruit mass stability and specific adaptability to high-yield
environment (Kozarevac I) showed only Stain 16, while Stains 1, 3, 4, 6, 15,
17, and 18 showed above average stability and specific adaptability to
adverse environment (Zabrdica). Other families showed the average stability
and good adaptability to all environments (Zabrdica and Kozarevac I) (Table
2 and Figure 5).


Based on adaptation capacity and production potential of the particular
genotype can be determined its use-value for plantation raising. Genotypes
with good adaptation ability and high productivity are the best solution for
growing the common walnut in plantations.


The research results provide a good basis for creating the Croatian variety
of walnut same as the opportunities for permanent preservation of genetic resources
for the common walnut.


Key words:Common Walnut, phenotypic stability, adaptability, halbsib-
progeny tests.