DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Listanje nije bilo opterećeno efektom dobnih razlika,
pa se može pretpostaviti da su rezultati dobiveni analizom
ovog svojstva pouzdaniji pokazatelj razine genske
raznolikosti. Utvrđena je visoka statistička značajnost


Obrazac genske raznolikosti


Klinalni obrazac genetske diferencijacije populacija
obične bukve utvrđen je u nekoliko istraživanja fenologije
listanja,kao i enzimskih biljega(von Wuehlisch
i dr.1995,Nielsen iJorgensen 2003,Gömöry i
dr. 2007). Ekotipski (slučajni) obrazac međupopulacijske
diferencijacije utvrđen je u drugim radovima(Comps i
sur. 1991, Paule 1995, Gömöry i sur. 1998,
ChmuraiRozkowski2002,Jazbeci sur.2007).


U ovom su radu međupopulacijske razlike između
provenijencija testirane Tukey-Kramer-ovim testom
radi utvrđivanja eventualne geografske strukture (povezanosti
genetskih razlika između provenijencija s
njihovim geografskim položajem).


Rezultati su ukazali na geografsku strukturiranost za
visine, preživljenje i zimsku retenciju lišća u smislu postepenih
razlika u smjeru istok-zapad (v. slike 3, 5 i 7).
Međutim, naoko klinalna varijabilnost uvjetovana je ponajprije
dobnim razlikama,jer se dogodilo da su zapadne
provenijencije slučajno bile jednu godinu starije od istočnih
(v. tablicu 1). Iz tog se razloga ne može ukazivati na
postojanje geografskog obrasca varijabilnosti, tim više,
što se takav obrazac izgubio korekcijom visina i preživljenja
za dobni efekt (v. slike 2 i 4).


Zanimljivo je istaknuti da se klinalni obrazac varijabilnosti
kod zimske retencije lišća zadržao i nakon komeđupopulacijskih
razlika (tablica 3), što potvrđuje visokurazinu
genetske diferencijacije populacija obične
bukve na uzorkovanom području.


– Pattern of genetic variation
rekcije za dobni efekt. Mogao se uočiti trend opadanja
udjela stabala koje zadržavaju mrtvo lišće od zapada
prema istoku, iako su razlike između provenijencija
bile manje u usporedbi sa stvarnim vrijednostima. Hrvatske
su provenijencije imale najviše, bosansko-hercegovačke
provenijencije su slijedile, a rumunjske i srpske
provenijencije imale su niže učešće stabala s
pojavom zimske retencije. Klinalni obrazac genetske
varijabilnosti uzrokovan je klimatskim gradijentom
koji je u korelaciji s geografskim parametrima. Npr.
utvrđeni klinalni obrazac sjeverozapad-jugoistok kod
fenologije listanja obične bukve (von Wuehlisch i
sur. 1995) povezan je s postepenim povećanjem kontinentalnosti
staništa (aridnosti) od Atlantske obale
prema unutrašnjosti kontinenta. U našem slučaju nije
jasno koji bi klimatski gradijent bio uzrok klinalnog
obrasca za svojstvo zimske retencije lišća u promatranom
području.
Za fenologiju listanja nije utvrđena geografska
struktura genetskih razlika između provenijencija
(slika 6).Vidljivo je da se razlike u prosječnim vrijednostima
faza listanja ne mogu povezati s geografskim
položajem provenijencija. Dakle, rezultati za ovo svoj


stvo ukazuju na ekotipski odnosno slučajni obrazac
međupopulacijskih razlika.


Odnos genetske varijabilnosti i klimatskih varijabli –


Genetic variation in relation with climatic variables


Regresijskom analizom uspoređeni su odnosi između
prosječnih vrijednosti provenijencija za istraživana
svojstva i Ellenberg-ovih klimatskih kvocjenata
njihovih matičnih sastojina. Cilj ovih analiza bio je utvrditi
povezanost genetske varijabilnosti s klimatskim varijablama.
Za visine i preživljenje utvrđena je slaba i
statistički nesignifikantna povezanost s tipovima staništa.
Isti rezultati dobiveni su za stvarne i korigirane prosječne
vrijednosti. Prethodno je navedeno da su ova
svojstva bila pod izraženim utjecajem dobnih razlika,
koje su igrom slučaja bile povezane s geografskim položajem
provenijencija (zapadne starije od istočnih).To je
vjerojatni uzrok dobivene geografske strukture za ova
svojstva. Odsutnost povezanosti dobno korigiranih visina
i preživljenja s klimatskim varijablama može se objasniti
povoljnim stanišnim uvjetima pokusnog nasada.
Matyas i sur. (2009) također nisu utvrdili značajnu
povezanost prosječnih visina provenijencija s EQ-ma u
pokusnom nasadu smještenom u povoljnim stanišnim
uvjetima, iako su iste provenijencije u stresnijem okolišu
pokazale suprotne rezultate.


S druge strane, za korigirane vrijednosti svojstva zimske
retencije lišća utvrđena je statistički značajna povezanost
s EQ-ma (slika 9). Potrebno je naglasiti da je za ovo
svojstvo utvrđena visoka korelacijasa starošću provenijencija,
čak i nakon provedene korekcije za efekt dobnih
razlika (r = 0.75). Rezultati su ukazali na statistički značajnu
diferencijaciju provenijencija koja je pokazala istovremeno
geografski i ekotipski obrazac. Naime, utvrđena
je postepena (klinalna) diferencijacija populacija u smjeru
zapad-istok (učestalost stabala s pojavom zadržavanja
mrtvog lišća postepeno je opadala od zapada prema
istoku) kao i trend opadanja učešća stabala s retencijom
lišća povezan s porastom kontinentalnosti stanišnih uvjeta


(v.sliku 9).Treba uzeti u obzir da su igrom slučaja zapadnije
provenijencije bile starije od istočnih,kao i da je porast
EQ-a bio umjereno koreliran s geografskim
položajem provenijencija (EQ-i istočnijih provenijencija
bili su prosječno viši od zapadnijih). Iz tih razloga, skloniji
smo razlike između provenijencija u učešću stabala sa
zimskom retencijom lišća pripisati njihovim dobnim razlikama,
a ne genetskoj diferencijaciji.