DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Korelacija između dobno korigi


ranih prosječnih visina i EQ-a nije


bila statistički značajna, a polinomna
regresija između tih varijabli bila je
slaba (slika 8). Korigirana preživljenja
su također bila slabo povezana s
klimatskim kvocjentima matičnih sastojina,
iako nešto bolje nego visine.
Mogao se uočiti slab trend opadanja
preživljenja s porastom vrijednosti
EQ-a, ali nije bio statistički značajan.


Suprotno visinama i preživljenju,
za dobno korigiraneWLR-ove utvrđena
je negativna koreliranost s klimatskim
kvocjentima (-0.70 i -0.61).
Polinomna regresija dobro je izjednačila
podatke za ove varijable, a posebice
zaWLR u 2008. godini (slika
9). Regresijska krivulja zaWLR-ove
u 2009. godini i EQ-ove dobro je iz


2


jednačila podatke (R=0.616), ali regresijski
model nije bio statistički
značajan.


Listanje nije bilo korelirano s
dobi provenijencija, što znači da je
u ovom slučaju utvrđena korelacija
s klimatskim kvocjentima vjerojatno
pouzdanija (lišena dobnog
efekta). Regresijski polinomni mo del
prosječnih vrijednosti fenofaza


29. travnja 2009. i EQ-ova, relativno
je dobro povezao varijable i
bio je statistički značajan (slika 10).
Može se uočiti da provenijencije
podrijetlom iz vlažnijih i hladnijih


Slika9.
Polinomna regresija korigiranih postotaka stabala s zimskom retencijom lišća (WLR’)
u 2008. godini i Ellenberg-ovih kvocjenata (EQ) njihovih matičnih sastojina.


Figure 9 Polynomial regression of the corrected provenance percentages of trees with winter leaf
retention in the year 2008 (WLR’) and their mother stand Ellenberg quotients (EQ)


Slika10.
Polinomna regresija prosječnih fenofaza provenijencija na dan 29. 04. 2009. i
Ellenberg-ovih kvocjenata (EQ) njihovih matičnih sastojina.


Figure 10 Polynomial regression of the provenance mean flushing phases on april 29th
2009. and their mother stand Ellenberg quotients (EQ)


staništa sličnijih staništu pokusnog nasada (EQ<15),
pokazuju tendenciju kasnijeg listanja. Provenijencije
podrijetlom iz toplijih i suših staništa pokazale su tendenciju
ranijeg listanja od EQ = 15 do kulminacije kod
EQ = 26. Konačno, provenijencije iz znatnije kserotermnijih
staništa (EQ>26) ponovno su pokazale tendenciju
kasnijeg listanja (slika 10).


RASPRAVA


Razina genske raznolikosti


Rezultati istraživanja ukazali su na postojanje visoke
razine genetske varijabilnosti za sva analizirana kvantitativna
svojstva. Utvrđene su visoko statistički značajne
razlike između provenijencija, ali su realni podaci za vi-
sine, preživljenje i zimsku retenciju lišća bili opterećeni
njihovim dobnim razlikama. Korekcijom navedenih
svojstava za aditivni efekt dobnih razlika izgubila se statistička
značajnost diferencijacije između provenijencija,
što može ukazivati na nisku razinu genetske
strukturiranosti obične bukve u području jugoistočne


Listanje je bilo značajno negativno korelirano s
dobno korigiranimWLR-om (-0.63*
). Najkasnije listajuće
provenijencije imale su najviše postotke stabala s
zimskom retencijom lišća te je učešće opadalo s ranijim
listanjem.


– Discussion


– Amount of genetic variation
Europe. Međutim, pokusni nasad postavljen je na optimalnom
staništu i većina je analiziranih provenijencija
dovedena u bolje stanišne uvjete od njihovih matičnih
sastojina, što je mogući uzrok naoko niske genetske diferencijacije
između populacija za ta svojstva.Matyas
i sur. (2009) pokazali su da se genetske razlike u visinskom
rastu između populacija bolje detektiraju u stresni


jim stanišnim uvjetima,odnosno otežano se detektiraju
u povoljnim uvjetima.