DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Zimska retencija lišća (WLR) – Winter leaf retention (WLR)


Postoci stabala unutar provenijencija
koje su imale značajniju
pojavu zimske retencije lišća (s
ocjenama 2 i 3) prikazane su na slici


7.Može se uočiti da su, u odnosu na
ostale, hrvatske provenijencije
imale značajno veće učešće stabala
s pojavom retencije lišća u 2009.
godini, koji su se kretali od 46.6 %
(HR 27) do 60.3 % (HR 25). Kod
provenijencija podrijetlom iz Bosne
i Hercegovine ti su postoci bili između
14.3 % (BiH60) i 23.3 %


(BiH30), dok su se kod srpskih i ru-Slika7. Udio stabala s pojavom zimske retencije lišća (WLR) kod analiziranih provenijencija
u 2008. i 2009. godini.Vitičastim zagradama označene grupe provenijen


munjskih provenijencija kretali od


cija između kojih nije bilo statistički značajnih razlika prema rezultatima


1.0% - SRB 69 do 13.8 % - RO63.


Tukey-Kramer-ovog testa.


Može se primijetiti da su analizi-


Figure 7 Provenance mean percentages of trees with winter leaf retention (WLR) in yrs


rane provenijencije imale znatan


2008. and 2009. Provenances that were not statistically different are within braporast
stabala s pojavom retencije ckets (according to Tukey-Kramer test)
lišća između 2008. i 2009. godine.
Tako je učešće naraslo od najnižih 1.4 % (provenijen-nijencije se nisu statistički značajno odvajale od treće
cija BiH59) do visokih 49.9 % (HR 25).Jedini izuzetak grupe provenijencija podrijetlom iz Srbije i Rumunjod
ovog trenda porasta učešća bila je provenijencija ske.
SRB 69 – “Cer”, kod koje je taj postotak pao za 1.7 %.


Štoviše, korigirane prosječne vrijednosti za ovo


Analiza varijance potvrdila je visoku statističku svojstvo pokazale su sličnu geografsku strukturiranost
značajnost razlika između provenijencija (tablica 3). (klinalni pad postotka stabala s retencijom lišća od zaTukey-
Kramer-ov test pokazao je tri međusobno pove-pada prema istoku), iako manje izraženo i s manjim
zane grupe provenijencija, te statistički značajno odva-promjenama u rangiranju. Hrvatske provenijencije su
janje provenijencija HR25 i SRB69 (slika 7). Hrvatske i s dobno korigiranim vrijednostima imale najviše posu
provenijencije činile prvu grupu s najvećim uče-stotkeWLR-a, pratile su ih BiH provenijencije s nešto
šćem stabala koje su zadržale mrtvo lišće. Međutim, nižim vrijednostima, dok su rumunjske i srpske provećina
se hrvatskih provenijencija (izuzev HR25)nije venijencije bile nisko rangirane. Uočeni istok-zapad
statistički značajno razlikovala od BiH provenijencija obrazac bio je zanimljiv, iako ne i statistički značajan.
koje su činile drugu grupu. S druge strane, BiH prove-


Korelacije – Correlations


Utvrđene su visoke i statistički
značajne pozitivne korelacije između
preživljenja, prosječnih visina
te zimske retencije lišća i dobi
provenijencija (corr = 0.82, 0.89
odnosno 0.88).Očito su godinu starije
provenijencije bile u prosjeku
više, boljeg preživljenja i s većim
postotkom stabala koje su zadržale
mrtvo lišće preko zime.


Za prosječne visine, preživljenje
iWLR utvrđena je umjerena negativna
korelacija s Ellenberg-ovim


klimatskim kvocjentima (-0.42, -


Slika8. Polinomna regresija korigiranih prosječnih visina provenijencija nakon 3. godine


0.49odnosno -0.51). Međutim, ko


u nasadu (H3’) i Ellenberg-ovih kvocjenata (EQ) njihovih matičnih sastojina.


relacija i polinomna regresija nisu


Figure 8Polynomial regression of the corrected provenance mean heights after 3rdyear at
bile statistički značajne. the trial (H3’) and Ellenberg quotients (EQ) of their source stands