DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 31     <-- 31 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


varijable koje opisuju stanišne prilike te se njihovom gdje su:T – prosječna temperatura srpnja;


srpanj


usporedbom s prosječnim vrijednostima analiziranih P – prosječna godišnja količina oborina.


god


svojstava pokušala utvrditi povezanost obrasca genetske


Kvocijenti su izračunati za svaku analiziranu provevarijabilnosti
s okolišnim razlikama.


nijenciju,koristeći klimatske podatke za staništa njiho-
Ellenbergovi kvocijentiizračunati su na temelju iz-vih pripadajućih matičnih sastojina. Također, EQ je
raza: izračunat i za stanište na kojemu se nalazi pokusni


nasad (tablica 2).


EQ = (T /P ) × 1000;


srpanj god.


REZULTATI – Results
Rast i preživljenje – Growth and survival


Nekorigirane aritmetičke sredine
provenijencija za visine biljaka prikazane
su na slici 1.Tijekom cijelog
analiziranog perioda, prosječno je
najviša bila provenijencijaBiH30 –
“Tajan, Žepče” (64.5, 79.3, odnosno


106.1 cm). Hrvatske provenijencije
(HR24, HR25, HR26 and HR27)su
je slijedile, doksu ostale provenijencije
bile niže rangirane.Provenijencija
SRB69 – “Cer” bila je prosječno
najniža nakon prvog i drugog vegetacijskog
perioda, dok jeRO64 (Alba-
Iulia) preuzela posljednje mjesto
nakon treće godine (54.8 cm).


Razlike između provenijencija


za svojstvo visine bile su statistički


Slika1. Prosječne visine provenijencija tijekom prve tri sukcesivne godine u pokusnom


visoko značajne tijekom analizira


nasadu.
nog perioda (tablica 3).Tukey-Kra-


Figure 1Provenance mean heights after first, second and third growing seasons at the trial
mer-ov test najmanjih signifikantnih site
razlika između sredina provenijencija
otkrio je naoko geografsku strukturiranost, koja je cije podrijetlom iz Bosne i Hercegovine (označene s
vjerojatnije uvjetovana dobnim razlikama. “BiH“) zauzele su prvo mjesto nakon trećeg vegetacijskog
perioda, s korigiranim prosječnim visinama iz


Aritmetičke sredine visina provenijencija korigimeđu74.4
cm (BiH60 – “CrniVrh”) i 83.8 cm (BiH30


rane za dobni efekt prikazane su na slici 2. Provenijen


– “Tajan, Žepče”). Hrvatske popu-
Tablica 3. Rezultati testa statističke značajnosti fiksnog efekta provenijencija,


lacije HR27 – “Vrbovsko-Meletka”


izračunat MIXED procedurom u SAS-u.


i HR26 – “Opatija-Lovrin Kal”


Table 3 Results of the provenance fixed effect given by the MIXED procedure


istovremeno su bile su na poslje


in SAS


Svojstvo
Trait
Br. stupnjeva
slobode brojnika
Num DF
Br. stupnjeva
slobode nazivnika
Den DF
F
vrijednost
F Value
H1 12 22.2 25.79
***
H2 12 20.9 14.92
***
H3 12 21.9 11.96
***
H3
*
12 21.7 1.99
ns
Listanje 29. 4.09.
(flushing)
12 20.1 37.65
***
WLR 12 22.4 11.76
***


dnjim rang mjestima s korigiranim
prosječnim vrijednostima 67.7 odnosno
66.8 cm.Međutim, suprotno
od stvarnih visina, provenijencije
se nisu tako izraženo razlikovale u
korigiranim prosječnim vrijednostima
(usp. slike 1 i 2), a i razlike
nisu bile statistički značajne (tablica
3).


Prosječno preživljenje provenijencija
nakon prve i treće godine
rasta u pokusnom nasadu prikazano
je na slici 3. Ukupno prosječno pre


H3*
– visina nakon 3. godine korigirana za efekt dobnih razlika življenje sadnica u nasadu bilo je


WLR – zimska retencija lišća


90 % i 82 %, nakon prve odnosno