DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 30     <-- 30 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


aritmetičke sredine svih provenijencija
[xp+–(xD – X); aritmetička sredina provenijencije +/(
aritmetička sredina dobne klase – ukupna aritmetička
sredina svih provenijencija)].Tim postupkom su ukupne
aritmetičke sredine (svih provenijencija) ostale iste, ali su
aritmetičke sredine pojedinačnih provenijencija korigirane
za aditivni efekt dobi. Korekcija je provedena radi
usporedbe provenijencija neopterećene utjecajem dobnih
razlika. Korigirane vrijednosti provenijencija za svojstva
visine, preživljenja i zimske retencije lišća, korištene su u
daljnjim statističkim analizama, posebice u korelacij


Statističke analize


Sve statističke analize obavljene su uporabom SAS
softverskog paketa verzije 8.2. Deskriptivni statistički
parametri za istraživana svojstva izračunati supomoću
MEANS procedure.Analize varijanci obavljene su pomoću
MIXED procedure s ciljem određivanja statističke
značajnosti komponenti varijance uzrokovanih
efektima provenijencija, blokova (ponavljanja u pokusnom
nasadu) i interakcije provenijencija s blokovima.
MIXED procedura provedena je prema sljedećem linearnom
modelu (SAS 2000):


yijk=µ+Pi+Bj+PBij+eijk;


gdje su:Yijk - individualna izmjera (ocjena) biljke;
µ- ukupna sredina;Pi– fiksni efekti-teprovenijencije
skim i regresijskim analizama između svojstava i klimatskih
varijabli. Radi usporedbe rezultata, uz analize provedene
s korigiranim vrijednostima, sve su statističke
analize ujedno provedene i s stvarnim prosječnim vrijednostima.


Za fenologiju listanja nije utvrđen utjecaj dobnih
razlika između provenijencija (prosječni korelacijski
koeficijent bio je 0.09), stoga su statističke analize za
ovo svojstvo provedene s aritmetičkim sredinama izračunatim
na temelju izmjera odnosno realnih podataka.


– Statistical analyses
(i = 1,2,3....13); Bj – fiksni efekt j-tog ponavljanja
(bloka) (j= 1,2,3);PBij – slučajni efekt interakcije provenijencija
s blokovima;.ijk – ostatak. Svi analizirani


efekti smatrani su normalno distribuiranim.
Razlike između provenijencija za istraživana svojs tva
analizirane suTukey-Kramer-ovim testom (u sklopu
MIXED procedure), s ciljem određivanja eventualnog
geografskog obrasca tj. da li razlike između provenijencija
pokazuju geografsku strukturu. REG i CORR procedure
(SAS 2000)korištene su za analize povezanosti
između istraživanih svojstava, kao i povezanosti aritmetičkih
sredina provenijencija s Ellenberg-ovim klimatskim
kvocjentima (EQ-ima). EQ-i koriste se kao


Tablica 2. Klimatski parametri matičnih sastojina analiziranih provenijencija (podaci s najbližih meteoroloških stanica).


Table 2 Climatic variables of the original provenance source stands (taken from the nearest weather stations)


Oznaka
provenijencije
Provenance
label
Srednja
godišnja
temperatura
(°C)
Mean annual
temperature
(°C)
Srednja
temperatura
vegetacijskog
perioda (°C)
Vegetation period
mean temperature
(°C)
Srednja
srpanjska
temperatura
(°C)
Mean July
temperature
(°C)
Srednja
godišnja
količina
oborina (mm)
Mean annual
Precipitation
(mm)
Srednja
količina oborina
vegetacijskog
perioda(mm)
Vegetation period
mean precipitation
(mm)
EQ
EQ
BiH30 9.2 15.4 18.9 924.0 492.0 20
BiH59 4.6 9.7 13.5 1159.0 546.0 12
BiH60 10.0 16.2 19.8 906.0 483.0 22
BiH61 8.7 14.6 18.3 1138.0 533.0 16
HR24 9.2 15.4 18.9 829.0 472.0 23
HR25 9.1 15.3 18.9 901.0 523.0 21
HR26 8.9 14.2 18.1 1310.0 632.0 14
HR27 8.7 14.4 18.2 1355.0 637.0 13
RO63 10.3 17.1 20.7 614.0 364.0 34
RO64 8.2 14.5 17.8 698.0 460.0 26
SRB66 11.6 17.9 21.2 693.0 388.0 31
SRB68 10.6 17.2 20.7 661.0 373.0 31
SRB69 9.5 15.4 18.8 847.0 476.0 22
TRIALsite 16.3 1239.6 13