DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 284     <-- 284 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


UDK 630* 569


ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH SASTOJINAOBIČNE
BUKVE U GOSPODARSKOJ JEDINICI “ĐURĐEVAČKABILOGORA”


RESEARCH ON STRUCTURE OF OLDERAND OLD COMMON BEECH
STANDS IN MANAGEMENT UNIT “ĐURĐEVAČKABILOGORA”


11 2


Vladimir NOVOTNY , Ivan BALENOVIĆ, Nikolina MEDENJAK,


Dalibor ŠTORGA
3, Damir POŠTA
3


SAŽETAK: Obična bukva (Fagus sylvatica L) je najrasprostranjenija vrsta
drveća u Hrvatskoj. Zbog svojih fizioloških i ekoloških karakteristika (vrsta
sjene, sposobnost rasta na širokom rasponu različitih tala, topografskih pozicija
i klimatskih uvjeta) obična bukva u Hrvatskoj tvori različite sastojine, od
čistih do mješovitih zajedno s različitim vrstama drveća i različitih strukturnih
karakteristika. Svojstvo bukve da pridolazi u širokom opsegu različitih ekološko-
gospodarskih uvjeta, te da tvori sastojine različitih strukturnih karakteristika,
uzrokuje sve veća odstupanja vrijednosti elemenata strukture
gospodarskih sastojina od vrijednosti tih elemenata u prirasno prihodnim tablicama,
kako za bukvu, tako i za ostale vrste koje s njom pridolaze.


Na temelju toga, nameće se potreba istraživanja strukture bukovih sastojina
i primjenjivosti prirasno prihodnih tablica istraživanih vrsta na lokalnoj razini.


Cilj ovoga rada predstavlja istraživanje osnovnih strukturnih elemenata
gospodarenih bukovih sastojina i usporedba istih s tabličnim vrijednostima
postojećih prirasno prihodnih tablica domaćih autora.


Terenska izmjera provedena je na 449 kružnih ploha smještenih u 18 odabranih
odsjeka u IV i V dobnom razredu na području gospodarke jedinice
Đurđevačka Bilogora. Intenzitet uzorkovanja bio je 5 % ukupne površine odabranih
odsjeka.


Rezultati istraživanja prema očekivanjima pokazuju odstupanja od tabličnih
vrijednosti postojećih prirasno prihodnih tablica domaćih autora. Kao
takvi ukazuju na kompleksnost problematike i potrebu za ‘lokalnim pristupom’
u gospodarenju bukovim sastojinama, a u svrhu poboljšanja rasporeda dobne
strukture, kvalitete proizvodnje i potrajnosti prihoda, kako na lokalnoj, tako
na globalnoj razini, uzimajući u obzir namjenu, način i oblik gospodarenja
bukovim sastojinama.


Ključne riječi:Obična bukva, struktura sastojine, prirasno prihodne
tablice, dobna struktura, potrajnost prihoda


1


Mr. sc. Vladimir Novotny, dipl. ing. šum., Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb
Tel: ++38516311580; Fax: ++38516311588; E-mail: vladon@sumins.hr


1


Ivan Balenović, dipl. ing. šum.,Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb
Tel: ++38516311580; Fax: ++38516311588; E-mail: ivanb@sumins.hr


2


Nikolina Medenjak, dipl. ing. šum.,Vilka Novaka 50c, 42000 Varaždin
GSM: ++385992281682; E-mail: medenjak@sumins.hr


3


Dr. sc. Dalibor Štorga, dipl. ing. šum., Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica
GSM: ++38598451641; E-mail: dalibor.storga@hrsume.hr


3


Damir Pošta, dipl. ing. šum., Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica
GSM: ++38598450151; E-mail: damir.posta@hrsume.hr
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 285     <-- 285 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


UVOD – Introduction


Strukturu sastojine čine sva pojedinačna stabla, sa svojim
dimenzijama, njihovim distribucijama, međusobnim
odnosima i zahtjevima, raspoređena u prostoru kao trodimenzionalnoj
veličini. Osnovni elementi strukture su broj
stabala, prsni promjer, visina i temeljnica stabla te drvna
masa i prirast. Na temelju toga,strukturu možemo promatrati
i prezentirati tako da promatramo pojedinačno neki
od njenih osnovnih elemenata ili kompleksno u cjelini.


U praksi se struktura sastojine dobivena taksacijskom
izmjerom uspoređuje sa vrijednostima iz prirasno
prihodnih tablica, koje prikazuju razvoj normalne (optimalne)
jednodobne sastojine od njena osnivanja do kraja
ophodnje, radi utvrđivanja boniteta staništa sastojine i
obrasta, te propisivanja smjernica gospodarenja.


Kako se u posljednje vrijeme uočava da podaci iz
prirasno prihodnih tablica ne odgovaraju stanju na terenu,
osobito u slučaju bukovih sastojina, predloženo je
istraživanje strukturnih elemenata bukovih sastojina na
lokalnoj razini i njihova usporedba sa postojećim prirasno
prihodnim tablicama domaćih autora.


Obična bukva (Fagus sylvatica L.) je najraspro stranjenija
vrsta drveća u Hrvatskoj i prema ukupnoj
drvnoj zalihi u Republici Hrvatskoj sudjeluje sa


3


113 191 000 m ili s 37,4 % (ŠGOP2006).


PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA–


Proučavanjem strukture bukovih sastojina u našoj
zemlji bavili su se mnogi šumarski stručnjaci. U kratkom
pregledu spomenut ćemo da još 1930. godine Miletić
upozorava na važnost poznavanja strukture
bukovih sastojina radi istraživanja sortimenata tehničkog
i ogrjevnog drveta.Dragišić 1955. godine is tra
žuje strukturu mladih sastojina bukve i kitnjaka u
Hrvatskoj i naglašava da bez analitičkih podataka o
strukturi sastojine nije moguće poznavati stvarno stanje
sastojina, da se ne mogu izvoditi bilo kakvi zaklju čci
o uzgojnoj prošlosti sastojine te da se u ko načnici
ne može vršiti bilo kakav kvalitetan uzgojni zahvat.
Dekanić 1962. godine naglašava važnost mješovitih
sastojina zbog boljeg korištenja produktivnosti tla, boljeg
iskorištenja svjetlosti i boljeg zdravstvenog stanja
same sastojine, a struktura takvih sastojina je nadasve
kompleksna i dinamična zbog međusobnih odnosa jed ne
vrste prema drugoj.Bertovićidrugi 1971. godine
proučavaju glavne ekološke čimbenike, sastav i proizvodne
mogućnosti kako bi pronašli najpovoljnije sastojinske
i strukturne oblike bukovih sastojina. Hren
1972. godine istražuje strukturu prašume bukve u predjelu
“Ramino korito”,gdje pretpostavlja veliku razliku
u starosti stabala na osnovu distribucije stabala po debljinskim
i visinskim stupnjevima koja ima zvonolik
oblik s velikom varijacijskom širinom, a oblik i veličine
krošanja potvrđuju razvoj drukčiji nego u jednodobnim
jednoličnim sastojinama. Uspoređujući stanje


Istraživanje je provedeno na području Uprave šuma
Podružnica Koprivnica u gospodarskoj jedinici Đurđevačka
Bilogora, u sastojinama submontanske bukove
šume sa trepavičastim šašem (Caricipilosae-Fagetum
Oberdorfer. 1957) koja pokriva 96,8 % površine
gospodarske jedinice.


Slika 1. Učešće obične bukve u ukupnoj drvnoj zalihi u
Republici Hrvatskoj


Figure 1Common beech participatei in total growing stock
of Croatia


Review of past research


s opisom iz 1765. godine,zaključuje da nema značajnih
promjena, te da je u tom predjelu moguće prepozna
ti sve faze razvoja prašume od pomlađivanja do
ras padanja. Matić 1974. godine naglašava utjecaj
ekoloških i strukturnih čimbenika na prirodno pomlađivanje
šuma jele i bukve. Špiranec 1975. godine
konstruira drvnogromadne i prirasno-prihodne tablice
za običnu bukvu.Cestar idrugi u periodu od 1976.
do 1986. godine istražuju tipološke značajke bukovih
šuma na raznim lokalitetima te na osnovu tih istraživanja
određuju EGT-e istih. Klepac1984. godine napominje
važnost istraživanja strukture sastojine jer, kako
kaže, šuma predstavlja živi organizam koji se rađa,
raste i umire te je kao takva vrlo dinamična.Cestar i
drugi 1989. godine konstruiraju prirasno prihodne tablice
za EGT-e obične bukve. Lukić 1990. godine
istražuje utjecaj strukturnih promjena jednodobnih bukovih
sastojina na visinski i debljinski prirast, a 1999.
godine istražuje razvoj nekih strukturnih elemenata
bukve na Papuku pomoću dendroklimatološke analize,
u kojima zaključuje da su istraživanja prirasta vrlo
kompleksna te u njih uključuje i istraživanja ekoloških
čimbenika. Matić i drugi 1996. godine proučavaju
različite uzgojne zahvate u bukovim šumama središnje i
jugoistočne Europe, te njihov utjecaj na potrajnost
šume i prihoda na određenoj površini,kao i na bioraznolikost
te stabilnost strukture tih sastojina. Modeliranjem
normaliteta broja stabala i volumena u mješovitim
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 288     <-- 288 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292
286
Slika 3. Visinske krivulje po odsjecima za IVdobni razred
Figure 3 Height curves by subcompartments for age class IV
Slika 4. Visinske krivulje po odsjecima za Vdobni razred
Figure 4 Height curves by subcompartments for age class V


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 289     <-- 289 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


Tablica 1.Boniteti staništa sastojine po odsjecima uzorka istraživanja
ne temeljnice i ukupnog volumena Table 1 Site-stand index quality by subcompartments from research sample


Razlike odnosa vrijednosti ukup


po hektaru istraživanih sastojina sa
vrijednostima iz PPT-a imaju trend
približavanja. U slučaju temeljnice
vrijednosti uzorka bliže su vrijednostima
Špirančevih PPT-a, iako se ni
odstupanja od vrijednosti PPT-a po
EGT-u ne razlikuju mnogo. U slučaju
volumena, bez obzira na trend
približavanja vrijednosti, karakteristično
je to što su razlike nešto veće i
što su vrijednosti dobivene na
uzorku istraživanih sastojina bliže
vrijednostima PPT-a po EGT-u.


Uspoređujući vrijednosti promj e ra
srednjeg plošnog stabla i vrijednosti
promjera srednjeg plošnog stabla
bukve kao glavne vrste, svakog istraživanog
odsjeka, sa vrijednostima iz
PPT-a domaćih autora, uočavamo
jednaki trend odstupanja apsolutnih
vrijednosti. U ovom slučaju odstupanja
su dijametralnog predznaka od
usporedbe ukupnog broja stabala po
hektaru, s istom karakteristikom da
su razlike od vrijednosti Špirančevih
PPT-a značajnije veće od razlika
PPT-a EGT-a II-D-11.


Dobni
razred
Odsjek
Starost
(godina)
Bonitet sastojine
Site-stand indeks quality
Age class Subcompartment Age
(years)
Uzorak
Sample
49a 64 III
47a 67 II/III
48a 75 II/III
68a 76 II/III
IV
42b 79 III/IV
28a 79 III/IV
29b 79 III/IV
67a 79 III
16c 85 II/III
29a 87 IV
60a 88 III
12c 92 II/III
14a 92 III/IV
V
15a 96 III
27b 96 II
63b 96 II/III
25c 97 II
11a 99 II/II


Slika 5. Usporedba broja stabala po ha iz uzorka istraživanja (Uzorak) i odabranih prirasno prihodnih tablica (PPT)
po odsjecima


Figure 5Comparison of number of trees from research sample (Sample) and selected growth-yield tables(GYT) by
subcompartments
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 286     <-- 286 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


prebornim sastojinama panonskih šuma bukve i jele
bavio seZelić 2003.godine. Nešto kasnije, istraživao
je normalitet distribucije prsnih promjera jednodobnih
srednjedobnih bukovih sastojina. Čavlović i drugi
2006. godine istražuju strukturu raznodobnih sastojina


PROBLEMATIKAISTRAŽIVANJA –


Cilj gospodarenja, osiguravanjem postojanosti ekosustava,
održavanjem i poboljšavanjem općekorisnih
funkcija šuma te potrajnim gospodarenjem, je da strukturu
konkretne sastojine što više približimo ili izjednačimo
s optimalnim vrijednostima iste, prikazanim u
prirasno prihodnim tablicama.


Istraživanje strukture sastojine provedeno je u starijim
i starim mješovitim sastojinama EGT-a II-D-11,
odnosno u sastojinama submontanske bukove šume s
trepavičastim šašem (Caricipilosae– FagetumOberdorfer.
1957), s običnom bukvom kao glavnom vrstom
koja određuje uređajni razred.


Vrijednosti strukturnih elemenata istraživanih sastoji na
dobivene terenskom izmjerom usporedili smo s vri-


MATERIJAL I METODE
Na temelju zadatka, u ovome radu u odabranoj gospodarskoj
jedinici, terenska su istraživanja provedena
u sastojinama četvrtog i petog dobnog razreda predmetne
šumske zajednice odnosno ekološko gospodarskog
tipa, iz razloga što one predstavljaju 55 % ukupne površine,
odnosno 70 % površine gospodarske jedinice
bez prvog dobnog razreda, te 78% drvne mase i 71%
tečajnog godišnjeg prirasta gospodarske jedinice.


jele i bukve u Belevinama,Čavlović iAnić 2008.
godine elaboriraju stanje dobne strukture naših bukovih
sastojina, aBožić i dr. 2011godine analiziraju dinamiku
uspostave preborne strukture u bukovo-jelovim
sastojinama na Papuku.


Research issues


jed no stima iz Špirančevih prirasno prihodnih tablica za
čiste bu kove sastojine (Špiranec 1975) i vrijednostima
iz pri rasno prihodnih tablica za mješovite sastojine
bukve, ki tnjaka i običnoga graba EGT-a II-D-11.
(Bezak et al.1989)


Usporedbom stvarnog stanja strukture istraživanih
sastojina s modelnim strukturama odabranih prirasno
prihodnih tablica domaćih autora, dobivamo razlike koje
bi trebali smjernicama gospodarenja smanjiti ili skroz
anulirati,kao i mogućnost ocjene koje prirasno prihodne
tablice u konkretnom slučaju upotrijebiti kao model kojemu
se želimo gospodarskim zahvatima približiti.


– Material and methods
Terenska izmjera obavljena je u 18 odabranih od


sjeka. Na površini odabranih odsjeka postavljeno je
450 kružnih ploha, radijusa 12,62 m, približne površine


2


500 m , što predstavlja uzorkovanu površinu od 22,5
hektara. Intenzitet uzorkovanja bio je 5%ukupne površine
odabranih odsjeka. Stajališta kružnih ploha određena
su mrežom točaka veličine 100 x 100 metara,
napravljenoj na topografskoj karti gospodarske jedinice.


Slika 2. Stajališta kružnih ploha – mreža točaka 100 x 100 m


Figure 2Stanpoints of the circular plots – 100 x 100 m
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 287     <-- 287 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


Svim stablima na plohi mjerena su dva unakrsna
prsna promjera i visina stabla. Podaci izmjereni na terenu
upisani su u bazu podataka te obrađeni matematičko-
statističkim metodama.


Matematičko-statističkom obradom podataka za
svaki odsjek napravljena je distribucija broja stabala i
temeljnice po hektaru za svaku vrstu pojedinačno te
ukupno za odsjek. Distribucije su napravljene po njemačkim
debljinskim stupnjevima. Regresijskom analizom
izmjerenih visina stabala svih vrsta u odsjeku dobiveni
su parametri potrebni za izradu visinskih krivulja, svake
vrste pojedinačno, izjednačenih formulom Mihajlova. U
daljnjem postupku obrade pomoću parametara izjednačenih
visinskih krivulja dobiveni su tarifni nizovi za
svaku vrstu.Volumen stabla izračunat je kao funkcija prsnog
promjera i visine stabla, pomoću SchumacherHall-
ove formule i a, b, i c parametara za pojedinu vrstu
drveća iz drvnogromadnih tablica. Napravljena je i distribucija
volumena po hektaru za svaku vrstu pojedinač


Područje istraživanja –


Područje istraživanja predstavlja gospodarska jedinica
Đurđevačka Bilogora kojom neposredno gospodari
Šumarija Đurđevac,kao sastavni dio Uprave šuma
Podružnica Koprivnica. Ukupna površina gospodarske
jedinice iznosi 3717,15 hektara, od toga na obraslu površinu
otpada 3577,26 hektara, na neobraslu 75,23, a
na neplodnu 64,66 hektara.


Sastojine ove gospodarske jedinice nalaze se na sjeveroistočnoj
strani Bilogore, smještene između 45°56’
i 46 04’sjeverne geografske širine te 14°33’i 14°45’
istočne geografske dužine od Greenwicha. Nadmorske
visine kreću se od 170 do 275 metara nad morem. Najzastupljenije
ekspozicije su sjeverna, sjeverozapadna i
sjeveroistočna, a inklinacije se kreću od 0–50o.


REZULTATI
Izjednačene visinske krivulje formulom Mihajlova
za istraživane sastojine u osam odsjeka IVdobnog razreda
i deset odsjekaVdobnog razreda, pomoću kojih
smo na osnovu promjera srednjeg plošnog stabla i starosti
sastojine bonitirali sastojine svakog istraživanog
odsjeka, prikazane su na slikama 3. i 4.
S obzirom da su visinske krivulje svih istraživanih
odsjeka u IViVdobnom razredu izjednačene regresijskom
analizom, funkcijom Mihajlova, na uzorku svih
izmjerenih stabala na cijeloj površini uzorkovanja,
isključili smo uobičajenu pristranost nasumičnog uzorkovanja
i time povećali reprezentativnost visina na
osnovi kojih su izjednačene visinske krivulje. (Pranjić
iLukić 1997). Na taj je način osigurana reprezentativnost
jednog od elementa pomoću kojega
određujemo bonitet svakog pojedinog odsjeka. Rezul


no i ukupna distribucija volumena za svaki odsjek. (Novotny1998,
Novotny et al. 1999).


Bonitiranje sastojina svakog istraživanog odsjeka
obavljeno je pomoću promjera srednjeg plošnog stabla
bukve i vrijednosti visine promjera srednjeg plošnog stabla
bukve,očitane s izjednačene visinske krivulje svih izmjerenih
stabala bukve pripadajućeg odsjeka te starosti
sastojine. Bonitiranje sastojina svakog istraživanog odsjeka
morali smo napraviti, kako bi vrijednosti elemenata
strukture sastojina, dobivene terenskom izmjerom i njihovom
obradom, mogli uspoređivati s vrijednostima iz Špirančevih
prirasno prihodnih tablica za čiste bukove
sastojine,gdje su vrijednosti strukturnih elemenata sastojine
podijeljene u četiri bonitetna razreda.


Tako obrađeni i pripremljeni podaci uspoređeni su
sa vrijednostima izŠpirančevih prirasno prihodnih tablica
za čiste bukove sastojine pripadajućih boniteta i
sa vrijednostima prirasno prihodnih tablica mješovitih
sastojina ekološko-gospodarskog tipa II-D-11.


Research area


Matični supstrati su aluvij, starija aluvijalna terasa i
lesne tvorevine. Tla predstavljaju rastresite prirodnopovijesne
tvorevine nastale iz stijena pod utjecajem pedogenetskih
procesa i čimbenika. Klima je definirana
prema Köppenu oznakom “Cfwbx”, te predstavlja
toplu, umjereno kišnu klimu.


Najveći dio gospodarske jedinice pripada svezi bukovih
šuma sa zajednicom submontanske bukove šume i
trepavičastog šaša. U tipološkom pogledu, Ekološkogospodarski
tip II-D-11 predstavlja 97 % ukupne površine
gospodarske jedinice. (Osnova gospodarenja 2009).


– Results
odsjeka, čiji su razlozi i način opisani u materijalima i
metodama ovoga rada, prikazani su u tablici 1.
Daljnjim postupkom vrijednosti elementa strukture
sastojine istraživanih odsjeka dobivene našom izmjerom
stavili smo pojedinačno u odnos s vrijednostima
tih strukturnih elemenata Špirančevih prirasno prihodnih
tablica odabranih boniteta i vrijednostima prirasno
prihodnih tablica ekološko-gospodarskog tipa II-D-11.
Usporedbom ukupnog broja stabala po hektaru dobivenog
izmjerom na našem uzorku, s vrijednostima istog
elementa odabranih PPT-a domaćih autora, vidljivo je
kako su vrijednosti promatranog elementa strukture u
obje PPT-a veće od stvarnog stanja u sastojini. Razlike
odstupanja vrijednosti, od stvarnog stanja, Špirančevih


PPT-a za čiste bukove sastojine znatno su veće od razlika
PPT-a mješovitih sastojina EGT-a II-D-11.


tati bonitiranja staništa sastojina svakog istraživanog
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 291     <-- 291 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292
289
Slika 8. Usporedba prsnih promjera (cm) srednjeg plošnog stabla iz uzorka istraživanja (Uzorak) i odabranih prirasno
prihodnih tablica (PPT) po odsjecima
Figure 8 Comparison of diameter at brest height (cm) of mean basal area tree from research sample (Sample) and selected
growth-yield tables (GYT) by subcompartments
Slika 9. Usporedba prsnih promjera (cm) srednjeg plošnog stabla bukve iz uzorka istraživanja (Uzorak) i odabranih
prirasno prihodnih tablica (PPT) po odsjecima
Figure 9 Comparison of diameter at brest height (cm) of mean basal area tree of beech from research sample (Sample)
and selected growth-yield tables (GYT) by subcompartments


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 290     <-- 290 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292
288
Slika6. Usporedba temeljnica po hektaru (m
2
/ha) iz uzorka istraživanja (Uzorak) i odabranih prirasno prihodnih tablica
(PPT) po odsjecima
Figure 6 Comparison of basal area per hectare (m2/ha) from research sample (Sample) and selected growth-yield tables
(GYT) by subcompartments
Slika7. Usporedba volumena po hektaru (m
3
/ha) iz uzorka istraživanja (Uzorak) i odabranih prirasno prihodnih tablica
(PPT) po odsjecima
Figure 7 Comparison of volume per hectare (m3/ha) from research sample (Sample) and selected growth-yield tables
(GY tables) by subcompartments


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 292     <-- 292 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292
290
Glede cilja ovoga rada, osnovne strukturne ele-
mente istraživanih jednodobnih mješovitih sastojina
obične bukve IV i V dobnog razreda usporedili smo
s tabličnim vrijednostima postojećih PPT-a domaćih
autora.
Ukupni broj stabala po hektaru (N/ha), ukupna te-
meljnica po hektaru (G/ha), ukupni volumen po hek-
taru (V/ha), prsni promjer srednjeg plošnog stabla (dg),
prsni promjer srednjeg plošnog stabla bukve (dgb)
te visina srednjeg plošnog stabla bukve (hgb), struk-
turni su elementi koje smo obradili na odabranom
uzorku i usporedili s vrijednostima istih u PPT-a doma-
ćih autora.
Iz usporedbe je vidljivo da su najveća odstupanja
vrijednosti istraživanoga uzorka i vrijednosti iz PPT-a
evidentirana kod ukupnog broja stabala po hektaru te
prsnog promjera srednjeg plošnog stabla i prsnog pro-
mjera srednjeg plošnog stabla bukve.U svih 18 istraži-
vanih odsjeka ukupni broj stabala po hektaru je manji
od vrijednosti u obje PPT-a, ali je prsni promjer sre-
dnjeg plošnog stabla i prsni promjer srednjeg plošnog
stabla bukve veći.
Te razlike i njihov odnos upućuju nas na vjerojatno -
st da su istraživane sastojine prorjeđivane jačim inte n -
zi tetom,kako bi glavna vrsta postigla veće di menzije
prsnog promjera,što je preduvjet za dobivanje kvalitet-
nijih sortimenata.
Usprkos evidentiranim razlikama u ova dva proma-
trana strukturna elementa, vrijednosti ukupne temelj-
nice i ukupnog volumena po hektaru te visine srednjeg
plošnog stabla bukve istraživanog uzorka ne pokazuju
značajnija odstupanja od vrijednosti u PPT-a. Odnosno
prema pravilniku u uređivanju šuma,obrast istraživa-
nih sastojina kao količnik stvarne i normalne temelj-
nice u usporedbi s obje PPT-e je normalan.
Uspoređujući odnose promatranih strukturnih ele-
menata istraživanih odsjeka pojedinačno s prirasno pri-
hodim tablicama po Špirancu i prirasno prihodnim
tablicama po EGT-u II-D-11,vidljivo je da su vrijedno-
sti istraživanog uzorka kod većine strukturnih eleme-
nata puno bliže vrijednostima PPT-a po EGT-u II-D-11.
Vrijednosti ukupne temeljnice po hektaru i srednje sa-
stojinske visine bukve uzorka bliže su vrijednostima
PPT-a po Špirancu, ali kod ta dva strukturna elementa,
Slika 10. Usporedba srednjih sastojinskih visina bukve po odsjecima iz uzorka istraživanja (Uzorak) i odabranih prirasno
prihodnih tablica (PPT) po odsjecima
Figure 10 Comparison of mean stand’s height of beech from research sample (Sample) and selected growth-yield tables
(GYT) by subcompartments
Usporedbom srednjih sastojinskih visina, odnosno
visina srednjeg plošnog stabla bukve, vidljive su male
ili gotovo nikakve razlike vrijednosti uzorka i Špiran-
čevih PPT-a, te nešto veće razlike ako promatramo vri-
jednosti uzorka i vrijednosti PPT-a po EGT-u.
RASPRAVA – Discussion


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 293     <-- 293 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


ukupno gledajući, evidentirana su najmanja odstupanja,
odnosno razlike istih u odnosu na PPT-e po EGT-u
isto nisu velike.


Činjenica da su PPT-e po Špirancu konstruirane za
čiste bukove sastojine, a PPT-e po EGT-u II-D-11 za


ZAKLJUČCI –
U skladu s ciljem istraživanja,a na temelju rezultata
dobivenih ovim istraživanjem, ustanovljeno je da su
vrijednosti osnovnih strukturnih elemenata istraživanih
odsjeka pokazuju odstupanja od istih vrijednosti u
PPT-a, te da su sveukupno gledajući bliže vrijednostima
PPT-a po EGT-u nego vrijednostima Špirančevih
PPT-a pripadajućih boniteta.
Strukturu sastojine pojednostavljeno promatramo
kao horizontalni i vertikalni raspored stabala. (Franklin,
1981).Proučavanje i poznavanje strukture sastoj ine
vrlo je važno za provođenje pravilnog gospodarenja.
U šumarskoj praksi prirasno prihodne tablice predstavljaju
model koji nam pomaže u provođenju gospodarenja.
U posljednjih dvadesetak godina, vjerojatno uslijed izmijenjenih
ekoloških uvjeta, uočava se da podaci iz prirasno-
prihodnih tablica ne odgovaraju stanju na terenu.Ta


LITERATURA
Bakkenes,M., J. R. M. Alkemade, F. Ihle, R.
Leemans, J. B.Latour ,2002: Assessingeffects
of forecasted climate change on the diversity
and distribution of European higher plants for
2050, Global Change Biology 8(4): 390–407.
Bertović,S., D. Cestar,V. Hren, J. Martinović,
1971: Kvantitativna i kvalitativna proizvodn ja
bukovih šuma u zapadnom dijelu Hrvatske, Rad.
Šumar. Inst. Jastrebar., 18, Jastrebarsko, 48 str.
Bezak,K., D.Cestar,V.Hren, Z.Kovačević,


J. Martinović, Z. Pelcer, 1989: Uputstva
za iz radu karte ekološko-gospodarskih tipova
brdskog i planinskog područja (II) SR Hrvatske,
Rad. Šumar. inst. Jastrebar., 24(79): 1–119,
Jastrebarsko.


Božić,M., J.Čavlović, E.Goršić, K.Teslak,
2011: Dinamika uspostave preborne strukture u
bukovo-jelovim sastojinama na Papuku (Dynamics
of Establishing the Selection Structure in
Beech-Fir Stands on Papuk).Croatian Journal of
Forest Engineering 32(1): 287–300.


Cestar, D.V.Hren, Z.Kovačević, J.Martinović,
Z.Pelcer,1986: Uputstva za izradu karte
ekološko-gospodarskih tipova gorskoga područja
(I) SR Hrvatske, Rad. Šum. inst. Jastrebar.,
izv. izd. 4: 1–125, Jastrebarsko.


Čavlović,J., M.Božić, A.Bončina,2006: Stand
structure of an uneven-aged fir–beech forest with


mješovite sastojine bukve, kitnjaka i običnoga graba,
kakve i jesu sastojine uzorka istraživanih 18 odsjeka,
objašnjava manje razlike prilikom usporedbe promatranih
strukturnih elemenata istraživanog uzorka i PPT-
a po EGT-u.


Conclusions


odstupanja,kao i statičnost samih tablica, utječu na ograničenost
njihove praktične primjene, koja se u praksi
svodi na određivanje boniteta staništa sastojine i obrasta.


Struktura sastojina, osobito mješovitih, vrlo je kompleksna,
a njen razvoj predstavljaju dinamične promjene
strukturnih elemenata te njihovi međusobni
odnosi za vrijeme trajanja ophodnje. Slijedom toga, a
napredovanjem računalne tehnologije,nameće se potreba
za modeliranjem šumske dinamike. (Porte
Bartelink, 2002), i izradom modela koji će dobiti
prednost pred PPT-a. (Godina 2009).


Izrada takvih modela metodama simulacije dinamike
tre bala bi biti spuštena na lokalnu razinu, u svrhu očuvanja
šumskih staništa i bioraznolikosti, jer klimatske promjene
kojima smo svjedoci,velika su prijetnja bioraznolikosti
šumskih zajednica. (Bakkenesidr., 2002).


– References
an irregular diameter structure: modeling the development
of the Belevine forest, Croatia. European
Journal of Forest Research, 125(4): 325–333.
Čavlović,J., I.Anić,2008:Gospodarenje običnom


bu kvom u Hrvatskoj. Forest management with
beech in Croatia.XXVI. Gozdarski študijski dn e


vi: Bu kovi gozdovi: ekologija in gospodarenje:
zbo rnik razširjenih povzetkov predavanj / Bonči na,
Andred (ed). – Ljubljana: Biotehniška fakulte ta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vi re,
str. 56–59.


Dekanić, I.1962: Biološki i gospodarski faktori njegova
nja sastojina. Šum. list, 86(11–12): 78–94,
Zagreb.


Dragišić,P.,1955: Problem razvitka i njege mladih
sastojina bukve i hrasta kitnjaka u NR Hrvatskoj.
Šum. list, 79(11–12): 374–395, Zagreb.


Franklin, J.F.,1981: Ecological characteristics of old–
growth Douglas – fir forests. USDA, For.
Serv.,Gen. Tech. Rep. PNW – 118. Pac. Northwest
For. Range Exp. Sta., Portland, Oregon, 48 p.


Godina, K., 2009: Razvoj strukturnih elemenata u
mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području
Uprave šuma Bjelovar s osvrtom na modeliranje
mješovitih prirasno prihodnih tablica.
Šum. list, (7–8): 407–416, Zagreb.


Hren,V.,1972: Prašuma bukve, Šum. list, 96(9–10):
315–324, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 294     <-- 294 -->        PDF

V. Novotny, I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta: ISTRAŽIVANJE STRUKTURE STARIJIH I STARIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 282-292


Klepac,D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća ni ciCarpino betuli-Quercetum roborisAnićex.
i sastojina. Znanje, Zagreb, 299 str. Rauš1969. Rad. Šumar. inst. 33(1): 1–46, Jastrebarsko.


Klepac,D., 1984: Principi uređivanja šuma Nacio nalnog
parka “Plitvička jezera”, Šum. list, 108 Novotny,V., M.Benko, B. Vrbek,1999: Razvoj
(7–8): 319–337, Zagreb. strukturnih elemenata poplavnih šuma hrasta


lužnjaka i velike žutilovke (Genisto elatae


Lukić,N., 1990: Utjecaj strukturnih promjena jedno-
Quercetum roboris Ht. 1938.) na području Sla


dobnih bukovih sastojina na visinski i debljinski
vonije. Ekológia 18(1): 47–58, Bratislava.


prirast. Disertacija, Šumarski fakultet, Zagreb.
Porte,A.,Bartelink,H.H. 2002. Modelling mixed


Lukić,N., 1999: Dendroklimatološka analiza obične
forest growth: a review of models for forest ma


bukve (Fagus sylvaticaL.) s Papuka. Šum. list,
nagement. Ecol. Model. 150(1–2): 141–188.


123(1–2): 29–35, Zagreb.
Pranjić,A.,Lukić,N., 1997: Izmjera šuma. Udžbe


Matić,S., 1974: Utjecaj ekoloških i strukturnih čininik
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 405 str.


laca za prirodno pomlađivanje prebornih šuma
jele i bukve u Gorskom kotaru. Glas. šum. po-Špiranec,M., 1975: Prirasno-prihodne tablice, Rad.
kuse, 21: 223–400, Zagreb. Šumar. inst., 25:1–103, Jastrebarsko.


Matić,S., M.Oršanić, I.Anić,1996: Bukove šume Zelić,J., 2003:Prilog određivanju normala za mješov -
Hrvatske i njihovo mjesto u kompleksu šuma sredi -ite preborne sastojine u panonskim šumama bukve
š nje i jugoistočne Europe. U : B. Mayer(ur.), Una -i jele, Šum. list, 127(7–8): 389–402, Zagreb.
pre đenje proizvodnje biomase šumskih ekosusta va,


Zelić,J., 2005: Prilog modeliranju normaliteta reguŠumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šu marski


larnih srednjodobnih bukovih sastojina (EGTinstitut
Jastrebarsko, Zagreb, str. 113–124.


IID-10), Šum. list, 129(1–2): 51–62, Zagreb.
Meštrović,Š., G.Fabijanić,1995: Priručnik za


Hrvatske šume d.o.o., 2006: Šumskogospodarska os uredivanje
šuma. Ministarstvo poljoprivrede i


no va Područja. Zagreb, 566 str.
šumarstva Republike Hrvatske: Hrvatske šume,


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga go


416 s, Zagreb.


spodarstva, 2006: Pravilnik o uređivanju šuma.
Miletić, Ž., 1930: Istraživanja o strukturi bukovih


Narodne novine br. 11/2006., Zagreb.
sastojina karaktera prašume. Šum. list, 54(1–


Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Kopri


12): 2–9, 105–125, 313–339, 399–407, Zagreb.


vnica, 2009: Osnova gospodarenja za gospodar-
Novotny,V.1998: Pomak osnovnih sastojinskih ele


sku jedinicu “Đurđevačka Bilogora”
me nata u vremenu između dvije izmjere u zajed-


SUMMARY: Common beech (Fagus sylvaticaL) is the most videly distributed tree species in Croatia.
Because of its physiological and ecological characteristics (high shade tolerance, ability to grow on a
broad range of soil types, topographic positions, and climate conditions) common beech in Croatia
forms different stands, from pure to mixed stands with different tree species, and with different structural
characteristics. Characteristics of beech to oncoming in a wide range of different ecological and management
conditions, and to creates stands of different structural characteristics, causes an increasing deviation
of the structural elements values of managed stands in compare with values of the same stuctural
elements that are tabulated in yield tables. Therefore there is need for investigation of structure of beech
stands and applicability of yield tables at the local level for common beech and the other species that
form beech stands.


The aim of this work is to research the basic structural elements of the managed beech stands and to
compare them to the tabulated values in growth-yield tables, by local authors.


Field measurements were conducted on 449 circular plots located in 18 compartment in IV and V
age classes in management unit Đurđevačka Bilogora. Intensity of sampling was 5% of a total area of
selected compartments.


As expected, the results in this research show deviations in compare to tabulated values in yield tables,
by local authors. Results show the complexity of problems in management with beech stands and need for
local level approach in order to improve the distribution of age structure, product quality and sustainability
of revenue on both local and global level, considering the purpose, method and management type of
beech stands.


Key words:common beech, stand structure, yield tables, age structure, suistainability of revenue