DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Za svojstva koja su bila pod utjecajem dobnih razlika nije detektirana genetska
diferencijacija, ali je ista utvrđena za svojstva fenologije listanja. S obzirom
na to, kao i na slična istraživanja međupopulacijskih razlika za
adaptivna svojstva, veća je vjerojatnost da populacije obične bukve na području
jugoistočne Europe pokazuju ekotipski obrazac genetske diferencijacije,
koji je oblikovan prilagođavanjem na lokalne makroklimatske uvjete.


Može se preporučiti da se kod razdjelbe na sjemenske jedinice i korištenja
šumskog reprodukcijskog materijala treba više orijentirati na ekološke, a ne
na geografske kriterije.


Ključne riječi: test provenijencija, rast, listanje, zimska retencija
lišća, ekotipska varijabilnost, makroklimatska prilagodba


UVOD– Introduction
Obična bukva (Fagus sylvaticaL.) je najrasprostra-vićet al. 2008a,Ivankovićet al. 2008b),kao i vjeronjenija,
a prema ekološkoj, socijalnoj i ekonomskoj jatnost glacijalnog pribježišta na području današnje Hrvrijednosti
pripada među najznačajnije vrste drveća u vatske i Slovenije (Magriet al.2006, Brus2010).
Europi. Prirodna struktura bukovih šuma jugoistočne Zbog potencijalno veće ugroženosti od globalnog zato-
Europe (na prostoru od Grčke na jugu, Mađarske na pljavanja na južnim rubovima areala, nužna je još veća insjeveru,
Slovenije na zapadu i Rumunjske na istoku) formiranost o genskoj raznolikosti, posebice adaptivnih
većinom je sačuvana, a na navedenom prostoru raspro-svojstava obične bukve u tom dijelu Europe.
stranjene su na površini većoj od 9 000 000 ha. Obična


Godišnji ciklus rasta i razvoja bukve određen je fobukva
je jedina vrsta šumskog drveća u Europi koja od


toperiodom, količinom nakupljene efektivne topline i
prirode raste na širokom rasponu nadmorskih visina


vlažnošću tla. Međutim, fiziološki efektivna toplina i
(od 100 m pa sve do 2000 m n.v.). Veliko područje ra


vlažnost tla nisu ravnomjerno raspoređene u području
sprostranjenosti, u horizontalnom i vertikalnom smislu,


rasprostranjenosti vrste. Zbog toga se može pretpostaukazuje
na značajnu plastičnost (prilagodljivost putem


viti da ovisno o klimatskim posebnostima, na populamodifikacija),
ali i na veliku raznovrsnost selekcijskih


cije obične bukve djeluje prirodna selekcija različitih
pritisaka koji su mogli utjecati na oblikovanje strukture


smjerova i intenziteta (Matyas i dr.2009).
genske raznolikosti ove vrste.


U kontekstu globalne promjene klime, važno je
Istraživanja razine, obrasca i uzroka genetske varija


poznavati kompoziciju i strukturu genske raznolikosti,
bilnosti ključna su za očuvanje genskih izvora i opleme


posebice s obzirom na tzv. adaptivna svojstva kao što
njivanje šumskog drveća. Genetička istraživanja obične


su rast, preživljenje i fenologija listanja. Pojava zimske
bukve započela su osnivanjem prvog pokusnog nasada


retencije lišća zadržavanja prošlogodišnjeg odumrlog
provenijencija u Njemačkoj 1877. godine, a nešto ka


lišća do novog listanja, poznati je fenomen unutar rosnije
u Belgiji, Danskoj, Francuskoj i ostalim europskim
dovaQuercus,Fagus, Carpinusi dr. Da li je ovo svojzemljama
(Vidaković i Krstinić 1985, Kajba


stvo prilagodbeno vrijedno i koji su uzroci te pojave,
2003). Uočavanje određenih morfoloških, fizioloških i


još su otvorena pitanja. Nekoliko se istraživanja bavilo
gospodarski važnih značajki pojedinih bukovih proveni


okolišnim uzrocima zimske retencije lišća kod hrajencija
ima veliku važnost za izbor i priznavanje sje


stova i bukve.Dunberg (1982) je pokušao objasniti
menskih sastojina i oplemenjivanje obične bukve


pojavu kao fiziološku posebnost u juvenilnom stadiju
(Gračan 2003).


razvoja, dok su drugi autori naznačili pojavu retencije
S obzirom na kompleksnu topografiju jugoistočne Eu


lišća preko zime kao prilagodbu na različite okolišne
rope, može se pretpostaviti da je genska raznolikost buko


čimbenike, kao što su neplodno tlo, mraz, suhe ili solju
vih populacija u tom području oblikovana divergentnim


zasićene vjetrove kao i na međuvrsnu kompeticiju
selekcijskim pritiscima,što je vjerojatno moglo rezultirati


(Nilsson,1983,Escudero iArco, 1987). Samo
genetskom strukturom koja nalikuje slučajnom (ekotip


jedan rad bavi se genetskim uzrocima ove pojave, a to
skom) obrascu,odnosno obrascu genske raznolikosti koja


istraživanje obavljeno je na hrastu lužnjaku (Herzog
nije povezana s geografskim parametrima,već makrokli


iKrabel,1996).
matskim posebnostima. Dosadašnja istraživanja genetske


S obzirom da genska raznolikost obične bukve s postrukture
populacija bukve u jugoistočnoj Europi ukazala


dručja jugoistočne Europe, posebice za adaptivna svojsu
na višurazinu genske raznolikosti u tom području
stva nije dovoljno istražena, svrha je ovoga istraživanja
(Paule 1995, Gömöry at al. 1999), prevladavajući pokušati utvrditi razinu, obrazac i moguće uzroke
ekotipski karakter genetske diferencijacije populacija adaptivne genetske varijabilnosti putem analize oda(
Hazleret al.1997,Gömöryat al.2007,Ivanko-branih kvantitativnih svojstava u testu provenijencija.