DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 274     <-- 274 -->        PDF

ISTRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


UDK 630* 587


PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH
ISTRAŽIVANJAPRI INVENTURI ŠUMA U HRVATSKOJ


PAST, PRESENTAND FUTURE OFAPPLICATION OF REMOTE SENSING
METHODS IN CROATIAN FOREST INVENTORY


11


Miroslav BENKO , Ivan BALENOVIĆ


SAŽETAK: Zadatak inventure šuma je kvalitetno prikupljanje informacija,
što predstavlja temelj za donošenje pravilnih odluka u gospodarenju šumama.
Uz uobičajene terestričke načine prikupljanja podataka, podaci o šumama sve
se više prikupljaju i metodama daljinskih istraživanja, čijom se primjenom
smanjuje opseg terenskog rada te otvara mogućnost uštede vremena i novca.
Cilj rada je dati pregled dosadašnjih istraživanja te mogućnosti primjene metoda
daljinskih istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj. Dosadašnja istraživanja
prikazana u radu dat će uvid u sadašnje stanje i ulogu daljinskih
istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj, a zajedno s novim spoznajama
mogu poslužiti kao smjernice za buduća istraživanja i primjenu novih metoda
daljinskih istraživanja u inventuri šuma.


Ključne riječi: daljinska istraživanja, inventura šuma, aerosnimke,
satelitske snimke, digitalna fotogrametrija, LiDAR


UVOD – Introduction


Donošenje pravilnih odluka u gospodarenju šuma ma Prema postupcima pridobivanja snimaka metode datemelji
se na kvalitetno prikupljenim informacija ma. ljinskih istraživanja mogu se podijeliti na one koji kori-
Prikupljanjem informacija o šumama bavi se uređivanje ste fotografske postupke i one koje koriste nefotografske
šuma, odnosno inventura šuma. Ovisno o području pri-postupke (slika 1). Uređaji za snimanje mogu biti smjemjene
te s obzirom na preciznost i značenje potrebnih šteni na zrakoplovima, helikopterima, balonima, a u noinformacija
razlikujemo operativnu (pogonsku) inven-vije vrijeme i na malim bespilotnim letjelicama te na
turu, uređajnu inventuru, nacionalnu inventuru,te pose-satelitima i svemirskim letjelicama (Donassy i dr.
bne inventure šuma u koje ubrajamo razne vrste urbanih 1983, Weng2010).
izmjera, inventarizaciju oštećenosti šuma, estetske iz-


Stalnim razvojem i napretkom tehnologije proširilo
mjere i sl. (Pranjić iLukić1997).


se i nadalje se proširuje područje i mogućnosti primjene
Uslijed brzog razvoja tehnologije, u drugoj polovici metoda i tehnika daljinskih istraživanja. Šira primjena


20.stoljeća dogodile su se velike promjene u načinu pri-aerosnimaka u šumarstvu počela je nakon I. svjetskog
kupljanja podataka, posebice u razvijenijim zemljama rata, a posebice nakon II. svjetskog rata. Osim za karti(
Kalafadžić iKušan1991). Uz uobičajene terestri-ranja te kao pomoć pri orijentaciji u šumi, aerosnimke su
čke načine prikupljanja podataka, podaci o šumama sve se počele rutinski koristiti za inventure velikih šumskih
se više prikupljaju i metodama daljinskih istraživanja. površina u Sjevernoj Americi, Kanadi, Njemačkoj,
Primjenom metoda daljinskih istraživanja smanjuje se Skandinaviji i tropskim šumama (Benko1995,Laari
opseg terenskog rada teotvara mogućnost uštedea vre-Akça2007). Danas aerosnimke nalaze sve veću primena
inovca (Pernar iŠelendić2006). mjenu i u uređajnoj inventuri šuma.Tako su, primjerice


u Švedskoj i Norveškoj, metode fotointerpretacije i fotogrametrijske
izmjere aerosnimaka krupnijih mjerila po


1


Dr. sc. Miroslav Benko, Ivan Balenović, dipl. ing. šum.


stale njezin sastavni dio (Magnusson i dr. 2007,


Hrvatski šumarski institut, Zavod za uređivanju šuma i šumarsku
ekonomikuTrnjanska cesta 35, 10000 Zagreb
Nasset2002,Nasseti dr.1992).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 275     <-- 275 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


Slika 1. Pojednostavljeni shematski prikaz vrsta snimaka


Figure 1Sinplified scheme of remote sensing images


Od 60-ih godina prošloga stoljeća provode se u europskim
zemljama sustavna istraživanja primjene infracrvenih
kolornih (ICK) aerosnimaka za ustanovljavanje
oštećenosti šumske vegetacije (Murtha 1972). Metodologija
procjene oštećenosti šuma na ICK aerosni m cima
radi inventarizacije oštećenosti šuma je
operacionalizirana i u svjetskim se razmjerima primjenjuje
rutinski u šumarskoj praksi. U Hrvatskoj su se prva
istraživanja iz tog područja provela krajem 80-tih godina
20. stoljeća (Kušan1996).


Za praćenje stanja šuma i određivanje sastojinskih
parametara od šezdesetih godina prošloga stoljeća koriste
se i satelitske snimke. Danas imaju sve veće značenje
i primjenu u šumarstvu, budući da su prostornih
rezolucija manjih i od 1 m (Seletković 2008).


Kontinuirani razvoj novih i suvremenih metoda daljinskih
istraživanja otvara nove mogućnosti njihove
primjene na poslovima inventura šuma, a u cilju bržeg,
lakšeg, jednostavnijeg i jeftinijeg prikupljanja potrebnih
podataka.


U radu je prikazan pregled dosadašnjih istraživanja
te mogućnosti primjene metoda daljinskih istraživanja
u inventuri šuma u Hrvatskoj. U cilju usporedbe Hrvatske
i svijeta prikazan je kratak pregled istraživanja primjene
digitalne fotogrametrije u uređivanju šuma
provedenih u Europi i svijetu u posljednjih desetak godina.
Time se pokušalo odgovoriti na pitanja: ‘što je
učinjeno u prošlosti’, ‘gdje se sada nalazimo’i ‘u kojem
smjeru treba ići u budućnosti’u pogledu istraživanja u
Hrvatskoj. Nadalje, od novijih tehnologija daljinskih
istraživanja prikazana je LiDAR tehnologija i dioprovedenih
istraživanja njene primjene u šumarstvu.


Uvid u dosadašnje i sadašnje stanje primjene daljinskih
istraživanja u hrvatskom šumarstvu i mogućnosti
novih metoda daljinskih istraživanja na primjeru istraživanja
provedenih u svijetu, mogu poslužiti kao smjernice
za buduća istraživanja i primjenu novih metoda
daljinskih istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj.


DOSADAŠNJAISTRAŽIVANJATE PRAKTIČNAPRIMJENA METODA
DALJINSKIH ISTRAŽIVANJAU INVENTURI ŠUMA U HRVATSKOJ


Past research and practical application of remote sensing
methods in croatian forest inventory


U Hrvatskoj su u posljednjih 30-ak i više godina na aerosnimkama te u novije vrijeme na satelitskim
provedena razna istraživanja primjenjivosti daljinskih snimkama (Balenović i dr.2010).
istraživanja na poslovima inventure šuma, ponajprije
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 276     <-- 276 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


I.AEROSNIMKE – Aerial photographs
Uređajna inventura šuma – Forest management inventory


Detaljan uvid u provedena istraživanja i dobivene
rezultate primjene aerosnimaka u uređivanju šuma, odnosno
na radovima izlučivanja sastojina i procjene sastojinskih
veličina dali su Balenović i dr. (2010).
Stoga ćemosamo nabrojati dosadašnja istraživanja po
pojedinim grupama radova.


U Hrvatskoj su mogućnosti kartiranja i izlučivanja
sastojina vizualnom interpretacijom na stereoparovima
analognih aerosnimaka pomoću analognih stereoinstrumenata
proučavali Tomašegović (1956, 1961a,
1965), Vukelić (1984), Ćurić (1986), Benko
(1993) i Pernar (1997), dok je Klobučar (2004)
istraživao mogućnost korištenja digitalnog ortofota u
izlučivanju sastojina prema sklopu.


Inventarizacija oštećenosti šuma –


Inventarizacija oštećenosti pomoću aerosnimaka bazira
se na pretpostavci da između zdravih i oštećenih stabala
postoje jednoznačne razlike u načinu preslikavanja
na aerosnimkama, uvjetovane promijenjenim oblikom
krošnje i promjenama u spektralnom sustavu reflektiranih
Sunčevih zraka (Kalafadžić iKušan1990).


Inventarizacija oštećenosti šuma pomoću aerosnimaka
temelji se na procjeni stupnja oštećenosti pojedinačnih
stabala (krošanja) koja se vide na aerosnimkama.
Veza između stanja na terenu i na aerosnimkama, odnosno
način preslikavanja pojedinih stupnjeva uspostavlja
se pomoću pažljivo izrađenog fotointerpretacijskog
ključa (Pernar i dr.2007a).


Na ICK aerosnimkama oštećenost se lagano uočava,
ponekad i prije nego se u prirodi pojave oku vidljivi znakovi,
zbog promjene spektralne refleksije oboljele vegetacije.
Oštećenost se najčešće javlja kao promjena u
morfologiji ili fiziologiji biljaka. Morfološke promjene
u većini slučajeva povezane su s gubitkom lišća, odumiranjem
grana i dijelova krošnje, a fiziološke promjene
uglavnom predstavljaju promjene boje lišća, što uvjetuje
promjene u refleksiji (Pernar 1994).


U Hrvatskoj su se nakon pokusnih snimanja ICK filmom
(Tomašegović 1982,Kalafadžić 1987) od
1988. godine na većim površinama počeli primjenjivati
ICK aerosnimci za inventarizaciju oštećenosti područja
(Kalafadžić iKušan1990,Pernari dr. 2011).


Pernar (1994) istražuje pouzdanost određivanja
oštećenosti na ICK aerosnimkama. Na temelju istraživanja
provedenog u nizinskim šumama hrasta lužnjaka
u Slavonskoj Posavini izrađen je detaljno raščlanjeni
fotointerpretacijski ključ za hrast lužnjak kao pomoć
pri određivanju oštećenosti na ICK aerosnimkama.
Pouzdanost fotointerpretacijskog ključa ispitana je
usporedbom procijenjene oštećenosti fotointerpretaci


Mogućnost procjene strukturnih elemenata šumskih
sastojina metodama fotogrametrijske izmjere i fotointerpretacije
također je bio predmet brojnih istraživanja
(Tomašegović 1954, 1961b, Lukić 1981, Pavičić
1983, Kostijal 1986, Kušan 1992, Benko
1993, 1995, Kušan i Krejči 1993, Pernar 1997,
Pernari dr.2003 iSeletković2006). Provedena su
i određena istraživanja primjene digitalne analize slike
pri procjeni relativnog obrasta sastojina i to primjenom
histograma prvog (Pernar iKlobučar 2003) i drugog
reda (Klobučar 2008) te primjenom neuronskih
mre ža(Klobučar 2008).


Forest damage assessment


jom u stereomodelu na ICK aerosnimkama i na terenu.
Provedenim analizama ustanovljeno je da se rezultati
procjene oštećenosti na ICK aerosnimkama ne razlikuju
od terenskih. Pernar zaključuje kako izrađeni
fotointerpretacijski ključ u potpunosti omogućuje objektivnu
fotointerpretaciju ICK aerosnimaka za potrebe
određivanja oštećenosti stabala i sastojina hrasta lužnjaka
te se kao takav može primjenjivati u budućim
inventarizacijama pomoću ICK aerosnimaka, uz određene
korekcije s obzirom na primijenjenu kameru.


Pernar i dr. (2007a, 2007b, 2008) nastavljaju
istraživanja procjene oštećenosti fotointerpretacijom
na ICK aerosnimkama u kojima se rezultati dobiveni
fotointerpretacijom ne razlikuju od terenskih. Uz tonavode
i niz drugih prednosti:


objektivnost – provedena istraživanja procjene oštećenosti
na ICK aerosnimkama mogu provesti iste
osobe, te je time isključen utjecaj eventualnih razlika
uslijed različitih opažača;


aerosnimke ostaju kao trajan dokument o stanju
šuma u vrijeme snimanja;


na aerosnimkama se opažanja u svakom trenutku
mogu ponoviti, provjeriti i nadopuniti, a prema potrebi
i nastaviti.


Klobučar i dr. (2010) istražuju mogućnost primjene
segmentacije scene i samoorganizirajuće neuronske
mreže u otkrivanju oštećenosti šuma i
utvrđivanja njezinog prostornog rasporeda na ICK aerosnimcima.
Autori ističu kako se primjenom navedenih
metoda postiže visok stupanj automatizma kojim se
uklanja subjektivnost klasičnih metoda daljinskih istraživanja
tj. vizualne interpretacije. Klobučar i dr.
(2010) zaključuju kako se primijenjena metoda može
pouzdano primijeniti u otkrivanju oštećenosti sastojina
na ICK aerosnimcima.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 277     <-- 277 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


II. SATELITSKE SNIMKE – Satellite imagery


Satelitske snimke kao izvor informacija imaju sve
veće značenje i primjenu u šumarstvu Hrvatske (Selet
kovićidr.2008, 2011).


Najranija istraživanja u šumarstvu Hrvatske provedena
su na satelitskim snimkama malih prostornih rezolucija,
gdje je uglavnom istraživana mogućnost
kartiranja zemljišta (Lampak iKušan1994).


Mogućnost primjene satelitskih snimaka u uređivanju
i inventuri šuma istraživali su mnogi autori. Pejnović
(2000) je uspoređivao digitalnu i vizualnu
interpretaciju LandsatTM satelitske snimke za potrebe
inventure šuma.


Primjenjivost regresijskih modela za procjenu sastojinskih
veličina na temelju podataka o spektralnim odbijanjima
na Landsat TM satelitskim snimkama
proučavali su Kovač (2001) te Kušan i Pernar
(2001). Istraživanja su ukazala na jedan od mogućih načina
procjene sastojinskih veličina pomoću satelitskih
snimaka,čije je najveće značenje u mogućnosti brzog
dobivanja informacija, uz značajno niske troškove.


Pernar i Šelendić (2006) istraživali su mogućnost
povećanja interpretabilnosti aerosnimaka i satelitskih
snimaka za potrebe uređivanja šuma. Kombinacijom crnobijelog
aerosnimka visoke prostorne rezolucije (0,5 m) i
multispektralnog Landsat ETM+ satelitskog snim ka male
prostorne rezolucije (30 m), udružili su njihove međusobne
karakteristike, i to kombiniranjem različi tih kanala
Landsat ETM+ i crno-bijelog snimka. Na taj način dobili
su snimke poboljšanih mogućnosti interpretacije.


Krajem 90-tih godina 20. stoljeća lansiranjem nove
generacije satelita visoke prostorne rezolucije (IKONOS),
počinje nova era daljinskih istraživanja. U Hrvatskoj
su prvo istraživanje na satelitskim snimkama
visokih prostornih rezolucija proveliSeletković i dr.
(2008). Cilj istraživanja bio je pronaći najbolji način interpretacije
IKONOS satelitske snimke visoke rezolu


cije koji će biti jednostavan i prihvatljiv za operativnu


primjenu, a kojim će se dobiti dovoljno pouzdani podaci


o sastojinskim veličinama primjenjivi u uređivanju
šuma. Provedene su vizualna i digitalna (nadgledana i
nenadgledana) interpretacija satelitske snimke te su ocijenjene
točnosti klasifikacija. Najbolji rezultati svih
prove denih interpretacija (klasifikacija) dobiveni su vizualnom
interpretacijom. Provedenim metodama nadgledane
klasifikacije IKONOS satelitske snimke
utvrđeno je da je najtočnija metoda za operativnu primjenu
tzv. klasifikacija pomoću prepoznavanja značajki
(eng. Feature extraction) s modulom prepoznavanja
prirodnih oblika (eng.natural features),gdje se neklasificirana
područja pridružuju najsličnijoj klasi.


Klobučari dr.(2008)procjenjuju sastojinske para-
metre (broj stabala, volumen, starost, relativni obrast i
temeljnicu) primjenom umjetnih neuronskih mreža na
satelitskoj snimci IKONOS (PAN 1×1 m). Provedeno
istraživanje ukazalo ja na mogućnost korištenja umjetnih
neuronskih mreža pri procjeni sastojinskih parametara.


U posljednje vrijeme, uz aerosnimke i satelitske
snimke imaju sve veću praktičnu primjenu prilikom provođenja
nacionalnih inventura šuma raznih zemalja. Za
potrebe Nacionalne inventure šuma Hrvatske obavljena
je satelitska obrada prostornih podataka za utvrđivanje
granica i površine šuma te podstratuma unutar šuma i
šumskog zemljišta. Provedena je obrada i povezivanje
podataka terenske procjene i izmjere s prostornim podacima
satelitske klasifikacije. Karta šuma u obliku
vektorske baze prostornih podataka dobivena je klasifikacijom
na IRS satelitskim snimkama visoke prostorne
rezolucije od 5,8 m uz ocijenjenu točnost klasifikacije
od 90,84 %. Provedena je i klasifikacija šuma na pet potkategorija
(bjelogorične, crnogorične i mješovite šume,
mlade sastojine i neobraslo šumsko zemljište), uz cjelokupnu
točnost klasifikacije od 78,1 % (Čavlović
Božić2008).


DALJINSKAISTRAŽIVANJAU EUROPI I SVIJETU


Remote sensing in Europe and world


Nove tehnologije i istraživanja mogućnosti njihove
primjene u bilo kojoj grani privrede pa tako i u šumarstvu
zahtijevaju značajna novčana sredstva. Upravo je
to jedan od glavnih razloga zašto su istraživanja primjene
novih metoda daljinskih istraživanja u šumarstvu
u Europi i svijetu u usporedbi s Hrvatskom uvijek
korak ispred.


Razvoj računalne tehnologije 80-tih i 90-tih godina
prošloga stoljeća utjecao je i na snažan razvoj metoda i
tehnika daljinskih istraživanja.Od tada je u svakom području
šumarstva proveden velik broj istraživanja na
materijalima (snimkama) prikupljenim optičkim, radarskim
ili laserskim senzorima sa zrakoplovnih ili
svemirskih letjelica.


Budući je nemoguće prikazati sva istraživanja provedena
u Europi i svijetu koja bi bila bitna za ovaj rad,
prikazat će se samo dio istraživanja provedenih iz područja
najnovije razvojne faze fotogrametrije – digitalne
fotogrametrije. Osnovna razlika u odnosu na
ostale razvojne faze fotogrametrije (analogne i analitičke
fotogrametrije) je u primjeni digitalnih snimaka te
digitalnih fotogrametrijskih stanica (DFS) (slika 2)
čime je niz fotogrametrijskih postupaka manje ili više
automatiziran, a dobivanje fotogrametrijskih proizvoda
znatno olakšano i ubrzano (Walker 1999, Schenk
2005,Linder2009).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 278     <-- 278 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


Na temelju pregleda strane literature, istraživanja
mogućnosti primjene digitalne fotogrametrije na radovima
uređivanja šuma (izlučivanja sastojina i procjene
sastojinskih parametara) primjenom digitalnih aerosnimaka
mogu se podijeliti na:


metode manualne fotogrametrijske izmjere i vizu al ne
interpretacije digitalnih aerosnimaka (Magnussoni
dr.2007),


automatizirane i automatske metode fotogrametrijske
izmjere i interpretacije digitalnih aerosnimaka
(Anttila 2002,Nasset 2002,Korpela iAnttila
2004, Leckie i dr.2005, Zagalikis i dr.
2005,KeiQuackenbush2009).


Ovdje je nabrojan samo mali,neznatni dio radova, ali
je vidljivo da je broj provedenih istraživanja automatizi-


Slika 2. Digitalna fotogrametrijska stanica Photomod


Figure 2Digital photogrammetric workstation
(izvor –sourceRacurs 2011)


ranim ili automatskim metodama
značajno veći od broja provedenih
istraživanja manualnim metoda ma.
Štoviše, dodavanjem ostalih proučenih
znanstvenih radova taj bi se
omjer povećavao u korist automatskih
i automatiziranih metoda.


Jedan od razloga takvoga odnosa
nalazi se u primjenimanualnih metoda
koje zahtijevaju znatno veći
trud interpretatora, dok kod automatskih
metoda najveći dio posla
Nadalje, za pretpostaviti jei da su primijenjeni fotogrametrijski
softveribili u manjoj mjeri prilagođeni korisniku
u usporedbi sa softverima i DFS koji su danas na
raspolaganju. Unatoč određenim prednostima automatizirane
i automatske metode,još uvijek ne mogu dostići
manualne metode u pogledu točnosti dobivenih rezultata
(pri određivanju vrsta drveća i procjeni sastojinskih
parametara u mješovitim sastojinama), pa je njihova
praktična primjena još uvijek upitna. Navedeno,kao i
stalannapredak i razvoj fotogrametrijskih softvera, računala
i DFS dovoljni su razlozi za nova istraživanja primjene
kako automatskih, tako i manualnih metoda
digitalne fotogrametrije u praktičnome šumarstvu.


Potrebno je napomenuti da su ovdje nabrojana samo
određena istraživanja primjenemetoda digitalne fotogrametrije
na aerosnimkama pri procjeni sastojinskih
parametara (uređajna inventura šuma), te da je primjena
metoda istraživana i u drugim tipovima inventura
šuma (inventarizacija oštećenosti, nacionalna
inventura šuma).Također, osim na aerosnimkama metode
digitalne fotogrametrije provode se i na satelitskim
snimkama, posebice danas kada su se satelitske
snimke svojom prostornom rezolucijom približile aerosnimkama,
a današnja računala i DFS omogućuju njihovo
procesiranje i korištenje.


Jedno od područja daljinskih istraživanja koje u posljednjih
15-tak godina zauzima velik interes istraživača
u Europi i svijetu, su istraživanja mogućnosti
primjene LiDAR (eng. Light Detection and Ranging)
tehnologije laserskog skeniranja u šumarstvu (slika 3).
Općenito, LiDAR je potpuno automatizirani, aktivni,
optičko-mehanički postupak prikupljanja prostornih
podataka (Gajski 2007).


Istraživane su mogućnosti procjene sastojinskih parametara
primjenom LiDAR tehnologije, ponajprije
procjene visine stabala (Nasset 1997a, 1997b, 2002,
2002b,Magnussen iBoudewyn 1998,Magnusseni
dr. 1999, NassetiBjerknes2001,Nasseti
Okland 2002, Popescu i dr. 2002, Holmgren


obavlja računalo. Primjenom auto-


Slika 3. Digitalni model vegetacije kao rezultat laserskog skeniranja LiDAR sustavom
matskih metoda nastoji se ukloniti i Figure 3 Digital vegetation model as result of Laser scanning with LiDAR technology
utjecaj subjektivnosti interpretatora.
(izvor –sourceGeofoto)
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 279     <-- 279 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


2004,Nasset iGobakken 2005,Goodwin i dr.
2006,Hollaus i dr.2006,Maltamo i dr.2006, Lee
i Lucas 2007,Yu 2007), mogućnosti procjene broja
stabala (Nasset iBjerknes2001), mogućnosti delineacije
i izmjere dimenzija krošanja (Nasset i
Okland 2002, Pouliot i dr.2002, Popescu i dr.
2003, Andersen i dr.2004, Goodwin i dr.2006),
mogućnosti procjene omjera smjese vrsta drveća (Donoghue
i dr.2007), mogućnosti procjene gustoće sastojina
(Nasset 1997, 2001, 2002a, Nasset i


ZAKLJUČCI –
Uslijed napretka tehnologije i sve većih mogućnosti
primjene metoda daljinskih istraživanja, iste imaju sve
veću uporabu prilikom provođenja inventura šuma. Na
tom tragu, i u Hrvatskoj je proteklih tridesetak godina
proveden značajan broj istraživanja o različitim mogućnostima
primjene daljinskih istraživanja u inventuri šuma.
U svim dosadašnjim istraživanjima (Pernar 1994,
Pernari dr.2007a, 2007b, 2008) metoda procjene oštećenosti
šuma fotointerpretacijom na ICK aerosnimkama
pokazala se ravnopravna terenskom načinu procjene rada
po svojoj točnosti, a mnogo učinkovitija s obzirom na
ostvarenu brzinu i objektivnost. Kroz dosadašnja istraživanja
izrađena je metodologija prikladna za operativnu
primjenu pri inventarizaciji oštećenosti šuma.Pri periodičkoj
inventarizaciji zdravstvenog stanja šuma metodama
daljinskih istraživanja omogućeno je jednostavno
praćenje promjena stanja šuma između dviju inventura,
uočavanje novih žarišta sušenja stabala ili drugih oštećenja,
što je posebno važno u današnjim izmijenjenim i poremećenim
ekološkim uvjetima.Također,Klobučar i
dr. (2010) utvrdili su mogućnost korištenja digitalne
analize slike u utvrđivanju oštećenosti sastojina.
Pojedina istraživanja (Seletko vić i dr. 2008,
Klobučar i dr. 2008) ukazala su


na mogućnost operativne primjene
satelitskih snimaka za potrebe šumarstva,
ponajprije prilikom kartiranja
zemljišta i procjene sastojinskih
parametra kada se ne traži velika
točnost dobivenih podataka. Upravo
su prilikom provođenja Nacionalne
inventure šuma Hrvatske primijenjene
IRS satelitske snimke visoke
prostorne rezolucije. Neprestanim
razvojem tehnologije i lansiranjem
novih satelita koji omogućavaju pridobivanje
snimaka sve većih prostornih
rezolucija proširit će se i
poboljšati mogućnosti primjene satelitskih
snimaka.


Gobakken 2005, Lee i Lucas 2007), mogućnosti
procjene temeljnice (Holmgren 2004), mogućnosti
procjene volumena sastojina (Nasset 1997b, 2002a,
Holmgren 2004,Maltamo i dr.2006,Hollaus i
dr. 2007), mogućnosti procjena biomase i zaliha ugljika
u sastojinama(Nasset 2004,Popescu 2007,Zhao
i dr. 2009, García i dr. 2010), mogućnosti procjene
rasta sastojina (Nasset iGobakken2005, Yu2007,
Woodget i dr.2007)i dr.


Conclusions


rezolucija tu imaju značajniju primjenu u odnosu na satelitske
snimke. Pojedina istraživanja primjene aerosnimaka
pri fotogrametrijskoj izmjeri sastojina i
sastojinskih veličina te izlučivanja sastojina, prikazana
u ovome radu, polučila su dobre rezultate.


Unatoč tome, daljinska istraživanja nisu našla svoju
širu praktičnu primjenu u uređajnoj inventuri šuma,ali
ni u ostalim segmentima praktičnog šumarstva Hrvatske.
Postoji niz razloga za to, a među glavnima su svakako
novac (visoka cijena opreme i aerosnimaka),
zahtjevan uredski rad koje zahtijevaju klasične fotogrametrijske
metode, nedovoljno stručnih kadrova, ali i
nepovjerenje u nove metode.


Kratki prikaz manjeg dijela trenutno aktualnih metoda
i tehnologija (digitalna fotogrametrija, LiDAR) i
provedenih istraživanja njihove primjene u šumarstvu
u svijetu imao je za cilj, osim upoznavanja čitatelja,
dati smjernice za eventualna buduća istraživanja u Hrvatskoj.
U tu svrhu namjerno je prikazana LiDAR tehnologija.
Naime, hrvatska tvrtka Geofoto d.o.o. svoju
je modernu tehnologiju upotpunila kupnjom LiDAR
Sustava – IGI LiteMapper 6800-400 (slika 4). Na taj
način hrvatskim istraživačima i hrvatskom šumarstvu,


U uređajnoj inventuri šuma po-


Slika 4. LiDAR Sustav – IGI LiteMapper 6800-400
trebni su podaci veće točnosti, Figure 4 LiDAR system – IGI LiteMapper 6800-400
stoga aerosnimke većih prostornih
(izvor –sourceGeofoto)
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 280     <-- 280 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


uz digitalne aerosnimake visokih prostornih rezolucija,
dostupni postaju i proizvodi nastali laserskim skeniranjem
odnosno primjenom LiDAR tehnologije.


Uz aerosnimanje digitalnim aerofotogrametrijskim
kamerama koje omogućuju digitalne snimke vrlo visokih
prostornih rezolucija i zračno lasersko skeniranje
(Li DAR) Geofoto je svoju ponudu, proširio i na nabavu
i obradu satelitskih snimaka (GeoEye, IKONOS, Quick Bird,
World View 1 i 2, Cosmo-SkyMed, Landsat, ERS
1-2 SAR, ENVISATASTAR, ALOS, Radarsat 1 i 2)
(Geofoto 2011).


LITERATURAAndersen, H.-E., R. McGaugheyb, S. Reutebuch,
2005: Estimating forest canopy fuel parameters
using LiDAR data, Remote Sensing of
Environment 94: 441–449.
Anttila,P.,2002: Nonparametric estimation of stand
volume using spectral and spatial features of aerial
photographs and old inventory data. Canadian
Journal of Forest Research 32 (10):
1849–1857.
Balenović,I., H.Marjanović, M.Benko,2010:
Primjena aerosnimaka u uređivanju šuma u Hrvatskoj,
Šum. list, 134 (11–12): 623–631, Zagreb.
Benko, M., 1993: Procjena taksacijskih elemenata
sastojina na infracrvenim kolornim aerosnimkama,
Glas. šum. pokuse, 29: 199–274, Zagreb.
Benko, M., 1995: Procjena drvne zalihe sastojine
multivarijantnom analizom čimbenika mjerljivih
na aerosnimkama, Disertacija, Šumarski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu, 237 str., Zagreb.
Ćurić,T.,1986: Fotointerpretacijsko izlučivanje sas tojina,
Diplomski rad, Šumarski fakultet, Sveuči
lište u Zagrebu, 22 str., Zagreb.
Čavlović,J., M. Božić,2008: Nacionalna inventura
šuma u Hrvatskoj. Metode terenskog prikupljanja
podataka. Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, 146 str., Zagreb.
Donassy,V., M.Oluić, Z. Tomašegović,1983:
Daljinska istraživanja u geoznanostima. JAZU,
281–329, Zagreb.
Donoghue,D., P. Watt, N.Cox, J. Wilson,2007:
Remote sensing of species mixtures in conifer
plantations using LiDAR height and intensity data,
Remote Sensing of Environment 110: 509–522.
Gajski, D., 2007: Osnove laserskog skeniranja iz
zraka, Ekscentar, 10: 16–22, Zagreb.
García, M., D. Riano, E. Chuvieco, F. Mark
Danson, 2010: Estimating biomass carbon
stocks for a mediterranean forest in central spain
using LiDAR height and intensity data, Remote
Sensing of Environment 114 (4): 816–830.


Danas, kada je cijena snimaka (digitalne aerosnimke,
satelitske snimke, radarske snimke, LiDAR snimke) i
opreme (računala, digitalne fotogrametrijske stanice, fotogrametrijski
softveri) u stalnom opadanju, a na raspolaganju
su nam snimkesve većih prostornih rezolucija i
mogućnosti primjene, sve je manje razloga za izbjegavanje
i nekorištenje metoda daljinskih istraživanja.
Stoga je, uz dosadašnje standardne načine prikupljanja
podataka o šumama, nužno istražiti i mogućnost primjene
novih metoda i tehnologija daljinskih istraživanja
u praktičnom šumarstvu, a posebice u inventuri šuma.


– References
Geofoto d.o.o. Zagreb, 2011: www.geofoto.hr
Goodwin, N., N. Coops, D. Culvenor, 2006:
Assessment of forest structure with airborne
LiDAR and the effects of platform altitude, Remote
Sensing of Environment 103: 140–152.
Hollaus, M., W. Wagner, C. Eberhöfer, W.
Karel, 2006: Accuracy of large-scale canopy
heights derived from Li DAR data under operational
constraints in a complex alpine environment.
ISPRS Jo urnal of Photogrammetry and
Remote Sensing 60: 323–338.
Hollaus, H., W. Wagner, B. Maier, K. Scha


dauer,2007:Airborne laser scanning of stem
volume in a mountainous environment, Sensors,


7:1559–1577.
Holmgren,J., 2004: Prediction of tree height, basal
area, and stem volume in forest stands using airborne
laser scanning, Scandinavian Journal of
Forest Research, 19 (6):543–553.
Kalafadžić,Z., 1987: Primjena infracrvenih kolornih
aerosnimaka u šumarstvu, Šum. list 111 (1–2):
61–67, Zagreb.
Kalafadžić,Z., V.Kušan,1990: Definiranje stupnja
oštećenosti šumskog drveća i sastojina, Šum.
list, 114 (11–12): 517–525, Zagreb.
Kalafadžić,Z.,Kušan,V.1991. Visoka tehnologija
u inventuri šuma. Šum. list, 115(11–12):
509–520, Zagreb.
Ke, Y., L. J. Quackenbush, 2009: Individual tree
crown detection and delineation from high spatial
resolution imagery using active contour and hill-
climbing methods. U: Proceedings of 2009ASPRS
Annual Conference, 9–13 March 2009, Baltimore,
Maryland.Klobučar, D., 2004: Izlučivanje sastojina
prema sklopu na digitalnom ortofotu i usporedba
s terestičkim izlučivanjem, Rad. Šumar. inst.
Jastrebar., (39)2: 223–230, Jastrebarsko.
Klobučar,D., 2008: Primjena histograma drugoga


reda u procjeni relativnog sastojinskog obrasta,
Šum. list, 132 (9–10): 419–429, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 281     <-- 281 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


Klobučar,D., R.Pernar, S.Lončarić, M.Subašić,
2008:Artificial neural networks in the
assassment of the stand parameters from the
IKONOS satellite image, Croat. j. for. eng., 29
(2): 201–211, Zagreb.


Klobučar,D., R.Pernar,2009: Umjetne neuronske
mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih
snimaka, Šum. list, 133(3–4): 145–155, Zagreb.


Klobučar,D., R.Pernar, S.Lončarić, M.Subašić,
A. Seletković, M. Ančić, 2010:
Detecting forest damage in CIR aerial photographs
using a neural network, Croat. j. for. eng.,
31 (2): 157–163, Zagreb.


Korpela, I., Anttila, P., 2004: Appraisal of the
mean height of trees by means of image matching
of digitised aerial photographs, Photogrammetric
Journal of Finland 19 (1): 23–36.


Kostijal,V.,1986: Korelacijski odnos uočljivog bro ja
krošnji u stereomodelima jednodobnih šuma
bukve s prsnim promjerom centralnog plošnog
stabla, Magisterij, Šumarski fakultet, Sveučilište
u Zagrebu, 56 str., Zagreb.


Kovač, G., 2001: Primjena regresijskih modela za
procjenu sastojinskih veličina na satelitskim
snimkama, Specijalistički rad, Šumarski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu, 67 str., Zagreb.


Kušan, V., 1992: Procjena volumena sastojina četinja
ča fotointerpretacijom aerosnimaka uz po moć
prirasno-prihodnih tablica, Meh. šumar., 17
(3–4): 53–66, Zagreb.


Kušan, V., V.Krejči,1993: Regresijski model za
procjenu volumena sastojina hrasta lužnjaka,
Rad. Šumar. inst. Jastrebar., 28 (1–2): 69–77, Jastrebarsko.


Kušan, V., R. Pernar, 2001: Primjena satelitskih
snimaka za procjenu stanja sastojina. Znanstve na
knjiga “Znanost u potrajnom gospodarenju
Hrvatskim šumama’’, 429–434, Zagreb.


Leckie, D. G., F.A. Gougeon, S. Tinis,T. Nelson,
C. N.Burnet, D.Paradine,2005: Automated
tree recognition in old growth conifer
stands with high resolution digital imagery, Remote
Sensing of Environment, 94 (3): 311–326.


Lee,A., R.Lucas,2007:ALiDAR-derived canopy
density model for tree stem and crown mapping
inAustralian forests, Remote Sensing of Environment
111: 493–518.


Linder,W.,2009: Digital photoogrammetry –Apractical
course, Springer, 220 str., Berlin.


Lukić,N., 1981: Ispitivanje pouzdanosti fotointerpretacijske
inventure drvnih masa šuma jele u odnosu
na listu podataka dobivenu mjernom fotointerpretacijom,
Šum. list, 105(3–4): 133–145, Zagreb.


Magnussen,S., P.Boudewyn,1998: Derivations
of stand heights from airborne laser scanner data
with canopy-based quantile estimators, Canadian
Journal of Forest Research, 28: 1016–1031.


Magnussen,S., P.Eggermont,V. N.LaRiccia,
1999: Recovering tree heights from airborne laser
scanner data, Forest Science, 45:407–422.


Magnusson,M., J. E. S. Fransson, H. Olsson,
2007:Aerial photo-interpretation using Z/I DMC
images for estimation of forest variables, Scand.


J. For. Res., 22 (3): 254–266, Knivsta, (Sweden).
Maltamo,M., K. Eerikäinen, P. Packalén, J.
Hyyppä, 2006: Estimation of stem volume
using laser scanning-based canopy height metrics,
Forestry 79 (2): 217–229.
Murtha,P.H., 1972:Aguide toAir – Photo Interpretation
of Forest Damage in Canada. Can. For.
Serv. Publ, 1292.
Nasset, E., 1997a: Determination of mean tree
height of forest stands using airborne laser scanner
data, ISPRS Journal of Photogrammetry &
Remote Sensing, 52:49–56.
Nasset,E., 1997b: Estimating timber volume of forest
stands using airborne laser scanner data, Remote
Sensing of Environment, 61: 246–253.
Nasset,E., 2002a: Predicting forest stand characteristics
with airborne scanning laser using a practical
two-stage procedure and field data, Remote
Sensing of Environment, 80:88–99.
Nasset, E., 2002b: Determination of mean tree
height of forest stands by means of digital photogrammetry,
Scandinavian Journal of Forest Research,
17, 446–459.
Nasset,E., 2004: Estimation of above- and below-
ground biomass in boreal forest ecosystems. InternationalArchives
of Photgrammetry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences.Vol.
XXXVI (8/W2): 145–148, Freiburg.
Nasset, E., Skramo, G., Tomter, S. M. 1992:
Norske erfaringer med bruk av flybilder ved
skogregistrering. U: Nasset, E. (ed.). Skogregistrering
og skogbruksplanlegging. Aktuelt fra
Skogforsk 13–1992: 3–12.
Nasset,E., K.-O.Bjerknes,2001: Estimating tree
heights and number of stems in young forest
stands using airborne laser scanner data, Remote
Sensing of Environment, 78, 328–340.
Nasset, E., T. Okland, 2002: Estimating tree
height and tree crown properties using airborne
scanning laser in a boreal nature reserve, Remote
Sensing of Environment, 79:105–115.


Nasset,E., T.Gobakken,2005: Estimating forest
growth using canopy metrics derived from air
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 282     <-- 282 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


borne laser scanner data. Remote Sensing of Environment,
96 (3–4): 453–465.


Pavičić,D., 1983: Pouzdanost fotointerpretacijskog
određivanja horizontalnog sklopa u sastojinama,
Diplomski rad, Šumarski fakultet, Sveučilište u
Zagrebu, 54 str., Zagreb.


Pejnović,T., 2000: Usporedba digitalne i vizualne
interpretacije satelitske snimke za potrebe inventure
šuma, Specijalistički rad, Šumarski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu, 77 str., Zagreb.


Pernar, R., 1994: Način i pouzdanost određivanja
oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
na infracrvenim kolornim (ICK) aerosnimkama.
Glas. šum. pokuse, 31, str. 1–34, Zagreb.


Pernar,R., 1997:Application of results of aerial photograph
interpretation and geographical information
system for planning in forestry, Glas.
šum. pokuse, 34: 141–149, Zagreb.


Pernar,R., D. Klobučar,2003: Estimating stand
density and condition with use of picture histograms
and visual interpretation of digital orthophotos,
Glas. šum. pokuse, 40: 81–111, Zagreb.


Pernar,R., D. Šelendić,2006: Prilog povećanju
interpretabilnosti aerosnimaka i satelitskih snimaka
za potrebe uređivanja šuma, Glas. šum.
pokuse, pos. izd. 5: 467–477, Zagreb.


Pernar, R., A. Seletković, M. Ančić, 2007a:
Utvrđivanje oštećenosti šuma Spačvanskog bazena
primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka.
Šum. list, 7–8: 315–322, Zagreb.


Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković, 2007b:
Primjena ICK aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti
šuma na području UŠPGospić. Šum. list,
11–12: 507–521, Zagreb.


Pernar, R., A. Seletković, M. Ančić, M. Ve
driš, K. Teslak, 2008: Assessing the health
status of beech-fir forests using remote sensing
methods. Periodicum biologorum, 110 (2);
157–161, Zagreb.


Pernar,R., A.Seletković, M.Ančić, J.Sučić,
2011: Značajke prostorne distribucije sušaca u
bukovo-jelovoj šumi (Features of Spatial Snag
Distribution in a Beech-Fir Forest). Croatian
Journal of Forest Engineering 32(1): 313–327.


Popescu,S., 2007: Estimating biomass of individual
pine trees using airborne LiDAR. Biomass and
Bioenergy 31: 646–655.


Popescu,S., R. Wynne, R. Nelson,2002: Estimating
plot-level tree heights with LiDAR: local
fil tering with a canopy-height based variable
window size, Computers and Electronics in
Agriculture 31:71–95.


Popescu,S., R. Wynne, R.Nelson,2003: Measuring
individual tree crown diameter with lidar
and assessing its influence on estimating forest
volume and biomass, Canadian Journal of Remote
Sensing, 29 (5): 564–577.


Pouliot, D.A., D. J.King,F.W.Bell, D. G.Pitt,
2002:Automated tree crown detection and delineation
in high-resolution digital camera imagery
of coniferous forest regeneration, Remote
Sensing of Environment, 82:105–115.


Pranjić,A., N.Lukić,1997: Izmjera šuma. Šumarski
fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 405 str., Zagreb.
Racurs, 2011: http://www.racurs.ru/www_ down load/
Profile/catalogue_e.pdf


Schenk, T., 2005: Introduction to photogrammetry,
Department of Civil and Environmental Engineering
and Geodetic Science,The Ohio State University,
95, Columbus.


http://gscphoto.ceegs.ohio-state.edu/courses/GeodSci410/
docs/GS410_02.pdf


Seletković,A., R.Pernar, M.Benko,2006: Višefazni
uzorak u inventarizaciji šumskog pros tora,
Rad. Šumar. inst. Jastrebar., izv. izd. 9:
297–306, Jastrebarsko.


Seletković, A., R. Pernar, A. Jazbec, M.
Ančić, 2008: Točnost klasifikacije satelitske
snimke visoke prostorne rezolucije IKONOS
za potrebe šumarstva. Šum. list, 132 (9–10):
393–404, Zagreb.


Seletković,A., R.Pernar,M.Ančić, J.Sučić,
2011: Procjena strukturnih elemenata sastojine
na temelju vrijednosti spektralnoga odbijanja satelitskoga
snimka IKONOS (Assessment of
Stand Structural Elements on the Basis of Spectral
Reflectance Values of an IKONOS Satellite
Image).Croatian Journal of Forest Engineering
32(1): 329–343.


Tomašegović,Z., 1954: O pouzdanosti aerofototaksacije
za neke dendrometrijske potrebe šumskog
gospodarstva, Glas. šum. pokuse, 12:
167–220, Zagreb.


Tomašegović, Z., 1956: Razmatranja o fotoplanu
Turopoljskog luga, Šum. list, 80(5–6): 154–166,
Zagreb.


Tomašegović,Z., 1961a: Sterefotogrametrijska linearna
taksacija, Šum. list, 85(1–2): 36–45, Zagreb.


Tomašegović, Z., 1961b: Ovisnost promjera dl,3
jele i smreke o krošnji i visini stabala, Šum. list,
85 (7–8): 254–261, Zagreb.


Tomašegović,Z., 1965: O pouzdanosti fotogrametrijskih
slojnica šumskih područja, Geod. list, 19
(10–12): 259–304, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 283     <-- 283 -->        PDF

M. Benko, I. Balenović: PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRIMJENE METODADALJINSKIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 272-281


Van Laar,A., A.Akça,2007: Forest mensuration,
Springer, 376 str., Dordrecht.


Vukelić,J., 1984: Doprinos fotointerpretacijske analize
vegetaciji istraživanih šumskih zajednica
Nacionalnog parkaRisnjak, Magisterij, 81, Šumarski
fakultet Zagreb.


Walker, A. S. 1999: Response to users: the continuing
evolution of commercial digital photogrammetry,
Photogrammetric Record, 16 (93):
469–483, London.


Weng, Q., 2010: Remote sensing and GIS integration.
The McGraw-Hill Companies, 433 str., New York.


WoodgetA.S., D.Donoghue,P.Carbonneau,
2007:An assessment of airborne lidar for forest
growth studies, Ekscentar, 10: 47–52.


Yu, X., 2007: Methods and techniques for forest
change detection and growth estimation using
airborne laser scanning data, Disertacija, Helsinki
University ofTechnology, 55 str.


Zhao, K., S.Popescu, R.Nelson, 2009:LiDAR remote
sensing of forest biomass:Ascale-invariant
estimation approach using airborne lasers, Remote
Sensing of Environment 113 (1): 182–196.


SUMMARY: Making correct decision in forest management is based on the quality of
the collected information. Collection information from forests is the main task of the forest
inventory. Due to the rapid development of technology, in the second half of the 20th
century, there have been major changes in the way of data collection, particularly in developed
countries. In addition to conventional terrestrial methods of data collection,
data on forests is increasingly being collected with remote sensing methods. Using remote
sensing methods leads to reducing the scope of the fieldwork, and opens the possibility
of saving time and money.


In this paper was given the review of previous research and results of application of
remote sensing methods in Croatian forest inventory.


Previous researches presented in this paper will give insight into the current status
and role of remote sensing in Croatian forest inventory, and along with some new findings
may serve as guidelines for future research and application of new methods of remote
sensing in forest inventory.


Various researches about applicability of remote sensing methods in forest inventory
operations, primarily on aerial photographs and more recently on satellite images, were
conducted in Croatia in the last 30 and more years.


In all previous studies of forest damage assessments with photointerpretation on CIR
aerial photographs it was proved that this method is to be equally in comparison with
terrestrial methods regarding to accuracy, and much more efficient regarding to achieved
speed and objectivity. Methodology suitable for operational use in inventory of forest
damage was made. Periodic inventories of forest health with using remote sensing methods
enable easy monitoring of changes of forest between two inventories, identification
of new foci of dying trees or other damage, which is especially important in today’s changed
and altered environmental conditions.


Forest management inventory requires information of greater accuracy. Therefore,
aerial photographs of higher spatial resolution have more important applications in relation
to satellite imagery in forest management inventory. Some researches of using aerial
photographs for photogrammetric measurements of stands parameters shown in this
paper gave good results.


Despite the above, the application of remote sensing methods in practical forest inventory
has not been sufficiently utilized. Development of digital photogrammetry and
‘new’ remote sensing methods and systems such as lidar, and improving existing ones, increasing
the possibilities and scope of remote sensing methods. Therefore is necessary to
continuously monitor the latest developments and explore new additional possibility of
their application in forest inventory.


Key words: remote sensing, forest inventory, aerial photographs, satellite imagery,
digital photogrammetry, LiDAR