DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


UDK 630* 165 (001)


KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST PROVENIJENCIJA
OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) IZ JUGOISTOČNE EUROPE


QUANTITATIVE GENETIC VARIATION OF EUROPEAN BEECH
(Fagus sylvatica L.) PROVENANCES FROM THE SOUTHEASTERN EUROPE


*1 12


Mladen IVANKOVIĆ , Maja POPOVIĆ, Ida KATIČIĆ ,


32


Georg von WUEHLISCH, Saša BOGDAN


SAŽETAK: Istraživanja su provedena u testu provenijencija obične bukve,
u kojemu je analizirano trinaest provenijencija podrijetlom iz jugoistočne Europe.
Visine biljaka izmjerene su sukcesivno nakon prve tri godine rasta u nasadu,
dok su fenologija listanja i zimska retencija lišća ocjenjivane skalarno u
drugoj i trećoj godini.


Analiza varijance provedena je s namjerom određivanja statističke značajnosti
komponenata varijance uzrokovanih efektima provenijencija. REG i
CORR procedure provedene su s ciljem analize povezanosti između istraživanih
svojstava, kao i između svojstava provenijencija i klimatskih varijabli njihovih
matičnih sastojina.


Rezultati su ukazali na postojanje visoke razine genetske varijabilnosti za
sva analizirana svojstva. Utvrđene su visoko statistički značajne razlike između
provenijencija, ali su realni podaci za visine, preživljenje i zimsku retenciju
lišća bili opterećeni njihovim dobnim razlikama. Korekcijom za aditivni
efekt dobnih razlika izgubila se statistička značajnost diferencijacije između
provenijencija za visine i preživljenje.


Međupopulacijske razlike između provenijencija za analizirana svojstva testirane
su Tukey-Kramer-ovim testom radi utvrđivanja eventualnog geografskog
obrasca. Rezultati su pokazali geografsku strukturiranost za visine, preživljenje i
zimsku retenciju lišća u smislu postepenih razlika u smjeru istok-zapad. Međutim,
naoko klinalna varijabilnost bila je ponajprije uvjetovana dobnim razlikama.


Za svojstvo fenologije listanja nije utvrđena razlika između provenijencija
prema geografskoj razdjelbi vrste, već rezultati za ovo svojstvo ukazuju na ekotipski
obrazac međupopulacijskih razlika. Utvrđena je statistički značajna povezanost
prosječnih vrijednosti provenijencija s Ellenberg-ovim klimatskim
kvocjentima (EQ). Provenijencije iz vlažnijih i hladnijih staništa (EQ = 12-16)
su kasnije listale. S povećanjem kontinentalnosti staništa, provenijencije su pokazivale
trend prosječno ranijeg listanja. Kulminacija takvog trenda bila je kod
vrijednosti EQ = 26, nakon čega su provenijencije pokazale obrnuti trend tj. ponovno
kasnije listanje.


*1


Dr. sc. Mladen Ivanković, Maja Popović, dipl. ing. Hrvatski šumarski institut;
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i šumsko sjemenarstvo.
Cvjetno naselje 41; 10450 Jastrebarsko. E-mail: mladeni@sumins.hr


2


Doc. dr. sc. Saša Bogdan, Ida Katičić, dipl. ing. Sveučilište u Zagrebu;
Šumarski fakultet; Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku;
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb. E-mail: sasa.bogdan@zg.htnet.hr


3


Dr. sc. Georg von Wuehlisch Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry
and Fisheries (vTI), Institute for Forest Genetics, Grosshansdorf, Germany
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Za svojstva koja su bila pod utjecajem dobnih razlika nije detektirana genetska
diferencijacija, ali je ista utvrđena za svojstva fenologije listanja. S obzirom
na to, kao i na slična istraživanja međupopulacijskih razlika za
adaptivna svojstva, veća je vjerojatnost da populacije obične bukve na području
jugoistočne Europe pokazuju ekotipski obrazac genetske diferencijacije,
koji je oblikovan prilagođavanjem na lokalne makroklimatske uvjete.


Može se preporučiti da se kod razdjelbe na sjemenske jedinice i korištenja
šumskog reprodukcijskog materijala treba više orijentirati na ekološke, a ne
na geografske kriterije.


Ključne riječi: test provenijencija, rast, listanje, zimska retencija
lišća, ekotipska varijabilnost, makroklimatska prilagodba


UVOD– Introduction
Obična bukva (Fagus sylvaticaL.) je najrasprostra-vićet al. 2008a,Ivankovićet al. 2008b),kao i vjeronjenija,
a prema ekološkoj, socijalnoj i ekonomskoj jatnost glacijalnog pribježišta na području današnje Hrvrijednosti
pripada među najznačajnije vrste drveća u vatske i Slovenije (Magriet al.2006, Brus2010).
Europi. Prirodna struktura bukovih šuma jugoistočne Zbog potencijalno veće ugroženosti od globalnog zato-
Europe (na prostoru od Grčke na jugu, Mađarske na pljavanja na južnim rubovima areala, nužna je još veća insjeveru,
Slovenije na zapadu i Rumunjske na istoku) formiranost o genskoj raznolikosti, posebice adaptivnih
većinom je sačuvana, a na navedenom prostoru raspro-svojstava obične bukve u tom dijelu Europe.
stranjene su na površini većoj od 9 000 000 ha. Obična


Godišnji ciklus rasta i razvoja bukve određen je fobukva
je jedina vrsta šumskog drveća u Europi koja od


toperiodom, količinom nakupljene efektivne topline i
prirode raste na širokom rasponu nadmorskih visina


vlažnošću tla. Međutim, fiziološki efektivna toplina i
(od 100 m pa sve do 2000 m n.v.). Veliko područje ra


vlažnost tla nisu ravnomjerno raspoređene u području
sprostranjenosti, u horizontalnom i vertikalnom smislu,


rasprostranjenosti vrste. Zbog toga se može pretpostaukazuje
na značajnu plastičnost (prilagodljivost putem


viti da ovisno o klimatskim posebnostima, na populamodifikacija),
ali i na veliku raznovrsnost selekcijskih


cije obične bukve djeluje prirodna selekcija različitih
pritisaka koji su mogli utjecati na oblikovanje strukture


smjerova i intenziteta (Matyas i dr.2009).
genske raznolikosti ove vrste.


U kontekstu globalne promjene klime, važno je
Istraživanja razine, obrasca i uzroka genetske varija


poznavati kompoziciju i strukturu genske raznolikosti,
bilnosti ključna su za očuvanje genskih izvora i opleme


posebice s obzirom na tzv. adaptivna svojstva kao što
njivanje šumskog drveća. Genetička istraživanja obične


su rast, preživljenje i fenologija listanja. Pojava zimske
bukve započela su osnivanjem prvog pokusnog nasada


retencije lišća zadržavanja prošlogodišnjeg odumrlog
provenijencija u Njemačkoj 1877. godine, a nešto ka


lišća do novog listanja, poznati je fenomen unutar rosnije
u Belgiji, Danskoj, Francuskoj i ostalim europskim
dovaQuercus,Fagus, Carpinusi dr. Da li je ovo svojzemljama
(Vidaković i Krstinić 1985, Kajba


stvo prilagodbeno vrijedno i koji su uzroci te pojave,
2003). Uočavanje određenih morfoloških, fizioloških i


još su otvorena pitanja. Nekoliko se istraživanja bavilo
gospodarski važnih značajki pojedinih bukovih proveni


okolišnim uzrocima zimske retencije lišća kod hrajencija
ima veliku važnost za izbor i priznavanje sje


stova i bukve.Dunberg (1982) je pokušao objasniti
menskih sastojina i oplemenjivanje obične bukve


pojavu kao fiziološku posebnost u juvenilnom stadiju
(Gračan 2003).


razvoja, dok su drugi autori naznačili pojavu retencije
S obzirom na kompleksnu topografiju jugoistočne Eu


lišća preko zime kao prilagodbu na različite okolišne
rope, može se pretpostaviti da je genska raznolikost buko


čimbenike, kao što su neplodno tlo, mraz, suhe ili solju
vih populacija u tom području oblikovana divergentnim


zasićene vjetrove kao i na međuvrsnu kompeticiju
selekcijskim pritiscima,što je vjerojatno moglo rezultirati


(Nilsson,1983,Escudero iArco, 1987). Samo
genetskom strukturom koja nalikuje slučajnom (ekotip


jedan rad bavi se genetskim uzrocima ove pojave, a to
skom) obrascu,odnosno obrascu genske raznolikosti koja


istraživanje obavljeno je na hrastu lužnjaku (Herzog
nije povezana s geografskim parametrima,već makrokli


iKrabel,1996).
matskim posebnostima. Dosadašnja istraživanja genetske


S obzirom da genska raznolikost obične bukve s postrukture
populacija bukve u jugoistočnoj Europi ukazala


dručja jugoistočne Europe, posebice za adaptivna svojsu
na višurazinu genske raznolikosti u tom području
stva nije dovoljno istražena, svrha je ovoga istraživanja
(Paule 1995, Gömöry at al. 1999), prevladavajući pokušati utvrditi razinu, obrazac i moguće uzroke
ekotipski karakter genetske diferencijacije populacija adaptivne genetske varijabilnosti putem analize oda(
Hazleret al.1997,Gömöryat al.2007,Ivanko-branih kvantitativnih svojstava u testu provenijencija.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 31     <-- 31 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


varijable koje opisuju stanišne prilike te se njihovom gdje su:T – prosječna temperatura srpnja;


srpanj


usporedbom s prosječnim vrijednostima analiziranih P – prosječna godišnja količina oborina.


god


svojstava pokušala utvrditi povezanost obrasca genetske


Kvocijenti su izračunati za svaku analiziranu provevarijabilnosti
s okolišnim razlikama.


nijenciju,koristeći klimatske podatke za staništa njiho-
Ellenbergovi kvocijentiizračunati su na temelju iz-vih pripadajućih matičnih sastojina. Također, EQ je
raza: izračunat i za stanište na kojemu se nalazi pokusni


nasad (tablica 2).


EQ = (T /P ) × 1000;


srpanj god.


REZULTATI – Results
Rast i preživljenje – Growth and survival


Nekorigirane aritmetičke sredine
provenijencija za visine biljaka prikazane
su na slici 1.Tijekom cijelog
analiziranog perioda, prosječno je
najviša bila provenijencijaBiH30 –
“Tajan, Žepče” (64.5, 79.3, odnosno


106.1 cm). Hrvatske provenijencije
(HR24, HR25, HR26 and HR27)su
je slijedile, doksu ostale provenijencije
bile niže rangirane.Provenijencija
SRB69 – “Cer” bila je prosječno
najniža nakon prvog i drugog vegetacijskog
perioda, dok jeRO64 (Alba-
Iulia) preuzela posljednje mjesto
nakon treće godine (54.8 cm).


Razlike između provenijencija


za svojstvo visine bile su statistički


Slika1. Prosječne visine provenijencija tijekom prve tri sukcesivne godine u pokusnom


visoko značajne tijekom analizira


nasadu.
nog perioda (tablica 3).Tukey-Kra-


Figure 1Provenance mean heights after first, second and third growing seasons at the trial
mer-ov test najmanjih signifikantnih site
razlika između sredina provenijencija
otkrio je naoko geografsku strukturiranost, koja je cije podrijetlom iz Bosne i Hercegovine (označene s
vjerojatnije uvjetovana dobnim razlikama. “BiH“) zauzele su prvo mjesto nakon trećeg vegetacijskog
perioda, s korigiranim prosječnim visinama iz


Aritmetičke sredine visina provenijencija korigimeđu74.4
cm (BiH60 – “CrniVrh”) i 83.8 cm (BiH30


rane za dobni efekt prikazane su na slici 2. Provenijen


– “Tajan, Žepče”). Hrvatske popu-
Tablica 3. Rezultati testa statističke značajnosti fiksnog efekta provenijencija,


lacije HR27 – “Vrbovsko-Meletka”


izračunat MIXED procedurom u SAS-u.


i HR26 – “Opatija-Lovrin Kal”


Table 3 Results of the provenance fixed effect given by the MIXED procedure


istovremeno su bile su na poslje


in SAS


Svojstvo
Trait
Br. stupnjeva
slobode brojnika
Num DF
Br. stupnjeva
slobode nazivnika
Den DF
F
vrijednost
F Value
H1 12 22.2 25.79
***
H2 12 20.9 14.92
***
H3 12 21.9 11.96
***
H3
*
12 21.7 1.99
ns
Listanje 29. 4.09.
(flushing)
12 20.1 37.65
***
WLR 12 22.4 11.76
***


dnjim rang mjestima s korigiranim
prosječnim vrijednostima 67.7 odnosno
66.8 cm.Međutim, suprotno
od stvarnih visina, provenijencije
se nisu tako izraženo razlikovale u
korigiranim prosječnim vrijednostima
(usp. slike 1 i 2), a i razlike
nisu bile statistički značajne (tablica
3).


Prosječno preživljenje provenijencija
nakon prve i treće godine
rasta u pokusnom nasadu prikazano
je na slici 3. Ukupno prosječno pre


H3*
– visina nakon 3. godine korigirana za efekt dobnih razlika življenje sadnica u nasadu bilo je


WLR – zimska retencija lišća


90 % i 82 %, nakon prve odnosno
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Tijekom 2002, 2003. i 2004. godine sabrano je


sjeme u dvadeset i jednoj prirodnoj populaciji obične


bukve, iz središnje i jugoistočne Europe. Sjeme je dostavljano
u rasadnik Instituta za šumarsku genetiku u
Grosshansdorf-u (Njemačka), gdje je odmah zasijavano
te su uzgojene biljke u rasadniku rasle do 2007.
godine.Test provenijencija od uzorkovanih populacija
postavljen je u ožujku 2007. godine na lokalitetu Me-


Tablica 1. Osnovni podaci o analiziranim provenijencijama.


Table 1 Basic data on studied provenances


dvednica (N 45°53’5.6”; E 15°55’13.8”). Pokusni
nasad postavljen je sukladno potpunom randomiziranom
blok dizajnu s tri ponavljanja. Svaka provenijencija
zastupljena je s pedeset biljaka u jednom
ponavljanju koje su posađene u pravokutne plohice u
razmacima 2.0 × 1.0 m. U ovome je radu analizirano
samo trinaest provenijencija koje potječu iz jugoistočne
Europe (tablica 1).


Oznaka
provenijencije
Provenance
label
Naziv
provenijencije
Provenance
name
Država
Country
Geografska
duljina
Longitude
Geografska
širina
Latitude
Nadmorska
visina (m)
Altitude
(m)
Godina
sabiranja
sjemena
Seed
collection
year
BiH30 Tajan, Žepče Bosnia and Hezegovina 18° 03’ 44° 23’ 700 2003
BiH59 Vranica – Bistrica Bosnia and Hezegovina 17° 49’ 43° 33’ 750 2004
BiH60 Crni vrh Bosnia and Hezegovina 17° 59’ 44° 33’ 500 2004
BiH61 Grmeč, Bastra – Ćorkova Bosnia and Hezegovina 16° 14’ 44° 45’ 720 2004
HR24 Sjeverni Dilj Čaglinski Croatia 18° 01’ 45° 17’ 350 2003
HR25 Vrani kamen 12a, 15b Croatia 17° 19’ 45° 37’ 600 2003
HR26 Opatija – Lovrin kal 22a Croatia 14° 14’ 45° 19’ 900 2003
HR27 Vrbovsko - Meletka 36b Croatia 15° 01’ 45° 24’ 800 2003
RO63 Alesd, U.P.II / 51A Romania 22° 15’ 47° 11’ 490 2004
RO64 Alba-Iulia, U.P.V/154A Romania 23° 05’ 46° 10’ 860 2004
SRB66 Avala Serbia 20° 45’ 44° 23’ 475 2004
SRB68 Fruška gora Serbia 19° 55’ 45° 10’ 370 2004
SRB69 Cer Serbia 19° 50’ 44° 12’ 745 2004


Visine biljaka izmjerene su nakon prve, druge i jeni listovi u punoj veličini), a zabilježene su četiri puta
treće sezone rasta u pokusnom nasadu. Faze listanja tijekom dvije sukcesivne godine (30. travnja 2008, 15,
procjenjivane su na svim biljkama skalarno od 1 do 7 22. i 29. travnja 2009). Zimska retencija lišća (WLR)
(1– spavajući pupovi, 2 – bubrenje pupova, 3 – otvara-ocjenjivana je skalarno od 0 do 3 (0 – potpuna odsutnje
pupova, vidljivi vršci listova, 4 – vidljivi mali i pot-nost mrtvog lišća, 1 – prisutan poneki mrtvi list, 2 –
puno skupljeni listići, 5 – listovi još uvijek djelomično umjerena pokrivenost mrtvim lišćem, 3 – mnogo mrtskupljeni,
nepotpuno razvijeni, 6 – potpuno vidljivi i vog lišća), a zabilježena je dvaput (23. travnja 2008. i
razvijeni listovi, ali manje veličine i 7 – potpuno razvi-29. travnja 2009. godine).


Korekcija podataka s obzirom na dobne razlike između provenijencija –


Data corrections considering age differences between provenances


Analize su pokazale da su razlike između provenijen-bile značajno više, boljeg preživljenja i sa značajno višim
cija u srednjim vrijednostima visina, preživljenja i zim-udjelom biljaka s pojavom zimske retencije lišća. Koreske
retencije lišća značajno uvjetovane dobnim lacijski koeficijenti između dobi provenijencija i prosječrazlikama
između provenijencija (uslijed različitog vre-nih vrijednosti za navedena svojstva bili su 0.97, 0.89 i
mena sabiranja sjemena i početne starosti sadnica u po-0.88 (za visine, preživljenje odnosnoWLR). Zbog toga
kusnom nasadu – v. tablicu 1). Provenijencije su se su navedena svojstva korigirana za “aditivni efekt dobi”,
grupirale u dvije klase (sjeme sabrano 2003. i 2004), te je što znači da su aritmetičke sredine provenijencija korigibilo
potpuno razvidno da su godinu starije provenijencije rane s devijacijom pripadajuće dobne klase od ukupne
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 30     <-- 30 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


aritmetičke sredine svih provenijencija
[xp+–(xD – X); aritmetička sredina provenijencije +/(
aritmetička sredina dobne klase – ukupna aritmetička
sredina svih provenijencija)].Tim postupkom su ukupne
aritmetičke sredine (svih provenijencija) ostale iste, ali su
aritmetičke sredine pojedinačnih provenijencija korigirane
za aditivni efekt dobi. Korekcija je provedena radi
usporedbe provenijencija neopterećene utjecajem dobnih
razlika. Korigirane vrijednosti provenijencija za svojstva
visine, preživljenja i zimske retencije lišća, korištene su u
daljnjim statističkim analizama, posebice u korelacij


Statističke analize


Sve statističke analize obavljene su uporabom SAS
softverskog paketa verzije 8.2. Deskriptivni statistički
parametri za istraživana svojstva izračunati supomoću
MEANS procedure.Analize varijanci obavljene su pomoću
MIXED procedure s ciljem određivanja statističke
značajnosti komponenti varijance uzrokovanih
efektima provenijencija, blokova (ponavljanja u pokusnom
nasadu) i interakcije provenijencija s blokovima.
MIXED procedura provedena je prema sljedećem linearnom
modelu (SAS 2000):


yijk=µ+Pi+Bj+PBij+eijk;


gdje su:Yijk - individualna izmjera (ocjena) biljke;
µ- ukupna sredina;Pi– fiksni efekti-teprovenijencije
skim i regresijskim analizama između svojstava i klimatskih
varijabli. Radi usporedbe rezultata, uz analize provedene
s korigiranim vrijednostima, sve su statističke
analize ujedno provedene i s stvarnim prosječnim vrijednostima.


Za fenologiju listanja nije utvrđen utjecaj dobnih
razlika između provenijencija (prosječni korelacijski
koeficijent bio je 0.09), stoga su statističke analize za
ovo svojstvo provedene s aritmetičkim sredinama izračunatim
na temelju izmjera odnosno realnih podataka.


– Statistical analyses
(i = 1,2,3....13); Bj – fiksni efekt j-tog ponavljanja
(bloka) (j= 1,2,3);PBij – slučajni efekt interakcije provenijencija
s blokovima;.ijk – ostatak. Svi analizirani


efekti smatrani su normalno distribuiranim.
Razlike između provenijencija za istraživana svojs tva
analizirane suTukey-Kramer-ovim testom (u sklopu
MIXED procedure), s ciljem određivanja eventualnog
geografskog obrasca tj. da li razlike između provenijencija
pokazuju geografsku strukturu. REG i CORR procedure
(SAS 2000)korištene su za analize povezanosti
između istraživanih svojstava, kao i povezanosti aritmetičkih
sredina provenijencija s Ellenberg-ovim klimatskim
kvocjentima (EQ-ima). EQ-i koriste se kao


Tablica 2. Klimatski parametri matičnih sastojina analiziranih provenijencija (podaci s najbližih meteoroloških stanica).


Table 2 Climatic variables of the original provenance source stands (taken from the nearest weather stations)


Oznaka
provenijencije
Provenance
label
Srednja
godišnja
temperatura
(°C)
Mean annual
temperature
(°C)
Srednja
temperatura
vegetacijskog
perioda (°C)
Vegetation period
mean temperature
(°C)
Srednja
srpanjska
temperatura
(°C)
Mean July
temperature
(°C)
Srednja
godišnja
količina
oborina (mm)
Mean annual
Precipitation
(mm)
Srednja
količina oborina
vegetacijskog
perioda(mm)
Vegetation period
mean precipitation
(mm)
EQ
EQ
BiH30 9.2 15.4 18.9 924.0 492.0 20
BiH59 4.6 9.7 13.5 1159.0 546.0 12
BiH60 10.0 16.2 19.8 906.0 483.0 22
BiH61 8.7 14.6 18.3 1138.0 533.0 16
HR24 9.2 15.4 18.9 829.0 472.0 23
HR25 9.1 15.3 18.9 901.0 523.0 21
HR26 8.9 14.2 18.1 1310.0 632.0 14
HR27 8.7 14.4 18.2 1355.0 637.0 13
RO63 10.3 17.1 20.7 614.0 364.0 34
RO64 8.2 14.5 17.8 698.0 460.0 26
SRB66 11.6 17.9 21.2 693.0 388.0 31
SRB68 10.6 17.2 20.7 661.0 373.0 31
SRB69 9.5 15.4 18.8 847.0 476.0 22
TRIALsite 16.3 1239.6 13
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Slika 2. Prosječne visine provenijencija korigirane za dobni efekt.


Figure 2Provenance mean heights corrected for the ege effect


Slika3. Postotak preživljenja provenijencija nakon 1. i 3. vegetacijskog perioda u pokusnom
nasadu.


Figure 3Survival percentage of the provenences after 1stand 3rdgrowing seasons at the
trial site


treće godine.Najbolje preživljenje
nakon prvog vegetacijskog perioda
imala je provenijencija “Tajan,
Žepče” – BiH30 (100 %), dok je is to
vremenoprovenijencija SRB68 –
“Fruška Gora” imala prosječno najniži
postotak preživljenja (78 %).
Nakon treće sezone rasta, najviše
preživjelih biljaka imala je provenijencija
HR25 – “Vrani kamen”
(99 %), a najmanje RO63 – “Alesd”
(65%).


Razvidno je da je i kod ovog
svojstva dobni efekt imao veliki
utjecaj na postotak preživljenja analiziranih
provenijencija. Korigirane
prosječne vrijednosti preživljenja su
u odnosu na stvarne vrijednosti pokazale
različito rangiranje provenijencija
u dvije promatrane godine,
kao i značajno manje razlike između
provenijencija (slika 4). Provenijencija
RO63 imala je najveći pad postotka
korigiranog preživljenja
nakon tri sezone rasta u nasadu
(14 %),a relativno visokim padom
preživljenja pratile su je provenijencije
BiH60, SRB69 i HR27 (12, 12
odnosno 11 %).Nasuprot tomu, provenijencije
BiH61 i SRB66 imale su
najviše korigirane postotke i najmanji
pad preživljenja nakon tri analizirane
godine u nasadu (2 odnosno
5%).


Slika4. Postotak preživljenja provenijencija nakon 1. i 3. vegetacijskog perioda u pokusnom
nasadu, korigiran za efekt dobi.


Figure 4Survival percentage of the provenences after 1stand 3rdgrowing seasons at the
trial site, corrected for the age effect
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37
31
Razlike u fenologiji listanja između analiziranih pro-
venijencija u 2009. godini prikazane su na slici 5. Raz-
like u prosječnim vrijednostima bile su prilično
izražene, posebice za fenofaze od 29. travnja.Analiza
varijance pokazala je visoku statističku značajnost me-
đupopulacijskih razlika (tablica 3).Potrebno je napome-
nuti da listanje nije bilo pod utjecajem dobnih razlika
između provenijencija.Tukey-Kramer-ov test razlika iz-
među prosječnih vrijednosti provenijencija pokazao je
da se provenijencija SRB 69 – “Cer”statistički značajno
odvajala od ostalih (slika 6). Ova je provenijencija proli-
stala značajno ranije od ostalih, te se može uočiti da je
29. travnja prosječno već bila u fenofazi 6 (faza potpuno
razvijenih listova ali manje veličine). Ostale provenijen-
cije su se grupirale u pet međusobno povezanih grupa
(slika 6). Provenijencije BiH59 – “Vranica-Bistrica” i
HR26 – “Opatija-Lovrin kal” mogle bi se okarakterizi-
rati kao kasnolistajuće, jer su na isti dan prosječno bile u
fenofazama 2.1 odnosno 2.8 (tj. prosječno su imale na-
bubrene pupove).
Listanje – Flushing
Slika6. Prosječna faza listanja 29. 04. 2009. godine. Vitičastim zagradama označene grupe provenijencija
između kojih nije bilo statistički značajnih razlika prema rezultatimaTukey-Kramer-ovog testa.
Figure 6 Provenance mean flushing phases on April 29th 2009. Provenances that were not statistically
different are marked with brackets (according to Tukey-Kramer test)
Slika 5. Prosječne fenofaze listanja analiziranih provenijencija u tri dana 2009. godine.
Figure 5 Provenance mean flushing phases on three days in 2009


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Zimska retencija lišća (WLR) – Winter leaf retention (WLR)


Postoci stabala unutar provenijencija
koje su imale značajniju
pojavu zimske retencije lišća (s
ocjenama 2 i 3) prikazane su na slici


7.Može se uočiti da su, u odnosu na
ostale, hrvatske provenijencije
imale značajno veće učešće stabala
s pojavom retencije lišća u 2009.
godini, koji su se kretali od 46.6 %
(HR 27) do 60.3 % (HR 25). Kod
provenijencija podrijetlom iz Bosne
i Hercegovine ti su postoci bili između
14.3 % (BiH60) i 23.3 %


(BiH30), dok su se kod srpskih i ru-Slika7. Udio stabala s pojavom zimske retencije lišća (WLR) kod analiziranih provenijencija
u 2008. i 2009. godini.Vitičastim zagradama označene grupe provenijen


munjskih provenijencija kretali od


cija između kojih nije bilo statistički značajnih razlika prema rezultatima


1.0% - SRB 69 do 13.8 % - RO63.


Tukey-Kramer-ovog testa.


Može se primijetiti da su analizi-


Figure 7 Provenance mean percentages of trees with winter leaf retention (WLR) in yrs


rane provenijencije imale znatan


2008. and 2009. Provenances that were not statistically different are within braporast
stabala s pojavom retencije ckets (according to Tukey-Kramer test)
lišća između 2008. i 2009. godine.
Tako je učešće naraslo od najnižih 1.4 % (provenijen-nijencije se nisu statistički značajno odvajale od treće
cija BiH59) do visokih 49.9 % (HR 25).Jedini izuzetak grupe provenijencija podrijetlom iz Srbije i Rumunjod
ovog trenda porasta učešća bila je provenijencija ske.
SRB 69 – “Cer”, kod koje je taj postotak pao za 1.7 %.


Štoviše, korigirane prosječne vrijednosti za ovo


Analiza varijance potvrdila je visoku statističku svojstvo pokazale su sličnu geografsku strukturiranost
značajnost razlika između provenijencija (tablica 3). (klinalni pad postotka stabala s retencijom lišća od zaTukey-
Kramer-ov test pokazao je tri međusobno pove-pada prema istoku), iako manje izraženo i s manjim
zane grupe provenijencija, te statistički značajno odva-promjenama u rangiranju. Hrvatske provenijencije su
janje provenijencija HR25 i SRB69 (slika 7). Hrvatske i s dobno korigiranim vrijednostima imale najviše posu
provenijencije činile prvu grupu s najvećim uče-stotkeWLR-a, pratile su ih BiH provenijencije s nešto
šćem stabala koje su zadržale mrtvo lišće. Međutim, nižim vrijednostima, dok su rumunjske i srpske provećina
se hrvatskih provenijencija (izuzev HR25)nije venijencije bile nisko rangirane. Uočeni istok-zapad
statistički značajno razlikovala od BiH provenijencija obrazac bio je zanimljiv, iako ne i statistički značajan.
koje su činile drugu grupu. S druge strane, BiH prove-


Korelacije – Correlations


Utvrđene su visoke i statistički
značajne pozitivne korelacije između
preživljenja, prosječnih visina
te zimske retencije lišća i dobi
provenijencija (corr = 0.82, 0.89
odnosno 0.88).Očito su godinu starije
provenijencije bile u prosjeku
više, boljeg preživljenja i s većim
postotkom stabala koje su zadržale
mrtvo lišće preko zime.


Za prosječne visine, preživljenje
iWLR utvrđena je umjerena negativna
korelacija s Ellenberg-ovim


klimatskim kvocjentima (-0.42, -


Slika8. Polinomna regresija korigiranih prosječnih visina provenijencija nakon 3. godine


0.49odnosno -0.51). Međutim, ko


u nasadu (H3’) i Ellenberg-ovih kvocjenata (EQ) njihovih matičnih sastojina.


relacija i polinomna regresija nisu


Figure 8Polynomial regression of the corrected provenance mean heights after 3rdyear at
bile statistički značajne. the trial (H3’) and Ellenberg quotients (EQ) of their source stands
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Korelacija između dobno korigi


ranih prosječnih visina i EQ-a nije


bila statistički značajna, a polinomna
regresija između tih varijabli bila je
slaba (slika 8). Korigirana preživljenja
su također bila slabo povezana s
klimatskim kvocjentima matičnih sastojina,
iako nešto bolje nego visine.
Mogao se uočiti slab trend opadanja
preživljenja s porastom vrijednosti
EQ-a, ali nije bio statistički značajan.


Suprotno visinama i preživljenju,
za dobno korigiraneWLR-ove utvrđena
je negativna koreliranost s klimatskim
kvocjentima (-0.70 i -0.61).
Polinomna regresija dobro je izjednačila
podatke za ove varijable, a posebice
zaWLR u 2008. godini (slika
9). Regresijska krivulja zaWLR-ove
u 2009. godini i EQ-ove dobro je iz


2


jednačila podatke (R=0.616), ali regresijski
model nije bio statistički
značajan.


Listanje nije bilo korelirano s
dobi provenijencija, što znači da je
u ovom slučaju utvrđena korelacija
s klimatskim kvocjentima vjerojatno
pouzdanija (lišena dobnog
efekta). Regresijski polinomni mo del
prosječnih vrijednosti fenofaza


29. travnja 2009. i EQ-ova, relativno
je dobro povezao varijable i
bio je statistički značajan (slika 10).
Može se uočiti da provenijencije
podrijetlom iz vlažnijih i hladnijih


Slika9.
Polinomna regresija korigiranih postotaka stabala s zimskom retencijom lišća (WLR’)
u 2008. godini i Ellenberg-ovih kvocjenata (EQ) njihovih matičnih sastojina.


Figure 9 Polynomial regression of the corrected provenance percentages of trees with winter leaf
retention in the year 2008 (WLR’) and their mother stand Ellenberg quotients (EQ)


Slika10.
Polinomna regresija prosječnih fenofaza provenijencija na dan 29. 04. 2009. i
Ellenberg-ovih kvocjenata (EQ) njihovih matičnih sastojina.


Figure 10 Polynomial regression of the provenance mean flushing phases on april 29th
2009. and their mother stand Ellenberg quotients (EQ)


staništa sličnijih staništu pokusnog nasada (EQ<15),
pokazuju tendenciju kasnijeg listanja. Provenijencije
podrijetlom iz toplijih i suših staništa pokazale su tendenciju
ranijeg listanja od EQ = 15 do kulminacije kod
EQ = 26. Konačno, provenijencije iz znatnije kserotermnijih
staništa (EQ>26) ponovno su pokazale tendenciju
kasnijeg listanja (slika 10).


RASPRAVA


Razina genske raznolikosti


Rezultati istraživanja ukazali su na postojanje visoke
razine genetske varijabilnosti za sva analizirana kvantitativna
svojstva. Utvrđene su visoko statistički značajne
razlike između provenijencija, ali su realni podaci za vi-
sine, preživljenje i zimsku retenciju lišća bili opterećeni
njihovim dobnim razlikama. Korekcijom navedenih
svojstava za aditivni efekt dobnih razlika izgubila se statistička
značajnost diferencijacije između provenijencija,
što može ukazivati na nisku razinu genetske
strukturiranosti obične bukve u području jugoistočne


Listanje je bilo značajno negativno korelirano s
dobno korigiranimWLR-om (-0.63*
). Najkasnije listajuće
provenijencije imale su najviše postotke stabala s
zimskom retencijom lišća te je učešće opadalo s ranijim
listanjem.


– Discussion


– Amount of genetic variation
Europe. Međutim, pokusni nasad postavljen je na optimalnom
staništu i većina je analiziranih provenijencija
dovedena u bolje stanišne uvjete od njihovih matičnih
sastojina, što je mogući uzrok naoko niske genetske diferencijacije
između populacija za ta svojstva.Matyas
i sur. (2009) pokazali su da se genetske razlike u visinskom
rastu između populacija bolje detektiraju u stresni


jim stanišnim uvjetima,odnosno otežano se detektiraju
u povoljnim uvjetima.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Listanje nije bilo opterećeno efektom dobnih razlika,
pa se može pretpostaviti da su rezultati dobiveni analizom
ovog svojstva pouzdaniji pokazatelj razine genske
raznolikosti. Utvrđena je visoka statistička značajnost


Obrazac genske raznolikosti


Klinalni obrazac genetske diferencijacije populacija
obične bukve utvrđen je u nekoliko istraživanja fenologije
listanja,kao i enzimskih biljega(von Wuehlisch
i dr.1995,Nielsen iJorgensen 2003,Gömöry i
dr. 2007). Ekotipski (slučajni) obrazac međupopulacijske
diferencijacije utvrđen je u drugim radovima(Comps i
sur. 1991, Paule 1995, Gömöry i sur. 1998,
ChmuraiRozkowski2002,Jazbeci sur.2007).


U ovom su radu međupopulacijske razlike između
provenijencija testirane Tukey-Kramer-ovim testom
radi utvrđivanja eventualne geografske strukture (povezanosti
genetskih razlika između provenijencija s
njihovim geografskim položajem).


Rezultati su ukazali na geografsku strukturiranost za
visine, preživljenje i zimsku retenciju lišća u smislu postepenih
razlika u smjeru istok-zapad (v. slike 3, 5 i 7).
Međutim, naoko klinalna varijabilnost uvjetovana je ponajprije
dobnim razlikama,jer se dogodilo da su zapadne
provenijencije slučajno bile jednu godinu starije od istočnih
(v. tablicu 1). Iz tog se razloga ne može ukazivati na
postojanje geografskog obrasca varijabilnosti, tim više,
što se takav obrazac izgubio korekcijom visina i preživljenja
za dobni efekt (v. slike 2 i 4).


Zanimljivo je istaknuti da se klinalni obrazac varijabilnosti
kod zimske retencije lišća zadržao i nakon komeđupopulacijskih
razlika (tablica 3), što potvrđuje visokurazinu
genetske diferencijacije populacija obične
bukve na uzorkovanom području.


– Pattern of genetic variation
rekcije za dobni efekt. Mogao se uočiti trend opadanja
udjela stabala koje zadržavaju mrtvo lišće od zapada
prema istoku, iako su razlike između provenijencija
bile manje u usporedbi sa stvarnim vrijednostima. Hrvatske
su provenijencije imale najviše, bosansko-hercegovačke
provenijencije su slijedile, a rumunjske i srpske
provenijencije imale su niže učešće stabala s
pojavom zimske retencije. Klinalni obrazac genetske
varijabilnosti uzrokovan je klimatskim gradijentom
koji je u korelaciji s geografskim parametrima. Npr.
utvrđeni klinalni obrazac sjeverozapad-jugoistok kod
fenologije listanja obične bukve (von Wuehlisch i
sur. 1995) povezan je s postepenim povećanjem kontinentalnosti
staništa (aridnosti) od Atlantske obale
prema unutrašnjosti kontinenta. U našem slučaju nije
jasno koji bi klimatski gradijent bio uzrok klinalnog
obrasca za svojstvo zimske retencije lišća u promatranom
području.
Za fenologiju listanja nije utvrđena geografska
struktura genetskih razlika između provenijencija
(slika 6).Vidljivo je da se razlike u prosječnim vrijednostima
faza listanja ne mogu povezati s geografskim
položajem provenijencija. Dakle, rezultati za ovo svoj


stvo ukazuju na ekotipski odnosno slučajni obrazac
međupopulacijskih razlika.


Odnos genetske varijabilnosti i klimatskih varijabli –


Genetic variation in relation with climatic variables


Regresijskom analizom uspoređeni su odnosi između
prosječnih vrijednosti provenijencija za istraživana
svojstva i Ellenberg-ovih klimatskih kvocjenata
njihovih matičnih sastojina. Cilj ovih analiza bio je utvrditi
povezanost genetske varijabilnosti s klimatskim varijablama.
Za visine i preživljenje utvrđena je slaba i
statistički nesignifikantna povezanost s tipovima staništa.
Isti rezultati dobiveni su za stvarne i korigirane prosječne
vrijednosti. Prethodno je navedeno da su ova
svojstva bila pod izraženim utjecajem dobnih razlika,
koje su igrom slučaja bile povezane s geografskim položajem
provenijencija (zapadne starije od istočnih).To je
vjerojatni uzrok dobivene geografske strukture za ova
svojstva. Odsutnost povezanosti dobno korigiranih visina
i preživljenja s klimatskim varijablama može se objasniti
povoljnim stanišnim uvjetima pokusnog nasada.
Matyas i sur. (2009) također nisu utvrdili značajnu
povezanost prosječnih visina provenijencija s EQ-ma u
pokusnom nasadu smještenom u povoljnim stanišnim
uvjetima, iako su iste provenijencije u stresnijem okolišu
pokazale suprotne rezultate.


S druge strane, za korigirane vrijednosti svojstva zimske
retencije lišća utvrđena je statistički značajna povezanost
s EQ-ma (slika 9). Potrebno je naglasiti da je za ovo
svojstvo utvrđena visoka korelacijasa starošću provenijencija,
čak i nakon provedene korekcije za efekt dobnih
razlika (r = 0.75). Rezultati su ukazali na statistički značajnu
diferencijaciju provenijencija koja je pokazala istovremeno
geografski i ekotipski obrazac. Naime, utvrđena
je postepena (klinalna) diferencijacija populacija u smjeru
zapad-istok (učestalost stabala s pojavom zadržavanja
mrtvog lišća postepeno je opadala od zapada prema
istoku) kao i trend opadanja učešća stabala s retencijom
lišća povezan s porastom kontinentalnosti stanišnih uvjeta


(v.sliku 9).Treba uzeti u obzir da su igrom slučaja zapadnije
provenijencije bile starije od istočnih,kao i da je porast
EQ-a bio umjereno koreliran s geografskim
položajem provenijencija (EQ-i istočnijih provenijencija
bili su prosječno viši od zapadnijih). Iz tih razloga, skloniji
smo razlike između provenijencija u učešću stabala sa
zimskom retencijom lišća pripisati njihovim dobnim razlikama,
a ne genetskoj diferencijaciji.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Za svojstvo fenologije listanja utvrđena je statistički Povezanost razlikaizmeđu provenijencija s klimatznačajna
povezanost s EQ-ma (slika 10). Provenijen-skim kvocjentima ukazuje da je genetsku diferencijaciju
cije iz vlažnijih i hladnijih staništa (EQ = 12-16) ka-bukve u promatranom području vjerojatno uzrokovalo
snije su listale. S povećanjem kontinentalnosti staništa, prilagođavanje populacija na lokalne makroklimatske
provenijencije su pokazivale trend prosječno ranijeg li-uvjete putem selekcije. Na makroklimatsku adaptaciju
stanja. Kulminacija takvog trenda bila je kod vrijedno-obične bukve ukazali suMatyasi sur. (2009) istražusti
EQ = 26, nakon čega su provenijencije pokazale jući visine provenijencija u juvenilnoj dobi.
obrnuti trend tj. ponovno kasnije listanje.


ZAKLJUČCI – Conclusions


1.Utvrđenesu statistički značajne razlike između pro-4.Za svojstvo fenologije listanja, koja nije bila uvje to va na
venijencija za sva analizirana svojstva, ali su visine, dobnim razlikama, utvrđena je visokarazina genetske
preživljenje i zimska retencija lišća bili pod izraže-diferencijacije istraživanih populacija. Kod ovog je
nim utjecajem dobnih razlika između provenijencija. svojstvautvrđenekotipskiobrazacdi fe ren ci ja cijekoji


2.Korekcijom prosječnih visina i preživljenja za adi-je povezan s klimatskim varijablama (Ellenberg-ovim
tivni efekt dobi, razlike između provenijencija nisu kvocjentima). S povećanjem kon ti nen talnosti staništa,
bile statistički značajne, što bi se moglo protumačiti provenijencije su pokazivale trend prosječno ranijeg
kao odsutnost genetske diferencijacije populacija listanja. Kulminacija takvog trenda bila je kod
bukve u promatranom području za navedena svoj-vrijednosti EQ = 26, nakon čega su provenijencije
stva. Međutim, slična su istraživanja ukazala na ote-pokazale obrnuti trend tj. ponovno kasnije listanje.
žanu detekciju međupopulacijskih razlika u 5 Usprkos tomu,što za svojstva koja su bila pod utjepovoljnim
stanišnim uvjetima, pa smatramo da se ne cajem dobnih razlika (visine, preživljenje i zimska
može donositi zaključak o nepostojanju genetske di-retencija lišća) nisu detektirane značajne razlike, vjeferencijacije
za ova svojstva. rojatnije je da populacije obične bukve na analizira


3.Rezultati za svojstvo zimska retencija lišća ukazali nom području pokazuju ekotipski obrazac genetske
su na statistički značajnu diferencijaciju provenijen-diferencijacije, koji je oblikovan prilagođavanjem na
cija koja je pokazala istovremeno geografski i eko-lokalne makroklimatske uvjete (prvenstveno vlažtipski
obrazac. Međutim, osim visoke korelacije nost i temperaturu staništa). Ova se pretpostavka tesvojstva
sa starošću provenijencija, i dob provenijen-melji na sličnim istraživanjima drugih autora, ali i na
cija bila je u korelaciji s njihovim geografskim polo-vlastitim rezultatima za svojstvo fenologije listanja.
žajem i EQ-ima (v. raspravu). Iz tih razloga, skloniji 6.Na osnovi dobivenih rezultata, može se preporučiti
smo razlike između provenijencija u učešću stabala da kod sjemenske razdjelbe i korištenja šumskog re-
sa zimskom retencijom lišća pripisati njihovim dob-produkcijskog materijala obične bukve treba dati
nim razlikama, a ne genetskoj diferencijaciji. veći naglasak na ekološke kriterije.


ZAHVALA – Acknowledgments
Sabiranje i manipulacije sjemenom, te uzgoj i tran-Osnivanje pokusnog nasada i istraživanje prove-
sport sadnica do pokusnog nasada organizirao je Insti-deno je u sklopu znanstvenoistraživačkog rada voditetut
za šumarsku genetiku u Grosshansdorf-u


lja dr. sc. Mladena Ivankovića, kojega je financirala
(Njemačka), a financiralo je njemačko Ministarstvo


tvrtka Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. Zahvaljujemo na
prehrane, poljoprivrede i zaštite potrošača.


financijskoj pomoći, kao i na pomoći brojnih kolega
Prikazanirezultatiproizašlisuizznanstvenogpro


koji su sudjelovali u sabiranju sjemena i uzgoju sadjekta(
Oplemenjivanjei šumskosjemenarstvo), provo


nica. Posebno se zahvaljujemo djelatnicima Šumarije
đenoguzpotporuMinistarstvaznanosti, obrazovanjai Zagreb koji su pomogli pri osnivanju i održavanju pošportaRepublikeHrvatske.
kusnog nasada.


LITERATURA– References
Brus,R., 2010: Growing evidence for the existence of Comps,B., B. Thiebaut, I. Sugar, I. Trinajglacial
refugia of European beech (Fagus sylva-stić, M.Plazibat,1991: Genetic variation of
ticaL.) in the south-easternAlps and north-we-the Croatian beech stands (Fagus sylvaticaL.):
stern Dinaric Alps. Period. Biol. 112, 3: spatial differentiation in connection with the en239–
246. vironment.Ann. Sci. For. 48: 15–28.
Chmura,D.J., R.Rozkowski,2002: Variabilityof Dunberg,A., 1982:Why beech and oak trees retain
beech provenances in spring and autumn pheno-leaves until spring: a comment on the contribulogy.
Silvae Genetica 51(2–3): 123–127. tion by Otto and Nilsson. Oikos 39 (2): 275–277.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


Escudero,A., J.M.Arco,1987: Ecological significance
of the phenology of leaf abscission. Oikos


49: 11–14.
Gömöry,D., 1999: Genetic differentiation and philogeny
of beech on the Balkan penninsula. Journal
of Evolutionary Biology 12: 746–754.
Gömöry,D., L.Paule, J. Vysny,2007: Patterns of
allozyme variation in western Eurasian Fagus.
Botanical Journal of the Linnean Society 154:
165–174.


Gömöry,D., V.Hynek, L.Paule,1998: Delineation
of seed zones for European beech (Fagus
sylvaticaL.) in the Czech Republic based on iso


zyme gene markers.Ann. Sci. For. 55: 425–436.
Gračan, J.2003:Dostignuća na oplemenjivanju obične
bukve u Hrvatskoj. U: Obična bukva u Hrvatskoj.
Matić,Slavko (ur.). Akademija šumarskih
znanosti, Zagreb.
Hazler, K. B.Comps, I.Šugar, L.Melovski,


A. Tashev, J. Gračan 1997: Genetic structure
ofFagus sylvatica L. populations in Southern
Europe. Silvae Genetica 46: 229-236.


Herzog, S., D. Krabel, 1996: Genetic studies on
leaf retention inQuercus robur. Silvae Genetica
45(5–6): 272–276.


Ivanković,M., S.Bogdan, G.Božič,2008a: Varijabilnost
visinskog rasta obične bukve (Fagus
sylvaticaL.) u testovima provenijencija u Hrvatskoj
i Sloveniji. [European beech (Fagus sylvaticaL.)
height growth variability in Croatian and
Slovenian provenance trials]. Šumarski list
132(11–12): 529–541.


Ivanković,M., S. Bogdan,T.Littvay,2008b:
Genetic variation of flushing and winter leaf retention
in European Beech provenance test in
Croatia. In: Kazuhiko,Terazawa ; Palle, Madsen
; Khosro, Sagheb-Talebi (ur.). Proceedings - The


th


8 IUFRO International Beech Symposium organized
by IUFRO working party 1.01.07 “Ecology
and Silviculture of Beech”. Nanae,
Hokkaido, Japan; Hokkaido Rehabili, Kitahiroshima,
Hokaido, Japan, 2008. 28–30.


Jazbec,A., K.Šegotić, M.Ivanković, H.Marjanović,
S. Perić, 2007: Ranking of Euro


pean beech provenances in Croatia using statisti


cal analysis and analytical hierarchy process.


Forestry 80(2): 151–162.


Kajeba, D.2003: Unutarpopulacijska i međupopulacijska
varijabilnost obične bukve. U: Obična
bukva u Hrvatskoj.Matić,Slavko (ur.). Akademija
šumarskih znanosti, Zagreb.


Magri,D., G.G. Vendramin, B. Comps, I. Dupanloup,
T.Geburek, D.Gömöry, M.Latalowa,
T. Litt, L. Paule, J. M. Roure, I.
Tantau,W. O.van der Knaap, R. J.Petit,
J.-L. deBeaulieu2006:Anew scenario for the
Quaternary history of European beech populations:
palaeobotanical evidence and genetic consequences.
New Phytologist 171: 199–221.


Matyas,C., G.Božič, D.Gömöry, M.Ivanković,
E. Rasztovits,2009: Transfer analysis
of provenance trials reveals macroclimatic adaptedness
of European beech (Fagus sylvaticaL.).
Acta. Silv. Lign. Hung., 5:47–62.


Nielsen, CH. N., F.V. Jorgensen, 2003: Phenology
and diameter increment in seedlings of European
beech (Fagus sylvaticaL.) as affected by
different soil water contents: variation between
and within provenances. Forest Ecology and
Management 174: 233–249.


Nilsson, S.G., 1983: Evolution of leaf abscission
times: alternative hypotheses. Oikos 40 (2):
318–319.


Paule, L., 1995: Gene conservation in European
beech (Fagus sylvaticaL.). Forest Genetics 2(3):
161–170.


®


SAS 2000. SAS Institute Inc. SAS OnlineDoc , Version
8. http://v8doc.sas.com/sashtml


Teissier du Cros,E., B.Thiebaut, H.Duval,
1988: Variability in beech: budding, height,
growth and tree form.Ann. Sci. For. 45: 383–398.


Vidaković, M., A. Krstinić, 1985: Genetika i
oplemenjivanje šumskog drveća, Šumarski fakultet,
436–441 Zagreb.


von Wuehlisch,G., D. Krusche,H.-J. Muhs,
1995:Variation in temperature sum requirement
for flushing of beech provenances. Silvae Genetica
44(5–6): 343–346.


SUMMARY: Since the genetic diversity of European beech (Fagus sylvaticaL.) in South-
East Europe (particularly for adaptive traits) is not well studied, the purpose of this paper is to
determine the amount, pattern and possible causes of its adaptive genetic variability, through
analysis of selected quantitative traits in a provenance trial.


Research was conducted in a provenance trial in which thirteen provenances were analyzed
(Table 1). The heights of all survived plants were measured successively after the first
three growing seasons at the trial site, while flushing phenology and winter leaf retention were
scored in the second and third year. The preliminary analysis showed that differences between
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Ivanković, M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan: KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST... Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


provenances in the average values of height, survival and winter leaf retention were significantly
influenced by age differences between provenances (due to different time of collecting
seed and initial age of seedlings in the trial – Table 1), therefore the averages for the listed
properties were corrected for “additive age effect”.


Analysis of variance was conducted in order to determine statistical significance of variance
components caused by the effects of provenances. REG and CORR procedures were
carried out to analyze the relationships between the investigated traits, as well as between
the provenance mean values and climatic variables of their source stands (Table 2).


Provenance means of real and age corrected traits are shown in figures 1, 2, 3, 4, 5 and


7. The results indicate high levels of genetic variability for all studied quantitative traits.
Statistically significant differences were found between provenances (Table 3), but the real
data for height, survival and winter leaf retention were impacted with their age differences.
Statistically significant differentiation between provenances for height and survival were
lost after the additive age effect correction.


Between provenance differences for the analyzed traits were tested by Tukey-Kramer’s
test for a possible geographical pattern of genetic structure. Results indicated geographical
structure for the height, survival and winter leaf retention in terms of gradual differences in
the east-west direction (see Figures 3, 5 and 7). However, apparently clinal variability was
primary influenced by age differences. Thus, existence of the variability cannot be confirmed.
Moreover, geographical pattern disappeared after the age corrections for provenance mean
heights and survival (see Figures 2 and 4).


Regression analysis of the provenance mean values and Ellenberg’s climate quotients of
their source stands were shown (Figures 8, 9, 10). The aim of this analysis was to determine
relationship between genetic variability and climatic variables. Weak and statistically insignificant
correlations between height/survival and climate quotients were determined. The
same results were obtained using real and age corrected data. These traits were under the
strong influence of age differences that have accidentally been associated with the geographic
position of provenances (western older than eastern). It was most probably the cause of
the obtained geographic structure.


On the other hand, the age corrected values of winter leaf retention were significantly
correlated with EQ’s. There was gradual (clinal) differentiation of populations in the west-
east direction (the frequency of trees with dead leaves retention gradually decreased from
west to east) and declining trend of trees with leaves retention associated with an increasing
continentality (Figure 9). It should be mentioned that western provenances were older than
eastern ones and the increase of EQ’s was moderately correlated with geographic position
of provenances (EQ’s of eastern provenances were on average higher than western). For
these reasons, differences between provenances in percentage of trees with winter leaf retention
are more likely attributable to their age differences, rather than genetic differentiation.


Geographical structure of genetic differences between provenances was not shown for
flushing phenology. Results indicate an ecotypic (random) pattern of interpopulation differences
(Figure 6). There was a statistically significant correlation between provenance mean
values and Ellenberg’s climate quotients (EQ’s). Provenances from wetter and cooler habitats
(EQ=12-16) were later flushers. With the increase of continentality, provenances showed
a trend of earlier flushing. The peak of this trend was observed at the EQ=26, after
which the provenances showed a reverse trend, i.e. again flushing later (Figure 10).


Despite the fact that differentiation was not detected for traits which were influenced by
age differences (height, survival and winter leaf retention), it is more likely that population
differentiation in South-East Europe has ecotypic pattern that is shaped by macroclimatic
adaptation. This assumption is based on similar studies by other authors (Matyas et al.
2009), but also on our own results for the flushing phenology.


It can be recommended that European beech seed zone delineation and use of its forest reproductive
material should be done accordingly to ecological besides the geographic criteria.
Key words: provenance trial, growth, flushing, winter leaf retention, ecotypic variation,
macroclimatic adaptedness