DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 25-37


UDK 630* 165 (001)


KVANTITATIVNAGENETSKAVARIJABILNOST PROVENIJENCIJA
OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) IZ JUGOISTOČNE EUROPE


QUANTITATIVE GENETIC VARIATION OF EUROPEAN BEECH
(Fagus sylvatica L.) PROVENANCES FROM THE SOUTHEASTERN EUROPE


*1 12


Mladen IVANKOVIĆ , Maja POPOVIĆ, Ida KATIČIĆ ,


32


Georg von WUEHLISCH, Saša BOGDAN


SAŽETAK: Istraživanja su provedena u testu provenijencija obične bukve,
u kojemu je analizirano trinaest provenijencija podrijetlom iz jugoistočne Europe.
Visine biljaka izmjerene su sukcesivno nakon prve tri godine rasta u nasadu,
dok su fenologija listanja i zimska retencija lišća ocjenjivane skalarno u
drugoj i trećoj godini.


Analiza varijance provedena je s namjerom određivanja statističke značajnosti
komponenata varijance uzrokovanih efektima provenijencija. REG i
CORR procedure provedene su s ciljem analize povezanosti između istraživanih
svojstava, kao i između svojstava provenijencija i klimatskih varijabli njihovih
matičnih sastojina.


Rezultati su ukazali na postojanje visoke razine genetske varijabilnosti za
sva analizirana svojstva. Utvrđene su visoko statistički značajne razlike između
provenijencija, ali su realni podaci za visine, preživljenje i zimsku retenciju
lišća bili opterećeni njihovim dobnim razlikama. Korekcijom za aditivni
efekt dobnih razlika izgubila se statistička značajnost diferencijacije između
provenijencija za visine i preživljenje.


Međupopulacijske razlike između provenijencija za analizirana svojstva testirane
su Tukey-Kramer-ovim testom radi utvrđivanja eventualnog geografskog
obrasca. Rezultati su pokazali geografsku strukturiranost za visine, preživljenje i
zimsku retenciju lišća u smislu postepenih razlika u smjeru istok-zapad. Međutim,
naoko klinalna varijabilnost bila je ponajprije uvjetovana dobnim razlikama.


Za svojstvo fenologije listanja nije utvrđena razlika između provenijencija
prema geografskoj razdjelbi vrste, već rezultati za ovo svojstvo ukazuju na ekotipski
obrazac međupopulacijskih razlika. Utvrđena je statistički značajna povezanost
prosječnih vrijednosti provenijencija s Ellenberg-ovim klimatskim
kvocjentima (EQ). Provenijencije iz vlažnijih i hladnijih staništa (EQ = 12-16)
su kasnije listale. S povećanjem kontinentalnosti staništa, provenijencije su pokazivale
trend prosječno ranijeg listanja. Kulminacija takvog trenda bila je kod
vrijednosti EQ = 26, nakon čega su provenijencije pokazale obrnuti trend tj. ponovno
kasnije listanje.


*1


Dr. sc. Mladen Ivanković, Maja Popović, dipl. ing. Hrvatski šumarski institut;
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i šumsko sjemenarstvo.
Cvjetno naselje 41; 10450 Jastrebarsko. E-mail: mladeni@sumins.hr


2


Doc. dr. sc. Saša Bogdan, Ida Katičić, dipl. ing. Sveučilište u Zagrebu;
Šumarski fakultet; Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku;
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb. E-mail: sasa.bogdan@zg.htnet.hr


3


Dr. sc. Georg von Wuehlisch Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry
and Fisheries (vTI), Institute for Forest Genetics, Grosshansdorf, Germany