DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 266     <-- 266 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


UDK 630* 453


STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA
HRVATSKE I PROCJENANJIHOVE ŠTETNOSTI


ALIENAND INVASIVE INSECTS IN CROATIAN FOREST
ECOSYSTEMSAND ESTIMATE OF THEIR DAMAGE


Dinka MATOŠEVIĆ
1, Milan PERNEK1


SAŽETAK: Cilj istraživanja bio je utvrditi strane i invazivne vrste štetnih
kukaca koje su se udomaćile u šumskim ekosustavima Hrvatske, procijeniti
njihovu štetnost i prognozirati njihovo daljnje širenje. Potvrđena je prisutnost
7 vrsta kukaca iz redova Hemiptera, Diptera, Lepidoptera i Hymenoptera koji
se mogu smatrati stranim, odnosno invazivnim vrstama kukaca. To su Parectopa
robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllonorycter issiki, Obolodiplosis
robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa pruinosa i Dryocosmus
kuriphilus. Za svaku nađenu vrstu daje se prognoza njezinog širenja i šteta u
sljedećim godinama. Ovo istraživanje pokazalo je da su se strane vrste udomaćile
u šumskim ekosustavima Hrvatske, a neke od njih su potencijalni ozbiljni
šumski štetnici.


Ključne riječi:Parectopa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllonorycter
issiki, Obolodiplosis robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa
pruinosa, Dryocosmus kuriphilus, prognoza, gustoća populacije


UVOD– Introduction
Kukci su bitan dio šumskog ekosustava. Strane sjeverno odAlpa zbog toplije klime i drugih povoljnih
(alohtone) vrste kukaca često se unose u šumske ekosu-čimbenika (npr.Thaumetopoea pityocampa(Denis &
stave,a one se definiraju kao vrste koje žive izvan svog


Schiffermuller), borov četnjak koji se intenzivno
prirodnog areala (Nentwig iJosefsson 2010). To


širi prema sjeveru Europe)
su slučajno ili namjerno unesene vrste u neko novo po-


Kada strana vrsta uspješno kolonizira novo podrudručje,
npr. američke ili azijske vrste kukaca koje su uz


čje, širi se, nadjačava autohtone vrste i čini štete, defipomoć
čovjeka unesene u Europu.Broj stranih vrsta u


nira se kao invazivna vrsta (Nentwig iJosefsson
Europi povećava se iz godine u godinu, čemu značajno


2010). Svaka strana vrsta nije automatski i invazivna.
pomažu globalizacija trgovine i sve veći promet putni-Strane vrste koje ne čine štete definiraju se kao egzoticima
među kontinentima. čne ili alohtone (Nentwig iJosefsson2010).


Strane vrste u Europi (podjela je primjenjiva i za Invazivne vrste su često patogeni i paraziti ili su njidruge
kontinente, ali se ovdje koristi europski kontekst)
e


hovi vektori i štetno utječu na svoje domaćine (Nmogu se podijeliti u dvije kategorije(Nentwig iJo


ntwig iJosefsson 2010), arezultati novijih istražisefsson
2010): a) strane vrste s drugih kontinenata


vanja smatraju ih ozbiljnim prijetnjama biodiverzitetu
koje su se odjednom pojavile u Europi najčešće uz


(Vanhanen 2008;KenisiBranco2010).
pomoć transporta roba i koje se počinju širiti Europom


Do 2007. godine je utvrđeno 109 invazivnih fitofa(
npr.Dryocosmus kuriphilusYatsumatsu, Parectopa ro-gnih vrsta kukaca (57 iz sjeverneAmerike i 52 izAzije)
biniellaClemens, Anoplophoraspp.); b) vrste autohtone koje su unesene i udomaćile se u šumskim ekosustavima
u Europi koje koje su se proširile u nova područja npr. u Europi (Mattson isur.2007), a do danas se taj broj


sigurno povećao jer se prosječno godišnje u Europu


1


Dr. sc. Dinka Matošević (dinkam@sumins.hr)
unese 17,5 novih vrsta kukaca (Roques i sur.2009).


1


Dr. sc. Milan Pernek (milanp@sumins.hr)


U šumskim ekosustavima u Hrvatskoj do sada je na-


Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko


đeno nekoliko stranih vrsta (Matošević 2007a;
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 267     <-- 267 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVVRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


AZIVNE Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 1-3


Pernek i Matošević 2009; Matošević i sur.
2010). Neke od njih su se samo udomaćile, a neke
imaju potencijal postati ozbiljni šumski štetnici.


Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koje su se invazivne
vrste štetnih kukaca, nakon prvog nalaza,udomaćile
u šumama i dati prognozu njihove šetnosti. U
Hrvatsku je uneseno još nekoliko invazivnih vrsta kukaca
kojima su domaćini drvenaste biljke (Matošević
2007b), ali su to uglavnom ukrasne ili one koje
rastu u urbanim područjima (drvoredi, parkovi i sl.) te
one nisu bile predmet ovog istraživanja.


MATERIJALI I METODE RADA –


Materials and methods


Tijekom istraživanja koje je trajalo 5 godina (2006 do
2010. godine) kukci su sakupljani na lokalitetima(Tablica
1) u kontinentalnom, submediteranskom i mediteranskom
području Hrvatske (podjela prema Rauš
1987).


Potencijalne biljke domaćini redovito su pregledavane
kako bi se utvrdila prisutnost invazivnih vrsta
kukaca. Kada su pronađeni,kukci su sakupljani u različitim
razvojnim stadijima: imago, kukuljica, ličinka.
Sakupljane su i mine i šiške kod onih vrsta kukaca koji
stvaraju takve tvorevine i koje su pomogle u determinaciji.
U entomološkom laboratoriju Hrvatskog šumarskog
instituta determinirani su prema prema Hering
(1957);Csoka (2003);Gregor iPatočka (2001);
Patočka i Turčani (2005); Alford (1995); De
Prinsi De Prins(2005).


Za svaku nađenu vrstu navedeni su lokaliteti i
datum sakupljanjai biljka domaćin na kojoj je štetnik
nađen, što ne znači da su to sve moguće biljke domaćini,
posebice kod polifagnih štetnika. Za svaku nađenu
vrstu ocjenjivana je i njezina štetnost za biljku domaćina.
Ocjena štetnosti uključivala je utjecaj na:smanjenje
lisne mase, plodonošenje, estetski izgled biljke te je
na temelju te subjektivne procjene autora donesena


REZULTATI
Tijekom istraživanja potvrđena je prisutnost 7 vrsta
kukaca iz redova Hemiptera, Diptera, Lepidoptera i Hy


prognoza štetnosti u kategorijama od 1–4. (1-nije štetan;
2-redovito prisutan na biljkama domaćinima, ali
bez šteta, kod veće gustoće populacije utjecaj na estetski
izgled biljke; 3-potencijalni štetnik, trenutačno je
gustoća populacije takva da je kukac redovito nalažen i
čini vidljive štete na biljnim dijelovima, ali bez utjecaja
na zdravstveno stanje domaćina, kod velike gustoće
populacije može uzrokovati značajnije štete: gubitak
lisne mase, smanjeno plodonšenje, utjecaj na estetski
izgled biljke; 4-potencijalni opasni šumski štetnik, ut je
če na zdravstveno stanje stabala i plodonošenje).


Prognoza daljnjeg širenja i štetnosti napravljena je na
temelju biologije i ekologije određenog štetnika, istraživanja
o utjecaju prirodnih neprijatelja na populacije štetnika
(Matošević 2007a,Csokai sur.2009;Pernek
iMatošević 2009) i podataka iz literature (Strauss
2010;Moriyai sur.2003; Quacchiai sur. 2007).


Vrste nađene tijekom istraživanja svrstane su u kategorije:
strana ili invazivna.Te su kategorije određene
na temelju svih dostupnih podataka iz literature za
određenu vrstu: utjecaj prirodnih neprijatelja i drugih
čimbenika na njihovu gustoću populacije i vlastitih zapažanja
tijekom terenskih istraživanja.


– Results


menoptera u šumama Hrvatske, koji se mogu smatrati
stranim odnosno invazivnim vrstama kukaca (Tablica 1).


Tablica 1:Strane i invazivne vrste kukaca u šumskim ekosustavima Hrvatske nađene tijekom istraživanja od 2006–2010.
godine i procjena njihove štetnosti


Table 1: Alien and invasive insect species in Croatian forest ecosystems found during the research 2006–2010 and
estimates of their damage


Red/Vrsta kukca
Order/Insect
species
Datum
nalaza
Date of
collection
Lokalitet nalaza/regija
K-kontinentalne/Continental
SM-submediteranske/
Submediterranean
M-mediteranske šume/
Mediterannean forests
Biljka domaćin
Host plant
Procjena štetnosti/
Strana (S)/
Invazivna (I) vrsta
Estimate od damge/
Alien (S)/
Invasive (I) species
Hemiptera,
Heteroptera
Leptoglossus
occidentalis
22. 9. 2009.
5. 2. 2010.
10. 10. 2008.
5. 9. 2009.
11. 4. 2008.
Zagreb, Bijenička cesta/K
Zagreb, Maksimir/K
Jastrebarsko, Hrvatski šumarski institut/K
Krk, Šilo/SM
Ivanec, Gradski park/K
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra
3/S
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 268     <-- 268 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


Hemiptera,
15. 6. 2009.
10. 8. 2010.
Zagreb, Wickerhauserova ulica/K
Zagreb, Wickerhauserova ulica/K
Acer palmatum
Acer japonicum
3/I
20. 8. 2008. Skradin/M Fraxinus angustifolia
Homoptera
Metcalfa
pruinosa
14. 8. 2009. Skradin/M Platanus
9. 8. 2009. Jastrebarsko, Murat/K
Prunus sp.
Sambucus nigra
15. 8. 2010. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
1. 7. 2008. Krk, Šilo/SM Robinia pseudoacacia
3/S
26. 6. 2008. Zagreb, Vinogradska ulica/K Robinia pseudoacacia
Diptera 15. 7. 2008. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
Obolodiplosis 6. 8. 2008. Jastrebarsko, Murat/K Robinia pseudoacacia
robinae 15. 9. 2008. Zadar/M Robinia pseudoacacia
26. 6. 2008. Varaždin/K Robinia pseudoacacia
20. 5. 2010. Krapina/K Robinia pseudoacacia
15. 6. 2008. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
3/S
16. 6. 2008. Jastrebarsko, Murat/K Robinia pseudoacacia
20. 6. 2008. Karlovac,Rečićki lugovi/K Robinia pseudoacacia
Lepidoptera
Parectopa
robiniella
29. 5. 2008. Gvozd/K Robinia pseudoacacia
1. 7. 2009. Krk, Šilo/SM Robinia pseudoacacia
10. 5. 2010. Krapina/K Robinia pseudoacacia
5. 5. 2008. Ivanec/K Robinia pseudoacacia
20. 5. 2009. Đurđevac/K Robinia pseudoacacia
15. 9. 2008. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
3/S
Phyllonorycter
robiniella
10. 8. 2009. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
29. 5. 2008. Gvozd/K Robinia pseudoacacia
20. 6. 2008. Karlovac, Rečićki lugovi/K Robinia pseudoacacia
20. 5. 2009. Đurđevac/K Robinia pseudoacacia
15.6 2008. Zagreb, Maksimir/K Tiliasp.
2/S
20. 9. 2009. Zagreb, Maksimir/K Tiliasp.
Phyllonorycter 20. 9. 2009. Zagreb,Tuškanac/K Tiliasp.
issikii 15. 9. 2009. Jastrebarsko, Gonjeva/K Tiliasp.
10. 6. 2010. Krapina/K Tiliasp.
11. 4. 2008. Ivanec, Gradski park/K Tiliasp.
25. 5. 2010. Lovran/SM Castanea sativa
4/I
1. 6. 2010. Medvednica/K Castanea sativa
Hymenoptera 4. 6. 2010. Samobor/K Castanea sativa
Dryocosmus 10. 6. 2010. Ozalj/K Castanea sativa
kuriphilus 11. 6. 2010. Zagreb, Bundek, Grmošćica,
Gornje Prekrižje/K
Castanea sativa
17. 6. 2010. Hum na Sutli/K Castanea sativa


RASPRAVA


Ovo istraživanje pokazalo je da je u šumske ekosustave
Hrvatske uneseno i udomaćilo se7 stranih vrsta
kukaca. Prvi nalazi ovih vrsta kukaca utvrđeni su u
istraživanjimaMaceljski i Igrc (1983); Mešić i
Maceljski (2001); Tescari (2004);Gotlin Ču


– Discussion


ljak i sur.(2007);Matošević (2007a);Pernek i
Matošević (2009);Matošević i sur.(2010).Navedene
vrste nalaze se na popisu stranih i invazivnih
vrsta u Europi (Mattson i sur. 2007; DAISIE
2010).Rasprostranjenje ovih vrsta u Hrvatskoj kao i
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 269     <-- 269 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


njihov intenzitet pojave u novom staništu nije mnogo
odudaralo od uzorka rasprostranjenja i intenziteta pojava
u drugim europskim zemljama (Csoka 2001;
Šefrova 2003;DAISIE 2009). Novija istraživanja
invazivnih vrsta pokazuju da se unos i širenje novih
vrsta štetnika dramatično ubrzalo u drugoj polovici 20.
stoljeća (Roquesi sur.2009). Od 1950. do 1974. go-
dine prosječno je u Europi otkriveno 8,1 vrsta kukaca
godišnje, dok se ta vrijednost za razdoblje od 2000. do
2007. povećala na čak 17,5 novih vrsta kukaca godišnje
(Roques i sur.2009). SjevernaAmerika iAzija
glavni su izvori novih invazivnih vrsta koje dolaze u
Europu (Mattson i sur.2007,Smithi sur.2007).


Svaka od vrsta nađenih ovim istraživanjem imala je
svoje specifične načine unosa i daljnjeg rasprostranjenja
u novom arealu.


Bagremovim lisnim minerima iz porodice Gracillariidae
(Parectopa robiniella Clemens, Phyllonorycter
robiniella Clemens) uspješne preduvjete za širenje daje
njihova biologija (Matošević 2007a) i kontinuirano
rasprostranjena biljka domaćin, obični bagrem (Robinia
pseudoacaciaL.). Mine ovih štetnika mogu se naći
u svim šumama, ali se značenje ovih vrsta kao šumskog
štetnika ne može usporediti primjerice s onime u Mađarskoj,
gdje je obični bagrem sa 20% učešća u šumskom
pokrovu najzastupljenija šumska vrsta (Csoka
2001). Ph. robiniella je prisutna u kontinentalnom, a
Pa. robiniella i u submedteranskom dijelu Hrvatske.
Ne očekuje se ekspolozija njihovih populacija i intenzivnije
štete,jer su dosadašnja istraživanja pokazala su
da su se autohtoni polifagni parazitoidi dobro prilagodili
na ove invazivne vrste štetnika (Matošević
2007a, Csoka i sur. 2009). Lisni mineri imaju vrlo
bogatu faunu parazitoida koji su najvažniji čimbenici
regulacije njihove populacije (Hawkins i Lawton
1987;Hawkins 1994). Uzimajući u obzir štetnost na
biljci domaćinu, značenje domaćina u šumskim ekosustavima
Hrvatske i gustoću populacije na istraživanim
lokalitetima,Ph. robinella i Pa. robiniella mogu se u
Hrvatskoj smatrati stranim vrstama koje su uspješno
kolonizirale nova područja.


Phyllonorycter issikiKumata prvi puta je u Hrvatskoj
zabilježen 2005. godine (Matošević 2007a) te
se do 2010. godine proširio na lipama u urbanim sredinama
i šumama središnjeg kontinentalnog dijela Hrvatske.
Nađen je na tri vrste lipa (Tilia cordataMill.,Tilia
platyphyllos Scop., Tilia tomentosa Moench). Iako se
očekivalo da će prvih godina nakon unosa,populacija
ovog štetnika naglo povećati svoju gustoću, to se nije
dogodilo, jer su se vjerojatno, zbog svojih bioekoloških
karakteristika sličnih autohtonim vrstama lisnih minera,
na njega prilagodili autohtoni parazitoidi (Matošević
2007b). Ne očekuju se veće estetske štete u
urbanim prostorima,jer vrsta preferira stabla u zasjeni,
u sastojinama i to donje grane i izbojke iz debla. Mine
su šatoraste i male i nekoliko mina na listu ne dovodi
do deformacije i propadanja listova. Sljedećih godina
prognozira se njegovo širenje u svim ekosustavima i
urbanim područjima gdje raste lipa, ali se ne očekuju
štete koje bi mogle imati utjecaja na zdravstveno stanje
stabala. Zbog svih ovih navedenih činjenica vrsta se u
Hrvatskoj može smatrati stranom.


Obolodiplosis robiniae Haldeman (Diptera: Cecidomyiidae),
bagremova muha šiškarica u Hrvatskoj je
prvi puta zabilježena 2008. godine (Pernek iMatošević
2009) u kontinentalnom, submediteranskom i
mediteranskom području (Tablica 1). Od prvog nalaza
do danas štetnik seproširiona svim lokalitetima gdje
se nalazi i njezina biljka domaćin. Zanimljivo je da je
zajedno s ovim štetnikom unesen i parazitoidPlatygaster
robiniae Buhl & Duso (Hymenoptera: Platigastridae)
(Pernek i Matošević 2009) koji je tijekom
istraživanja redovito nalažen u šiškama.Važnost ovog
štetnika za šumske ekosustave u Hrvatskoj nije velik
zbog relativno malog značenja njegove biljke domaći na,
običnog bagrema. Prognozira se širenje i udomać i vanje
ovog štetnika u svim područjima ras prostranjenja
biljke domaćina, ali i uspješno reguliranjenjegove populacije
unešenim monofagnim parazitoidom P. robiniaepa
se štetnik, unatoč vrlo brzom širenju na svim
područjima rasprostranjenja njegovog domaćna može
smatrati stranom vrstom.


Leptoglossus occidentalisHeidemann(Hemiptera:
Coreidae) je štetnik sjemena četinjača koji siše hranjive
tvari iz sjemenki, a tijekom zime na bazi iglica
(Kment iBanar2008). Uzrokuje zastoj razvoja sjemena
i otpadanje mladih češera,pa je time značajan
štetnik u sjemenskim sastojinama i plantažama četinjača.
U Hrvatskoj je prvi puta registriran2004. (Tescari
2004) na Cresu, a 2007. nađen je na Rabu,
Braču i Hvaru (Kment iBanar 2008) što ukazuje
na njezino brzo širenje u novom arealu.Ovim istraživanjem
vrsta je prvi puta zabilježena u kontinentalnom
području Hrvatske (područje Zagreba i Jastrebarskog)
na crnom boru (Pinus nigraArnold). Budući da je ovaj
štetnik zabilježen na 40 različitih vrsta četinjača
(Kment iBanar 2008)može se očekivati njegovo
brzo širenje na cijelo područje Hrvatske.Trenutačno
nisu zabilježene značajnije štete na četinjačama koje
čini ova vrsta stjenice te se vrsta može smatrati stranom,
ali ukoliko bi došlo do eksplozije populacije
ovog štetnika i većih šteta vrsta bi mogla preći u kategoriju
invazivnih.


Metcalfa pruinosaSay (Hemiptera: Flatidae), medeći
cvrčak je slučajno unesen iz SjeverneAmerike u
Italiju 1979. g. otkuda se naglo proširio po drugim europskim
zemljama (Strauss 2010). U Hrvatskoj je
prvi puta otkriven 1993 (Gotlin Čuljak i sur.
2007).To je vrlo polifagan štetnik na agrumima, vinovoj
lozi, ukrasnom drvenastom bilju i šumskom dr
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 270     <-- 270 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


veću. Štete mogu biti izravne: sisanje na listovima i izbo
jcima,i neizravne: izlučivanje velike količine me dne
rose koju nastanjuju gljive čađavice smanjujući asi milacijsku
površinu.Tijekom istraživanja medeći cv rčak
je nađen na poljskom jasenu (Fraxinus angustifo lia
Vahl) u mediteranskom području i na egzoti, japa nskom
javoru (Acer palmatum Thunb.) u ko n ti nentalnom
području. Štete su utjecale na estetski izgled
biljaka,jer su na njima nađene veće nakupine bijelih
voštanih prevlaka i svlakova medećeg cvrčka, a lišće je
bilo ljepljvo od medne rose. Prognozira se daljnje širenje
populacije medećeg cvrčka u Hrvatskoj i pojava na
sve većem broju domaćina drvenastog bilja te njegovo
udomaćivanje na vrstama šumskog drveća i grmlja kao
jasena, bazge (Sambucus nigra L.), javorima (Acer
spp.), bagremu,a štetno će utjecati i na estetski izgled
ukrasnih drvenastih biljaka. U šumskim ekosusustavima
se medeći cvrčak trenutačno može smatrati stranom
vrstom. Budući da se ova vrsta brzo širi u novom
arealu i da je vrlo polifagna (Strauss 2010) postoji
mogućnost i njezinog prelaska u kategoriju invazivne
vrste u šumskim ekosustavima. Zbog toga će biti nužno
daljnje praćenje njezinog rasprostranjenja i šteta.


Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu (Hymenoptera:
Cy nipidae), kestenova osa šiškarica je novi i značajan
šte tnik na pitomom kestenu (Castanea sativa Mill.)
(Matošević i sur.2010). UEuropi i Hrvatskoj nalazi
se na listi karantenskih štetočina (EPPO 2010;
MPRRR 2008).Tijekom istraživanja nađena je u sastojinama
pitomog kestena u kontinentalnom i submediteranskom
dijelu Hrvatske. Napada vegetativne pupove
i stvara šiškena listu i izbojcima te time spriječava
razvoj izbojaka i smanjuje plodonošenje pitomog kestena,
te se smatra se vrlo značajnim štetnikom rodaCastanea
(Matošević i sur.2010). Očekuje se širenje
ovog štetnika u svim ekosustavima u Hrvatkoj u kojima
je prisutan pitomi kesten i štete na kestenovim stablima
(smanjenje lisne mase, deformirani rast izbojaka, smanjenje
uroda). Zbog vrlo brzog širenja u novom staništu
i šteta na stablima pitomog kestena ova se vrsta u Hrvatskoj
može smatrati invazivnom.


Osim stranih i invazivnih vrsta nađenih tijekom
ovog istraživanja koje su se udomaćile na šumskim vrstama
drveća,svakako treba spomenuti i vrste koje kao
domaćine imaju ukrasne drvenaste vrste bilja. To su
Phyllonorycter leucographella Zeller (Lepidoptera:
Gracillariidae) miner na listovima ukrasnog grmaPyracantha
coccinea M. Roem, Dasineura gleditchiae
Osten Sacken (Diptera: Cecidomyiidae) muha šiškarica
koja stvara šiške na listovima gledičije, tujin miner
Argyresthia thuiella Packard (Lepidoptera:Yponomeutidae)
koji minira zelene neodrvenjele izbojke čempresovki
(Cupressaceae), kestenov moljac miner
Cameraria ohridella Deschka&Dimić (Lepidoptera:
Gracillariidae) lisni miner koji se naglo proširio po cijeloj
Europi i značajan je štetnik divljegkestena(Aes cu
lus hippocastanum L.) (Matošević 2007b;DAISIE2009).


Posebnu opasnost predstavljaju cvilidreteAnoplophora
chinensis Forster (Coleoptera: Cerambycidae) i
Anoplophora glabripennis Motschulsky (Coleoptera:
Cerambycidae)koje su svrstane u karantenske štetnike
za područje čitave Europei Hrvatskoj (DAISIE 2009;
MPRRR2010).A. chinensisje 2007. godine nađena u
pošiljci ukrasnih biljaka u rasadniku uTurnju kod Zadra
primjenjene su stroge mjere eradikacije (Vukadin i
Hrašovec 2008).A. glabripennisje u Euro pi nađena
u nekoliko država (Austrija, Italija, Nje mačka), uglavnom
na stablima urbanih sredina koja su bila blizu skladišta
s uvoznom, zaraženom drvenom ambalažom. Do
sada u Europi niti u Hrvatskoj šumi nisu nađene. U
SAD-u je 2010. prvi puta zabilježena prisutnost ove
vrste u šumama (Keena i sur. 2010) gdje je, zbog
mjera eradikacije, posječeno preko 10.000 stabala. U
Italiji se očekuje da ćetroškovi eradikacije ovog štetnika
za razdoblje od 2008–2010.g. dostići 10 milijuna €
(Ciampitti 2009).


Ovo istraživanje pokazalo je da su se strane i invazivne
vrste udomaćile u šumskim ekosustavima Hrvatske,
a neke od njih su potencijalni šumski štetnici.
Svjetski podaci govore da se oko 10 % stranih vrsta,
koje se unesu u novo stanište, udomaći, a sličan postotak
postane štetnik (Smith i sur.2007). UVelikoj Britaniji,
čija je šumovitost oko 11%,izračunata je šteta
koju su učinile invazivne vrste u šumama, a procijenjeni
gubici su oko 2 milijuna $ godišnje (Kenis i
Branco2010).


Temeljna znanja o porijeklu vrste, njezinoj biologiji
i ekologiji, načinu i mjestu unosa vrlo su bitna,kako bi
se mogla procijeniti opasnost koju donosi unašanje i širenje
invazivne vrste i napraviti dobra procjena rizika i
prognoza širenja te opasnosti koje predstavlja za šumske
ekosustave.


Unašanje novih vrsta teško je spriječiti zbog vrlo intenzivnog
međunarodnog prometa roba i putnika. Pravovremeno
otkrivanje novih stranih i invazivnih vrsta
jedan je od preduvjeta uspješne eradikacije i lokalizacije.
Na temelju projekcija o trendovima unosa novih
vrsta u sljedećih 20 godina (Levine i Antonio
2003) i dosadašnjih iskustava (DAISIE 2009;Kenis
iBranco2010;Roques 2010) može se prognozirati
da će se broj invazivnih vrsta povećavati, čak i eksponencionalno
(Roques i sur. 2009), što će povećati i
udomaćivanje novih štetnika u šumama. Globalno zatopljenje
će također pogodovati preživljavanju unesenih
vrsta iz toplijih područja u načelno hladnijoj
europskoj klimi,posebice u mediteranskom području
(Roques isur 2009),što predstavlja povećani rizik za
submediteranske i mediteranske šumske ekosustave u
Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 271     <-- 271 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


ZAHVALA– Acknowledgement


Ovo istraživanje financirale su Hrvatske šume


d.o.o.u okviru projekta “Razvoj metoda prognoziranja


LITERATURA
Alford, D.,1995:AColourAtlas of Pests of OrnamentalTrees,
Shrubs and Flowers. Manson Publishing,
London.
Ciampitti,M.2009:Case study:Anoplophora chinensisandA.
glabripennis. Oral presentationat the
EPPO Workshop on eradication, containment
and contingency planning. NovaGorica, Slovenia,
10–12. 02. 2009.
Csoka,G., 2001: Recent Invasions of Five Species of
Leafmining Lepidoptera in Hungary. Proceedings:
Integrated management and dynamics of
forest defoliating insects, 1999, Victoria BC,
31–36.
Csoka, G.,2003:Leaf mines and leaf miners. Forest
Research Institute. Matrafured, Hungary.
Csóka G., Z.Pénzes,A.Hirka, I.Mikó, D.Matošević,
G.Melika,2009: Parasitoid assemblages
of two invading black locust leaf miners,


Phyllonorycter robiniella and Parectopa robiniella
in Hungary. Periodicum Biologorum Vol.
111, No 4, 405–411.


DAISIE, 2009: Handbook ofAlien Species in Europe.
Springer, Dordrecht.
DAISIE,2010: European InvasiveAlien Species Gateway
(http://www.europe-aliens.org).


De Prins W., J. De Prins, 2005: Gracillariidae
(Lepidoptera). In:Word Catalogue of Insects 6:
1–502.


EPPO (European and Mediterranean Plant Protection
Organisation) 2010:http://archives.eppo.org/ EP PO
Standards/PM1_GENERAL/pm
1-02 % 2819 % 29_A1A2_2010.pdf.


Gregor,F., J.Patočka,2001: Die Puppen der mitteleuropäichen
Lithocolletinae (Insecta: Lepidoptera:
Gracillariidae). Mitt. internat. entomol.
Ver. Supplement VIII. Frankfurt.


Gotlin Čuljak T., I. Ostojić, I. Skelin, D.
Grubišić, S. Jelovčan, 2007: Metcalfa
pruinosa(Say, 1830) (Homoptera: Flatidae) potencijalno
opasan štetnik u novim područjima.
Entomologia Croatica,Vol. 11, 1–2: 75–81.


Hawkins, B.A.,1994:Pattern and Process in Host-Parasitoid
Interactions. Cambridge University Press.


Hawkins, B.A., J. H.Lawton,1987: Species richness
for parasitoids of British polyphagous insects.
Nature, 326, 417–423.


gradacija štetnih kukaca”.


– References
Hering, E. M. 1957. Bestimmungstabellen der
Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens
und der Kanarischen Inseln.
Band I, II und III. Uitegeverij drW. Junk Gravenhage.
Keena, M., M. Nehme, V. Sanchez, K. Hoover,
J. McNeil,A. Zhang,A. Sawyer,
2010: Understanding Asian Loghorned Reproductive
Behaviours and Using Semiochemicals
to Monitor for its Presence. U: Book of Abstracts,
Population dynamics, biological control
and integrated management of forest insects,
IUFOWP7. 03. 06, 7. 03. 07, 7.03.13, September
2010, Eberswalde, Germany.
Kenis M., M.Branco,2010: Impact of alien terrestrial
arthropods in Europe. Chapter 5. In:A. Roques
et. al. (ur.) Alien terrestrial arthropods of
Europe. BioRisk 4 (1): BioRisk 4 (1): 51–71.
Kment,P.,P.Banar,2008:Additional records of the
invasive nearctic bugLeptoglossus occidentalis
(Heteroptera: Coreidae) in Croatia. Natura Croatica,
Vol. 17, No. 2, 141–147, Zagreb.
Levine, J.M., C. M.D’Antonio,2003: Forecasting
Biological Invasions with Increasing InternationalTrade.
Conservation Biology, Vol. 17, No. 1,
322–326.
Maceljski,M., J.Igrc 1983:Parectopa robiniella


Clemens – novi štetni insekt nearktičkog porijekla
u Jugoslaviji. Zaštita bilja, Vol 34 (3), br.


165:427–430, Beograd.
Matošević,D., 2007a: Prvi nalaz vrstePhyllonorycter
issikiii rasprostranjenost invazivnih vrsta lisnih
minera iz porodice Gracillariidae u
Hr vatskoj. Rad. Šumar. inst. Jastrebar. 42 (2):
127–142., Jastrebarsko.
Matošević, D.,2007b: Lisni mineri drvenastog bilja
u Hrvatskoj i njihovi parazitoidi. Disertacija. Šumarski
fakultet, Zagreb.
Matošević,D., M.Pernek, B.Hrašovec,2010:
Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Dryocosmus
kuriphilus) u Hrvatskoj. Šumarski list 9–10,
CXXXIV, 497–502., Zagreb.
Mattson, W., H. Vanhanen, T. Veteli, S. Sivnone,
P. Neimela, 2007: Few immigrant
phytophagous insects on woody plants in Europe:


legacy of the European crucible? Biological Invasions
9: 957–974.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 273     <-- 273 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


The research has lasted for 5 years (2006 to 2010) and potential host
plants in continental, submediterranean and mediterranean parts of Croatia
were researched. For each invasive species found a prognosis for their future
spread and damages is given according to their biology, ecology, researches
on natural enemies and data from the literature.


Seven (7) insects species from the orders Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera
and Hemiptera were found and they can be cosidered as alien or invasive
species in Croatian forest ecosystems (Table 1). For each insect species a host
plant, locality where the insect was found and prognosis of damage on the
scale from 1 to 4 (1-no influence on host plant, 4-serious forest pest) is given.


Parectopa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllonorycter issiki, Obolodiplosis
robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa pruinosa, Dryocosmus
kuriphilusare alien or invasive insects established in Croatian forests.
Introduction and spread of these species and their intensity of occurence has
been very similar to the same pattern of spread and occurence in other Euro-
paean countries. Several other invasive species on woody ornamental plants
in urban areas have also been recorded in Croatia: Phyllonorycter leucographella,
Dasineura gleditchiae,Argyresthia thuiella, Cameraria ohridella, Anoplophora
chinensis.


Knowledge on insect origin, biology, ecology, pathways of introduction
and spreading are very important for providing pest risk analysis and making
relevant prognosis of dangers that a new pest is posing for forest ecosystems.


Key words:Parectopa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllonorycter
issiki, Obolodiplosis robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa
pruinosa, Dryocosmus kuriphilus,damage
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 272     <-- 272 -->        PDF

D. Matošević, M. Pernek: STRANE I INVAZIVNE VRSTE FITOFAGNIH KUKACAU ŠUMAMA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 264-271


Mešić,A., M.Maceljski 2001:Već treći američki
štetnik bagrema otkriven u Hrvatskoj. Glasilo
biljne zaštite, godina 2., siječanj-veljača, broj 1–
dodatak, Zbornik sažetaka 46. seminara iz zaštite
bilja, 18–19.


Moriya S., M. Shiga, I. Adachi,2003: Classical
biological control of the chestnut gall wasp in
Japan. U: R. G. van Driesche (ur.), Proceedings of
the 1st International Symposium on Biology Control
ofArthropods: 407–415., Honolulu, Hawaii.


MPRRR(Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja),2008: Pravilnik o mjerama sprječavanja,
unošenja i širenja kestenove ose šiškarice
(Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu). Narodne
Novine 124/08.


MPRRR,2010: Pravilnik o mjerama za sprječavanje
unošenja i širenja štetnog organizma-Anoplophora
chinensis Forster. Narodne Novine
059/2010.


Nentwig,W., M. Josefsson, 2010: Introduction.
Chapter 1. In:A.Roques et. al. (ur.) Alien terrestrial
arthropods of Europe. BioRisk 4 (1): 5–9.


Patočka,J., M. Turčani,2005:Lepidoptera pupae.
Central Europaean Species.Apollo Books.


Pernek M., D. Matošević, 2009: Bagremova
muha šiškarica (Obolodiplosis robiniae) – novištetnik
bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster
robiniaeu Hrvatskoj. Šumarski list br. 3–4,
CXXXIII, 157–163.


Quacchia A., S.Moriya, G.Bosio, G.Scapin,


A.Alma,2007: Rearing, release and settlement
prospect in Italy ofTorymus sinensis, the biological
control agent of the chestnut gall waspDryocosmus
kuriphilus. BioControl 53: 829–839.


Rauš,Đ., 1987: Šumarska fitocenologija. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.


Roques A, W. Rabitsch, J. Y. Rasplus, C.
Lopez-Vaamonde, W. Nentwig, M.
Kenis, 2009: Alien terrestrial invertebrates of
Europe. U: Hulme P.E., W. Nentwig, P.
Pyšek, M.Vila (Ur.) DAISIE,The Handbook
ofAlien Species in Europe, 63–79, Springer, Heidelberg.


Roques, A., 2010:Alien forest insects in a warmer
world and a globialised economy: impacts of
changes in trade, tourism and climate on forest
biosecurity. New Zealand Journal of Forestry
Science, 40 suppl., 77–94.


Smith R., R. H.A. Baker, C. P. Malumphy, S.
Hockland, R. P. Hammon, J. C. Ostoja-
Starzewski, D. W. Collins,2007: Recent
non-native invertebrate plant pest establishments
in Great Britain: origins, pathways and
trends.Agricultural and Forest Entomology, 9,
307–326.


Strauss, G., 2010: Pest risk analysis of Metcalfa
pruinosainAustria. Journal of Pest Science, Online
First™, 25 June 2010.


Šefrova,H., 2003:Invasions of Lithocolletinae species
in Europe – causes, kinds, limits and ecological
impact (Lepidoptera, Gracillariidae).
Ekologia Bratislava, 22, 2: 132–142.


Tescari , G.,2004: First record ofLeptoglossus occidentalis(
Heteroptera: Coreidae) in Croatia. Entomologia
Croatica,Vol. 8, 1–2: 73–75., Zagreb.


Vanhanen H., 2008: Invasive insects in Europe-the
role of climate change and global trade.Academic
dissertation. Faculty of Forest Sciences,
Universtiy of Joensuu, Finland.


Vukadin, A., B. Hrašovec, 2008: Anoplophora
chinensis(Forster) in Croatia. U Steyrer, G. et al
(ur.): Proceedings of the Second Meeting of Forest
Protection and Forest Phytosanitary Specialists,
November 27–28, 2007, Vienna, Austria,
BFW, Deparment of Forest Protection, ForstschutzAktuell
(44): 23–24.,Vienna.


SUMMARY:Alien species are intentionaly or unintetionaly introduced
species into new area. When an alien species succefully invades and impacts a
new ecosystem it becomes an invasive species. Until today, 109 invasive insects
on woody plants (57 from North America, 52 form Asia) have been introduced
and established in forest ecosystems in Europe (MATTSON et al. 2007).
Introduction and dispersal of new species is increasing from year to year due
to globalization of trade and ever increasing tourist traffic between continents.
The aim of this research was to identify most important alien and invasive
insect species in Croatian forests and give an estimate od their damage and
prognosis of their future spread.