DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 232     <-- 232 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


UDK 630* 114.4 + 232.4


ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINA
U TLU POD ŠUMOM BORAI BAGREMANAPODRUČJU
ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA


RESEARCHES OF SOIL CHANGES IN THE PINUSAND ROBINIAFOREST
ON ĐURĐEVAČKI SANDSAREA


Boris VRBEK, Ivan PILAŠ*


SAŽETAK: Na području Đurđevačkih pijesaka u sjevernoj Hrvatskoj pri
kraju 19. stoljeća pošumljeni su pijesci s običnim i crnim borom. Nakon nekog
vremena na području pijesaka počeo je pridolaziti i obični bagrem. Pošumljavanje
je rađeno u svrhu smirivanja pijesaka u tadašnjoj “Hrvatskoj pustinji” te
kako bi se pripremili ekološki uvjeti za prirodnu obnovu i rast šuma na tom području.
Srednja godišnja količina padalina je 950 mm, srednja godišnja temperatura
10,1 Co. Matični supstrat sadrži 78–80 % SiO2i 2-4 % CaO + MgO. U
ovome radu istražuje se utjecaj vegetacije na tla tijekom 27 godina rasta šume
crnog i običnog bora te bagrema. Istraživano područje po vegetacijskim obilježjima
pripada u šumsku zajednicu hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino
betuli-Quercetum roboris, Anić 1956 ex. Rauš 1969). Prema podacima istraživanja
može se zaključiti kako postoji utjecaj šumske vegetacije na arenosole na
području Đurđevačkih pijesaka. Na pijescima je rasprostranjen tip tla Arenosol,
a recentna pedogeneza i evolucija tala odvija se progresivno prema tipovima
tala: sirozemima (Regosol) i dalje prema rankerima.


Ključne riječi:Đurđevački pijesci, arenosol, šumska vegetacija, pedogeneza


UVOD – Introduction


Na sjevernim padinama Bilogore i u dijelu Dravske čjaka, brijesta, hrasta, borovice i joheu jarke. Na taj su
nizine početkom stoljeća još su postojali živi pijesci, po-način dobivenidovoljno dobri zaštitnivjetrobrani pojakretne
pješčane dine koje su povremeno zasipavale polja sevi. Današnja slika je potpuno drukčija. Najveći dio Đuri
naselja. Naziv “Hrvatska sahara”poprilično je pristajao
tom dijelu naše domovine zbog visine pješčanih humaka
(dina),koje su iznosile i do 8 metara s dužinom od
desetak do stotinu metara. Smirivanje pijesaka započelo
je potkraj 19. i tijekom početka 20. stoljeća (Sl. 1.) radovima
na pošumljavanju oko 1891. go dine na inicijativu
Mirka pl. Hapleka Sigets kog. Pošumljavanje je
obavljeno sadnicama crnog i obi čnog bora te je podignut
vjetrobran dužine 150 m i ši rine 30 m za zaštitu. Kasnije
1899. godine smirivanje pi jesaka obavljeno je sađenjem
bagrema nakon ravnanja površine ručnim alatom.


Dalje u sveobuhvatnom procesu melioracije značajna
faza bilo je njihovo smirivanje na terenu polaganjem ze


* Dr. sc. Boris Vrbek, dr. sc. Ivan Pilaš
Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41,
10450 Jastrebarsko, e-mail: borisv@sumins.hr


Slika 1. Radovi na smirivanju pijesaka u Đurđevcu
(Foto: F. Šandor 1910)


Figure 1Improvement works on Đurđevac sands
(Photo: F. Šandor 1910)
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 233     <-- 233 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


đevačkih pijesaka u površini od 422 ha prekriven je
šumom crnog i običnog bora te bagrema. Dio pijesakazaštićen
jei zauzima površinu od 19,5 ha kao posebni Geografsko-
botanički rezervat, Sl. 2 i Sl. 3.


Prema Kučan (1925), Blašković (1964), Crnjaković
(1995) minerali u podravskim pijescima
pokazuju da su se u izvornom području trošile vrlo raz-


Slika 3. Rezervat Đurđevački pijesci


Figure 3Đurđevački pijesci protected area


PO 0,09–0,14; i KO 0,6–0,7. Cijeli niz rijetkih mine


25 2


rala, kao što su granat, epidot, amfiboli, titanit, apatit,


Slika 2. Crni i obični bor


Figure 2Austrian and Scotch pine


nolike stijene, ponajprije metamorfiti i eruptivi, ali i taložne
klastične te karbonatne stijene. Svojim sastavom
podravski pijesci pokazuju da su nastali trošenjem
Alpa. Kršje stijena je nakon otapanja alpskih ledenjaka
donosila rijeka Drava (Paleo Drava) koja je u to doba
bila mnogo veća od današnje Drave. Često je mijenjala
svoje korito,a na njezine sedimente su u vrijeme suhe
klime utjecali vjetrovi premještanjem i stvaranjem
dina. Pijesak na području istraživanja je dobro sortiran
i u sastavu prevladavaju kvarc i feldspati, a manje je
čestica stijena i karbonatnih zrna. Po kemijskom sas tavu
u postotku imaju raspon: SiO 70,9–80,4; FeO


2 23


7,9–13,1; AlO 7,6–11,4; CaO 1,0–1,8; MgO 0,8–1,6;


23


ZADATAK I CILJ ISTRAŽIVANJA–
Tijekom 1981. godine obavljena su detaljna teren-ponovnom uzorkovanju na istim lokalitetima gdje su
ska pedološka istraživanja na području Đurđevačkih bili obrađeni stari pedološki profili. U svrhu utvrđivapijesaka
(Martinović i dr.1986). Kod toga se utvr-nja mogućih promjena u tlu nakon duljeg niza godina,
đivala proizvodnost šumskih kultura i njihov utjecaj na ponovljeno je uzorkovanje na istim dubinama.
tvorbu tla. Nakon 27 godina, točnije 2008. pristupilo se


MATERIJALI I METODE – Matherial and mhetods


rutil, turmalin, cirkon, klorit, biotit, staurolit, kijanit i
drugi, mjestimično također čine i do 38%sastava, što
je posljedica njihovog nakupljanja, prvo u riječnim nanosima,
a zatim još u eolskoj sredini.


Područje istraživanja nalazi se kraj Đurđevca na nadmorskoj
visini između 110 i 135 m. Srednja temperaturama
zraka u proljeće iznosi10,2
oC u ljeti 19,2
oC, a
u jesen 10,3
oC i zimi0,7
oC, dok jesrednja godišnja
temperatura 10,1
oC. Godišnja količina oborina je oko
950 mm i prema Köppenovoj klasifikaciji, ima oznaku
Cfwbx˝. PremaThornthwait-ovojklasifikaciji, područje
je humidno, jer je vrijednost P/E na tom području


88.U vegetacijskom smislu područje Đurđevačkih pijesaka
nalazi se u zoni klimatogene zajednice (Carpino
betuli-Quercetum roboris, Anić 1956 ex. Rauš 1969).


Goal of research


Na topografskoj karti locirani su pedološki profili
obrađeni 1981. godine i snimljene su koordinate
GPS-om (Garmin Etrex Summit), a nadmorske visine
očitane su iz topografskih karata mjerila 1 : 25.000
(slika 4). Na terenu su na istim lokalitetima ponovo otvoreni
pedološki profili po mogućnosti što bliže starom
pedološkom profilu.Tla su opisana i klasificirana te je
obavljeno uzorkovanje iz svakog pedološkog profila
prema dubinama kako je obavljeno uzorkovanje prije
27 godina (0–5 cm; 5–15 cm; 20–40 cm i 50–90 cm).
Osim uzoraka iz pedoloških profila uhumusnom površi
nskom horizontu, uzorci su uzimani na desetak mjesta
oko pedološkog profila kako bi se oformio
ko m pozitni, prosječni, humusni horizont na svakom loka
litetu.Na taj se način se smanjuju varijabilnosti u količ
ini i kvaliteti humusa. Prema (Green i dr.1993),
podaci za humus,kao i debljina humusnog horizonta
promjenljivi su namalim površinama.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 235     <-- 235 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


Tablica 2. Prosječni rezultati nekih kemijskih i fizikalnih analiza u 2007. godini.


Table 2 Average results of chemical and physical analyses in the year 2007


Debljina Vegetacija/broj
pH u Humus Ukupni
2,0-0,2 0,2-0,02 0,02-0,002 <0.002
horizonta
u cm
Horizon
deep in cm
uzoraka
Vegetation/
No of
Sample
pH in %
Humus
%
N %
Total
N %
C/N Mehanički sastav %
Mechanical composition
H
2
O M-KCl
(A)
Bor/ (n=8)
Pinus 4,8 3,9 4,8 0,23 14,6 43,3 44,1 5,1 7,5
0 – 5 Bagrem/(n=8)
Black Locust 5,4 4,2 3,5 0,25 13,2 55,6 32,6 5,7 6,1
C I
Bor/ (n=8)
Pinus 4,9 4,0 1,2 --48,2 44,7 2,9 4,2
5 – 15 Bagrem/(n=8)
Black Locust 5,6 4,9 1,1 --49,45 44,35 3,2 3,0
C II
Bor/ (n=8)
Pinus 5,2 4,3 0,4 --47,4 45,5 2,5 4,6
15 – 50 Bagrem/(n=8)
Black Locust 5,7 4,9 0,4 --39,5 55,6 2,7 2,2


Slika 5. Rubic, Folic ARENOSOL(Dystric,Transportic)
Slika 6. Kultura crnog bora
Figure 5 Rubic, Folic ARENOSOL (Dystric, Transportic) Figure 6 Austrian pine plantation area
233
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 236     <-- 236 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


Slika 7. Folic ARENOSOL(Dystric, Greyic)


Figure 7Folic ARENOSOL (Dystric, Greyic)


Graf. 1. Reakcija tla u vodi


Graph 1 Soil acidity in water


pH u H
2
O
6
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
Pijesak Crni bor Crni bor Bagrem Bagrem
rezervat 1981 2008 1981 2008
Pijesak Crni bor Crni bor Bagrem Bagrem
rezervat 1981 2008 1981 2008
Humus %
Slika 8. Kultura bagrema


Figure 8Black Locust plantation


Graf. 2. Sadržaj humusa %


Graph 2 Humus content in %


N %
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
14
12
10
8
6
4
2
0
Prah + glina
Pijesak Crni bor Crni bor Bagrem Bagrem
rezervat 1981 2008 1981 2008
Pijesak Crni bor Crni bor Bagrem Bagrem
rezervat 1981 2008 1981 2008
Graf. 3. Ukupni sadržaj dušika (N%) Graf. 4. Sadržaj praha i gline u %


Graph 3 Total amount of nitrogen (N%) Graph 4 Content of silt and clay in %
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 237     <-- 237 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


Graf. 5.
Razlike u reakciji tla (pH u H2O i M-KCl), % humusa i ukupnom sadržaju praha i gline za površinski horizont od
0–5 cm dubine na svim istraživanim profilima (pod šumom bora i bagrema) godine 1981 u odnosu na godinu 2008


Graph 5 Acidity differences in soil (ph in H2O and M-KCI), humus content and total content of silt and clay for surface
from 0–5 cm deep from all researched soil profiles (forest of Pinus and black Locust) in the year 1981 compare to
the year 2008.


Graf. 6.
Razlike u reakciji tla (pH u H2O i M-KCl), % humusa i ukupnom sadržaju praha i gline horizont dubine od
5–15 cm na svim istraživanim profilima (pod šumom bora i bagrema) godine 1981 u odnosu na godinu 2008


Graph 6 Acidity differences in soil (ph in H2O and M-KCI), humus content and total content of silt and clay for surface
from 5–15 cm deep from all researched soil profiles (forest of Pinus and black Locust) in the year 1981 compare to
the year 2008.


Graf. 5: Razlike u reakciji tla (pH u HO i M-KCl), zajedno. Podaci se odnose za prosječni površinski uzo


2


%humusa i ukupnom sadržaju praha i gline za površin-rak (0–5 cm) na svim uzorkovanim mjestima. Isto tako
ski horizont od 0–5 cm dubine na svimistraživanim su prikazane vrijednosti na grafikonu 5 za uzorke uzete
profilima (pod šumom bora i bagrema) godine 1981.u na dubini od 5–15 cm. Najveće razlike dokazane su u saodnosu
na godinu 2008. g. držaju humusa, čiji se sadržaj u postotnom iznosu povećao
i do100 %. Raspadanje listinca i njegova razgradnja


Razlike u reakciji tala u odnosu na prethodno uzortijekom
27 godina pogodovala je povećanju humusa u


kovanje nisu signifikantne na dubinama od 0-5cm, i od


tlu. Isto tako postotni udio praha i glinepovećao se do


5 – 15 cm profila tla.Na grafikonu 4 prikazane su uspo


dubine od 30 cm, a to bi trebalo još detaljno istražiti.


redne prosječne vrijednosti reakcije tla u vodi, i M-KCl,


humusu (%) te praha igline pod šumom bora i bagrema
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 234     <-- 234 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


U laboratoriju Hrvatskog šumarskog
institutaodređivan su:


1. Priprema uzorka za analizu ma kroelemenata


(Škorić, A., 1973.: Pedološki prak tikum,
Poljoprivredni fakul tet, Zagreb)


2. Određivanje pH u HO i1M-KCl(ISO


2


10390, 1995: Soil Quality – De termination
of pH )


3. Određivanje sadržaja humusa po Tjurinu(
Škorić, A., 1973: Pedološki praktikum,
Poljoprivredni fakultet, Zagreb )


Određivanje ukupnog dušika na CNS
2000 (ISO 13878, 1995: Soil Quality –
Determination of total nitrogen content by
dry combustion (“elemental analysis”)


4. Određivanje teksture tla(Škorić, A., 1973:
Pedološki praktikum, Poljoprivredni fa-Testirana je reakcija tla u H
2O, sadržaj C%, sadržajuN%iodnos
kultet, Zagreb ) C:Nza prosječni površinski horizont dubine od 0 do 5 cm. Karakte


ristike tla obrađene su deskripcijomT-testom.


REZULTATI – Results
U tablici 1 prikazani su rezultati kemijskih i fizikal-pijesci u rezervatu (3 pedološke jame).Na istim lokalinih
značajki iz 1981.godine (Martinović i dr. 1986) tetimauzorkovanje je ponovljeno 2007.godine sa istih
kada su analizirani uzorci tlaiz16pedoloških jama na dubina u pedološkim profilima te su ponovljeneneke
tri dubine (0–5, 5–15 i 15–50 cm). Obrađeno je 8 pedo-laboratorijske analize (tablica 2). Nisu ponovljene analoških
jamau kulturi crnog bora i8 u sastojini ba-lize na čistim pijescima u rezervatu.
grema. Također su za usporedbu analizirani i čisti
Tablica 1. Prosječni rezultati nekih kemijskih i fizikalnih analiza u 1981. godini.


Table 1 Average results of chemical and physical analyses in the year 1981


Slika 4. Lokacije pedoloških profila u Đurđevačkim pijescima


Figure 4Soil pit locality of Đurđevački pijesci area


Obrada podataka


Debljina
horizonta
u cm
Horizon
deep in cm
Vegetacija/broj
uzoraka
Vegetation/
No of
Sample
pH u
pH in
Humus
%
Humus
%
Ukupni
N %
Total
N %
C/N
2,0-0,2 0,2-0,02 0,02-0,002 <0.002
Mehanički sastav %
Mechanical composition
H
2
O M-KCl
Pijesak/ (n=3)
Sand 4,6 4,3 0,4 0,02 12,8 41,5 54,6 1,9 2,0
(A)
0 – 5
Bor/ (n=8)
Pinus 4,2 4,0 1,4 0,06 16,5 50,6 41,9 1,3 6,2
Bagrem/(n=8)
Black Locust 4,5 4,1 1,1 0,06 17,8 57,7 35,5 2,5 4,3
Pijesak/ (n=3)
Sand 5,1 4,5 0,3 --41,4 54,6 2,4 1,6
C I
5 – 15
Bor/ (n=8)
Pinus 4,6 4,2 0,7 --50,8 43,7 1,3 4,2
Bagrem/(n=8)
Black Locust 4,9 4,6 0,5 --61,8 34,2 1,4 2,6
Pijesak/ (n=3)
Sand 5,7 4,8 0,3 --43,8 52,2 2,5 1,5
C II
15 – 50
Bor/ (n=8)
Pinus 5,0 4,5 0,7 --51,6 40,8 2,7 4,9
Bagrem/(n=8)
Black Locust 5,2 4,9 0,3 --59,6 35,6 2,1 2,7
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 238     <-- 238 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


Graf.7–10.
Statistička obradaT-testom reakcije tla u 1 M KCl, sadržaja ugljika, sadržaja dušika i C/N
odnosa za prosječni površinski horizont tla 0–5 cm pod crnim borom


Graph 7 –10 Statistic treatment with T-test for acidity of soil in 1M KCI, carbon content, nitrogen content
and C/N ratio for surface average horizon of soil 0–5 cm deep with Austrian pine trees.


Graf. 11 – 13.
Statistička obradaT-testom reakcije tla u 1M KCl, sadržaja ugljika, sadržaja dušika i C/N
odnosa za prosječni površinski horizont tla 0–5 cm pod bagremom


Graph 11 –13 Statistic treatment with T-test for acidity of soil in 1M KCI, carbon content, nitrogen content
and C/N ratio for surface average horizon of soil 0–5 cm deep with black Locust trees.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 239     <-- 239 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


RASPRAVA– Disscusion


Prve podatke pedoloških istraživanja na području
Podravskih pijesaka možemo naći još iz 1911. godine od
Šandor (1911), a kasnije je Mayer (1971) istraživao
to područje i postavio genetsko-evolucijski niz koji je i
ujedno ekološki, a prema njemu evolucija je prema
samo jednom stadijuA-C.Smatra kako su na tom području
rasprostranjeni sirozemi na pijesku, organogene pararendzine,
prijelazne rendzine i prava rendzina na
pijesku. Prema Špoljar (1999) i klasifikaciji FAO
(1998) iWRB (2006) na području Đurđevačkih pijesaka
rasprostranjen jeArenosol (slika 5. i slika 7) sa svojim
značajkama (qualifiers): prefiksima – Rubic, Folic, Pro-
tic, Endogleyic, Haplic i sufiksima – (Dystric, Greyic,
Novic,Transportic). Klasifikacija tala navedenih tipova
na pijescima u nacionalnoj klasifikaciji (Škorić i


ZAKLJUČCI–
Na području Đurđevačkih pijesaka tijekom 27 godina
pod kulturama crnog bora, običnog bora i bagrema
dogodile su se pozitivne promjene u smislu povećanja
humusa i formiranjaAhorizonta.
Humusa ima prosječno od 3,5 do 4,8 %, što je
prema klasifikaciji Gračaninu (1950) dosta humozno
tlo. Prema dubini količina humusa opada i do 30 cm ga
ima prosječno, oko 1,1 do 1,2% tj. tlo je vrlo slabo do
slabo humozno.


dr.1985) trebaju se i dalje koristiti, ali prema WRB
(2006) postoji samo jedan tip tla –Arenosol kojemu se
dodaju “prefiksi”i “sufiksi”,a oni označavaju genetski
razvoj tala te kemijske i fizikalne karakteristike tala.
Reakcija tala uA horizontu (0–5 cm) je jako do eks trem no
kisela. U prosjeku, slojevi pijesaka pod šumskom vegetacijom
imaju višu reakciju tla za prosječno 1,0 pH do
dubine od 30 cm. Sadržaj humusa u tlu pod šumskim
kulturama,uAhorizontu (0–5 cm) 1981 godine je u rasponu
od 0,5–2,7%,a nakon 27 godina taj raspon se povećao
pa iznosi 2,2–4,4. Na grafikonu 2 prikazane su
razlike u sadržaju humusa tijekom 27 godina. Povećanje
humusa je višestruka za kulturu crnog bora, a isto tako i
za bagrem. Kontrolni uzorci na čistom pijesku imaju raspon
humusa od 0,3–0,6%.


Conclusions


Ustanovljeno je blago povećanje reakcije tla podjednako
u dubini do 5 cm i u dubini do 30 cm, ali
prema statističkoj obradi ona nije signifikantna. Reakcija
tla na većim dubinama ostala je približno na istim
vrijednostima nakon 27 godina utjecaja vegetacije.
Prema rezultatima i statističkom obradom podataka na
arenosole povoljnije utječu nasadi bagrema nego kulture
običnoga i crnog bora.


ZAHVALA– Acknowledgement


Terenski dio poslaobavljen je uz veliku pomoć djelatnika
Hrvatskih šuma, a posebice šumarije Đurđevac
pod voditeljstvom ravnatelja šumarije dipl. ing. Zlatka
Lista.


LITERATURAMayer, B. 1971: Prilog klasifikaciji pošumljenih
Đurđevačkih pijesaka, Šumarski list, br. 5-6, st.
158–162.
Crnjaković, M.1995: Na Podravskim peskima, katalog
izložbe fotografija R. Kranjčeva 26. rujna
do 23. listopada, Hrvatski prirodoslovni muzej,
p 1–2.
Šandor,F. 1911:Ekskurzija u podravske pijeske, vijesti
Geološkog povjereništva Kraljevine Hrvatske
i Slavonije, Zagreb.
Green, r. N., R. L. Trowbridge, K. Klinka
(1993):Towards a Taxonomic Classification of
Humus Forms. Forest Science Monograph 29,
pp 49.
Gračanin, M.(1950). Metodika ekoloških istraživanja
tla. Priručnik za tipološko istraživanje i kartiranje
vegetacije, 89–207, Zagreb.


Također se zahvaljujem Draganu Jakšiću tehničaru
Hrvatskog šumarskog instituta,koji je sve pedološke
profile uz djelatnike šumarije iskopao i pripremio te
obavio uzorkovanja.


– References
Martinović,J., D. Cestar, K. Bezak, 1986: Proizvodnost
šumskih kultura i njihov utjecaj na tlo
na Đurđevačkim pijescima. Radovi 70. 7–33, Jastrebarsko.
Kučan, F. 1925: Pijesak u Hrvatskoj. Glasnik Hrv.
Prirodoslovnog društva, god.XXV, Sv. 4, Zagreb.
Blašković,V.1964: Prirodne oznake Đurđevačkih
pijesaka, doktorska disertacija, Geografski glasnik
br 25, Zagreb
FAO (Editor), 1998. World reference base for soil resources.
World soil resources reports. FAO,
ISRIC, ISSS, Rome, 87 pp
Škorić,A., G.Filipovski and M. Ćirić, 1985. Classification
of Yugoslav soils (in Croatian). Aca


demy of Sciences and Arts of Bosnia and
Herzegovina, Sarajevo, 71pp.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 240     <-- 240 -->        PDF

B. Vrbek, I. Pilaš: ISTRAŽIVANJE PROMJENANEKIH KEMIJSKIH I FIZIKALNIH OSOBINAU TLU ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 230-238


Škorić,A., 1973: Pedološki praktikum, Sveučilište u Croatian). MSc Thesis, University of Zagreb,
Zagrebu, Poljoprivredni fakultet-Zagreb pp 41 Zagreb, 121pp.
Špoljar,A., 1999. FAO Classification with a data-World Reference Base for Soil Resources (2006) World
base for Soil map of Croatia at small scale (in Soil Resources Reports 103. 132 p (FAO Rome).


SUMMARY: In the area of Đurđevački pijesci (Northern Croatia), at the
end of 19thct, forestation with the Scotch and Austrian pine has been carried
out; later on it has been performed with the black Locust as well, the aim of
which was to calm the active sands down and to stop the “Croatian desert” to
spread, together with improving of the ecological life conditions.


After about 100 years, this work analyses the forest vegetation influence on
some soil characteristics and crop productivity. The investigated vegetation
spread in an area of forest community of Peduncled Oak and Common Hornbeam(
Carpino betuli-Quercetum roboris, Anić 1956 ex. Rauš 1969). The average
annual precipitation quantity is 950 mm; the average annual air
temperature is 10,1 oC. The parent material of soils contains 78–80 % SiO2
and 2–4 % CaO + MgO. The most important results of these researches are:


On sand area in north Croatia (Đurđevački Pijesci) in the period of
90–110 years under the forest of Austrian pine, Scotch pine and Black Locust
there has been formed – Rubic, Folic, Protic, Endogleyic, Haplic Arenosols
(Dystric, Greyic, Novic, Transportic). From the mentioned research and soil
data it can be concluded that the forest vegetation had a strong influence on a
progressive direction of the soil evolution. The sands represent a very recent
pedogenetic formation belonging mainly to the genetic-evolutionary stage of
leached sirozem (grey desert soils) with a tendency of future development towards
the initial Leptosol (Ranker).


Key words:Đurđevački pijesci, arenosol, forest vegetation, pedogenezis