DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 224     <-- 224 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


UDK 630* 907 + 907.2


PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA
O NEDRVNIM PROIZVODIMAI USLUGAMAŠUMA


REVIEW OF LOCAL RESIDENTSAND USERSATTITUDES TOWARDS
NONWOOD FOREST PRODUCTSAND SERVICES WITH REMARKS
ON OBSTACLES AND POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT


1 12


Dijana VULETIĆ, Silvija KRAJTER, Oliver VLAINIĆ


SAŽETAK: Ovaj rad objedinjuje i stavlja u međusobni odnos rezultate ispitivanja
stavova dvije različite grupe ispitanika prema nedrvnim šumskim uslugama
i proizvodima, služeći se metodom triangulacije (Denzin 1978, Denzin i
Lincoln 1998, 2003 i 2005). Podaci su prikupljeni pomoću dva dijelom ista
upitnika, s time da se s lokalnim stanovništvom razgovaralo licem-u-lice, dok su
stanovnici Karlovca svoj upitnik dobili poštom. Uz to je ocijenjena povoljnost
šuma područja Petrove gore za pružanje rekreacijskih i krajobraznih usluga.


Rezultati ukazuju na visok stupanj slaganja stavova ispitanika ove dvije
grupe te prepoznavanje važnosti ekološke i rekreacijske usluge šuma. Također
je zanimljivo da obje grupe ispitanika vrlo rado i često odlaze u šumu, najčešće
radi odmora i rekreacije, kao i zdravlja, a prilikom boravka u šumi gotovo
redovno sakupljaju razne plodove i proizvode.


Uglavnom su zadovoljni stanjem šuma, no to zadovoljstvo opada povećanjem
stupnja obrazovanja, ali nisu zadovoljni stanjem i održavanjem postojećih
sadržaja u šumi. Također im nedostaju sadržaji prilagođeni osobama s
posebnim potrebama.


Izuzetno dobru povoljnost cijeloga područja Petrove gore za pružanjem rekreacijskih
i krajobraznih usluga može se bolje koristiti u promidžbene svrhe
samog rekreacijskog centra, ali i kao dobru podlogu za privatno poduzetništvo.
Obje grupe su prepoznale važnost šumskih plodova i iskazale interes za
njihovim sakupljanjem te korištenjem, ponajprije za osobne svrhe.


Za dobivanje potpunije slike, potrebno je provesti dodatna istraživanja s
posebnom pozornošću usmjerenom na posjetitelje šume.


Ključne riječi:nedrvni proizvodi i usluge šuma, krajobrazna raznolikost,
rekreacija, triangulacija


UVOD – Introduction
U radu se iznose rezultati istraživanja provedenog u Nedrvni šumski proizvodidefinirani su kao skup
sklopu projekta “Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti plodova šumskog raslinja (drveća, grmlja, ostalog rašća)
korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma”, Hrvatskog i gljiva (jestivih), a usluge su određene grupom socijalšumarskog
instituta provedenog u suradnji s Hrvatskim nih usluga šuma (rekreacijskom i krajobraznom).Rešumama
d.o.o., UŠPKarlovac(2005–2010). kreacijskom su uz interes ispitanika za boravkom u šumi
obuhvaćene i različite aktivnosti kojima se posjetitelji
bave, dok je krajobraznom uz važnost šume u tvorbi kra


1


Dr. sc. Dijana Vuletić, Hrvatski šumarski institut


jobraza i povećanju njegove raznolikosti obuhvaćena i


Silvija Krajter, dipl. ing. šum., Hrvatski šumarski institut


2


OliverVlainić, dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o.
privlačnost određenog područja za posjetitelje.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 225     <-- 225 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, O. Vlainić: PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


Pojam vrijednosti je dvojako korišten: (1) kroz bo-vijeno,a njihovo korištenje često neregulirano, tako da


dovno vrednovanje povoljnosti šume da pruži određeni onaj koji ulaže u njih ili gospodari na način da ih osigu


proizvod i/ili uslugu (Krznar i Lindić 1999, Krznar
i dr.2000); i (2) kroz prepoznavanje postojanja i
važnosti proizvoda i usluga šuma od strane korisnika
(Vuletić i dr.2009). Određivanje monetarnih vrijednosti
pojedinih proizvoda i/ili usluga nije bilo tema
ovog istraživanja. Osnovni ciljbio je prepoznati biološke
i sociološke elemente koji utječu na interes ispitanika
za posjetama i boravkom u šumi, te na temelju
nalaza dati određene preporuke u smislu unapređenja.


Nedrvni proizvodi i usluge šuma predstavljaju dodanu
vrijednost šumskih ekosustava te mogu biti pokretač
razvoja i motivacija za promjenu u gospodarenju
šumama. Da bi se to dogodilo,šumovlasnici (privatni i
državni) trebaju biti u mogućnosti prepoznati ekonomske
učinke njihovog korištenjaili prilagođenog gospodarenja
u svrhu osiguranja tih proizvoda i usluga
(Hodges i Poudyal 2008). Za većinu proizvoda
(nedrvnih) i usluga šuma tržište je slabo ili nikako raz


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA–
Istraživanje je provedeno na području Petrove gore, u gradu Karlovcu,koji Petrovoj gorigravitira kao reaobuhvaćalo
jetri općine:Gvozd,Topusko i Vojnić, te kreacijskom području. Sama Petrova gora proteže se na
Tablica 1. Pregled broja gostiju lovačkog doma “Muljava”u 2010. godini


Table 1 Number of visitors in hunting lodge “Muljava”in 2010th


rava od toga nema izravne financijske koristi(Mavsar i
dr. 2008), a često niti kontrolu nad korištenjem. Cijeli
sustav od osiguravanja nedrvnih proizvoda i usluga
šuma preko njihovog korištenja i prepoznavanja od
strane korisnika (što je jedan od preduvjeta stvaranja tržišta)
(Merlo iPaveri1997), pa do prilagodbe u gospodarenju
i unapređenja njihovog korištenja, izuzetno
je složen. Na njega istovremeno utječu unutarnji čimbenici
koji definiraju ekosustav i njegovu povoljnost za
pružanjem proizvoda i usluga, te vanjski,koji određuju
interes i stavove šumovlasnika i korisnika (Vuletić i
dr. 2009, Avdibegović i dr.2010).


Dobiveni rezultati predstavljeni su po određenim cijelinama,
a interpretiraju se na zajedničkoj razini kroz
međusobno potvrđivanje, odnosno metodom triangula


1


cije (Denzin iLincoln1998, 2003i 2005) u svrhu
izvođenja zaključaka i preporuka.


Research area


Vrsta grupe – Group type Broj gostiju –Number %
Lovci–Hunters 32 0
Sportaši–Sports group 444 3
Škole i obrazovne ustanove–Schools and educational institutions 1.488 12
Izviđači–Scouts 750 6
Planinari–Mountaineers 210 2
Poslovni ljudi (seminari, poslovni ručkovi)–Business groups (seminars,business lunches) 1.406 11
Privatne proslave –Private parties 2.912 23
Grupe–Other groups 1.658 13
Individualni gosti–Individual visitors 4.000 31
Ukupno–Total
12.900 100


Tablica 2. Površine glavnih šumskih zajednica


Table 2 Aras of major plant associations


Šumska zajednica -Plant association Površina –Area Ukupna površina
Total area Udio –Ratio
ha ha %
Šuma kitnjaka i pitomog kestena
(Querco-Castaneetum sativae/Ht.1938)
768,99 6,60
37,97Šuma bukve s lazarkinjom (Asperulo-Fagetum /Pelcer 1979.) 4.423,54
Brdska bukova šuma s mrtvom koprivom
(Lamio orvale - Fagetum sylvaticae /Ht. 1938)
3.462,87
11.649,31
29,73
8,56
6,59
Bukova šuma s bekicom (Luzulo - Fagetum sylvaticae/
Mausel 1937.)
997,57
Ilirska šuma kitnjaka i običnog graba (Epimedio -
Carpinetum betuli /Horv. 1938/Borh. 1963)
767,54
Ukupno –Total 10.420,51 89,45


1


Denzin (1978) je prepoznao više tipova triangulacije. Jedan tip uključuje povezivanje različitih izvora podataka. Drugi je metodološka


triangulacija, koja uključuje povezivanje podataka iz različitih izvora, dok je treći istraživačka triangulacija gdje se povezje više istraži


vača na istom istraživanju.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 228     <-- 228 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, O. Vlainić: PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


dljivo da je povoljnost za pružanjem krajobraznih
usluga u prosjeku za jedan razredbolja od one za turističke
usluge. Razlog tomu je s jedne strane koncentracija
objekata od posebnog turističkog značenja oko
samog vrha Petrove gore i lovačkog doma (koji po metodi
donose dodatne bodove), a s druge ljepota krajobraza
i njena raznolikost te bogatstvo kulturnim i prirodnim
elementima krajobraza, čija prisutnost povećava
privlačnosti ovoga područja za posjetitelje. Na
ovaj način je krajobrazna usluga šuma zapravo promatrana
u službi rekreacijske usluge šuma.


Rezultati ankete provedene među lokalnim stanovništvom na području Petrove gore


Results of questionnaire executed among local population on Peters’ mountain


Lokalno stanovništvo često ide u šumu i bavi sesakupljanjemšumskih
plodova,među kojima po korištenju
prevladavaju gljive, odnosno 76,0%ispitanika ih
koristi. Na drugom mjestu su šumski plodovi, koje koristi
51,4 %ispitanika, med sa 25,5%i ljekovito bilje
koje sakuplja 20,2 % ispitanika. Prema rezultatima
istraživanja ovim aktivnostima se podjednako bave svi
ispitanici bez obzira na stručnu spremu, prihode po kućanstvu
ili dob (Vuletić i dr.2009).


Lokalno stanovništvo Petrove gore, i to njih 60%,
često odlazi u šumupodjednako po godišnjim dobima,
jedino zimi taj postotak pada na 40 %. Najčešći razlozi
odlaska u šumu su: odmor i zabava(41,3 %), zdravstveni
razlozi(36,5 %), šport i rekreacija(21,2 %) te
posao(17,3 %).


Tijekom boravka u šumi 45,3 % ispitanika je u potpunosti
zadovoljno ponudom, 42,2%djelomično za-


Rezultati ankete provedene u Karlovcu –


Iako je upitnik za ispitivanje stanovništva u Karlovcu
bio nešto drukčije oblikovan radi različite tehnike
prikupljanja podataka,moguće je usporediti dobivene
odgovore sa odgovorima dobivenim od lokalnog stanovništva
Petrove gore. Uspoređivala su se samo pitanja
koja se odnose na prepoznavanje značaja nedrvnih
dovoljno, a samo 12,5 % nije zadovoljno ponudom.
Međusobnim testiranjima sa drugim značajnim,varijablama
nije utvrđena ovisnost o općini, spolu iliprosječnom
prihodu kućanstva. Ipak, podaci upućuju na
smanjenje razine zadovoljstva ponudom s porastom
stupnja obrazovanja i porastom prosječnih primanja po
kućanstvu.


Kod prepoznavanja važnosti funkcija šuma, na
prvom mjestu (79,3%) se nalazi proizvodna funkcija
(drvo i proizvodi od drveta), slijedi ju zdravstvena
(67,3%) te ostali nedrvni proizvodi(50,5 %). Glede
šumarske tradicije kraja i velik udio šumoposjednika
(50 %) razumljiva je važnost drvoproizvodne funkcije,
međutim izuzetno je značajno i prepoznavanje važnosti
socijalnih funkcija šuma od strane ispitanika (Vuletić
i dr. 2009).


Results of questionnaire executed in Karlovac


šumskih proizvoda i usluga šuma.Tako je zanimljivo i
znakovito da stanovnici Karlovca prepoznaju ekološku
i socijalne usluge šuma kao važnije od proizvodnih,
gdje jedino ekološka odskače od prosjeka tj. statistički
značajno se razlikuje, dok važnost socijalnih usluga
nije statistički potvrđena,iako im nominalnevrijedno-


45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
5
4
3
2
1
Proizvodna
Ostali šumski
Ekonomska
Krajobraznaproizvodi
Ekološka
Socijalna
Slika 1. Osnovne funkcije šuma po važnosti (5-jako važno, 4-važno, 3-srednje važno, 2-manje važno,
1-potpuno nevažno)


Figure 1Basic function of forests by importance (5-very important, 4-important, 3-medium importance,
2-less important, 1-not important)


* Proizvodna –Productive; Ostali šumski proizvodi –Other forest products; Ekonomska –Economic;
Ekološka –Ecological; Socijalna –Social; Krajobrazna –Landscape
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 226     <-- 226 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, O. Vlainić: PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


dvije županije, Karlovačku i Sisačko-Moslavačku, a po
gospodarskoj podjeli obuhvaća tri gospodarske jedinice
– Petrovac, Bublen i Bistru. Sa gospodarskog stajališta
zanimljiva je radi vrijednih gospodarskih šuma i
bogatog lovišta,dok za rekreaciju služi stanovnicima
obližnjeg Karlovca i drugim brojnim posjetiteljima. Na
Petrovoj gori nalazi se nekoliko kulturno-povijesnih
objekata: spomen obilježje Narodno-oslobodilačke
borbe (NOB-a) na samom vrhu, ostaci Pavlinskog samostana,
također blizu vrha, obilježje groba kralja
Petra Svačića te ostaci partizanske bolnice. Redovito ju


MATERIJALI I METODE –


Materijali za ovo istraživanje sastoje se od sekundarnih
i primarnih podataka. Sekundarne čine: osnovni podaci
o šumama na području Petrove gore (Osnove
gospodarenja, karte), osnovni podaci o lokalnom stanovništvu
koje živi na području Petrove gore (Gvozd,Topusko
i Vojnić) te grada Karlovca kao veće urbane
sredine u neposrednoj blizini istraživanog područja
(Popis stanovništva 2001). Primarni podaci sakupljani
su tijekom istraživanja u postupku ocjenjivanja određenih
krajobraznih (broj i vrste kulutirnih i prirodnih sastavnica
krajobraza i reljefne posebnosti šumske cjeline
kao dijela krajobraza) i estetskih (fenotipske posebnosti
šumskih vrsta i raznolikost drvenastih vrsta) osobina
šume na terenu prema metodi Krznar i Lindić
(1999) i Krznar i dr. (2000). Također su provedene


Tablica 3. Osnovni podaci o šumama


Tablica 3 Basic data on forests


obilaze djeca okolnih škola te gosti lječilišta uTopuskom.
Središnje mjesto je lovački dom “Muljava”(Hrvatske
šume d.o.o.) odakle grupe (Tablica 1) kreću u
obilazak,a tu se nude i ugostitljske usluge. U blizini
doma uređena je staza za osobe s teškoćama u kretanju,
slijepe i slabovidne osobe te poučna staza Rimski put.
Jahanje na konjima je također dio ponude. Područje je
radi zastupljenosti pojedinih šumskih zajednica (Tablica
2) bogato kestenom i gljivama te drugim šumskim
plodovima.


Materials and methods


dvije ankete; jedna je poslana putem pošte građanima
grada Karlovca (2009–2010), a druga je provedena metodom
razgovora licem-u-lice: (1) s lokalnim stanovništvom
na području Petrove gore (2007–2008)(Vuletić
i dr. 2009).


Osnovni podaci o šumama na razini odsjeka korišteni
su za bodovno vrednovanje turističke i krajobrazne
usluge šuma. Za iste potrebe prikupljeni su dodatni
podaci na terenu.Također su izdvojeni podaci o rasporedu
najvažnijih sporednih šumskih proizvoda (kestena
igljiva).


U tablici 3. prikazani su osnovni podaci o gospodarskim
jedinicama u kojima je provedeno istraživanje.


Gospodarska jedinica
Management unit
Površina
Area (ha)
Drvna zaliha
Standing volume(m
3
)
Broj odsjeka –Numer of
sub-departments
Prevladavajuće vrste drveća
Prevalent tree species
Petrovac
Bublen
Bistra
5.300
5.240
1.240
1.456.192
1.454.625
235.867
382
402
121
bukva -beech, kitnjak -oak,
kesten -chestnut,
grab -hornbean


Podaci prikupljeni anketiranjem lokalnog stanovništva
na području Petrove gore zasebno su obrađeni i dijelom
već objavljeni u radu Vuletić i dr.(2009), a za
potrebe ovog prikaza navode se samo osnovni podaci o
ispitanicima (Tablic4).


Anketiranje stanovništva grada Karlovca provedeno
je putem ankete poslane poštom na slučajno iza-


Tablica 4. Raspodjela ispitanika u općinama po dobi


Table 4
Distribution of respondents in municipalities
according to age


Dob –Age
Općina–Municipality
Gvozd Topusko Vojnić
Godine –Years N % N % N %
21-35 3 5,0 9 19,1 11 10,9
36-50 15 25,0 14 29,8 11 10,9
51-65 23 38,3 18 38,3 40 39,6
66 < 19 31,7 6 12,8 39 38,6
Ukupno –Total 60 100,0 47 100,0 101 100,0


brane adrese, jednoliko raspoređene po dijelovima
grada. Poslano je 450 anketa,od kojih je pravilno ispunjenih
vraćeno 56,odnosno 12,5%. Ovako malen stupanj
povrata anketa tumači se malom zainteresiranosti
za ovakve načine ispitivanja i preopterećenosti pošte
reklamnim materijalima i drugim anketama. Unatoč
tomušto mali uzorak ne dopušta izvođenje zaključaka i
njihovo generaliziranje, držimo da su prikupljene informacije
vrijedne za analizu i interpretaciju, posebice
ako ih se promatra u međusobnom odnosu sa drugim
prikupljenim informacijama. U tablici 5. Iznose se
osnovni podaci o ispitanicima u gradu Karlovcu.


Metoda odabrana za analizu i interpretaciju podataka
sakupljenih različitim tehnikama, posebice kod
kombinacije kvalitativnih i kvantitativnih metoda, i/ili
u različitimrazdobljima je triangulacija ili metoda međusobnog
potvrđivanja (Denzin i Lincoln 1998, 2003i
2005). Njome se stavljaju u međusobni odnos podaci iz
različitih izvora koji se odnose na isti problem. Ova
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 227     <-- 227 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, O. Vlainić: PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


Tablica 5. Raspodjela ispitanika po dobi i spolu za grad
Karlovac


Table 5
Distribution of respondents according to age and
gender in Karlovac town


Dob Spol -Gender
Age Muški -Male Ženski -Female Ukupno -Total
Godine
Years N % N % N %
21-35 5 13,9 1 5,0 6 10,7
36-50 9 25,0 7 35,0 16 28,6
51-65 6 16,7 8 40,0 14 25,0
66 < 16 44,4 4 20,0 20 35,7
36 100,0 20 100,0 56 100,0


REZULTATI –


Dobiveni rezultati iznose se po cjelinama,odnosno
metodama te se komentiraju dijelovi u kojima se metode
međusobno povezuju i pojašnjavaju nalazi. U prvom dijelu
ocijenjeni su i vrednovani (bodovno) strukturni,
krajobrazni i estetski elementi šuma koji su odlučujući
za osiguravanje turističkih i krajobraznih usluga šuma.
Nadalje se iznose rezultati ispitivanja lokalnog stanovništva
o korištenju šuma i interesu za pokretanjem sitmetoda
posebno omogućava dublje razumijevanje
istraživanog fenomena, a osobito je pogodna kod analiza
odgovora na otvorena pitanja, odnosno kod kvalitativnih
istraživanja. Dobiveni rezultatine koriste se za
izvođenje zaključaka koji bi se primjenili na cijelu populaciju,
već za bolje razumijevanje stavova ispitanika
i rezultata dobivenih kvantitativnim analizama(Denzin
i Lincoln 2005), odnosno dobivanje boljeg


1


uvida u složenost proučavanog fenomena.
Kvantitativni podaci obrađeni su i statistički analizirani
pomoću SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) programa, dok su kvalitetni analizirani ručno.


Results


nog poduzetništva na temelju tih aktivnosti, a u posljednjem
dijeluiznose se rezultati ispitivanja stavova stanovništva
grada Karlovca,kao veće urbane sredine koja
gravitira Petrovoj gori kao rekreacijskom središtu. Mogućnost
sakupljanja šumskih plodova ovdje je promatrana
ponajprije kao oblik rekreacije, te pretpostavlja
njihovo koritšenje samo za vlastite potrebe.


Povoljnost šume za pružanjem turističkih i krajobraznih usluga


Forests’ suitability for providing tourist and landscape services


Bodovno vrednovanje pojedinih usluga šuma učinjeno
je po metodama (Krznar iLindić 1999, Krznar
i dr. 2000) koje nam kao rezultat daju stupanj
povoljnosti pojedinih predjela (grupe odsjeka) za pojedinu
uslugu: turističku i krajobraznu (Tablica 6). Preglednost
dobivenih rezultata moguće je dobiti jedino
kartografskim prikazom koji nismo u mogućnosti ovdje


Tablica 6. Povoljnost šuma za pružanjem pojedinih usluga


Table 6
Forests’ Suitability for providing specific services


prikazati,no pokušat ćemo ih opisno povezati s poznatim
lokalitetima na Petrovoj gori,kao što su: Lovački
dom “Muljava”, Partizanska bolnica, Spomen obilježje
borcima iz II.svjetskog rata, Pavlinskim samostanom,
Kraljevim grobom, ornitološkim rezervatom u blizini
Spomen obilježja te postojećim poučnim stazama.


Gospodarska jedinica Stupnjevi povoljnosti
Površina po razredima povoljnosti
Area per suitability grades
Udio u ukupnoj površini
gospodarske jedinice –Rate in total
management unit area
Management unit Suitability grades Turistička
Tourist
Krajobrazna
Landscape
Turistička
Tourist
Krajobrazna
Landscape
% ha %
91-100 55,33 1,05
71-80 112,43 471,36 2,14 8,96
Petrovac
61-70 4778,89 90,86
51-60 5092,02 9,53 96,81 0,18
71-80 281,1 5,44
Bublen 61-70 4881,11 94,42
51-60 5169,43 7,22 100,00 0,14
71-80 18,52 98,21 1,52 8,05
Bistra 61-70 1101,66 90,29
51-60 1201,58 20,23 98,48 1,66


Razredi povoljnosti kreću se od 0-100%u rasponu voljnosti, najveći dio je u rasponu od 51–70 %,što ukaod
po 10%. Iz tablice 5vidljivo je da se cijelo istraži-zuje na visoku kakvoću strukturnih osobitosti same
vano područje nalazi u razredima dobre do odlične po-šume za pružanjem promatranih usluga.Također je vi
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 229     <-- 229 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, O. Vlainić: PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


sti daju veće značenje od proizvodnih (Slika 1).Odlasci gora spominje kao omiljeno odredište u tek 15%sluča


u šumu su prema rezultatima ove ankete omiljena aktiv


nost ispitanika (Tablica 7) i to za 80%njih.Također je


vidljivo kako velik broj ispitanika odlazi vrlo često u
šumu, njih čak 40%odlazi jednom tjedno, a dodatnih 40
%barem nekoliko puta godišnje. Naravno ne odlaze svi
uvijek na Petrovu goru, Karlovac obiluje i drugim izletištima
do kojih se može doći i pješice,tako da se Petrova


Tablica 7. Odlasci u šumu (Karlovac)


Table7 Visits to the forests (Karlovac)


jeva. Najčešće spominjani lokaliteti su oni u blizini samoga
grada. Važnost Petrove gore kao rekreacijskog
centra u blizini Karlovca,bit će dodatno istražen razgovorima
licem-u-lice sa stanovnicima Karlovca i posjetiteljima
na Petrovoj gori, a ta će se istraživanja provesti
tijekom 2011. godine.


Pitanje –Question Ponuđeni odgovori–Offered answers
N % N % N % N % N % N %
Jako volim
Very much
Volim
I like
Osrednje
Medium
Ne baš
Not really
Uopće ne
volim
Notat all
Neodgovoreno
Not answered
Volite li odlaziti u šumu
Do you like to visit forest 20 35,09 26 45,61 6 10,53 3 5,26 0 0 2 3,51
Najmanje 1
tjedno -At least
once a week
Najmanje 1
mjesečno -At
least once
a month
Nekoliko puta
godišnje
Several times
per year
Jednom
godišnje
Once per
year
Nikada
Never
Neodgovoreno
Not answered
Kako često odlazite u
šumu –How often do
you visit forest
23 40,35 10 17,54 17 29,82 4 7,02 2 3,51 1 1,75


U ovom dijelu istraživanja promatrani su rezultati o
samim odlascima u šumu i prepoznavanju značenjanedrvnih
šumskih proizvoda i plodova. U tablici 8. prikaza na
je važnost aktivnosti sakupljanja šumskih proizvoda,
gdje su ispitanici (36%) ovu aktivnost ocijenili kao jako
važnu i njih 20%kao važnu, što je u skladu sa do sada iznesenim
rezultatima i ranijim istraživanjima(Vuletić i
dr 2006 i 2006a).


Na pitanje koliko su zadovoljni stanjem šume u
koju najčešće odlaze, 65 %ispitanika je u potpunosti ili
jako zadovoljno stanjem, 21%je prilično zadovoljno,
dok tek 14%ispitanika nije ili uopće nije zadovoljno.


Kod ispitivanja zadovoljstva ponudom i sadržajima
koji se nalaze u šumi ispitanici navode da općenito tih
sadržaja ima premalo, da ako postoje nisu baš prilagođeni
okolišu u kojemu se nalaze te da su slabo održavani.
Rasporedom sadržaja su zadovoljni,no često navode da
nisu prilagođeni svim grupama posjetitelja,gdje osobito
ističu osobe s posebnim potrebama, što ukazuje na nedostatak
specijaliziranih sadržaja za te grupe posjetitelja.


Tablica 8. Sakupljanje šumskih proizvoda po važnosti (Karlovac)


Table 8 Collecting of forest products according to its importance (Karlovac)


Ocjena važnosti –Importance grade Frekvencija –Frequency %
Jako važno –Very important 18 36,0
Važno –Important 10 20,0
Srednje važno –Medium important 9 18,0
Manje važno –Less important 10 20,0
Nevažno –Not important 3 6,0
Ukupno –Total 50 100,0
Tablica 9. Učestalost odlazaka u šumu prema godišnjim dobima


Table 9 Frequencies of visits to forest by seasons


Godišnje doba –Season Učestalost odlazaka u šumu–Frequencies of visits to forest
Često –Often Povremeno–Occasionally Nikad–Never
%
Proljeće-Spring 59.8 27.8 12.4
Ljeto-Summer 57.1 28.6 14.3
Jesen-Autumn 62.6 28.3 9.1
Zima -Winter 41.6 18.0 40.4
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 230     <-- 230 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, O. Vlainić: PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


Pri samom odabiru lokacije livade i otvoreni prostori
su najmanje omiljena mjesta, najveći broj ispitanika
(njih i do 45%) najčešće biraju mjesta obrasla stablima,
te se vole kretati izvan putova i uređenih staza,odnosno


ZAKLJUČCI –
Istraživanje stavova dvije grupe ispitanika: lokalnog
stanovništva Petrove gore i stanovnika grada Karlovca,
ukazalo je na veliko slaganje dobivenih odgovora, iako
se izvedeni zaključci nemogu primijeniti na cijelu populaciju
radi malog postignutog uzorka kod ankete provedene
sa stanovnicima grada Karlovca. Tako se može
zaključiti da ispitanici podjednako prepoznaju važnosti
određenih funkcija šuma, te ekološku i socijalne usluge
ocjenjuju kao vrlo važne. Također je vidljivo da velik
broj ispitanika u šumu odlazi redovito i često, gotovo
istim intenzitetom kroz cijelu godinu,uz izuzetak zimskog
razdoblja kada je ta aktivnost manja ali ne prestaje
pogoršanjem vremenskih uvjeta.
Značajan je također i interes za sakupljanjem šumskih
plodova i nedrvnih šumskih proizvoda, ponajprijekao rekreacijska
aktivnost,što ukazuje na postojeći potencijal
kojim se svakako treba pozabaviti u budućnosti. Na temelju
odgovora obiju grupa ispitanika,odmor, zabava, rekreacija
i zdravlje su najvažniji razlozi odlazaka u šumu.
Odgovori ispitanika obje grupe o zadovoljstvu stanjem
šume i ponudom sadržaja potvrđuju dobro stanje
šuma te su u skladu s rezultatima o povoljnosti šuma za
pružanjem rekreacijskih usluga. Naravno da treba unaprijediti
postojeće sadržaje, posebice njihovo održavanje
te pokloniti više pozornosti osobama s posebnim


LITERATURAAvdibegović, M., N. Petrović, D. Nonić, S.
Posavec, B. Marić, D. Vuletić, (2010)
Sprem nost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj,
Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri
izgradnji i održavanju šumskih cesta, Šumarski
listVol CXXXIV, No 1–2, 55–64.
Denzin, N. K., 1978. Sociological Methods. New
York: McGraw-Hill.


Denzin, N.K.&Y.S.Lincoln,(Eds.), 2003.Collecting
and interpreting qualitative materials,2nd
Edition.Thousand Oaks, CA: Sage Publications.


Denzin, N.K.&Y.S.Lincoln,1998. Introduction:
Entering the field of qualitative research.Chapter
1 in N. K. Denzin andY. S. Lincoln (Eds).


The landscape of qualitative research: Theories
and issues.(pp. 1–34)Thousand Oaks, CA: Sage
publications.


Denzin, N.K., Y.S.Lincoln,2005. “Introduction:
The discipline and practice of qualitative research”.
In N. K. Denzin &Y. S. Lincoln (Eds.),


The Sage Handbook of Qualitative Research


biraju udaljenije i što prirodnije lokalitete. Ovo govori u
prilog važnosti rekreacijske usluge svih šuma,a ne samo
odabranih i tome prilagođenih lokaliteta.


Conclusions


potrebama. Na Petrovoj gori postoji poučna staza za
takve osobe,no ona je jedna od rijetkih kod nas,te bi
njeno postojanje trebalo više koristiti u promidžbene
svrhe samog izletišta na Petrovoj gori.


Petrova gora kao rekreacijsko središte navodi na zaključak
da se potencijal velikog broja posjetitelja može
još bolje iskoristiti promidžbom posebnih sadržaja koji
se nude kroz cijelu godinu, posebno onih koji se nalaze
u šumi te motivirati posjetitelje na dulji boravak u
samoj šumi.


Sve navedene aktivnosti govore u prilog značenju rekreacijske
usluge šuma,a s obzirom da je gotovo cijelo
istraživano područje izuzetno pogodno za ove aktivnosti,
iste se mogu intenzivirati bez puno dodatnih ulaganja.


Interes ispitanika iz Karlovca kao veće urbane sredine
također treba što bolje iskoristiti,te raditi na tome
da se oni što bolje informiraju o mogućnostima rekreacije
na Petrovoj gori. Na ovaj način bi se pogodnost
ovih šumskih predjela mogla bolje iskoristiti.


Da bi se dobila potpuna slika,ovo istraživanje treba
nadopuniti detaljnijim ispitivanjima obje grupe ispitanika,
a osobitu pozornost treba posvetiti stavovima
samih posjetitelja Petrove gore,što će se provesti u nadolazećem
razdoblju.


– Literature


rd


(3 ed.), pp. 1-33. Thousand Oaks, CA: Sage.
ISBN 0-7619-2757-3


Hodges, D. G., N.C. Poudyal,2008. Ecosystem
Service Provision on the Cumberland Plateau,
USA, Landowner Motivation andAlternative Incentive
Mechanisms, IUFRO International Symposium
on Emerging Needs of Society from
Forest, pp: 17–25, Ljubljana.


Krznar,A., V.Lindić,1999: Model vrednovanja korisnosti
zdravstvenih i krajobraznih usluga šuma,
Rad. Šumar. inst. 34 (2): 103–119, Jastrebarsko.


Krznar,A., V.Lindić, D. Vuletić,2000: Metodo
logija vrednovanja korisnosti turističko-rekrea
cijskih usluga šuma, Rad. Šumar. inst. 35
(1):65–81, Jastrebarsko.


Mavsar, R., G. Weiss, S. Ramčilović, M. Palahí,
E. Rametsteiner, S. Tykkä, R. van
Apeldoorn, J. Vreke, M.van Wijk, I.Prokofieva,
2008. Study on theDevelopment and
Marketing of Non-Market Forest Products and
Services– Study Report. EC DGAgri.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 231     <-- 231 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, O. Vlainić: PREGLED STAVOVA LOKALNOG STANOVNIŠTVAI KORISNIKA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 222-229


Merlo,M., M.Paveri,1997. Formation and imple-škim i socijalnim uslugama šuma, Rad.Šumar.
mentation of forest policies:Afocus on the po-inst.Jastrebar.41 (1–2): 83-90, Jastrebrsko.
licy tools mix. in: Policies, Institutions and


Vuletić,D., E.Paladinić, G.Petrač,2006a. Re-
Means for Sustainable Forestry Development


zultati ankete o sporednim proizvodime (SŠP) i
Proceedings of XIWorld Forestry Congress. An


ne drvo proizvodnim uslugama šuma, Rad.
talya, Turkey.


Šumar. inst. Izvanredno izdanje 9: 329–336, Ja-
Popis stanovništva 2001.,Državni zavod za statistiku strebarsko.
(www.dzs.hr), Zagreb.


Vuletić, D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić,
Vuletić, D., V. Vondra, L. Szirovicza, E. Pa-2009.Nedrvni šumski proizvodi i usluge – Koris


ladinić, 2006. Rezultati ispitivanja sklonosti timo li in dovoljno?, Šumarski list, br. 3–4,


turista za boravak u šumi i odnos prema ekolo-175–184, Zagreb.


SUMMARY: This paper presents results of research project “Defining of values and possibilities
of use for non-wood forests’ products and services financed by Croatian forests ltd.
and executed by Croatian Forest Research Institute in cooperation with Forest District Karlovac
(2005–2010). Non-wood forests´ products were defined as group of forest fruits and
mushrooms, and services as group of social forests’ services (recreation and landscape).


Method chosen for analysis and interpretation of results from two different investigations
was triangulation (Denzin and Lincoln 1998 i 2003). First investigation was done with population
of Peters´ mountain (2007–2008) using face-to-face interviews (table 4), and second
using questionnaire send by mail to citizens of Karlovac (table 5) as users of forest services
(2009–2010).This method allowed us to put results from different investigations into relation
with aim to get better picture and understanding of investigated phenomenon. In addition the
data on forest suitability for providing forest services were collected too. Those data were used
for defining forest suitability for providing recreational and landscape services to users.


Results show high level of correlation between attitudes of two different groups of respondents,
and significant recognition of importance of ecological, recreational and landscape
forests´ services (figure 1). Another finding is that both groups of respondents very often and
gladly visits forest, mostly for purpose of rest and recreation, but also for health reasons
(table 7 and 9) (Vuletić et al 2009). During their visits to forest they often almost regularly
collect forest fruits, and they recognized this activity as very important for them (table 8).


They are also equally satisfied with state of forests. However, the level of respondents’ satisfaction
decreased with increased level of education. Contrary level of satisfaction is low
when it is about state and maintenance of recreational infrastructure in forests. Especially
they missed adopted infrastructure for disabled people. The forests´ suitability for providing
recreational and landscape services is for almost whole area of Peters´ mountain excellent
and very good (table 6) and we see this as a clear sign of huge potential for developing recreational
activities and for use in marketing of whole recreational area. Also this could be
used to facilitate private entrepreneurship development based on use of forests’ non-wood
products for which the both groups of respondents recognized the potential. The local population
expresses also interest to start private entrepreneurship where those which owned they
forests were more interested in it. Peters´ mountain with the recreational center “Muljava”
with numerous of visitors (table 1) presents huge potential for developing recreational activities
based on collection of non-wood forests´ products which will motivate their visitors to
prolong their stay in forests. The existing common interest for non-wood forest products and
fruits should be used and connected through possibility to sell collected fruits to some of local
collectors, which could boost the private entrepreneurship in these poorly developed areas
with almost non additional investments.


Although, for getting the whole picture of investigated phenomenon additional research
should be planned and executed giving the special attention to concrete visitors of forests
and this recreational area and in second hand to private entrepreneurs to find out what are
the critical factors which can initiate or foster those activities.


Key words: nonwood forest products and servised, landscape diversity, recreation,
triangulation