DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 213     <-- 213 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221


UDK 630* 56 : 565


UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU
STRUKTURNIH ELEMENATAODABRANIH
LUŽNJAKOVIH SASTOJINA


CIRCULAR SAMPLE PLOT SIZE IMPACT ON STRUCTURE ELEMENTS
ESTIMATION IN SELECTED PEDUNCULATE OAK STANDS


1


Krunoslav INDIR, Vladimir NOVOTNY


SAŽETAK: Uređajna izmjera šuma u Hrvatskoj najčešće se vrši na privremenim
jedinicama uzorka, kao što su primjerni krugovi ili primjerne pruge. U
sastojinama koje se u prvom polurazdoblju propisuju za sječu glavnog prihoda,
prema Pravilniku o uređivanju šuma (Narodne novine 141/08) mjere se
sva stabla, osim u panjačama. U radu se na uzorku od 86 primjernih ploha
kružnog oblika, postavljenih na području g.j. Repaš-Gabajeva Greda, šumarije
Repaš, UŠP Koprivnica, promatra promjena osnovnih taksacijskih elemenata
(broj stabala – N, temeljnica–G, volumen–V) smanjenjem polumjera
kruga. Plohe su postavljene u sastojinama od III. do VII. dobnog razreda.
Svakom je stablu određen položaj u prostoru, pa se smanjivanje polumjera
kružne plohe vršilo simulacijom iz baze podataka. Za procijenjene strukturne
elemente izračunate su osnovne statističke veličine, koeficijent varijacije (CV)
i preciznost procjene (SP). Rezultati su pokazali kako se kreću vrijednosti procjene
strukturnih elemenata i statističkih veličina uz smanjenje polumjera
kruga. Za III., IV. i VII. dobni razred, zbog malog broja izmjerenih ploha nije
bilo moguće donijeti čvrste zaključke. U V. i VI. dobnom razredu rezultati su
pokazali da se smanjenjem polumjera kružne plohe za 10 m vrijednosti procjene
strukturnih elemenata ne mijenjaju značajno. Stoga u V. dobnom razredu
kod danih sastojinskih uvjeta nije potrebno niti opravdano vršiti izmjeru
na kružnim plohama polumjera većeg od 15 m, a u VI. dobnom razredu 20 m.
Povećanjem broja ploha u III., IV. i V. dobnom razredu te ispitivanjem kretanja
procjene strukturnih elemenata uz manje polumjere kružne plohe od onih
ispitanih u ovom radu, moglo bi se doći do najmanjeg polumjera kružne plohe
koji osigurava pouzdanu i preciznu procjenu sastojinskih elemenata.


Ključne riječi:Hrast lužnjak, primjerne plohe, strukturni elementi,
preciznost procjene


UVOD – Introduction
Za dobivanje informacija o strukturnim elementima č itim primjernim površinama,do u novije vrijeme dasastojina,
izmjera šuma kao jedna od temeljnih šumars -lji nskim istraživanjima na satelitskim i aerofoto snimkih
disciplina, koristi niz razvijenih metoda uzorkova-ci ma. Metoda koja će se primijeniti ovisi o nizu
nja. Kroz povijesni razvoj podaci su dobivani od č i m benika: namjeni izmjere, sastojinskim uvjetima, žeoku
larnih terestričkih procjena, preko izmjere na razli-lje noj točnosti, raspoloživom vremenu, dostupnosti objekta
izmjere, potrebnoj opremi i slično.
Mr. sc. Krunoslav Indir, mr. sc., Vladimir Novotny, Zavod za


Primjerne površine na kojima se vrši terenska iz


uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku, Hrvatski šumarski


mjera mogu biti različitih oblika. Svaki oblik ima svoje


institut,Trnjanska c. 35, Zagreb
kindir@sumins.hr, vladon@sumins.hr


specifičnosti i mjesto primjene. Iako zakonskim i po
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 214     <-- 214 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221


dzakonskim aktima nije propisan oblik primjerne površi
ne, u praksi se najčešće koriste kružne plohe, a mno go
manje primjerne pruge. O prednostima i manama
pojedinih metoda prikupljanja podataka te o pouzdanosti
procjene, pisali su mnogi domaći i strani autori
(Miletić 1958, Klepac 1965, Schmid-Haas
1985, 1989, Pranjić i Lukić 1997, Galić 2002,
Jazbec et al.2011). Uređajna inventura u Hrvatskoj u
posljednje vrijeme koristi kružne plohe različitih polumjera,
ovisno o starosti sastojine. Pravilnikom o uređivanju
šuma propisan je najmanji intenzitet izmjere koji
u jednodobnim sastojinama iznosi 2%u drugom dobnom
razredu kod prve izmjere, a barem 5%u ostalim
sastojinama. Izuzetak čine sastojine prvog dobnog razreda,
u kojemu se izmjera u pravilu ne vrši,te sastojine
propisane za sječu glavnog prihoda u sljedećih 10 go


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA–


Izmjera na plohama korištenim za ovo istraživanje
izvršena je na prostoru gospodarske jedinice Repaš-
Gabajeva Greda (površine oko 4300 ha) kojom upravlja
šumarija Repaš, UŠP Koprivnica. Područje je to
nizinskih šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba, i u
najvećoj mjeri pripada zajednici Carpino betuli –
dina u kojima se vrši izmjera svih stabala (Narodne no-
vine 111/06, 141/08). Time je ostavljena mogućnost
provoditelju izmjere da odluči hoće li ciljani intenzitet
postići uz više primjernih površina manje veličine ili
manje jedinica uzorka veće površine. Imajući u vidu
nužnost da svakom primjernom površinom bude obuhvaćen
reprezentativan broj stabala te činjenicu da broj
stabala u sastojini opada s njenom starosti, logičan je
izbor korištenje manjih površina u mlađim sastojina, te
većih u starijim.Tako svaka jedinica uzorka ima svoju
statističku težinu i predstavljat će relevantan izvor informacija.
U ovome radu istražilo se kakav utjecaj na
procjenu tri osnovna strukturna elementa odabranih sastojina
hrasta lužnjaka, broj stabala (N), temeljnicu (G)
i volumen (V) ima veličina kružne primjerne plohe.


Research area


Quercetum roboris (Anić 1959)Rauš 1969. Manji
dio čine sastojine zajednice hrasta lužnjaka i velike žutilovke
(Genisto elatae – Quercetum roborisHt. 1938).
Najveći dio pripada ekološko-gospodarskom tipu II –
G – 10, a mnogo manje tipu II – G – 20.


Slika 1. Istraživano područje: šumski kompleks sjeverno od rijeke Drave koji pripada gospodarskoj jedinici Repaš-Gabajeva Greda
(Google Earth)


Figure 1Research area: Repaš-Gabajeva Greda management unit, northern from Drava river (Google Earth)
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 215     <-- 215 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221


MATERIJALI I METODE


Materials and methods


Plohe za izmjeru podataka koji su korišteni u procjeni
strukturnih elemenata postavljene su na sjecištima
mreže kvadrata stranice 500 metara. Odabrane
su samo plohe koje se nalaze u sastojinama uređajnog
razreda hrasta lužnjaka, starijima od 40 godina. S obzirom
na širinu dobnog razreda od 20 godina, ta starost
predstavlja početak trećeg dobnog razreda.Takvih je
ploha bilo 86 i svojim su rasporedom u prostoru obuhvatile
cijelo područje gospodarske jedinice te svojom
distribucijom pratile raspored dobnih razreda kakav je
utvrđen Osnovom gospodarenja (Indir 2001.) Jedinice
uzorka bile su kružnog oblika, polumjera 30, 25 i
15m, ovisno o dobnom razredu.Ti su polumjeri veći
od onih koji se uobičajeno koriste u uređajnoj inventuri,
gdje polumjer kružne plohe za postizanje površinskog
intenziteta izmjere od 10 % iznosi 18m, a za 5%
12,62 m. Broj postavljenih i izmjerenih ploha po dob-


Terenski rad


Izmjerom na terenu obuhvaćena su sva stabla prsnog
promjera iznad 10 centimetara unutar površina
kružnih ploha. Središte svake plohe označeno je metalnim
klinom ispod površine tla. Stablima je određen položaj
u prostoru pomoću azimuta te udaljenosti od
sre dišta plohe. Azimut se određivao busolom s preciznošću
od 1°, a udaljenost mjernom vrpcom, s precizno-


Uredski rad


Podaci prikupljeni terenskim radom uneseni su u bazu
podataka u programskom alatu Microsoft Access. Upitima
uz zadane kriterije iz baze su uzimani potrebni podaci
i prebacivani u Microsoft Excel, gdje su vršeni
obračuni. Za svaku plohu izračunavani su broj stabala po
hektaru (N), temeljnica po hektaru (G) i volumen po hektaru
(V), odvojeno po vrstama i ukupno. S obzirom da su
hrast lužnjak i obični grab najzastupljenije vrste na plohama,
za njih su obračuni vršeni odvojeno,dok su sve
ostale vrste koje su se pojavljivale pojedinačno (klen, brijest,
poljski jasen, crna joha...) svrstane u “ostalo” i obračunavane
zajedno. U obračunu je korišten prsni promjer u
milimetrima kao srednja vrijednost dva unakrsno mjerena
promjera. Ukupni volumen pojedinog selektiranog stabla
izračunat je Schumacher-Hallovom formulom uz upotrebu
parametara a, b i c te Meyerovog korekcijskog faktora
(f) iskazanih u dvoulaznim tablicama (Špiranec,
1975.)Visina stabla kao jedna od varijabli u Schumacher-
Hallovoj formuli računata je izrazom za Mihajlovljevu
funkciju uz parametre b0 i b1 dobivene izjednačenjem
mjerenih visina grupiranih po dobnim razredima.


S obzirom da je cilj rada bio ispitati kako se mijenjaju
vrijednosti procijenjenih elemenata strukture sa
smanjenjem veličine plohe, trebalo je izračunati osnonim
razredima te njihov polumjer prikazani su tablicom
1.


Tablica 1.Broj i veličina primjernih ploha po dobnim razredima


Table 1 Number and size of sample plots per age classes


Dobni
razred
Broj ploha
Number of plots
Polumjer
Radius
Age class m
III 5 15
IV 4 15
V 41 25
VI 30 30
VII 6 0
. 86


– Field work
šću 1dm. Potom su stablima mjerena dva unakrsna promjera,
milimetarskom Haglof promjerkom, uvijek pre ma
glavnim stranama svijeta.Visinomjerom SUUNTO
izmjerene su i visine većine stabala. Koordinate sre


dišta ploha snimljene su GPS uređajem,kako bi bilo
moguće ponoviti izmjeru.


– Offise work
vne elemente (N,G,V) i za kružne plohe manjeg polumjera.
Kako je svakom stablu određen položaj u prostoru,
iz baze podataka mogu se odabrati samo ona
stabla koja zadovoljavaju uvjet da se nalaze unutarželjenog
polumjera. Smanjenje polumjera plohe bilo je
ukupno za 10m, s korakom od 1m.To primjerice znači
da su za plohu koja je na terenu izmjerena s polumjerom
od 30m, računati elementi strukture do polumjera
plohe 20m. Ponavljane su sve operacije izračunavanja
N,GiV, odvojeno po vrstama drveća.
Za dobivene ukupneN,GiVpo plohama, za svaki


polumjer kružne plohe, odvojeno po dobnim razredima
računate su sljedeće statističke veličine:


– srednja vrijednost (Average)
– koeficijent varijacije (CV) iskazan kao standardna
devijacija u postotku od srednje vrijednosti strukturnog
elementa (N,GiV)
– preciznost (SP) iskazana kao jedinična standardna
pogreška (68%pouzdanosti) u postotku od srednje
vrijednosti strukturnog elementa (N,GiV)


Tako su obrađene sve plohe svakog dobnog razreda,
i to posebno za svaki odabrani polumjer plohe.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 218     <-- 218 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221
216
stabala,pa je moguće da je drvna zaliha niža nego u
mlađim sastojinama.
Smanjenjem polumjera kružne plohe dolazi i do sma-
njenja broja stabala koja treba izmjeriti.Taj je broj za naj-
veće polumjere ploha iznosio od prosječno 122 stabla na
plohama u šestom dobnom razredu kod polumjera 30 m,
do 31 stabla u IV. dobnom razredu kod polumjera 15 m,
što se vidi na slici 2. Razlika u broju stabala je uglavnom
posljedica smanjenja površine plohe.
Vrijednosti broja stabala po plohi u III. dobnom raz-
redu za isti polumjer plohe su nešto veće od broja sta-
bala u IV. dobnom razredu, što je u skladu sa smanje-
njem broja stabala po jedinici površine povećanjem
starosti sastojine.
Uočljivo je da su brojevi stabala kod istog polu-
mjera plohe uV. iVI. dobnom razredu gotovo jednaki
za polumjere 20–25 m, za koje postoji preklapanje u
podacima. S obzirom da su ova dva dobna razreda
predstavljena sa 41, odnosno 30 ploha, to ukazuje na
veliku podudarnost u gustoći tih sastojina.
Slika 2. Prosječan broj stabala na jedinicama uzorka ovisno o veličini ploha
Figure 2 Average number of trees on a sample units depending on plot size
Slika 3. Koeficijent varijacije broja stabala ovisno o veličini plohe
Figure 3 Number of trees variation coefficient depending on plot size


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 216     <-- 216 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results


Upitima u bazu podataka i postupcima navedenima
u poglavlju Materijali i metode dobiveni su podaci o
bro ju stabala, temeljnici i volumenu, sumarno za sve
plo he unutar pojedinog dobnog razreda. Deskriptivnom
statističkom obradom dobiveni su srednja vrijedno st,
standardna devijacija i standardna pogreška, a iz nj ih
koeficijenti varijacije i preciznost (pogreška uzorka) za
svaki promatrani strukturni element. U tablicama 2 i 3
prikazane su srednje vrijednosti procjene strukturnih
elemenata, broja stabala po hektaru (N), temeljnice po
hektaru (G) i volumena po hektaru (V), po dobnim razredima
za različite polumjere kružne primjerne plohe.


Vrijednosti N,GiVkod polumjera kružnih primjernih
ploha od 30, 25 i 15m, ovisno o dobnom razredu, predstavljaju
logično najbolju procjenu strukturnih parametara,
jer su dobivene izmjerom većeg broja stabala i predstavljaju
veći dio sastojine. Smanjenjem polumjera smanjuje
se površina plohe, a time i broj stabala na jedinici uzorka.


Iako bi bilo za očekivati da su ukupna temeljnica i
ukupni volumen najveći u najstarijim sastojinama u
sedmom dobnom razredu, ovdje to nije slučaj. Jedan
od mogućih razloga je mali broj ploha (6) koji ne odražava
stvarno stanje, a drugi razlog leži u činjenici da je
kod starijih sastojina hrasta lužnjaka izraženije sušenje


Tablica 2. Srednje vrijednosti procjene strukturnih elemenata (N, G iV) za III. i IV. dobni razred za različite veličine
primjerne plohe


Table 2 Average structural elements(N, G, V) estimates in 3rdand 4thage class and different plot sizes


III. dobni razred
3 rd age class
polumjer kružne plohe
m
circle plot radius
m
broj stabala
n/ha
stem number
n/ha
CV
temeljnica
m
2
/ha
basal area
m2/ha
CV
volumen
m
3
/ha
volume
m3/ha
CV
15 535 32,7 28,65 30,1 308,3 30,0
14 565 33,0 30,13 29,9 323,8 30,3
13 569 35,6 31,34 27,6 339,9 28,2
12 557 32,2 31,31 26,9 344,6 29,8
11 516 31,6 28,80 31,9 314,1 35,3
10 522 34,4 29,70 42,9 320,8 46,4
9 550 36,8 30,68 43,7 327,4 45,6
8 507 34,2 27,33 37,0 290,8 38,9
7 546 35,3 29,05 26,6 310,2 27,9
6 584 39,5 31,17 30,8 331,3 38,0
5 611 61,4 30,69 56,4 314,0 63,0
IV. dobni razred4 th age class
15 442 25,8 31,92 14,4 441,4 13,9
14 471 29,8 32,40 12,8 442,7 10,7
13 457 36,9 29,24 15,0 392,2 12,6
12 464 41,0 30,84 21,8 419,4 21,9
11 474 29,7 32,33 19,3 444,5 23,1
10 485 26,4 32,19 18,5 440,0 25,3
9 491 16,7 33,56 17,0 458,9 27,1
8 448 12,8 31,95 14,6 437,7 21,3
7 487 7,7 35,25 30,3 482,6 39,4
6 420 20,2 28,06 23,0 372,3 26,9
5 414 29,5 24,59 41,5 324,1 45,8
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 217     <-- 217 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221


Tablica 3. Srednje vrijednosti procjene strukturnih elemenata (N, G iV) zaV.,VI. iVII. dobni razred za različite veličine
primjerne plohe


Table 3 Average structural elements (N, G, V) estimates in 5th, 6thand 7thage class and different plot sizes


V. dobni razred
5 th age class
polumjer kružne plohe
m
circle plot radius
m
broj stabala
n/ha
stem number
n/ha
CV
temeljnica
m
2
/ha
basal area
m2/ha
CV
volumen
m
3
/ha
volume
m3/ha
CV
25 427 34,6 32,98 19,5 483,0 22,8
24 433 34,4 33,40 19,5 489,3 22,8
23 435 34,5 33,62 18,6 492,6 21,9
22 435 34,4 33,47 18,6 490,3 21,6
21 436 34,2 33,42 19,5 489,3 22,6
20 435 34,4 33,36 20,5 488,9 24,1
19 434 33,7 33,23 19,5 486,2 23,1
18 432 34,9 32,73 20,9 478,3 24,3
17 436 36,7 32,73 21,1 478,3 24,8
16 440 37,2 32,74 21,2 477,5 24,6
15 445 38,3 33,00 22,2 482,3 26,4
VI. dobni razred6 th age class
30 432 29,2 34,16 16,0 528,2 16,2
29 433 29,4 34,12 15,9 527,4 15,9
28 433 28,9 34,11 15,4 527,2 15,3
27 431 29,6 33,89 15,6 524,2 15,7
26 435 29,3 34,11 16,1 527,8 16,6
25 433 30,4 33,93 16,8 525,0 17,6
24 431 29,9 33,60 16,6 518,4 17,4
23 431 29,3 33,60 16,7 519,0 17,6
22 431 29,9 33,06 15,8 508,8 16,7
21 431 30,5 33,14 16,7 510,4 17,9
20 435 31,0 33,40 18,1 514,3 19,5
VII. dobni razred
7 th age class
30 343 41,6 31,21 19,9 476,8 18,4
29 344 39,5 31,39 17,0 490,6 19,7
28 340 43,0 30,56 19,2 477,6 21,4
27 342 42,1 30,70 17,3 478,9 19,3
26 343 44,1 31,01 19,2 486,2 21,2
25 340 44,6 29,87 21,8 461,7 25,2
24 342 44,1 30,31 21,5 469,4 24,5
23 325 47,2 30,28 23,9 472,9 26,5
22 324 48,4 30,22 23,0 469,5 24,7
21 336 48,2 31,23 21,8 484,4 23,5
20 324 54,5 30,75 27,0 478,1 29,7
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 220     <-- 220 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221
218
Koeficijenti varijacije temeljnice pokazuju slične
trendove kao i kod broja stabala, ali ipak imaju niže vri-
jednosti, što upućuje na to da je temeljnica strukturni
element čije vrijednosti imaju manju varijabilnost nego
broj stabala. U III. i IV. dobnom razredu, ponajviše zbog
malog uzorka, koeficijenti varijacije temeljnice su sko-
koviti, s trendom smanjenja kako raste veličina plohe, a
vrijednosti su između 12,8 i 56,4%. UV.,VI. iVII. dob-
nom razredu jasan je trend smanjenja koeficijenta pove-
ćanjem ploha, a vrijednosti su između 15,4 i 27,0%.
Kod koeficijenta varijacije volumena situacija je vrlo
slična onoj kod temeljnice, kako u trendu tako i u razini.
Slika 6. Preciznost procjene broja stabala ovisno o veličini plohe
Figure 6 Number of trees sample error depending on plot size
Slika 7. Preciznost procjene temeljnice ovisno o veličini plohe
Figure 7 Basal area sample error depending on plot size
Preciznost – SP(%) – Semple error
Preciznost ili pogreška uzorka iskazana je kao stan-
dardna pogreška u postotku od srednje vrijednosti
strukturnog elementa.
Kod preciznosti valja paziti na to da niža vrijednost
predstavlja bolju preciznost, odnosno manju pogrešku
uzorka. Zbog veličine uzorka najbolja preciznost pro-


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 219     <-- 219 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221
217
UVII. dobnom razredu je broj stabala kod istog polu-
mjera plohe manji nego uV. iVI. dobnom razredu,što je i
očekivano glede smanjenja broja stabala po hektaru (ta-
blica 3).Za ispitivanje utjecaja veličine kružne plohe na
preciznost procjene strukturnih elemenata korišteni su
izračunati koeficijenti varijacije (CV) i preciznost (SP)
za svaki od tri promatrana strukturna elementa (N,Gi
V). Rezultati su prikazani slikama 3–8.
Slika 4. Koeficijent varijacije temeljnice ovisno o veličini plohe
Figure 4 Basal area variation coefficient depending on plot size
Slika 5. Koeficijent varijacije volumena ovisno o veličini plohe
Figure 5 Stand volume variation coefficient depending on plot size
Koeficijent varijacije – CV (%) – Variation coefficient
Koeficijenti varijacije broja stabala u III. i IV. dobnom
razredu pokazuju izraženu promjenljivost i kreću se od 7,7
do 61,4%. Glede malog brojaploha u uzorku,takva vari-
jabilnost je očekivana. UV. iVI. dobnom razredu pove-
ćanjem polumjera kružne plohe blago se smanjuje i koe-
ficijent varijacije,koji za razliku od mlađih sastojina zna-
tno manje varira i ima vrijednosti između 29,2 i 38,3%. Naj-
starije sastojine imaju nešto izraženiju varijabilnost broja
stabala i njihov koeficijent varijacije ima povećanjem po-
lumjera plohe trend smanjenja od 54,5 do 39,5%.


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 223     <-- 223 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221


SUMMARY: Data collecting in forest inventory in Croatia are carried out
on a temporary sample plots (circles or strips). In this article, sample of
86 circular plots established in Repaš-Gabajeva Greda management unit
(Fig. 1), Repaš forest office, Koprivnica regional forest office, is used to see
how the basic structural elements (stem number – N, basal area – G and stand
volume –V) are changing when the sample plot radius is decreasing. Research
area is typical lowland pedunculate oak and hornbeam stand (Carpino betuli


- Quercetum roboris (Anić 1959) Rauš 1969. Sample plots covered the whole
management unit area and stands older than 40 years, from 3rd to 7th age
class. Sample units were circular, with radius 15 to 30 m, bigger than in regular
forest inventory (Table 1) which are usually 12,62 m and 18 m in radius.


All trees above 10 cm in dbh within circular plot were measured. Plot center
was marked with iron bolt below ground level. Position of each tree is determined
with distance and angle from plot center. Haglof caliper was used to
measure two dbh of each tree. Total tree height was taken with Suunto hypsometer.


Data collected in a field, were entered to database created in Microsoft Access.
For each plot, number of trees per hectare, basal area per hectare, and
volume per hectare, were calculated, separately for tree species and total.
These basic structure elements were calculated for different plot sizes, lower
than taken in field. It has been done using database queries, thanks to recorded
position of each tree. For a particular criteria (distance from plot center),
only trees that are within required radius were selected. In 3rd and 4thage
class, plot radius from 5 to 15 m, with 1 m step, is used to calculate structure
elements (Table 2). In 5thage class, examined plot radius range was 15–25 m,
and in 6thand 7thage class 20–30 m (Table 3).


Calculated elements were examined with simple statistical analyses in
order to get variation coefficient (CV), and precision (SP). The results showed
that in 3rd, 4thand 7thage class there is not enough sample plots to bring conclusions
because variation coefficient values are high and precision is at poor
level. (Fig. 3–8). In 5th and 6th age class for all examined plot radii, estimated
precision of basal area and stand volume is better than 5 % (Fig.7, Fig.8),
and variation coefficient is in range of 15,3–26,4 % (Fig. 4, Fig. 5). Stem
number estimation shows precision of 5,3–6,0 % (Fig. 6).


In given research area and stand conditions, conclusions are:


– in 3rd, 4thand 7thage class variability in small amount of sample plots is
too high to bring resolute conclusion
– regarding to variation coefficient and estimation precision values, there is
no need to use sample plot radius greater than 15 m in 5thage class, and
20 m in 6thage class
– with more sample plots in 3rd, 4thand 7thage class, and use of lower sample
plot sizes in 5thand 6thage class, optimal plot radius that gives reliable and
precise stand structure elements estimation could be reached.


Key words:Pedunculate oak, sample plots, stand structure elements,
estimation precision
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 221     <-- 221 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221
219
cjene broja stabala vidljiva je kodV. iVI. dobnog razreda.
Ima vrlo blagi trend poboljšanja i za sve promatrane veli-
čine ploha kreće se između 6,0 i 5,3%. Na plohama III. i
IV. dobnog razreda preciznost je uslijed malog broja
ploha te malog broja stabala na jedinicama uzorka znatno
lošija, a u IV. dobnom razredu nema jasan trend.
Za razliku od preciznosti procjene broja stabala,
kod preciznosti procjene temeljnice (slika 7) IV. dobni
razred ima jasnije izražen trend smanjenja pogreške
uzorka s povećanjem veličine plohe. U III. dobnom
razredu trend je sličan, ali s nešto lošijom preciznošću
koja se kreće od 12,0 do 25,2%. Dobni razredi s naj-
više izmjerenih ploha pokazuju i najveću preciznost s
blagim trendom povećanja sukladno rastu veličine
plohe.Vrijednosti se kreću od 2,8 do 3,5%.
Preciznost procjene volumena vrlo je slična preciz-
nosti procjene temeljnice (slika 8), sV. iVI. dobnim
razredom kao najhomogenijim uzorkom,gdje se s po-
četnih 15 odnosno 20 metara polumjera kružne plohe
dobije preciznost/pogreška uzorka ispod 5%.
Slika 8. Preciznost procjene volumena ovisno o veličini plohe
Figure 8Stand volume sample error depending on plot size
RASPRAVA– Discussion
Odluka o veličini primjerne površine u uređajnoj in-
venturi značajno može utjecati na preciznost dobivenih
rezultata i na ukupne troškove izmjere. Homogene sa-
stojine malog raspona prsnih promjera i malog broja
vrsta drveća, po svojoj prirodi ne trebaju velike intenzi-
tete izmjere za postizanje zadovoljavajuće točnosti. U
cilju smanjenja troškova izmjere treba uzeti u obzir da
po jedinici uzorka (primjernoj površini) imamo najma-
nji dovoljan broj stabala koji će reprezentirati dio sasto-
jine. Spurr (1952) preporuča da veličina plohe bude
takva da ima barem 20 mjerljivih stabala, dok prema
Krutzschu i Loetschu (1938) u sastojinama bez
podstojne etaže optimalni broj stabala na plohi trebao bi
biti 12–14 (preneseno izPranjić iLukić 1997).Me-
štrović iFabijanić (1995) kažu da bi po primjer-
nom krugu bilo dovoljno imati 30-ak stabala. Osim
broja stabala na jedinici uzorka koji izravno utječe na
ukupne troškove, odabirom veličine primjerne plohe
važno je postići i stabilnost mjera varijabilnosti (koefici-
jent varijacije, standardna devijacija) koje povećanjem
polumjera plohe, odnosno broja stabala, poprimaju sve
niže vrijednosti i postaju stabilnije (kreću se u malim ra-
sponima). Nadalje, preciznost procjene strukturnih ele-
menata nameće se kao idućikriterij za odluku o veličini
primjerne plohe. Činjenicu poboljšanja preciznosti po-
većanjem polumjera kružnih primjernih ploha od doma-
ćih autora potvrdili su Vedriš i dr.(2009) na primjeru
17 primjernih ploha bukovo-jelove sastojine.
U ovom radu je ukupni broj ploha (86) bio razvrstan
prema starosti i pripadnosti određenom dobnom razredu,
pa je tako za neke dobne razrede (III., IViVII.) broj ploha
bio nedovoljan za donošenje čvrstih zaključaka.
Na plohama III. dobnog razreda (41–60 godina staro-
sti sastojine), s polumjerom kruga od 15 metara, mjerilo
se prosječno 37,8 stabala (Slika 2). Smanjenjem polu-
mjera plohe i broj mjerenih stabala smanjuje se, te je
kod polumjera od 5 metara prosječno samo 4,8 stabala
po plohi,što je premalo za dobar uvid u strukturu sasto-
jine, posebice ako se pogleda koeficijent varijacije od
61,4 % (Slika 3) te rezultat preciznosti procjene broja
stabala od 27,5%(Slika 6).Kada se za isti dobni razred
pogleda kako se smanjenjem polumjera plohe kreću
koeficijent varijacije i preciznost procjene temeljnice te
volumena (Slike 4, 5, 7, i 8) vidljivo je da njihove vrijed-


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 222     <-- 222 -->        PDF

K. Indir, V. Novotny: UTJECAJ VELIČINE KRUŽNIH PRIMJERNIH PLOHANAPROCJENU STRUKTURNIH ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 211-221


nosti očekivano imaju trend pada s povećanjem polumjera.
Na isti način promatrani su i ostali dobni razredi.


U IV. i VII. dobnom razredu vrijednosti procjene
strukturnih elemenata te njihovi koeficijenti varijacije i
preciznost pokazuju značajna kolebanja te iz istih razloga
kao i u III. dobnom razredu ne omogućuju donošenje
čvrstih zaključaka.


UV. dobnom razredu promatrani su strukturni elementi
i statistički pokazatelji za kružne plohe od 15 do
25 metara polumjera. Prosječno je na jedinici uzorka
bilo od 83,8 stabala uz polumjer plohe 25m, do 31,4
stabla kod polumjera plohe 15m,što zadovoljava kriterij
predloženog broja stabala. Za sva tri strukturna elementa
(N,G i V) koeficijenti varijacije i preciznost


ZAKLJUČCI –


Preciznost procjene strukturnih elemenata kod dobnih
razreda s većim brojem izmjerenih ploha ima trend
poboljšanja ako se poveća veličina kružne plohe.Analogno,
koeficijent varijacije se smanjuje.


Iz tabelarnih i grafičkih prikaza vidljivo je da je broj
izmjerenih ploha u III. i IV. iVII. dobnom razredu bio
nedovoljan za donošenje čvrstih zaključaka,jer su vrijednosti
koeficijenta varijacije i preciznosti procjene
strukturnih elemenata varirali do te mjere da u nekim
slučajevima nisu imali niti izražen trend (koeficijent
varijacije i preciznost procjene broja stabala u IV. dobnom
razredu).


LITERATURA


Galić, Ž., 2002.: Pouzdanost procjene strukturnih
elementa izmjere šuma primjenom kombiniranih
metoda. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Magistarski rad


Indir,K., 2001.: Osnova gospodarenja za g.j. Repaš-
Gabajeva Greda (2001.–2010.), Hrvatske šume,
Uprava šuma Koprivnica


Jazbec,A., M. Vedriš, M. Božić, E. Goršić,
2011: Učinkovitost izmjere prebornih šuma na
primjernim plohama različitih radijusa(Efficien cy
of Inventory in Uneven-Aged Forests on Sample
Plots with Different Radii). Croatian Journal
of Forest Engineering 32(1): 301–312.


Klepac,D., 1965.: Uređivanje šuma. Nakladni zavod
Znanje, 341 str, Zagreb
Miletić,Ž., 1958.: Uređivanje šuma, knjiga II, Naučna
knjiga, 646 str., Beograd


Meštrović,Š., G.Fabijanić,1995.: Priručnik za
uređivanje šuma. Ministarstvo za poljoprivredu i
šumarstvo Hrvatske, Zagreb


Pranjić,A., N.Lukić,1997: Izmjera šuma, Šumarski
fakultet, 210 str., Zagreb


procjene imaju vrlo mala kolebanja, a to vodi zaključku
da su rezultati dobiveni uz polumjer 15 m, jednako
prihvatljivi kao i oni uz polumjer 25 m.


UVI. dobnom razredu promatrani su strukturni elementi
i pokazatelji za kružne plohe od 20 do 30 metara
polumjera. Rezultati su analogni onima uV. dobnom razredu,
što znači da oni uz polumjer kružne plohe od 20 m
imaju gotovo jednake vrijednosti kao i uz 30 m. Prosječan
broj stabala kod polumjera 30m iznosi 122,1, a kod
20m 54,6 što je znatno više od preporuka,pa se može
pretpostaviti da bi uz prisutni varijabilitet bio prihvatljiv i
manji polumjer, što bi trebalo dodatno ispitati.


Conclusions


U danim sastojinskim uvjetima koeficijenti varijacije
i preciznost procjene strukturnih elemenata imaju
vrijednosti koje ukazuju da nije potrebno niti opravdano
provoditi izmjeru na krugovima većim od 15 m
polumjera uV. dobnom razredu, odnosno 20m polumjera
uVI. dobnom razredu.


Uz povećanje broja ploha u III, IV. iVII. dobnom
razredu, te ispitivanje kretanja procjene strukturnih elemenata
uz manje polumjere kružne plohe od onih ispitanih
u ovom radu, moglo bi se doći do najmanjeg
polumjera kružne plohe koji osigurava pouzdanu i
preciznu procjenu sastojinskih elemenata.


– References


Schmid-Haas, P., 1985.: Permanent Forest Inventory
as a Basis of Forestry Planning. IUFRO-
Conference: Inventoryng and Monitoring
Endangered Forests,Alptal


Schmid-Haas, P., 1989.: Schweizer Kontrollstichprobeverfahren
in der Forsteinrichtung.
Schweiz. Z. Forstwes., 140 (1) 43–56


Spurr,S.H. 1952. Forest Inventory. Roland Press Co.,
476 str., New York.
Špiranec, M., 1975.: Drvnogromadne tablice. Radovi
Šumar. inst. Jastrebarsko


Vedriš,M.,A. Jazbec, M. Frntić, M. Božić, E. Goršić,
2009.: Preciznost procjene strukturnih elemenata
bukovo-jelove sastojine ovisno o
veličini kružnih primjernih ploha, Šum. list
CXXXIII (7–8): 369–379


*** Pravilnik o uređivanju šuma, Narodne novine
111/06, 141/08