DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 2     <-- 2 -->        PDF

MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA U SVJETLU 50-GODIŠNJE USKE
SURADNJE HRVATSKE ŠUMARSKE ZNANOSTI I STRUKE


Šume su, kao što je općenito poznato, najvrjedniji obnovljivi prirodni resurs i opće dobro od iznimnog interesa za Republiku
Hrvatsku.


Priroda je neponovljiva u svojoj različitosti, bogatstvu i ljepoti, koja posebno dolazi do izražaja u Hrvatskoj koja svoju iznimnu
geografsku i biološku raznolikost duguje snažnom ispreplitanju mediteranskih, pretplaninskih, dinarskih i panonskih biogeografskih
utjecaja na relativno malom prostoru.Temeljna su načela hrvatskoga šumarstva potrajno gospodarenje s očuvanjem
prirodne strukture i raznolikosti šuma te trajno održavanje stabilnosti i kakvoće gospodarskih i općekorisnih funkcija šuma.


U većini zemalja svijeta ljudskom djelatnošću značajno je promijenjen prirodni sastav šuma, no u Hrvatskoj je on zadržan na
gotovo cijelom području upravo zahvaljujući uskoj suradnji znanosti i struke. Neprekinutih 50 godina ove suradnje obilježeno je
ovim znanstveno-stručnim skupom, istovremeno posvećenom i Međunarodnoj godini šuma, koju je na prijedlog Hrvatske proglasila
Skupština Ujedinjenih naroda na svojoj sjednici 20. prosinca 2006. godine.


Šumarstvo je znanost, struka i umijeće gospodarenja i očuvanja šuma i staništa, odnosno cijelog šumskog ekosustava, za
trajnu dobrobit društva, okoliša i privrede. Ova tvrdnja koja vrlo sažeto definira šumarstvo, nastala je kao rezultat dugogodišnjeg
razvoja šumarstva i šumarske znanosti, koja kod nas u Hrvatskoj i u našem dijelu Europe bilježi stalni razvoj. Šumarska
znanost i šumarstvo Hrvatske, kao rijetko koje znanstveno polje kod nas, nastaje istovremeno kad i u središnjoj Europi, iz opravdanog
straha od nestanka šuma, zbog onovremenog stihijskog postupanja sa šumom.


Navodeći povijesne podatke o nastanku i razvoju hrvatskog šumarstva, posebice naglašavamo aktivnosti šumarskih stručnjaka
s ciljem osnivanja nastavnih i znanstvenih šumarskih institucija.Te su aktivnosti postale temelji naših današnjih znanstvenih
i sveučilišnih institucija u koje spada i Hrvatski šumarski institut.


Hrvatski šumarski institut ušao je u 66. godinu svojeg djelovanja,te danas predstavlja moderan institut koji raspolaže zgradama,
laboratorijima, modernom opremom, rasadnikom i mnogobrojnim terenskim pokusnim objektima. Najvažnije od svega
je to što se u njemu nalaze relativno brojni i pretežno mladi, visokokvalificirani znanstvenici,koji su jamstvo njegovog opstanka,
budućnosti i kvalitetnoga rada.


Radovi koji su predstavljeni u ovom posebnom izdanju daju uvid u sadržaj rada Hrvatskog šumarskog instituta te brojnost i
raznolikost znanstvenih područja kojima se njegovi znanstvenici bave.
Hrvatski šumarski institut, Dr.sc. BorisVrbek
Predsjednik Znanstvenog vijeća


INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS IN THE LIGHT OF THE 50th ANNIVERSARY OF CLOSE
COLLABORATION BETWEEN THE CROATIAN FORESTRY SCIENCE AND PROFESSION


It is well known that forests are the most valuable renewable natural resource anda common goodof exceptional interest for
the Republic of Croatia.


Nature is uniquein terms of its diversity, resourcesand beauty,which is particularlyprominent in Croatia as it owes its exceptional
geographic and biological diversity to the intense interweavingof Mediterranean, sub-Alpine, DinaricandPannonian
bio-geographiceffects within a relatively small area. Sustainable management and preservation of the natural structure and
biodiversity of forests, as well as the permanent maintenance of stability and quality of economic and generally beneficial forest
functions are the key principles of Croatia’s forestry.


While human activity has significantly affected the natural composition of forests in the majority of countries, this is not the


case with Croatia - here it has been almost completely preserved,owing precisely to the close collaboration between the forestry
science and profession. This scientific and professional symposium marked the 50thanniversary of unbroken cooperation and
was also dedicatedto the International Year of Forests, declared at Croatia’s proposal by the United Nations GeneralAssembly
in its session held on 20 December 2006.


Forestry is a science, a profession and an artof managing and preserving forests and habitats, i.e. the entire forest ecosystem,
for the purpose of providing permanentbenefitsfor the society, environment and economy. This statement, which gives a
summarized definition of forestry, has been developed as a result of the multi-annual development of forestry and forestry science
which has been undergoing continuous development in Croatia and this part of Europe. Unlike the majority of other scientific
fields, Croatia’s forestry science and profession started developing at the same time as in the central Europe, for the
justified fear of forest degradation and disappearance as a result of the uncontrolled exploitation.


Having stated the historical data on the development of Croatia’s forestry, we should put a special emphasis on the forestry
experts’ activities aimed at establishing educational and scientific forestry institutions. They have laid down the foundations for
today’s scientific and highereducation institutions to which the Croatian Forest Research Institute belongs.


The Croatian Forest Research Institute has entered its66thyear;today it is a modern institute comprising a number of buildings,
laboratories, state-of-the-art equipment, a plant nursery and numerousfieldtrial facilities. The fact that a large number of
young, highly qualified scientists work at the Institute is crucial toguarantee its survival, bright future and top-quality work.


The papers presented in this special edition provide an insight into the activities of the Croatian Forest Research Institute
and numerous and diversescientific areas its scientists are engaged in.
Croatian Forest ResearchInstitute, Boris Vrbek, PhD
Chairman of the Scientific Council