DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 192     <-- 192 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


UDK 630* 232:233 + 120


REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE
U EKOLOŠKI RAZLIČITIM PODRUČJIMA
KONTINENTALNE HRVATSKE


RESULTS OF RESEARCH ON DOUGLAS FIR PROVENANCES IN
ECOLOGICALY DIFFERENT CONTINENETAL PARTS OF CROATIA


23


Sanja PERIĆ1, Martina TIJARDOVIĆ, Anamarija JAZBEC


SAŽETAK: Osnivanje šumskih kultura u Hrvatskoj započelo je sedamdesetih
godina 20. stoljeća. Otada je udio šumskih kultura u šumskom fondu Hrva t ske
varirao tijekom godina, a danas iznosi oko 3 %. Nove znanstvene spozna je
ukazuju na postojanje opravdanih razloga daljnjeg te povećanog os nivanja
šumskih kultura u Hrvatskoj (posebice spontano povećanje prikladnih površina
za njihovo osnivanje). U ovome radu prikazani su rezultati istraži vanja
provedenog u okvirima projekta “Gospodarenje kulturama če tinjača”. Brojni
pokusi koji su osnovani s ciljem odabiranja najprikladnijih vrsta i provenijencija
za podizanje šumskih kultura u Hrvatskoj, do sada su osigurali rezultate za
prvih 30 godina njihove starosti, prema kojima se uspjehom osobito is taknula
zelena duglazija. Ona pridolazi u širokom spektru ekoloških uvjeta, što je čini
pogodnom vrstom za osnivanje kultura na slobodnim šumskim i nešu m s kim površinama.
Iz navedenih razloga dio istraživanja usmjeren je na ana lizu uspjeha
provenijencija zelene duglazije 40 ili 45 godina nakon osniva nja pokusa
na tri lokaliteta kontinentalnog dijela Hrvatske (rezultati s pod ru čja Istre su
objavljeni). Statističkom analizom svih parametara (promjer, vi sina, volumen)
istaknule su se provenijencije iz Savezne države Washington (El ma) i Europe
(Danske i Bugarske) kao najuspješnije za osnivanje šumskih ku ltura u kontinentalnoj
Hrvatskoj, te bi se trebale koristiti za osnivanje novih kultura.


Ključne riječi:obična smreka, zelena duglazija, supstitucija, provenijencija,
Hrvatska.


UVOD – Introduction
Osnivanje šumskih kultura u Hrvatskoj u većoj je obič na smreka 15%, američki borovac 9 %, običan bor
mjeri započelo sedamdesetih godina 20. stoljeća (Gra-8 % te OC 16 %). Nove znanstvene spoznaje ukazuju na
čan1984). Otada udio šumskih kultura u šumskom postojanje novih opravdanih razloga povećanja osnivafondu
Hrvatske varira tijekom godina, a danas prema nja šumskih kultura zelene duglazije u budućnosti,kao
podacima iz Šumsko-gospodarske osnove područja što su proizvodnja biomase, smanjenje opterećenja na
(2006–2015) ona iznosi oko 3 % od ukupne površine prirodne šume zbog proizvodnje drveta, ispunjavanje
pod šumama. Od toga iznosa 26% odnosi se na kulture uvjeta postavljenih Kyoto Protocolom, te ostale polistača,
a 74% na kulture crnogorice (crni bor 26%, voljne karakteristike vrste (npr. otpornost na elementarne
nepogode, prilagodljivost na različite stanišne
uvjete, dobra regeneracija nakon požara i dr.) (Larson


1 Dr. sc. Sanja Perić, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41,
2010, Ferron i Douglas 2010, Griesbauer i
10 450 Jastrebarsko, Kontakt e-mail: sanjap@sumins.hr
Green 2010,Fischer i dr.2010). U prilog poveća2
Dipl. ing. šum. MartinaTijardović, Hrvatski šumarski institut,
Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko, nju površina šumskih kultura u Hrvatskoj posebice se
Kontakt e-mail: martinat@sumins.hr
treba uzeti u obzir i spontano,kontinuirano povećanje
3 Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Šumarski fakultet Sveučilišta
površina pogodnih za njihovo daljnjeosnivanje (zapuš u
Zagrebu, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb,
Kontakt e-mail: jazbec@sumfak.hr
tena poljoprivredna zemljišta).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 193     <-- 193 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


Dosadašnji rezultati praćenja trajnih pokusnih ploha
Hrvatskog šumarskog instituta ukazali su na zelenu duglaziju
(Pseudostuga menziesii Mirbel Franco) kao na
alohtonu vrstu,koja se svojim uspjehom najbolje pokazala
od svih ispitivanih vrsta crnogorice u Hrvatskoj
(Perić i dr.2005;OrlićiPerić2005; Orlići dr. 1997;
Orlić i Ocvirek 1996; Komleno vić i dr. 1995;
Orlić 1994; Orlić i Ocvirek 1994; Orlić i Ocvirek1990;
OrlićiKomlenović1988;Orlić 1985).


Zelena duglazija je jedna od najvrjednijih i najzna ča j nijih
vrsta za pridobivanje drveta u svijetu (Larson
2010). Kombinacija drveta dobre kvalitete i njezina vi-
so ka produktivnost postavila je duglaziju u sam vrh
svjetske proizvodnje drveta. U zemlji prirodnog ras p ro stranjenja
ovo je dobro istražena vrsta, dok je u Europi
istraživana većinom u uvjetima podizanja kultura (Heini
dr. 2008; RitchieiHamann2007). Zelena dug la
zija je vrsta umjerenog pojasa. Njezin prirodni areal
ra sprostire se u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike. Pre maHermannuiLavenderu(
1999)ova vrsta uspješno
je introducirana u gotovo sve predjele umjerenog pojasa
u svijetu (Europa, južni dio Južne Amerike, jug
Australije) te na području Novog Zelanda. Osnivanje ku ltura
duglazije osobito je zastupljeno u SjevernojAme rici,
gdje je i područje njezinog prirodnog rasprostranjenja.


Zelena duglazija se uspješno prilagođava na široki
spektar stanišnih uvjeta, zadržava visoke priraste, te osigurava
proizvode visoke kvalitete (Weise i dr.2001;
Kenk i Thren 1984). Uspijeva u različitim kli mat-
skim uvjetima. Osobito joj pogoduju duboka, pro zračna


MATERIJAL I METODE
Istraživanje uspijevanja rasta zelene duglazije u različi
tim bioklimatima provedeno je u četrdesetim godinama
sta rosti pokusa na lokalitetima Durgutovica (Šumarija
Mi kanovci, UŠP Vinkovci), Slatki Potok
(ŠumarijaVeliki Gr đevac, UŠPBjelovar) te Mikleuška
(Šumarija Kutina, UŠPZagreb). Pokusi su osnovani u
razdoblju od 1966–1970. godine. Šumarski institut, Jastrebarsko
(danas Hr va t ski šumarski institut) je 1965.
godine nabavio uzorke sje mena različitih provenijencija
kojima su uzgojene sadni ce u rasadniku Instituta. Pokusi
su osnovani u randomizi ranom blok dizajnu u 4 ponavljanja.
Na svim lokaliteti ma u pokusima sudjeluje
ukupno 23 različite pro venijencije (Durgutovica 14, Slatki
Potok 14, Mikleuška 4). Ukupno ima 19 provenijencija
uglavnom s nižih na dmorskih visina,s područja prirodnoga
areala duglazije (6 iz Oregona, 3 iz Britanske
Kolumbije, te 10 izWashi n g tona), te 4 europske provenijencije
(2 iz Hrvatske – Rovi nj i Skrad; 1 iz Bugarske


–Šipka; 1 iz Danske – Hvidilde).
Pokusi na lokalitetima Durgutovica i Slatki Potok os no
vani su sadnicama starosti 2 + 1, s razmakom sadnje


bilja ka zelene duglazije 4 x 4 m, između kojih su sađene
sadnice obične smreke (Picea abiesKarst.),odnosno eutla,
sa pH 5 do 6, dok na teškim tlima s ve ćom količinom
vode ima slabiji uspjeh (Hermann i Lavender
1999). Iako je duglazija vrsta koja razvija duboki korijenov
sustav, morfologija korijenskog susta va ovisi o tlu.
U kontekstu klimatskih promjena pre ma Teuffelu i
dr. (2004) zelena duglazija se čini iz uzetno zanimljivom
komercijalnom vrstom za središnju Europu zato što se
lakše prilagođava na uvjete povećanja temperature
zraka i smanjenja količine oborina tijekom vegetacijskog
razdoblja, te bi mogla biti superiorna običnoj smre ci
koja je trenutno najznačajnija ekonomska vrsta središnje
Europe. Ove karakteristike, s dobrim dosadašnjim
rezultatima uspjeha,čine zelenu du glaziju prikladnom
vrstom za osnivanje šumskih kultura na slobodnim šumskim
i nešumskim površinama u Hrvatskoj.


U Hrvatskoj zelena duglazija kao komercijalna vr sta
trenutno ne zauzima značajnije mjesto. Zastupljena
je uglavnom u okvirima znanstvenih istraživanja na pokusnim
plohama. Iz navedenih razloga dio istraživanja
u okvirima projekta usmjeren je na analizu uspjeha
provenijencija zelene duglazije. Cilj ovoga istraživanja
je ispitati uspjeh različitih provenijencija zelene duglazije
na tri lokaliteta kontinentalnog dijela Hrvatske, te
dati preporuke za osnivanje kultura ove vrijedne vrste
ne samo u znanstvene, već i u gospodarske svrhe. U
okvirima projekta obavljeno je i istraživanje uspjeha
provenijencija zelene duglazije s područja Istre koje
nije uvršteno u ovaj rad,jer su podaci objavljeni 2009.
godine (Perić i dr.2009).


– Material and methods
ropskog ariša (Larix europea L.). Pokus na lokalitetu
Mikleuška osnovan je sadnicama zelene duglazije starosti
1+ 1, uz manji razmak sadnje (2 x 2 m). Broj biljaka
pojedine provenijencije zelene duglazije prilikom osnivanja
pokusa na lokalitetima Durgutovica i Slatki Potok
bio je 100 koma da (4 ponavljanja x 25 komada), dok je
na lokalitetu Mi kleuška iznosio 196 komada (4 ponav ljanja
x 49 koma da).
Osnovni podaci o porijeklu i zemljopisnom položaju
provenijencija na istraživanim lokalitetima predstavljeni
su uTablici 1. Ovdje su navedeni podaci o porijeklu samo
za one provenijencije za koje su podaci dobiveni prilikom
nabave sjemena, jer je naknadno točnost podataka o porijeklu
teško jamčiti.
Na lokalitetu Durgutovica izmjereni su prsni promje ri
i visine u 40. godini starosti pokusa, na lokalitetu Slat ki
Potok u 42. godini, a na lokalitetu Mikleuška u 45. godini.
Ukupno je izmjereno 1979 stabala. U ovome radu prikazani
su dendrometrijski parametri (promjer i visi na) na
temelju kojih je izračunat volumen koristeći Schumacher-
Hallovu formulu. Razlike između svih anali ziranih pa ra


metara za lokalitet Durgutovica, te visina i vo lumena za
lokalitet Slatki Potok,testirane su jednost r u kom analizom
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 194     <-- 194 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


varijance(ANOVA–SokaliRohlf1995.).Os ta lipa-iz terenskih obrazaca sakupljanih u okviru rada Odjela za


rametri i lokaliteti uspoređeni su analizom varijanci po-uzgajanje i ekologiju šuma. Koje provenijencije se stati


novljenih mjerenja (promjeri na lokalite tu Slatki Potok za stički razlikuju,određeno jeTukey post hoc testom za sve


2007. i 2010. godinu, te drvna masa i njezin trend na loka-parametre provenijencija na svim lokalitetima. Podaci su


litetu Mikleuška za godine 1980., 1990., 2000., te 2010. statistički obrađeni u programskom paketu STATISTICA
Izvorni podaci izmjera visina i promjera na temelju kojih 7.1. (StatSoft, Inc. (2010).
je izračunat volumen za godine 1980. i 1990. preuzeti su


Tablica 1. Osnovni podaci o provenijencijama na svim istraživanim lokalitetima


Table 1 Basic information on provenances for all localities presented in paper


Lokalitet DURGUTOVICA(Šumarija Mikanovci, UŠPVinkovci)


Oznaka Provenijencija
Nadmorska visina
m
Geografske koordinate
Geographic coordinates
Sigh Provenance Height above s. l.
m
širina
width
duljina
length
C SHADYCOVE, Oregon 1350 42° 36’N 122° 50’W
D TENINO,Washington 100–200 46° 45’N 122° 40’W
E ELMA,Washington 100–200 47° 00’N 123° 30’W
F ELK RIVER FALLS, Brit. Columbia ---
G MATLOCK, Washington 0–50 --
H ALDER, Washington 300 --
I MERVILLE BLACK, Brit. Columbia 15 --
J HVIDILDE, Danska ---
K REPUBLIC, Washington 850 --
L SALMONARM, Brit. Columbia 450–600 50° 50’N 119° 10’W
P SKRAD, Delnice, Hrvatska 700–900 --
R ŠIPKA, Bugarska 650–780 42° 43’N 25° 20’E
S ROVINJ, Hrvatska ---
T CASTLE ROCK,Washington ---


Lokalitet SLATKI POTOK (Šumarija Veliki Grđevac, UŠPBjelovar)


A SHELTON, Washington 30–150 47° 11’N 123° 10’W
B CORVALIS, Oregon 75 44° 35’N 123° 16’W
C SHADYCOVE, Oregon 1350 42° 36’N 122° 50’W
D TENINO,Washington 100–200 46° 45’N 122° 40’W
E ELMA,Washington 100–200 47° 00’N 123° 30’W
F ELK RIVER FALLS, Brit. Columbia ---
I MERVILLE BLACK, Brit. Columbia 15 --
J HVIDILDE, Danska ---
L SALMONARM, Brit. Columbia 450–600 50° 50’N 119° 10’W
M PEALL,Washington 150–300 46° 45’N 123° 15’W
N YELM,Washington 0–150 46° 45’N 122° 40’W
R ŠIPKA, Bugarska 650–780 42° 43’N 25° 20’E
S ROVINJ, Hrvatska ---
T CASTLE ROCK,Washington ---


Lokalitet MIKLEUŠKA(Šumarija Kutina, UŠPZagreb)


1 CORTAGE GROVE, Oregon 550 --
2 CENTRALIA, Washington 100–200 --
3 CASCADIA, Oregon 250–300 --
4 ASHLAND, Oregon 650–700 --


REZULTATI – Results
Za sve lokalitete i analizirane parametre naprav-čki značajna razlika između pojedinih provenijencija
ljena je deskriptivna statistika (Tablica 2).


po svim analiziranim parametrima (promjeru, visini i
Statističkom analizom podataka prikupljenih na lo


volumenu, p<0,05). Rezultati jednofaktorske analize
kalitetu Durgutovica utvrđeno je kako postoji statisti-varijanci za volumen prikazani su uTablici 3.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 195     <-- 195 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


Tablica 2. Podaci deskriptivne statistike za sve ispitivane lokalitete, provenijencije i parametre


Table 2 Results of descriptive statistics for all localities, provenances and parameters


Lokalitet DURGUTOVICA


Oznaka
Sigh
Provenijencija
Provenance
Prsni promjer u 40.g.
DBH in 40th year
Visina u 40. g.
Height in 40th year
Drvna masa u 40. g.
Volume in 40th year
C SHADYCOVE, Oregon 32,44 ± 7,62 23,90 ± 3,25 1,07 ± 0,50
D TENINO,Washington 36,53 ± 5,58 26,47 ± 1,99 1,41 ± 0,44
E ELMA,Washington 35,41 ± 6,57 25,73 ± 3,06 1,32 ± 0,48
F ELK RIVER FALLS, Brit. Columbia 33,03 ± 7,05 25,74 ± 2,32 1,18 ± 0,48
G MATLOCK,Washington 33,94 ± 6,93 26,11 ± 2,54 1,24 ± 0,48
H ALDER,Washington 36,13 ± 5,39 26,42 ± 1,97 1,37 ± 0,42
I MERVILLE BLACK, Brit. Columbia 33,43 ± 5,52 25,49 ± 2,13 1,15 ± 0,41
J HVIDILDE, Danska 39,36 ± 4,76 27,66 ± 1,46 1,67 ± 0,42
K REPUBLIC,Washington 34,03 ± 10,72 23,81 ± 4,23 1,27 ± 0,74
L SALMONARM, Brit. Columbia 26,09 ± 7,20 20,70 ± 3,32 0,64 ± 0,40
P SKRAD, Delnice, Hrvatska 29,72 ± 8,25 22,05 ± 4,00 0,87 ± 0,44
R ŠIPKA, Bugarska 36,54 ± 6,54 27,16 ± 2,21 1,45 ± 0,53
S ROVINJ, Hrvatska 35,43 ± 7,32 26,53 ± 2,76 1,37 ± 0,58
T CASTLE ROCK,Washington 34,42 ± 5,92 25,73 ± 2,13 1,19 ± 0,45
Lokalitet SLATKI POTOK
Prsni promjer u 42.g.
DBH in 42nd year
Visina u 42. g.
Height in 42nd year
Drvna masa u 42. g.
Volume in 42nd year
A SHELTON, Washington 32,68 ± 8,46 25,28 ± 4,31 1,18 ± 0,64
B CORVALIS, Oregon 27,80 ± 8,81 22,47 ± 4,77 0,82 ± 0,56
C SHADYCOVE, Oregon 19,58 ± 7,58 15,31 ± 4,52 0,32 ± 0,30
D TENINO,Washington 32,08 ± 9,53 25,03 ± 3,93 1,15 ± 0,71
E ELMA,Washington 34,82 ± 8,42 27,50 ± 9,55 1,39 ± 0,60
F ELK RIVER FALLS, Brit. Columbia 29,32 ± 8,65 24,03 ± 3,86 0,93 ± 0,56
I MERVILLE BLACK, Brit. Columbia 27,35 ± 10,05 22,55 ± 4,58 0,83 ± 0,66
J HVIDILDE, Danska 33,14 ± 10,27 24,35 ± 4,30 1,21 ± 0,73
L SALMONARM, Brit. Columbia 19,38 ± 6,49 18,18 ± 3,76 0,34 ± 0,29
M PEALL,Washington 33,29 ± 8,48 25,60 ± 3,83 1,20 ± 0,63
N YELM,Washington 31,37 ± 10,56 24,32 ± 4,33 1,10 ± 0,77
R ŠIPKA, Bugarska 32,18 ± 9,29 24,54 ± 4,42 1,13 ± 0,71
S ROVINJ, Hrvatska 26,68 ± 10,17 21,94 ± 5,19 0,87 ± 0,61
T CASTLE ROCK,Washington 35,00 ± 14,09 24,22 ± 4,51 1,40 ± 1,16
Lokalitet MIKLEUŠKA
Prsni promjer u 45.g.
DBH in 45th year
Visina u 45. g.
Height in 45th year
Drvna masa u 45. g.
Volume in 45th year
1 CORTAGE GROVE, Oregon 29,99 ± 2,85 34,76 ± 7,40 4,12 ± 16,16
2 CENTRALIA,Washington 30,56 ± 3,27 36,40 ± 6,72 1,54 ± 0,69
3 CASCADIA, Oregon 30,51 ± 2,02 35,40 ± 7,04 1,51 ± 0,67
4 ASHLAND, Oregon 29,99 ± 2,57 34,76 ± 6,99 1,48 ± 0,71


Tablica 3.Rezultati jednofaktorske analize varijanci za volumen na lokalitetu
Durgutovica


Table 3 Results of ANOVA for volume on Durgutovica locality


Suma
kvadrata
Sum of
squares
Stupnjevi
slobode
Degrees
of freedom
Varijanca
Variance F p
SS d.f. MS F p
Provenijencija
Provenance 59,287 13 4,561 19,179 <0,0001
Greška
Error 240,17 1010 0,238


Prosječna vrijednost prsnog promjera
na ovome lokalitetu iznosi
22,9 cm, visine 25,2 m, te volume na


3


1,22 m. Provenijencija s najvišim
srednjim vrijednostima svih analiziranih
parametara je provenijencija
Hvidilde iz Danske (39,36 cm promjera,
27,7 m visine, i 1,68 m volumena).
Ona se po promjeru i visini


statistički značajno razlikuje od svih


uspoređenih provenijencija na loka


litetu Durgutovica, osim provenijen
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 196     <-- 196 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


cija izWashingtona (Tenino - 36,5 cm promjera i 26,5 m


visine;Alder - 36,1 cm promjera i 26,5 m visine; Elma


po promjeru - 35,4 cm promjera i Matlock po visini


-26,1 m) i Europe (Šipka, Bugarska - 36,5 cm promjera
i 27,1 m visine; Rovinj - 25,4 cm promjera i 25,5 m vi-
sine). Najbolja provenijencija Hvidilde iz Danske po volumenu
se statistički značajno ne razlikuje samo od


provenijencija Šipka (1,45 m3) iz Bugarske i Tenino


3


(1,41 m) izWashingtona, na temelju čega se ove tri navedene
provenijencije mogu izdvojiti kao najuspješnije
provenijencije po svim analiziranim parametrima na lokalitetu
Durgutovica.


Najslabiji uspjeh na ovome lokalitetu prema svim
analiziranim parametrima pokazala je provenijencija
Salmon Arm iz Britanske Kolumbije (26,1 cm pro


3


mjera, 20,7 m visine, te 0,64 m volumena). Ona se statistički
značaj no razlikuje od svih pro venijencija s
ovoga lokaliteta,osim od provenijencije Skrad iz Del


3


nica (29,7 cm promjera, 22,0 m visine, te 0,80 m volumena).
Na temelju ove usporedbe zaključujemo kako
se ove dvije provenijencije prema svim ana liziranim
parametrima izdvajaju kao najlošije na ovome lokalitetu.
Međutim, hrvatska provenijencija Skrad pokazuje
još i interakciju (što znači da nema statistički značajne
razlike) po visini i volumenu s provenijencijom Shady
Cove iz Oregona, te po promjeru sa svim ostalim provenijencijama
iz Britanske Kolumbije (Elk River Falls,
Merville Black i SalmonArm), čime se provenijencije
iz Britanske Kolumbije izdvajaju lošim debljinskim
prirastom od ostalih provenijencija na ovome lokalitetu.
Grafički prikaz podataka priložen je samo za volumen,
s obzirom da je to parametar koji najbolje
pokazuje uspjeh pojedine provenijencije.


Za lokalitet Slatki Potok utvrđeno je kako postoji statistički
značajna razlika svih analiziranih parametara
(prsni promjer, visina, volumen, p< 0,05) između prove


vrijednosti pojedinih godina te interakcija provenijen


cija x godina. Ovo ukazuje da provenijencije nisu imale


jednaku dinamiku debljinskog rasta. Koje se provenijencije
međusobno razlikuju utvrđeno je za sve analizirane
parametre koristećiTuckeyev Post Hoc test. Prosječna
vrijednost promjera na ovome lokalitetu iznosi 27,9 cm,


3


visine 23,5 m, a volumena 1,00 m (Tablica 2).
Provenijencija s najvišim srednjim vrijednostima
promjera i visina je Elma (32,8 cm i 27,5 m visine) iz
Washingtona. Ona se statistički značajno razlikuje od
svih provenijencija osim provenijencija iz Washingtona
(Castle Rock (24,2 cm promjera, 32,2 m visine),
PeAll (25,6 cm i 31,0 m visine), Shelton (25,2 cm i
30,4 m visine),Tenino (25,0 cm promjera i 29,8 m vi-
sine) i Yelm (29,4 cm promjera), te provenijencije
Šipka (24,5 cm promjera i 30,2 m visine) iz Bugarske i
Hvidilde iz Danske (30,9 m visine). Na temelju ovih
podataka može se zaključiti kako su washingtonske
provenijencije te europske (Bugarska i Danska) najuspješnije
po prsnim promjerima i visinama. 95% interval
pouzdanosti za promjere za ovaj lokalitet prikazan
je na Slici 1.
Provenijencije s najvišom srednjom vrijednosti volumena
su Elma izWashingtona i Castle Rock iz Oregona


3


sa gotovo jednakim vrijednostima (1,40 m). One se značajno
razlikuju samo od provenijencija s najmanjim volu


3


menom Shady Cove (0,32 m) iz Oregona i SalmonArm


3


(0,33 m) iz Britanske Kolumbije, koje su se pokazale neprikladnima
za ovo stanište. Sa svim ostalim provenijencijama
nema statistički značajne razlike. Na temelju svih
navedenih podataka može se zaključiti kako je provenijencija
Elma izWashingtona, te općenito provenijencije
izWashingtona i europske provenijencije iz Bugarske i
Danske najbolje pokazale na ovome lokalitetu.


Najmanji srednji promjer i visine imaju provenijencije
SalmonArm (18,5 cm promjera i 18,2 m visine) iz
Britanske Kolubije i Shady Cove iz


Tablica 4. Rezultati jednofaktorske analize varijanci za volumen na lokalitetu


Oregona (18,7 cm promjera i 15,3 m


Slatki Potok


Table 4 Results of ANOVA for volume on Slatki Potok locality


Suma
kvadrata
Sum of
squares
Stupnjevi
slobode
Degrees
of freedom
Varijanca
Variance F p
SS d.f. MS F p
Provenijencija
Provenance 68,409 13 5,262 13,254 <0,0001
Greška
Error 314,447 792 0,397


nijencija u 40. godini starosti pokusa. Rezultati jednofaktorske
analize varijanci za volumen na lokalitetu Slatki
Potok prikazani su uTablici 4. Na temelju izmjere
prsnih promjera u 2007. i 2010. godini analiza je pokazala
kako postoji statistički značajna razlika i između
visine). Provenijencija SalmonArm
iz Britanske Kolumbije statistički se
značajno razlikuje po promjeru od
svih provenijencija osim od provenijencije
Shady Cove (18,7 cm) iz
Oregona i Castle Rock (32,2 cm) iz
Washingtona. Iz ovih po dataka mo že
se zaključiti kako naj niže vrijednosti
promjera na lokalitetu Slatki
Potokpripadajuprove ni jen ci ja maiz
Britanske Ko lumbije, Or egona i


provenijencija Castle Rock izWashingtona.
Provenijencija SalmonArm se po visini statistički
razlikuje značajno sa svima,osim sa provenijencijom
Shady Cove (najlošijom po visini), Rovinj (21,9 m)
iz Hrvatske, te Castle Rock (24,2 m) iz Washingtona.
Najmanju srednju vrijednost volumena ima provenijen
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 197     <-- 197 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


Prsni promjer
Figure 195 % confidence intervals for DBH (in 42nd year after trial establishment) on Slatki Potok locality


Slika 1. 95 % interval pouzdanosti za promjere u 42. godini na lokalitetu Slatki Potok.


33


cija Shady Cove (0,32 m) iz Oregona, koja se statistički (0,83 m) iz Britanske Kolumbije, na temelju čega za


značajno razlikuje od svih provenijencija osim od pro-ključujemo kako su to najslabije provenijencije što se


3


venijencije SalmonArm (0,33 m) iz Britanske Kolum-tiče proizvodnje drveta na ovome lokalitetu. Iz ovih pobije.
Na temelju ove analize te dvije provenijencije se iz-dataka može se donijeti i zaključak kako najniže vrijeddvajaju
kao najlošije na ovom lokalitetu, prema svim nosti promjera na lokalitetu Slatki Potok pripadaju
analiziranim parametrima. provenijencijama iz Britanske Kolumbije i Oregona.


SalmonArm se još statistički ne razlikuje od prove-Za podatke volumena analiziranih na lokalitetu Mi


3


nijencija Corvalis (0,82 m) iz Oregona i Merville Black kleuška utvrđeno je kako ne postoji statistički značajna
razlika između četiri postojeće pro-


Tablica 5.Rezultati jednofaktorske analize varijanci za volumen na lokalitetu


venijencije. Rezultati jednofaktor-


Mikleuška


ske analize varijanci za volumen


Table 5 Results of ANOVA for volume on Mikleuška locality


Suma
kvadrata
Sum of
squares
Stupnjevi
slobode
Degrees
of freedom
Varijanca
Variance F p
SS d.f. MS F p
Provenijencija
Provenance 785,61 3 261,869 0,949 0,4186
Greška
Error 39164,86 142 275,809
Godine
Years 157,81 3 52,603 511,312 <0,0001
Godine*Prov
Years*prov 0,21 9 0,023 0,227 0,9906
Greška
Error 43,83 426 0,103


prikazani su uTablici 5.
Koristeći Tuckeyev Post Hoc
test za volumen na ovome lokalitetu
dokazano je kako između svih
godina postoji statistički značajna
razlika, što se moglo i pretpostaviti
s obzirom na veliki vremenski
interval između pojedinih mjerenja
(10 godina – podaci za 1980.,
1990., 2000. i 2010). Deskriptivna
statistika za ovaj lokalitet prikazana
je uTablici 2, a 95% interval pouzdanosti
za volumen u 45. godini na
Slici 2.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 198     <-- 198 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


Volumen (m
3
)
Figure 295 % confidence intervals for volume (in 45. year after trial establishment) on Mikleuška locality


Slika 2. 95 % interval pouzdanosti za drvni volumen u 45. godini na lokalitetu Mikleuška.


RASPRAVA– Discussion


S obzirom da analizirane provenijencije pokrivaju
velik dio prirodnog areala zelene duglazije (42°36´–
50°50´ sjeverne zemljopisne širine, 119°10´–123°30´
zapadne zemljopisne duljine, 0–1350 m n. v.), te obuhvaćaju
provenijencije iz Europe i Hrvatske gdje je ona
alohtona vrsta, ne čudi što je raspon proizvodnje dr


33


vnog volumena velik (od 43,8 m/ha do 807,8 m/ha).
Ukoliko se u obzir uzmu ekološke karakteristike lokaliteta
na kojima su osnovane pokusne plohe može se zaključiti
kako one nisu imale značajniji utjecaj prilikom
izdvajanja najuspješnijih i najlošijih provenijencija.
Naime, općenito se za sve analizirane lokalitete može
reći kako su najuspješnije europske provenijencije
(Danska Hvidilde i Bugarska Šipka), te provenijencije
s nižih nadmorskih visina Savezne državeWashington.
Ovakvi rezultati samo potvrđuju prethodna istraživanja
u kontinentalnom dijelu Hrvatske (Orlić iOcvirek
1996, Orlić i Ocvirek 1994, Orlić i Ocvirek
1991).


PremaOrlićuiOcvireku(1994) nadmorske vi-
si ne ispitivanih lokaliteta kreću se od 110 m n. v. (Durgu
tovica) do 145 m n. v. (Slatki Potok). Razlika na d


mo r skih visina je 45 m, a logično je da su se najbolje


provenijencije pokazale upravo s odgovarajućih nad


morskih visina prirodnog areala.


PremaKlepcu (1962) zelenu duglaziju se preporučuje
saditi na duboka, rahla, svježa i topla tla,što je
preduvjet za njezino dobro uspijevanje. PremaOrliću
iOcvireku (1996, 1991) tla na lokalitetima su definirana
kao rigolano lesivirano tlo na karbonatnom lesu
za lokalitet Durgutovica, tlo rigolano lesivirano do rigolano
lesivirano slabo pseudoglejno za lokalitet Slatki
Potok, te lesivirano pseudoglejno tlo, kisele do jako kisele
reakcije za lokalitet Mikleušku. Klima prema
istom izvoru je subhumidna vlažna s manjkom oborina
uVII,VIII I IX mjesecu na Durgutovici, te humidna s
manjkom oborina uVIII i IX mjesecu za Slatki Potok.


Na lokalitetu Durgutovica drvni volumen kreće se od


3


277 m/ha (provenijencija SalmonArm iz Britanske Ko


3


lumbije) do 691,6 m/ha (provenijencija Hvidilde iz Danske).
Najslabiji uspjeh pokazala je uz provenijenciju Sal


monArm i provenijencija Skrad iz Delnica (413,5 m/ha),
što ukazuje kako se ove provenijencije trebaju izbaciti iz
planova osnivanja kultura u ovome dijelu RH (navedene
provenijencije su uglavnom s viših predjela). Iako druga
po proizvodnji volumena, provenijencija Skrad bi se trebala
i dalje pratiti s obzirom da njezin volumen ima pro


sječan iznos,ako se uspoređuje s kulturama u prirodnom


rasprostranjenju, a mogla bi imati veću otpornost na neke


štetnike,što ovim istraživanjem nije obuhvaćeno. Prove
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 199     <-- 199 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


ni jencija s najvišim drvnim volumenom je Hvidilde iz


3


Da nske (691,6 m /ha), za kojom slijede provenijencije


3


Mat lock iz Washingtona (673,2 m /ha), provenijencija
Šip ka (670,6 m
3/ha) iz Bugarske iTenino (668,4 m
3/ha) iz
Wa shingtona, što je u skladu s dosadašnjim istraživanjima
(Or lić iOcvirek 1996, Orlić i Ocvirek 1994).
Uk o liko se proizvodnja drvnog volumena usporedi s među
narodnim publikacijama, uspjeh ovih provenijencija
mo že se zaključiti kao izuzetno dobar. Naime, prema
dostu pnim podacima o proizvodnji volumena zelene duglazi
je po hektaru (Klepac 1962) koje su preuzete i prilagođene
iz publikacija s područja prirodnog raspro stranjena
ove vrste (Sjeverna Amerika) proizvodnja
dr vnog volumena u starosti od 40 godina kreće se od 148


3


do 525 m/ha (ovisno o bonitetnom razredu I doV), a u


3


starosti od 50 godina od 199 do 710 m/ha. Prema istom
navodu ukupna proizvodnja drvnog volumena u kulturama
na europskom području u 50. godini ukazuje na sli


33


čan rezultat (Hummeli Christi785 m/ha do 1094 m/ha,


33


Schober508 m/ha do 940 m/ha). S obzirom da je na
ispitivanim pokusnim plohama obavljena proredna sječa
kojom je umanjen broj stabala,iznosi drvnog volumena
za ovaj lokalitet su umanjeni. Noviji podaci o ukupnom
volume nu iz Francuske (Ponette i dr.2001) uka zuju na


3


1100 m /ha u 60. godini, što ukazuje i na velik ras pon pro iz
vodnosti u ovisnosti o stanišnim uvjetima u Eu ropi. Pre ma
navoduOrlića iPerić 2005.analiza pro izvodnje
volumena na Krndiji također je u skladu s činje nicom da
su provenijencije iz Danske i Bugarske poka zale najbolji
usp jeh, zajedno s provenijencijama iz oba lnog područja
save zne države Washington (13. i 27. go dina starosti po ku
sa). Prema istom izvoru Salmon Arm se pokazala kao
najlošija provenijencija i na ovome lokalitetu.


Drvni volumen na lokalitetu Slatki Potok općenito je
nešto niži od volumena na lokalitetu Durgutovica (ukoliko
se uzme u obzir i vrijeme starosti pokusa u trenutku


3


izmjere). Kreće se od samo 43,8 m/ha (Castle Rock iz


3


Washingtona) do 608,7 m /ha (Elma iz Washingtona).
Prema podacimaOrlića iOcvireka 1994.vrijednosti
drvnog volumena u 13. i 22. godini starosti biljaka na
ova dva lokaliteta bile su više na lokalitetu Durgutovica,
što potvrđuje i ovo istraživanje. PremaKlepcu 1962.
zelenu duglaziju se preporučuje saditi na dubokim, rahlim,
svježim i toplim tlima,što je preduvjet za njezino
dobro uspjevanje.To je jedan od razloga boljeg uspjeha
na lokalitetu Durgutovica. Izuzetno niski drvni volumen
po hektaru u slučaju provenijencije Castle Rock uvjetovan
je niskim preživljenjem,koje se očituje u sve tri repeticije
(od 0 do 3 stabla po ponavljanju) na koje su utjecali
abiotski čimbenici,o čemu dr. Orlić piše već od prvih godina
starosti pokusa (Orlić i Ocvirek 1990). Osim
ove provenijencije, kao najlošije po proizvodnji drvnog
volumena izdvajaju se SalmonArm iz Britanske Kolum


33


bije (50,5 m/ha), Shady Cove iz Oregona (131,3 m/ha),


3


Corvalis iz Oregona (281,9 m/ha), te Rovinj iz Hrvatske


3


(294,6 m/ha) koje se nalaze ispod prosjeka proizvodnje u


sličnoj starosti (Klepac 1962). Ipak, ukoliko se žele


dati smjernice za odabir provenijencija za osnivanje kultura
s ciljem proizvodnje drveta, svakako je potrebno
uzeti u obzir i preživljenje u prvim godinama osnivanja
pokusa,koje ukazuje na osjetljivost pojedine provenijencije
i prilagodljivost na abiotske i biotske čimbenike,koji
pak imaju odlučujući utjecaj na proizvodnju drveta.Tako
se o niskom preživljenju i lošem uspjehu provenijencija
govori više puta u svim već navedenim domaćim publikacijama.
Provenijencije s najvišom vrijednosti volumena
na ovome lokalitetu su Elma i Shelton iz Washingtona


33


(608,7 m/ha i 539,2 m/ha), te se mogu preporučiti za
osnivanje kultura na ovome području. Ovakav zaključak
u skladu je s rezultatima istraživanja Orlića i Ocvireka
(1996, 1994) prema kojima su se kao najbolje provenijencije
s nižih nadmorskih visina (do 300m) Savezne države
Washington pokazale i na sjeverozapadnom području Hrvatske.
Za ovim provenijencijama slijede provenijencije s
područja Europe (Hvidilde iz Danske i Šipka iz Bugarske),
te provenijencije iz Savezne državeWashington, a


33


kreću se od 414,5 m/ha do 488,3 m/ha,što je zadovoljavajuće
u usporedbi s podacima proizvodnje volumena u
kulturama iz Europe (Kantor 2008; Ponette i dr.
2001) i Sj.Amerike (Reukema1979).


S obzirom da na lokalitetu Mikleuška ne postoji stati
stički značajna razlika između volumena četiri analizi
ranih provenijencija,ne može se po proizvodnji po sebno
izdvojiti niti jedna od njih. Međutim, uspoređu jući
po datke volumena s podacima iz europskih pub li ka cija,
gdje je zelena duglazija unešena vrsta (Kantor
2008;Ponette i dr.2001) koji navode od 574 m/ha


3


do 747 m/ha u kulturama sličnih starosti (52.–58. go-
di na) može se reći kako srednji volumen na ovome lo


3


ka litetu od 703,62 m /ha ukazuje na dobru produktivno
st odabranih provenijencija na ovome području.
Us poredba s proizvodnjom volumena u kulturama na
području prirodnog rasprostranjena koja iznosi 296–


3


468 m/ha u 53. godini starosti kulture (Reukema
1979)također ukazuje na dobru produktivnost provenijencija
na ovome lokalitetu. Prema usporedbi trenda
proizvodnje volumena u razdoblju 1980. do 2010. go-
dine s podacima Orlića i Ocvireka 1991.može se reći
ka ko postoji kontinuitet u dinamici proizvodnje volume na
pojedinih provenijencija. Ipak, prema istom izvoru
pro venijencija Cascadia ima značajno veće preživljenje
u 15. i 25. godini,što ukazuje na bolju us kla đenost sa
sta ništem, dok smo u 45. godini utvrdili kako posjeduje


3


ve ći volumen od drugih 807,8 m /ha.
Provenijencije koje su izdvojene kao najlošije (opće
nito provenijencije iz južnih i sjevernih dijelova prirodnog
areala, a to su provenijencije iz Britanske


Ko lumbije i Oregona) ne bi se trebale koristiti prilikom


osnivanja kultura zelene duglazije na nižim nad mor


skim visinama kontinentalne Hrvatske.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 200     <-- 200 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju istraživanja uspjeha različitih provenijencija
zelene duglazije na tri lokaliteta kontinentalne
Hrvatske donose se sljedeći zaključci:


Visoka produkcija i dobre karakteristike drveta, te
široka ekološka valencija postavljaju zelenu duglaziju
na značajno mjesto prilikom osnivanja novih šumskih
kultura u Hrvatskoj.


Novije europske spoznaje naglašavaju njezino značenje
u okvirima klimatskih promjena,gdje je prepoznata
kao vrsta povoljnih bioloških osobina te se kao
takva preporučuje koristiti prilikom osnivanja novih
šumskih kultura.


Proizvodnja drvnog volumena u kulturama zelene duglazije
na više lokaliteta kontinentalne Hrvatske,ukazuje
na dobru proizvodnju pojedinih provenijencija (Hvidilde


–Danska, Šipka – Bugarska, provenijencije s nižih nadmorskih
visina Savezne države Washington) u usporedbi
s proizvodnjom na području njezinog prirodnog
areala ili s podacima iz kultura s europskog područja.


Prilikom postavljanja smjernica za odabir provenijencija
zelene duglazije za osnivanje šumskih kultura s
ciljem proizvodnje drveta, svakako je potrebno uzeti u
obzir i preživljenje u prvim godinama osnivanja pokusa,
koje ukazuje na osjetljivost pojedine provenijencije
i njezinu prilagodljivost na abiotske i biotske
čimbenike koji imaju odlučujući utjecaj na proizvodnju
drveta. Uzevši u obzir i preživljenje u prva dva desetljeća
starosti biljaka,potvrđuje se dobar odabir već navedenih
provenijencija.


Ekološka amplituda zelene duglazije je velika. Ipak,
potrebno je obratiti pozornost na tip tla s obzirom da
mnoge kulture stradavaju od abiotskih čimbenika (osobito
vjetar). Na istraživanim plohama sa zabilježenim
izuzetno niskim volumenom po hektaru (Castle Rock,
SalmonArm, Shady Cove), preostao je mali broj stabala
uslijed velikih šteta uzrokovane abiotskim čimbenicima,
zbog čega ove provenijencije treba isključiti
prilikom izrade planova gospodarenja i ne koristiti ih
za osnivanje šumskih kultura na području kontinentalnog
dijela RH.


Najproduktivnije provenijencije (Hvidilde– Danska,
Šipka– Bugarska, provenijencije s nižih nadmorskih visina
Savezne državeWashington) preporučuju se koristiti
u kontinentalnom dijelu nižih nadmorskih visina,jer su se
u usporedbi s rezultatima međunarodnih istraživanja pokazale
uspješnim na svim istraživanim lokalitetima.


S obzirom na dobre rezultate i date preporuke za pojedine
provenijencije zelene duglazije,potrebno je povezati
proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala s potencijalnim
površinama za osnivanje novih šumskih kultura.


Postoji potreba daljeg istraživanja proizvodnje drvnog
volumena zelene duglazije u RH,s obzirom da
sadašnji rezultati ukazuju na izuzetno dobru proizvodnju
u usporedbi s proizvodnjom u kulturama na području
prirodnog rasprostranjenja, te područja gdje je
ona introducirana vrsta.Također se istraživanjem trebaju
obuhvatiti i pokusne plohe na višim nadmorskim
visinama kontinentalnog dijela Hrvatske.


ZAHVALA – Acknowledgements


Ovo istraživanje provedeno je u okviru projekta
“Gospodarenje kulturama četinjača”, uz financijsku
potporu poduzeća “Hrvatske šume” d.o.o. Želimo se
osobito zahvaliti na susretljivosti i iskazanoj pomoći


LITERATURA
Ferron, J. L., F. Douglas, 2010: Douglas-fir in
France: history, recent economic development,
overviews for the future. U: H. Spiecker, U.
Kohnle, K. Makkonen-Spiecker, K. von Teuffel,
Opportunities and risks for Douglas fir in a
changing climate, Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Wurttemberg, XI,
Freiburg.
Fischer,S., B.Neuwirth, J.Löffler, M. Winiger,
2010: Tree-ring growth of West-German
Douglas-fir under changing climate conditions.


U: H. Spiecker, U. Kohnle, K. Makkonen-
Spiecker, K.von Teuffel,Opportunities
and risks for Douglas fir in a changing climate,
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Ba den-
Wurttemberg, 16, Freiburg.


upraviteljima i djelatnicima UŠP Bjelovar (šumarije
Veliki Grđevac), UŠPVinkovci (šumarije Mikanovci) i
UŠPZagreb (šumarije Kutina).


– References
Gračan,J., 1984:Varijabilnost provenijencija obične
smreke (Picea abies /L./ Karst.) u dijelu pri rodnog
rasprostranjenja. Doktorska diser tacija,
str. 1–-43.
Griesbauer, H. P., D. S. Green, 2010: Climatic
and regional patterns in Douglas-fir climate
growth relationship in British Columbia,
Canada. U: H. Spiecker, U. Kohnle, K. Makkonen-
Spiecker, K. von Teuffel, Opportunities and
risks for Douglas fir in a changing climate,
Forstliche Versuchs-und Forschungsanstalt
Baden-Wurttemberg, 9, Freiburg.


Hein,S.,A. R. Weiskittel, U.Kohnle,2008: Effect
of wide spacing on tree growth, branch and
sapwood properties of young Douglas-fir (Pse u do
tsuga menziesii (Mirb.) Franco.) in south
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 201     <-- 201 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


western Germany. Eur J Forest Res, 127 (6):
481–493.


Hermann,K., D. P.Lavender,1999.: Douglas-fir
planted forests. New forests, Vol 17: 53–70
(1999), KluwerAcademic Publishers.


Kantor,P.,2008: Production potential of Douglas fir
at mesotrophic sites of Krtiny Training Forest
Enterprise. Journal of forest science, 54,
2008(7): 321–332.


Kenk,G., M.Thren,1984: Results of different Douglas-
fir provenance tests in Baden -Wűrttemberg.
Part I:The international Douglas fir pro venance
test 1958.Allg Forst-u Jagdztg 155:165–184.


Klepac, D., 1962: Rast i prirast zelene duglazije i
američkog borovca – prilog za poznavanje navedenih
vrsta na području NR Hrvatske. Po ljo pri vre
dno šumarska komora NR Hrvatske, Sekcija
za šumarstvo, Zagreb, 1962.


Komlenović,N., S.Orlić,P.Rastovski,1995:
Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica
i vriština. Šum. list 5–6: 169–178, Zagreb.


Larson,B., 2010:The dynamics of Douglas-fir st a nds.
U: H.Spiecker, U.Kohnle, K.Makkonen-
Spiecker, K. von Teuffel, Op por
tunities and risks for Douglas fir in a changing
climate,ForstlicheVersuchs-undFor sch un g san st alt
Baden-Wurttemberg, IX, Freiburg.


Orlić,S., 1994: Rezultati istraživanja komparativnog
uzgoja domaćih i stranih vrsta četinjača na bu ko voj
stojbini. Rad. Šumar. Inst. 29 (1/2): 247–258,
Jastrebarsko.


Orlić,S., 1985: Uspijevanje četinjača u kulturama na
području Šumskog gospodarstva Bjelovar, Rad.
Šumar. Inst. 65: 5–63, Jastrebarsko.


Orlić,S., N.Komlenović,1988: Uspijevanje kultura
četinjača i njihov utjecaj na kemijska svojstva
tla na različitim staništima. Rad. Šumar.
Inst. 75: 115–121, Jastrebarsko.


Orlić, S., N. Komlenović, P. Rastovski, M.
Ocvirek, 1997: Uspijevanje šest vrsta četinjača
na lesiviranom tlu na području Bjelovara.
Šum. list 121 (7/8): 361–370, Zagreb.


Orlić,S., M.Ocvirek,1996: Istraživanje provenijencije
zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco.) u Hrvatskoj. Šum. list 120
(11/12): 455–462, Zagreb.


Orlić,S., M.Ocvirek,1994: Istraživanje provenijencija
zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco.) u Hrvatskoj. Šum. list 5–6:
139–146. Zagreb.


Orlić,S., M.Ocvirek,1991: Pokus 4 provenijenci je
Zelene duglazije, G. j. Garjevica B. Stručni
izvještaj za 1991. godinu, Šumarski institut Jastrebarsko,
Jastrebarsko.


Orlić,S., M. Ocvirek,1990: Međunarodni pokus
provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga
menziesii(Mirb.) Franco.). Rad. Šumar. Inst. 25
(1/2): 295–310, Jastrebarsko.


Orlić,S., S. Perić,2005: Proučavanje uspijevanja
provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco.), na Krndiji. Šum. list 5–6: 243–
250 Zagreb.


Perić,S., A.Jazbec, M.Tijardović, J.Margaletić,
M.Ivanković, I.Pilaš, J.Medak,
2009: Provenance studies of Douglas fir on the
locality “Kontija” (Istria). Periodicum biologorumVol
111 (4): 487–493.


Perić,S.;Jazbec,A.,Ivanković,M., Analysisof
Height and Diameter at Brest Height for Douglas
Fir ProvenancesTest // Proc. 27th International
Conference ITI 2005 / Lužar-Stiffler V,
Hljuz-Dobrić V (ur.). Zagreb : SRCE, 2005.
223–226 (predavanje, međunarodna recenzija,
objavljeni rad,znanstveni).


Ponette,Q., J. Ranger,J.-M. Ottorini, E. Ulrich,
2001: Aboveground biomass and nutrient
content of five Douglas-fir stands in France. Forest
Ecology and Management 142 (2001) 109–127.


Reukema, D. L., 1979: Fifty-year development of
Douglas-fir stands planted at various spacings.
Research paper PNW-253, April 1979.


Ritchie, M.W., J. D. Hamann,2007: Individual-
tree height-, diameter- and crown-width increment
equations for young Douglas-fir plantations.
Springerlink: www. springerlink.com.


Sokal,R. R., Rohlf FJ, 1995: Biometry. Freeman
and Company. New York.


(ElectronicVersion): StatSoft, Inc. (2010). Electronic
Statistics Textbook. Tulsa, OK:StatSoft. WEB:
http://www.statsoft.com/textbook/.


Šumsko-gospodarska osnova područja za RH (2006.–
2015.)


Teuffel,K.V., B. Heinrich, M. Baumgarten,
2004: Present distribution of secondary Norway
spruce in Europe. In: Spiecker H, Hansen J,
Klimo E, Skovsgaard JP, Sterba H,Teuffel KV
(eds): Norway spruce conversion—options and
consequences. European Forest Institute Research
Report, 18, Brill, Leiden, pp 63–96.


Weise,U., M.Flöß, G.Kenk,2001: Treatment and
value of Douglas-fir in Baden-Wűrttemberg.
AFZ/Der Wald 15:803–806.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 202     <-- 202 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Posebni broj Šumarskog lista, (2011), 1-3


SUMMARY: Establishment of forest cultures in Croatia begun around
1970s. Since then, share of cultures in Croatian forest fund varies while today
it amounts to about 3 %. New scientific knowledge points out to justifiable
reasons of further and enhanced establishment of Douglas fir cultures in
Croatia (especially spontaneous increase of suitable areas for their establishment
such as former agricultural land). This paper presents results of scientific
Douglas fir research conducted in the scope of project “Management of
conifer cultures”. Numerous trials which have been established during the
last 40 years (in the scope of activities of Croatian forest institute) with the
aim of determining the most suitable provenances for establishment of conifer
cultures in Croatia have provided first results. According to those results Douglas
fir showed best growth success among all investigated species.


Douglas fir is one of the most valuable and important specie for timber production
in the world. Combination of high quality wood with high productivity
places Douglas fir on the top of the world’s timber production. In the country of
its natural distribution this specie is the object of numerous scientific publications,
while the research on Douglas fir success in Europe was conducted
mostly in the scope of culture establishment. Its natural distribution spreads in
the west part of North America. This specie is successfully introduced in almost
all areas of temperate region in the world (Europe, southern part of South
America and Australia) and in New Zealand. Douglas fir cultures occupies immense
areas in North America where this species is naturally distributed.


Douglas fir successfully adapts to broad range of site conditions, while provides
high incomes and high quality products. It successfully grows in different
climatic conditions, especially on deep and aerated soils, with pH 5–6, while
on heavy soils with higher water content shows lower success. Although Douglas
fir is the specie with deep root system, morphology of roots depends on
soil properties. In the context of climate change Douglas fir seems to be very
interesting commercial specie for Europe since it adapts easier to conditions of
temperature increase and rainfall decrease during the vegetation period. Consequently,
Douglas fir could be superior to Norway spruce which is currently
most important economic specie in the Europe. Those characteristics, together
with results of former research conducted on its success, makes Douglas fir
suitable for establishment of new cultures on non-forest land in Croatia.


As a result of all above mentioned information, part of this research was focused
on analysis of Douglas fir provenances success 40, 42 and 45 years after
culture establishment on three different localities of continental part of Croatia.
Research on Douglas fir growth success was conducted in the 40th year
after trial establishment on locality Durgutovica (Forest administration Vinkovci,
Vinkovci forest office, ,) in the 42nd year on Slatki Potok locality (Forest
administration Bjelovar, Veliki Grđevac forest office), and in the 45th year on
the locality Mikleuška (Forest administration Zagreb, Kutina forest office).
Trials were established in randomized block design in four repetitions. Trials
include 23 different provenances in total (on all investigated localities – presented
in Table 1). 19 provenances originate from areas of its natural distribution,
mainly from lower altitudes (6 from Oregon, 3 from British Columbia and
10 from Washington). Four provenances originate from Europe, two of whichare from Croatia (Rovinj and Skrad), one from Bulgaria (Šipka) and one from
Denmark (Hvidilde). Statistical analysis which has been conducted for all
measured parameters (DBH, height, volume) on all localities showed statistically
significant difference between provenances in the case of provenances on
localities Durgutovica and Slatki Potok, while there is no difference between
provenances on Mikleuška locality (presented in Tables 3, 4 and 5 for volume).
Descriptive statistics for all localities, provenances and parameters is presented
in Table 2.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 203     <-- 203 -->        PDF

S. Perić, M. Tijardović, A. Jazbec: REZULTATI ISTRAŽIVANJAPROVENIJENCIJAZELENE DUGLAZIJE U ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 190-201


Provenance with the highest average value of all analyzed parameters on
locality Durgutovica is Hvidilde from Denmark (39,4 cm DBH, 27,7 m height,
1,68 m3 volume). In the case of volume, there is no statistically significant differences
of this provenance and all other provenances except Šipka (1,45 m3)
from Bulgaria and Tenino (1,41 m3) from Washington. Based on this result,
those three provenances can be highlighted as the best provenances regarding
volume on locality Durgutovica. According to statistical analysis of all analyzed
parameters (DBH, height, volume) the poorest success on locality Durgutovica
showed provenances Salmon Arm from British Columbia (26,1 cm
DBH, 20,7 m height, 0,64 m3 volume) and Skrad from Croatia (29,7 cm DBH,
22,0 height, 0,80 m3 volume).


Provenance Elma from Washington, and generally speaking all provenances
from Washington and European provenances from Denmark and Bulgaria
showed the best success on Slatki Potok locality. On this locality the lowest
average value of volume shows provenance Shady Cove (0,32 m3) from Oregon,
which statistically differs from all provenances except provenance Salmon
Arm (0,33 m3) from British Columbia. Those two provenances are
excluded as the worst on this locality according to all analyzed parameters.
The lowest DBH values belong to provenances from British Columbia and
Oregon. 95 % confidence intervals for DBH on this locality are presented on
Figure 1.


For volume value on locality Mikleuška it is determined that there is no
statistically significant difference among four existing provenances (Cortage
Grove-Oregon; Centralia-Washington; Cascadia-Oregon and Ashland-Oregon).
95 % confidence intervals for volume on this locality are presented in
Figure 2.


On the basis of presented results we conclude that provenances with the
best success for all localities are those which originate from lower altitudes
(0-300 m a. s. l.)of The State of Washington (Elma, Tenino) and Europe (Hvidilde
from Denmark and Šipka from Bulgaria). As those provenances showed
the best success in continental part of Croatia we recommend that they should
be used for establishment of new cultures in Croatia.


High production and wood quality together with wide range of ecological
conditions places Douglas fir on significant position for new forest culture
establishment in Croatia. New scientific knowledge highlights its significance
in the scope of climate changes where it is recognized as species of beneficial
biological properties.


This project was conducted under auspices of “Hrvatske šume” Ltd., so we
would like to use this opportunity to express our sincere thanks for financial
help as well as to thank all employees of forest and administration offices for
their immense help.


Key words:Douglas fir, forest cultures, success, provenance, Croatia.