DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 159     <-- 159 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


U 2009. godini zabilježeno je 72,4%značajno oštećenih
stabala obične jele. Seletković i Potočić (2004)
daju usporedbu postotka značajne osutosti obične jele u
Hrvatskoj i Europi za razdoblje 1999–2003. godine,
gdje su uz slično kretanje osutosti, u Hrvatskoj zabilježene
znatno više vrijednosti. Sličan odnos vrijedi i u
razdoblju od 2006. do 2008. godine, kada je na razini
Europe zabilježena značajna osutost od 29,7%u 2006.
godini, 23,9%u 2007. i 27,0%u 2008. godini. Nažalost,
novi podaci o osutosti obične jele na razini Europe
za 2009. godinu nisu prikazani u zadnjem ICPForests
tehničkom izvješću (Fischer i dr. 2010).


Značajna osutost hrasta lužnjaka naglo je rasla između
1988. godine (8,1 %) i 1994. godine (42,5 %),
1999. jegodinezabilježenmalipad(23,5 %) dokjevrijednostu2000.
godiniostalapraktičkinepromijenjena
(23,8 %). U2001. godinitajevrijednostporaslana30,2
%, anakonpadaznačajneosutostiu2002. godini(21,3
%), bilježimopostupniporast. 2003. godinevrijednost


ZAKLJUČCI –
Trend porasta značajne osutosti svih vrsta traje od
2002. godine, a listača od 2003. godine. Kod četinjača
od2006. godinebilježimolaganpadosutosti. Ovakav


LITERATURA
Bosshard,W.(Ur.)1986: Kronenbilder mit Nadel- und
Blattverlustprozenten. Sanasilva, Birmensdorf.
Eichhorn, J., P. Roskams, M. Ferretti, V.
Mues,A. Szepesi, D. Durrant, 2010: VisualAssessment
of CrownCondition and DamagingAgents.
49 pp. Manual Part IV. In: Manual
on methods and criteria forharmonized sampling,
assessment, monitoring and analysis of the effects
of air pollution onforests. UNECE ICPForests
Programme Co-ordinating Centre, Hamburg.
[http://www.icp-forests.org/Manual.htm]
Fischer,R., M.Lorenz, O.Granke,V.Mues, S.
Iost, H. van Dobben, G. J., Reinds, W.
deVries, 2010: Forest Condition in Europe,
Technical Report of ICP Forests, Hamburg.
Glavač,V., H.Koenies, B.Prpić,1985: O unosu
zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove
šume dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije.
Šumarski list, CIX: 429-447.


Hrašovec, B., L. Kasumović, M. Franjević,
2011: Prezimljavanje smrekova pisara (Ips typographus)
u smrekovim šumama sjevernogaVelebita
(Overwintering of Eight Toothed Spruce
Bark Beetle (Ips typographus) in Spruce Forests
of North Velebit). Croatian Journal of Forest En


gineering 32(1): 211–222.
Komlenović,N., J.Gračan, N.Pezdirc,P.Rastovski,
1988: Utjecaj polutanata na bukove


značajneosutostiiznosilaje25,0 %, 2004. godine30,6
%, a 2005. 33,4 % (Potočić iSeletković2009).


Od 2006. do 2009. godine postotak značajno osutih
stabala hrasta lužnjaka kretao se kako slijedi: 2006.godine35,6
%, 2007. godine 33,0 %, a u 2008. godini postotak
značajnoosutihstabalahrastalužnjakase bitno
povećao(41,9 %). U 2009. godini utvrđeno je povećanje
postotka značajne osutosti stabalahrastalužnjaka
na 45,4%.Na razini Europe značajna osutost na stalnom
uzorku stabala kretala se kako slijedi: 36,8%u
2006., 37,1%u 2007., 36,2%u 2008. i 35,5%u 2009.
godini (Fischer i dr.2010).


Osutost obične bukve u posljednjih 10 godina praćenja
nije se bitno mijenjala, krećući se od 4–10 % (Potočić
iSeletković 2009).U 2009. godini zabilježena
je vrijednost od 11,5%. Za razliku od Hrvatske, postotak
značajno osutih stabala u Europi je bio relativno visok:
27,8%u 2006. godini, 25,3 %u 2007.godini, 21,4 %u
2008. i 29,9%u 2009. godini (Fischer i dr.2010).


Conclusions


trendposljedicajekretanjaosutostikrošanjanašihnajvažnijihvrsta,
ponajprijeobičnejeleihrastalužnjaka,
dokosutostbukvenepokazujeizrazittrend.


– References
šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Šumarski list 5–6: 217–230.


Lorenz,M., R.Fischer, G.Becher,V.Mues, O.
Granke,T.Braslavskaya,A.Bobrinsky,


N.Lukina, N.Clarke, Z.Lachmanova, C.
Schimming, 2009: Forest Condition in Europe,
Technical Report of ICP Forests, Hamburg.


Matić,S., 2011: Utjecaj stanišnih promjena i načina gospodarenja
na sušenje obične smreke (Picea abies
Karst.) u Hrvatskoj(The impact of Site Changes
and Management Methods on Dieback of Common
Spruce (Picea abiesKarst.) in Croatia). Croatian
Journal of Forest Engineering 32(1): 7–17.


Modrzynski,J., 2003: Defoliation of older Norway
spruce (Picea abies/L/Karst.) stands in the Polish
Sudety and Carpathian mountains. Forest Ecol.
Manag. 181/3: 289–299.


Potočić,N., I.Seletković,2000: Stanje oštećenosti
šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine.
Šumarski list 1–2: 51–56.


Potočić, N., I. Seletković, 2006–2009: Oštećenost
šuma u Hrvatskoj, izvješća za JP“Hrvatske
šume”.


Potočić, N., I. Seletković, D. Ugarković,A.
Jazbec, S.Mikac,2008:The influence of climate
properties on crown condition of Common
beech (Fagus sylvatica L.) and Silver fir (Abies
albaMill.) onVelebit. Period biol. 110(2), 145–150.