DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 152     <-- 152 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


šćenjana šume(InternationalCooperativeProgramme
onAssessmentandMonitoringofAirPollutionEffects
on Forests, skraćeno ICPForests), u koji se Hrvatska
uključila 1987. godine. Prednost monitoringa (trajnog
mo trenja) je u dobivanju vremenskog niza podataka,
koji omogućuje ispravnije zaključivanje o stanju pojava
koje, u ovome slučaju, variraju na godišnjoj razini.


Razvojem spoznaja o uzrocima propadanja šuma
ICP Forests se okrenuo kompleksnim istraživanjima
međuovisnosti različitih ekoloških čimbenika,za koje
se pretpostavlja da imaju ulogu u propadanju šuma, te je
glavni zadatak Programa postao prikupljanje podataka


o stanju šuma i njihovoj reakciji na čimbenike stresa na
regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Motrenje
se provodi namreži točaka Razine 1 (bioindikacijske
točke razmaka 16 km), osnovnoj mreži (točke
razmaka 4 km) i plohama Razine 2 (plohe intenzivnog
motrenja), a ključnu ulogu u Programu ima vizualna
procjena osutosti krošanja.


O prvim rezultatima procjene stanja krošanja u Hrvatskoj
u okviru ICPForests pišuPrpić,Komlenović i
Seletković(1988), a godišnje procjene prate se odgovarajućim
izvješćima (Seletković iTikvić,1996).


Na temelju članka39. stavka 2. Zakona o šumama
(“Narodne novine”broj 140/05) donijet je Pravilnik o
načinu prikupljanja podataka, mreži točaka, vođenju
registra te uvjetima korištenja podataka o oštećenosti
šumskih ekosustava (“Narodne novine” broj 129/06).
Pravilnik je u primjeni od mjeseca studenog 2006. go-
dine. Člankom 3. tog Pravilnika,Nacionalnim koordinacijskim
centrom za procjenu i motrenje utjecaja
atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumske
ekosustave,određuje se Hrvatski šumarski institut koji
funkcionira kao Nacionalni koordinacijski centar Međunarodnog
programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog
onečišćenja na šume (UN/ECE – ICPForests).


Novi Pravilnik o motrenju oštećenosti šumskih ekosustava
(Narodne novine 67/2010., www.nn.hr) donijet
je na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o šumama
(“Narodne novine” broj 140/05, 82/06 i 129/08), a u
potpunosti je usklađen s europskom zakonskom regulativom
na području motrenja oštećenosti šuma (Uredbe
Europske unije 2152/2003/EZ i 1737/2006/EZ).


Podaci iz Registra oštećenosti šumskih ekosustava
služe za utvrđivanje stanja šumskih ekosustava u Republici
Hrvatskoj, potrebe gospodarenja šumama, znan-


MATERIJALI I METODE
Procjena osutosti (defolijacije), osnovnog parametra
za procjenu oštećenosti krošanja obavlja se prema
jedinstvenoj metodi propisanoj od ICPForests(Eichhorn
i dr. 2010). Procjenu na bioindikacijskim točkama
(Slika 1.) obavljaju djelatnici Hrvatskih šuma,
Šumarske savjetodavne službe i Nacionalnog parka


stvene svrhe te potrebe institucija Republike Hrvatske i
međunarodnih institucija. Podaci s jedinstvene europske
mreže bioindikacijskih točaka (mreža točaka stranice
kvadrata 16 km)službeni su podatak o oštećenosti šumskih
ekosustava u Republici Hrvatskoj i sastavni su dio
Izvješća o oštećenosti šumskih ekosustava u Republici
Hrvatskoj, koje se izrađuje za potrebe Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Kao značajan izvor informacija o stabilnosti šumskih
ekosustava, za potrebe Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb
Nacionalni centar izrađuje godišnja izvješća o oštećenosti
šuma u Hrvatskoj koja obuhvaćaju i podatke s mreže
točaka razmaka 4 km(osnovna mreža točaka) te se koriste
pri izradi planova gospodarenja (Potočić iSeletković2006–
2009).


Oštećenost šuma predmet je i znanstvenih radova
(Tesche 1989, Saxe 1993, Modrzynski 2003,
Zierl 2004 itd.). U Hrvatskoj je težište istraživanja od
samih početaka stavljeno naneizravne učinke zračnoga
onečišćenja. Unos zračnih polutanata u bukove i bukovo-
jelove šume Gorskog kotara i Like, potvrđuju
svojim istraživanjima Glavač, Koenies i Prpić
(1985).Veze sušenja drveća u Hrvatskoj s kiselim kišama
razmatraPrpić (1987), a utjecaj fotooksidanata
Prpić i Seletković (1988). Komlenović i dr.
(1988), teSeletković (1991) razmatraju utjecaj polutanata
na šume obične bukve (Fagus sylvaticaL.). U
skladu s novijim shvaćanjima problematike propadanja
šuma, sinergističke efekte klimatskih promjena, gradacije
štetnika i zračnog onečišćenja upropadanju šuma
obične jele (Abies albaMill.) (Picea abiesKarst.) i obične
smrekenaglašavajuPrpić,SeletkovićiIvkov
(1991,Hrašoveci dr. (2011) i Matić(2011).


Potočić iSeletković (2000) iSeletković i
Potočić (2004) razmatraju trendove propadanja najzastupljenijih
vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj i Europi.
Vrbek i dr.(2006) pišu o povezanosti oštećenosti
krošanja i zračnog onečišćenja u Gorskom kotaru. Seletković
i dr.(2008) bave se utjecajem klimatskih i
reljefnih karakteristika na oštećenost krošanja obične
bukve na Medvednici, aPotočić i dr.(2008) utjecajem
klime na osutost krošanja obične bukve i obične jele
na Velebitu.


U ovome radu bit će prikazani rezultati procjene
osu tosti krošanja na bioindikacijskim i osnovnim toč kama
u razdoblju od 2006. do 2009. godine.


– Materials and Methods
Plitvička jezera, a na osnovnim točkama djelatnici Hrvatskih
šuma d.o.o. Zagreb.


Najvažniji elementi metode za procjenu osutosti
krošanja su sljedeći:


– procjena osutosti se obavlja u koracima od 5%, a kasnije
se rezultati grupiraju u klasepremaTablici 1.