DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 151     <-- 151 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158
UDK 630* 533 + 425


OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU
OD 2006. DO 2009. GODINE


DEFOLIATION OF FORESTTREES IN CROATIA
IN THE PERIOD 2006 – 2009


11


Nenad POTOČIĆ , Ivan SELETKOVIĆ


SAŽETAK: S obzirom na stav da je najvažniji uzročnik propadanja šuma
zračno onečišćenje, 1985. godine je u okviru UNECE Konvencije o dalekosežnom
prekograničnom onečišćenju zraka (CLRTAP) osnovan Međunarodni
program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (International
Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests, skraćeno ICP Forests), u koji se Hrvatska uključila
1987. godine. Prednost monitoringa (trajnog motrenja) u odnosu na jednokratna
istraživanja je u dobivanju vremenskog niza podataka koji omogućuje
ispravnije zaključivanje o stanju pojava koje, u ovome slučaju, variraju na godišnjoj
razini.


Motrenje se provodi na mreži točaka Razine 1 (bioindikacijske točke razmaka
16 km) i osnovnoj mreži točaka (točke razmaka 4 km), a ključnu ulogu u
Programu ima vizualna procjena osutosti krošanja.


Vrijednosti značajne osutosti su vrlo visoke u Upravama šuma Podružnicama
Vinkovci, Zagreb, Delnice i Buzet, a niske u UŠP Bjelovar i Koprivnica.
Visok postotak značajne osutosti u UŠP Delnice i Vinkovci posljedica je visokeosutosti obične jele, odnosno hrasta lužnjaka. U UŠP Buzet, visok postotak
značajne osutosti posljedica je visokih vrijednosti značajne osutosti gotovo
svih promatranih vrsta.


Porast značajne osutosti svih vrsta traje od 2002. godine, a listača od
2003. godine. Kod četinjača od 2006. godine bilježimo lagan pad osutosti.


Ključne riječi: ICP Forests, osutost krošanja, bioindikacijska i osnovna
mreža točaka


UVOD – Introduction
Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina pro-postojala oprečna mišljenja u svezi s mehanizmom ko šloga
stoljeća,sušenja velikih razmjera i različitih, go-jim ono djeluje na šumske ekosustave. Osobito su sušespodarski
važnih, vrsta drveća u Europi dala su povoda njem zahvaćene sastojine obične jele i obične smreke
razmišljanju da se radi o dotada nezabilježenoj pojavi, (Picea abiesKarst.). Najrašireniji simptom šteta u srekoja
je dobila naziv “novo propadanje šuma”. Za razliku dnjoj i sjevernoj Europi na običnoj smreci i običnoj jeli
od do tada zabilježenih pojava sušenja šuma pretežito je osutost krošanja, koja je rezultat prekomjernog opalokalnog
karaktera, “novo propadanje”imalo je progre-danja iglica,kao i nedovoljno intenzivnog stvaranja sesivan,
i, činilo se, ireverzibilan karakter, a zračno oneči-kundarnih izbojaka u krošnji (Gruber,1994).
šćenje izdvojeno je kao “novi”čimbenik stresa, iako su


Sobziromnastavdajenajvažnijiuzročnikpropadanja
šumazračnoonečišćenje, 1985. godinejeuokviru


1


Dr. sc. Nenad Potočić, Hrvatski šumarski institut,


UNECE Konvencije o dalekosežnom prekograničnom


Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko, nenadp@sumins.hr


onečišćenju zraka (CLRTAP) osnovan Međunarodni


1


Dr. sc. Ivan Seletković, Hrvatski šumarski institut,
Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko


programzaprocjenuimotrenjeutjecajazračnogoneči
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 152     <-- 152 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


šćenjana šume(InternationalCooperativeProgramme
onAssessmentandMonitoringofAirPollutionEffects
on Forests, skraćeno ICPForests), u koji se Hrvatska
uključila 1987. godine. Prednost monitoringa (trajnog
mo trenja) je u dobivanju vremenskog niza podataka,
koji omogućuje ispravnije zaključivanje o stanju pojava
koje, u ovome slučaju, variraju na godišnjoj razini.


Razvojem spoznaja o uzrocima propadanja šuma
ICP Forests se okrenuo kompleksnim istraživanjima
međuovisnosti različitih ekoloških čimbenika,za koje
se pretpostavlja da imaju ulogu u propadanju šuma, te je
glavni zadatak Programa postao prikupljanje podataka


o stanju šuma i njihovoj reakciji na čimbenike stresa na
regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Motrenje
se provodi namreži točaka Razine 1 (bioindikacijske
točke razmaka 16 km), osnovnoj mreži (točke
razmaka 4 km) i plohama Razine 2 (plohe intenzivnog
motrenja), a ključnu ulogu u Programu ima vizualna
procjena osutosti krošanja.


O prvim rezultatima procjene stanja krošanja u Hrvatskoj
u okviru ICPForests pišuPrpić,Komlenović i
Seletković(1988), a godišnje procjene prate se odgovarajućim
izvješćima (Seletković iTikvić,1996).


Na temelju članka39. stavka 2. Zakona o šumama
(“Narodne novine”broj 140/05) donijet je Pravilnik o
načinu prikupljanja podataka, mreži točaka, vođenju
registra te uvjetima korištenja podataka o oštećenosti
šumskih ekosustava (“Narodne novine” broj 129/06).
Pravilnik je u primjeni od mjeseca studenog 2006. go-
dine. Člankom 3. tog Pravilnika,Nacionalnim koordinacijskim
centrom za procjenu i motrenje utjecaja
atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika na šumske
ekosustave,određuje se Hrvatski šumarski institut koji
funkcionira kao Nacionalni koordinacijski centar Međunarodnog
programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog
onečišćenja na šume (UN/ECE – ICPForests).


Novi Pravilnik o motrenju oštećenosti šumskih ekosustava
(Narodne novine 67/2010., www.nn.hr) donijet
je na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o šumama
(“Narodne novine” broj 140/05, 82/06 i 129/08), a u
potpunosti je usklađen s europskom zakonskom regulativom
na području motrenja oštećenosti šuma (Uredbe
Europske unije 2152/2003/EZ i 1737/2006/EZ).


Podaci iz Registra oštećenosti šumskih ekosustava
služe za utvrđivanje stanja šumskih ekosustava u Republici
Hrvatskoj, potrebe gospodarenja šumama, znan-


MATERIJALI I METODE
Procjena osutosti (defolijacije), osnovnog parametra
za procjenu oštećenosti krošanja obavlja se prema
jedinstvenoj metodi propisanoj od ICPForests(Eichhorn
i dr. 2010). Procjenu na bioindikacijskim točkama
(Slika 1.) obavljaju djelatnici Hrvatskih šuma,
Šumarske savjetodavne službe i Nacionalnog parka


stvene svrhe te potrebe institucija Republike Hrvatske i
međunarodnih institucija. Podaci s jedinstvene europske
mreže bioindikacijskih točaka (mreža točaka stranice
kvadrata 16 km)službeni su podatak o oštećenosti šumskih
ekosustava u Republici Hrvatskoj i sastavni su dio
Izvješća o oštećenosti šumskih ekosustava u Republici
Hrvatskoj, koje se izrađuje za potrebe Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Kao značajan izvor informacija o stabilnosti šumskih
ekosustava, za potrebe Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb
Nacionalni centar izrađuje godišnja izvješća o oštećenosti
šuma u Hrvatskoj koja obuhvaćaju i podatke s mreže
točaka razmaka 4 km(osnovna mreža točaka) te se koriste
pri izradi planova gospodarenja (Potočić iSeletković2006–
2009).


Oštećenost šuma predmet je i znanstvenih radova
(Tesche 1989, Saxe 1993, Modrzynski 2003,
Zierl 2004 itd.). U Hrvatskoj je težište istraživanja od
samih početaka stavljeno naneizravne učinke zračnoga
onečišćenja. Unos zračnih polutanata u bukove i bukovo-
jelove šume Gorskog kotara i Like, potvrđuju
svojim istraživanjima Glavač, Koenies i Prpić
(1985).Veze sušenja drveća u Hrvatskoj s kiselim kišama
razmatraPrpić (1987), a utjecaj fotooksidanata
Prpić i Seletković (1988). Komlenović i dr.
(1988), teSeletković (1991) razmatraju utjecaj polutanata
na šume obične bukve (Fagus sylvaticaL.). U
skladu s novijim shvaćanjima problematike propadanja
šuma, sinergističke efekte klimatskih promjena, gradacije
štetnika i zračnog onečišćenja upropadanju šuma
obične jele (Abies albaMill.) (Picea abiesKarst.) i obične
smrekenaglašavajuPrpić,SeletkovićiIvkov
(1991,Hrašoveci dr. (2011) i Matić(2011).


Potočić iSeletković (2000) iSeletković i
Potočić (2004) razmatraju trendove propadanja najzastupljenijih
vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj i Europi.
Vrbek i dr.(2006) pišu o povezanosti oštećenosti
krošanja i zračnog onečišćenja u Gorskom kotaru. Seletković
i dr.(2008) bave se utjecajem klimatskih i
reljefnih karakteristika na oštećenost krošanja obične
bukve na Medvednici, aPotočić i dr.(2008) utjecajem
klime na osutost krošanja obične bukve i obične jele
na Velebitu.


U ovome radu bit će prikazani rezultati procjene
osu tosti krošanja na bioindikacijskim i osnovnim toč kama
u razdoblju od 2006. do 2009. godine.


– Materials and Methods
Plitvička jezera, a na osnovnim točkama djelatnici Hrvatskih
šuma d.o.o. Zagreb.


Najvažniji elementi metode za procjenu osutosti
krošanja su sljedeći:


– procjena osutosti se obavlja u koracima od 5%, a kasnije
se rezultati grupiraju u klasepremaTablici 1.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 155     <-- 155 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


Postotak stabala –Percentage of tress, %
Slika 3. Osutost krošanja listača u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Figure 3Crown defoliation of broadleaves in Croatia in the period 2006–2009


Tablica 4. Osutost krošanja četinjača u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Table 4 Crown defoliation of conifers in the period 2006–2009


Godina % gubitka iglica –% of needle loss Broj stabala Značajno osuto
Year 0-10 % 11-25 % 26-60 % >60 % N > 25 %
2006 20,7 26,0 43,6 9,6 2547 53,2
2007 21,5 28,1 41,3 9,1 2486 50,4
2008 20,5 29,3 40,7 9,5 2433 50,2
2009 19,7 30,1 41,2 9,0 2434 50,2


Postotak stabala –Percentage of tress, %
Slika 4. Osutost krošanja četinjača u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Figure 4Crown defoliation of conifers in Croatia in the period 2006–2009


Iz grafičkog prikaza postotka značajne osutosti sta-na razini cijele Hrvatske. U 2009. godini vrijednosti su
bala svih vrsta po Upravama šuma Podružnicama (Ta-vrlo visoke u Upravama šuma PodružnicamaVinkovci,
blica 5) vidljive su vrlo velike razlike koje među njima Zagreb, Delnice i Buzet, a niske u UŠPBjelovar i Kopostoje.
Na Slici 5 uspoređeni su podaci o značajnoj privnica.
osutosti svih vrsta u Upravama sa značajnom osutosti
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 153     <-- 153 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


Slika 1. Prikaz položaja bioindikacijskih točaka u Hrvatskoj


Figure 1Map of bioindication plots in Croatia


Tablica 1.Klaseosutosti, stupnjevi osutosti i postoci gubitka


– postotak osutosti procjenjuje se na osnovi uspored iglica/
lišća


be konkretnog stabla s foto-priručnikom (Bosshard


Table 1 Defoliation classe, degrees and percentages of
needle/leaf loss


Klasa Stupanj osutosti Postotak gubitka iglica/lišća
0 nema 0-10
1 blaga 11-25
2 umjerena 26-60
3 jaka 61-99
4 mrtvo stablo 100


Stabla koja imaju osutosti iznad 25% svrstavaju se u
klasu značajno osutih stabala.


– procjena se obavlja na predominantnim, dominantnim
i kodominantnim stablima (Kraftove klase 1,
2 i 3), dakle nadstojnim stablima
– za procjenu u obzir se uzima samo osvijetljeni dio
krošnje


1986) te zamišljenim lokalnim referentnim stablom,
koje je definirano kao “najbolje stablo s potpunom
krošnjom koje može uspijevati na određenom lokalitetu”


– procjenu obavljaju dva promatrača, uz korištenje
dvogleda
– na svakoj plohi procjenjuje se osutost krošnje 24
stabla.


Rezultati procjene oštećenosti krošanja pohranjuju
se i obrađuju u bazi podataka Hrvatskog šumarskog instituta
te u jedinstvenoj europskoj bazi podataka pro-
grama ICPForests (Međunarodni program za procjenu i
motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume).Trenutno
je u testnoj fazi Registar Razine 1, nova internetska
baza podataka o oštećenosti šuma(www.icp.sumins.hr)
u koju se unose podaci za 2010. godinu.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 154     <-- 154 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


REZULTATI ISTRAŽIVANJAS RASPRAVOM – Results and Discussion
Motrenje stanja osutosti krošanja za 2009. godinu u vrsta drveća(31,2 %stabala) (Tablica 2, Slika 2) u od-
Republici Hrvatskoj pokazalo je daljnje, iakoneveliko, nosu na 2008. godinu. Ovaj porastosutosti traje od
povećanje postotka značajne osutosti krošanja šumskih 2002. godine(Potočić iSeletković2009).


Tablica 2. Osutost krošanja šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Table 2 Crown defoliation of forest tree species in Croatia in the period 2006–2009


Godina % gubitka iglica/lišća –% of needle/leaf loss Broj stabala Značajno osuto
Year 0-10 % 11-25 % 26-60 % >60 % N > 25 %
2006 34,6 35,3 26,7 3,4 12503 30,1
2007 31,5 39,1 26,1 3,3 12092 29,4
2008 30,9 39,1 26,6 3,4 12167 30,0
2009 29,6 39,2 27,6 3,6 11940 31,2


Postotak stabala –Percentage of tress, %
Slika 2. Osutost krošanja šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Figure 2Crown defoliation of forest tree species in Croatia in the period 2006–2009


Značajnaosutostlistača(Tablica 3, Slika 3) također biseodtadazadržavalanapribližnoistojrazini. Ponojeu
2009. godini u odnosuna2008. godinuporasla (po-vniporastbilježimood2003. godine, nakon čegaznarast
s 25,0 na 26,4%). Značajnaosutostzalistačepoka-čajnaosutostlistačakontinuiranoraste(Potočići
zivalajerastod1987. godine(6,0 %) do1995.godine Seletković2009).
(27,7 %), azatimjepadalado1998. godine(16,8 %) da


Tablica 3. Osutost krošanja listača u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine


Figure 3 Crown defoliation of broadleaves in Croatia in the period 2006-2009


Godina % gubitka lišća –% of leaf loss Broj stabala Značajno osuto
Year 0-10 % 11-25 % 26-60 % >60 % N > 25 %
2006 38,2 37,6 22,4 1,8 9956 24,2
2007 34,1 41,9 22,1 1,8 9606 23,9
2008 33,5 41,5 23,1 1,9 9734 25,0
2009 32,1 41,6 24,2 2,2 9506 26,4


Postotak značajne osutosti kod četinjača (Tablica 4,
Slika 4) u odnosu na 2008. godinu je u 2009. godini
nepromijenjen.Za četinjačeznačajnajeosutost1987.
godineiznosila17,1 %, uzstalantrendrastadomaksimalnih56,7
%, u1996. godini. Niža vrijednost zatim je
zabilježena 1997. godine(38,6 %), pa opet 2002. go-
dine (40,7%). Nakon toga vrijednosti postupno rastu
sve do 2006. godine(53,2 %značajno oštećenih stabala
četinjača), nakon čega dolazi do laganog pada
(Potočić iSeletković2009).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 156     <-- 156 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


Tablica5.Postotak značajno osutih stabala po Upravama
šuma Podružnicama 2006. do 2009. godine –
sve vrste


Table 5
Percentage of moderately to severely defoliated
trees by Forest Branch Officesin the period
2006-2009 – all species


Uprava
Forest Branch Office 2006 2007 2008 2009
Vinkovci 35,4 35,7 40,8 42,4
Osijek 26,4 26,4 19,4 30,6
Našice 15,8 20,3 23,7 25,0
Požega 21,1 19,7 12,5 17,3
Bjelovar 9,1 5,0 5,1 2,9
Koprivnica 0,7 0,0 7,3 6,8
Zagreb 13,4 18,2 44,1 44,8
Sisak 23,4 17,0 16,3 18,3
Karlovac 5,7 12,7 12,3 16,0
Ogulin 22,0 30,0 28,1 29,9
Delnice 52,7 49,4 47,7 47,9
Senj 18,0 30,2 16,5 17,7
Buzet 57,7 47,1 42,8 37,5
Gospić 25,8 21,6 21,1 22,4
Split 32,5 32,5 31,2 32,6
N. Gradiška 0,0 0,8 11,1 25,0


Visok postotak značajne osutosti krošanja u UŠP
Delnice iVinkovci posljedica je visoke osutosti obične
jele, odnosno hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). U
UŠPBuzet, visok postotak značajne osutosti posljedica
je visokih vrijednosti značajne osutosti gotovo svih
promatranih vrsta.


Zanimljivo je promotriti kakva je bila značajna osutostobične
jele, hrasta lužnjaka i obične bukve u Upravama
u kojima se te vrste pojavljuju na točkama
motrenja. U UŠPGospić i Senj, značajna osutost obične
jele u 2009. godini (Slika 6) bitno je niža od vrijednosti
značajne osutosti utvrđenoj na bioindikacijskoj i
osnovnoj mreži u Hrvatskoj (Potočić i Seletković
2009), dok je u UŠPDelnice i Ogulin nešto viša. Pritom
treba voditi računa o broju stabala u uzorku, koji
za UŠPDelnice iznosi 581, za UŠPSenj 92, Gospić 87,
a Ogulin samo 61.


Kod hrasta lužnjaka, izrazito visoke vrijednosti značajne
osutosti u 2009. godini utvrđene su u UŠPPožega,
Zagreb, Našice i Osijek, a vrlo niske u UŠP
Bjelovar i Koprivnica (Slika 6). Pri tome jedino UŠP
Zagreb i Bjelovar imaju značajniji broj stabala u
uzorku (286 odnosno 168).


VinkovciOsijekNašicePožegaBjelovarKoprivnicaZagrebSisakKarlovacOgulinDelniceSenjBuzetGospićSplit


Gradiška N.


Slika5. Postotak značajno oštećenih stabala (Z.O.) u Upravama šuma Podružnicama i u Hrvatskoj
2009. godine – sve vrste


Figure 5Percentage of moderately to severely defoliated trees (Z.O.) in Forest Branch Offices and in
Croatia in the year 2009 – all species
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 157     <-- 157 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


OgulinDelniceGospićSenj
Slika 6. Značajna osutost obične jele po Upravama šuma Podružnicama i u Hrvatskoj 2009. godine


Figure 6Percentage of moderately to severely defoliated silver fir trees in Forest Branch Offices and in Croatia in the
year 2009


VinkovciOsijekNašiceKoprivnicaPožegaBjelovarZagrebSisakKarlovacN. Gradiška
Slika 7. Značajna osutost hrasta lužnjaka po Upravama šuma Podružnicama i u Hrvatskoj 2009. godine


Figure 7Percentage of moderately to severely defoliated pedunculate oak trees in Forest Branch Offices and in
Croatia in the year 2009


Značajna osutost obične bukve bitno je viša od vri-Takva osutost, uzmanjeoscilacije, zadržalasedo
jednosti u cijeloj Hrvatskoj u UŠP Zagreb, Delnice i
1999. godinekadajepalana58,1 %, dokjeu2001. go-
Senj, a najniža u UŠP Bjelovar, Sisak, Karlovac i Našice.


diniiznosila70,4 %, au2004. godiniveć 73,5%. (Po-
Na razini Hrvatske najniža vrijednost od 36,6 %


točić i Seletković 2009). Do sada najveći udio
značajno oštećenih stabala obične jele zabilježena je


stabala obične jele (74,1 %) sa postotkom osutosti
1988. godine, dok1993. tajpostotakiznosiveć 70,8%. većim od 25%zabilježen je u 2006. godini (Tablica 6).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 158     <-- 158 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


NašiceKoprivnicaPožegaBjelovarZagrebSisakKarlovacOgulinDelniceSenjGospić
Slika 8. Značajna osutost obične bukve po Upravama šuma Podružnicama i u Hrvatskoj 2009. godine


Figure 8Percentage of moderately to severely damaged common beech trees in Forest Branch Offices and in Croatia
in the year 2009


Tablica6.Osutost krošanja šest procjenom najzastupljenijih vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj u razdoblju od
2006. do 2009. godine


Table 6 Crown defoliation of six most represented forest tree species in Croatia in the period 2006–2009


Vrsta Godina % gubitka iglica/lišća –% of needle/leaf loss Značajno oštećeno
Species Year 0–10 % 11-25 % 26-60 % >60 % >25 %
Abies alba 2006 5,0 20,9 53,6 20,5 74,1
2007 5,1 21,3 52,9 20,8 73,7
2008 6,2 21,6 52,0 20,2 72,2
2009 6,0 21,6 52,1 20,3 72,4
Quercus robur 2006 29,4 35,0 33,2 2,4 35,6
2007 27,9 39,2 30,6 2,4 33,0
2008 17,7 40,3 39,6 2,3 41,9
2009 18,1 36,5 42,4 3,0 45,4
Quercus petraea 2006 25,2 50,3 22,6 2,0 24,5
2007 18,7 57,7 21,7 1,9 23,6
2008 17,0 53,6 27,5 2,0 29,5
2009 18,1 50,8 29,0 2,1 31,2
Fagus sylvatica 2006 46,4 40,9 12,1 0,6 12,7
2007 41,9 44,6 12,9 0,7 13,6
2008 46,5 43,6 9,4 0,5 9,9
2009 43,4 45,1 10,8 0,7 11,5
Pinus halepensis 2006 30,8 26,4 39,8 2,9 42,7
2007 32,7 29,8 35,2 2,3 37,5
2008 33,9 34,0 30,1 2,1 32,2
2009 30,2 34,6 33,5 1,6 35,1
Pinus nigra 2006 22,8 30,3 40,0 6,9 46,9
2007 23,5 33,3 39,4 3,7 43,1
2008 22,1 33,5 40,0 4,4 44,4
2009 21,7 37,2 37,2 3,9 41,1
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 159     <-- 159 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


U 2009. godini zabilježeno je 72,4%značajno oštećenih
stabala obične jele. Seletković i Potočić (2004)
daju usporedbu postotka značajne osutosti obične jele u
Hrvatskoj i Europi za razdoblje 1999–2003. godine,
gdje su uz slično kretanje osutosti, u Hrvatskoj zabilježene
znatno više vrijednosti. Sličan odnos vrijedi i u
razdoblju od 2006. do 2008. godine, kada je na razini
Europe zabilježena značajna osutost od 29,7%u 2006.
godini, 23,9%u 2007. i 27,0%u 2008. godini. Nažalost,
novi podaci o osutosti obične jele na razini Europe
za 2009. godinu nisu prikazani u zadnjem ICPForests
tehničkom izvješću (Fischer i dr. 2010).


Značajna osutost hrasta lužnjaka naglo je rasla između
1988. godine (8,1 %) i 1994. godine (42,5 %),
1999. jegodinezabilježenmalipad(23,5 %) dokjevrijednostu2000.
godiniostalapraktičkinepromijenjena
(23,8 %). U2001. godinitajevrijednostporaslana30,2
%, anakonpadaznačajneosutostiu2002. godini(21,3
%), bilježimopostupniporast. 2003. godinevrijednost


ZAKLJUČCI –
Trend porasta značajne osutosti svih vrsta traje od
2002. godine, a listača od 2003. godine. Kod četinjača
od2006. godinebilježimolaganpadosutosti. Ovakav


LITERATURA
Bosshard,W.(Ur.)1986: Kronenbilder mit Nadel- und
Blattverlustprozenten. Sanasilva, Birmensdorf.
Eichhorn, J., P. Roskams, M. Ferretti, V.
Mues,A. Szepesi, D. Durrant, 2010: VisualAssessment
of CrownCondition and DamagingAgents.
49 pp. Manual Part IV. In: Manual
on methods and criteria forharmonized sampling,
assessment, monitoring and analysis of the effects
of air pollution onforests. UNECE ICPForests
Programme Co-ordinating Centre, Hamburg.
[http://www.icp-forests.org/Manual.htm]
Fischer,R., M.Lorenz, O.Granke,V.Mues, S.
Iost, H. van Dobben, G. J., Reinds, W.
deVries, 2010: Forest Condition in Europe,
Technical Report of ICP Forests, Hamburg.
Glavač,V., H.Koenies, B.Prpić,1985: O unosu
zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove
šume dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije.
Šumarski list, CIX: 429-447.


Hrašovec, B., L. Kasumović, M. Franjević,
2011: Prezimljavanje smrekova pisara (Ips typographus)
u smrekovim šumama sjevernogaVelebita
(Overwintering of Eight Toothed Spruce
Bark Beetle (Ips typographus) in Spruce Forests
of North Velebit). Croatian Journal of Forest En


gineering 32(1): 211–222.
Komlenović,N., J.Gračan, N.Pezdirc,P.Rastovski,
1988: Utjecaj polutanata na bukove


značajneosutostiiznosilaje25,0 %, 2004. godine30,6
%, a 2005. 33,4 % (Potočić iSeletković2009).


Od 2006. do 2009. godine postotak značajno osutih
stabala hrasta lužnjaka kretao se kako slijedi: 2006.godine35,6
%, 2007. godine 33,0 %, a u 2008. godini postotak
značajnoosutihstabalahrastalužnjakase bitno
povećao(41,9 %). U 2009. godini utvrđeno je povećanje
postotka značajne osutosti stabalahrastalužnjaka
na 45,4%.Na razini Europe značajna osutost na stalnom
uzorku stabala kretala se kako slijedi: 36,8%u
2006., 37,1%u 2007., 36,2%u 2008. i 35,5%u 2009.
godini (Fischer i dr.2010).


Osutost obične bukve u posljednjih 10 godina praćenja
nije se bitno mijenjala, krećući se od 4–10 % (Potočić
iSeletković 2009).U 2009. godini zabilježena
je vrijednost od 11,5%. Za razliku od Hrvatske, postotak
značajno osutih stabala u Europi je bio relativno visok:
27,8%u 2006. godini, 25,3 %u 2007.godini, 21,4 %u
2008. i 29,9%u 2009. godini (Fischer i dr.2010).


Conclusions


trendposljedicajekretanjaosutostikrošanjanašihnajvažnijihvrsta,
ponajprijeobičnejeleihrastalužnjaka,
dokosutostbukvenepokazujeizrazittrend.


– References
šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Šumarski list 5–6: 217–230.


Lorenz,M., R.Fischer, G.Becher,V.Mues, O.
Granke,T.Braslavskaya,A.Bobrinsky,


N.Lukina, N.Clarke, Z.Lachmanova, C.
Schimming, 2009: Forest Condition in Europe,
Technical Report of ICP Forests, Hamburg.


Matić,S., 2011: Utjecaj stanišnih promjena i načina gospodarenja
na sušenje obične smreke (Picea abies
Karst.) u Hrvatskoj(The impact of Site Changes
and Management Methods on Dieback of Common
Spruce (Picea abiesKarst.) in Croatia). Croatian
Journal of Forest Engineering 32(1): 7–17.


Modrzynski,J., 2003: Defoliation of older Norway
spruce (Picea abies/L/Karst.) stands in the Polish
Sudety and Carpathian mountains. Forest Ecol.
Manag. 181/3: 289–299.


Potočić,N., I.Seletković,2000: Stanje oštećenosti
šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine.
Šumarski list 1–2: 51–56.


Potočić, N., I. Seletković, 2006–2009: Oštećenost
šuma u Hrvatskoj, izvješća za JP“Hrvatske
šume”.


Potočić, N., I. Seletković, D. Ugarković,A.
Jazbec, S.Mikac,2008:The influence of climate
properties on crown condition of Common
beech (Fagus sylvatica L.) and Silver fir (Abies
albaMill.) onVelebit. Period biol. 110(2), 145–150.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 160     <-- 160 -->        PDF

Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158


N. Potočić, I. Seletković: OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU ...


Prpić,B., 1987: Sušenje šumskog drveća u SR Hrvat-The influence of climate and relief properties on
skoj s posebnim osvrtom na opterećenja Gor-crown condition status of Common beech – a case
skog kotara kiselim kišama s teškim metalima. study of Medvednica massif, Croatia.Tecshe, M.
Šumarski list, 1–2: 53–60. 1989: Umweltstreß. In: Schmidt-Vogt, H. (ed.),


Prpić, B., N. Komlenović, Z. Seletković,


Die Fichte II/2 – Krankheiten. Schäden, Fichten1988:
Propadanje šuma u SR Hrvatskoj. Šumar


sterben, Verl. Paul Parey, Hamburg, Berlin, pp.
ski list, 5–6: 195–215.


346-384. Period biol.Vol. 111(4), 435–442.
Prpić,B., Z.Seletković,1988: Procjena utjecaja


Seletković,Z., 1991: Utjecaj industrijskih polutafotooksidanata
na sušenje šuma Jugoslavije. U:
nata na običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u
Ostojić, Ž. (ur.): Propadanje šumskih ekosistema


šumskim ekosistemima slavonskoga gorja. Glas


nik za šumske pokuse, 27: 83–196.
Prpić,B., Z.Seletković, M.Ivkov,1991: Pro


–uzroci, mere i posledice, Igman: 239–252.


Seletković, Z.,I.Tikvić,1996: Oštećenost šumpadanje
šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema


skih ekosustava različitih stanišnih prilika u Rebiotskim
i abiotskim činiteljima danas i u prošlo


publici Hrvatskoj. U: Sever, S. (ur.): Zaštita
sti. Šumarski list, CXV: 107–129.


šuma i pridobivanje drva, Šumarski fakultet, Zagreb
i Šumarski institut, Jastrebarsko: 81–88.


Saxe,H., 1993:Triggering and predisposing factors
in the “red” decline syndrome of Norway spruce
B., I. T. N. I.


Vrbek,Pilaš, Dubravac, Potočić,
(Picea abies).Trees 8: 39–48.
Seletković, M.Pernek,2006: Forest crown
condition and monitoring deposited matter in


Seletković, I., N. Potočić, 2004: Oštećenost


Gorski Kotar area in Croatia. Lesn. Čas – Fore


šuma u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do 2003.


stry Journal, 52(1–2) pp. 137–145.


godine. Šumarski list 3–4, 137–148.
Zierl,B., 2004:Asimulation study to analyse the rela


Seletković, I., N. Potočić, D. Ugarković,A.


tions between crown condition and drought in


Jazbec,R. Pernar,A. Seletković, 2008:


Switzerland. Forest Ecol. Manag. 188/1–3: 25–38.


SUMMARY: In response to widespread concern that air pollution could affect forest condition,
the International Co-operative Programme on the Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects
on Forests (ICP Forests) was established by the Convention on Long-range Transboundary
Air Pollution (CLRTAP) under the United Nations Economic Commission for Europe in 1985.
Croatia joined the Programme in 1987. The advantage of monitoring is in obtaining a time series of
data that enables correct deduction on the phenomena that, in this case, vary on annual basis.


Monitoring is conducted on two networks: Level I (so called bioindication plots at
16 x 16km distance) and basic network (4 x 4 km distance of plots). Defoliation, the key parameter
for assessing forest ecosystem condition, is assessed according to ICP Forests Manual on methods
and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution
on forests.


Defoliation is high in Forest Branch Offices Vinkovci, Zagreb, Delnice and Buzet, and low in
Bjelovar and Koprivnica (Fig. 5). The high percentage of moderately to severely damaged trees in
Forest Branch Office Delnice and Vinkovci is the result of intensive dieback of silver fir and pedunculate
oak, respectively. In Forest Branch Office Buzet, a high percentage of moderately to severely
damaged trees is the result of high defoliation values in almost all surveyed species.


In Forest Branch Offices Gospić and Senj, moderate to severe damage of silver fir trees in year
2009 is significantly lower that the corresponding value in the bioindication and basic plot network
in Croatia, while it is somewhat higher in Forest Branch Offices Delnice and Ogulin.


Very high values of percentages of moderately to severely damaged trees of pedunculate oak in
the year 2009 were present in Forest Branch Offices Požega, Zagreb, Našice and Osijek, and very
low in Bjelovar and Koprivnica. Moderate to severe damage of beech is significantly higher than
the value for Croatia in Forest Branch Offices Zagreb, Delnice and Senj, and lower in Bjelovar,
Sisak, Karlovac and Našice.


The rising percentage of moderately to severely damaged trees of all species started in 2002,
and for broadleaves in 2003. Conifers, on the other hand, have a decreasing trend of defoliation
since 2006 (Tabs. 2–4).


Keywords: ICP Forests, condition of forest ecosystems, crown defoliation, Level I and basic
network