DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 151     <-- 151 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 149-158
UDK 630* 533 + 425


OSUTOST ŠUMSKOG DRVEĆA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU
OD 2006. DO 2009. GODINE


DEFOLIATION OF FORESTTREES IN CROATIA
IN THE PERIOD 2006 – 2009


11


Nenad POTOČIĆ , Ivan SELETKOVIĆ


SAŽETAK: S obzirom na stav da je najvažniji uzročnik propadanja šuma
zračno onečišćenje, 1985. godine je u okviru UNECE Konvencije o dalekosežnom
prekograničnom onečišćenju zraka (CLRTAP) osnovan Međunarodni
program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (International
Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests, skraćeno ICP Forests), u koji se Hrvatska uključila
1987. godine. Prednost monitoringa (trajnog motrenja) u odnosu na jednokratna
istraživanja je u dobivanju vremenskog niza podataka koji omogućuje
ispravnije zaključivanje o stanju pojava koje, u ovome slučaju, variraju na godišnjoj
razini.


Motrenje se provodi na mreži točaka Razine 1 (bioindikacijske točke razmaka
16 km) i osnovnoj mreži točaka (točke razmaka 4 km), a ključnu ulogu u
Programu ima vizualna procjena osutosti krošanja.


Vrijednosti značajne osutosti su vrlo visoke u Upravama šuma Podružnicama
Vinkovci, Zagreb, Delnice i Buzet, a niske u UŠP Bjelovar i Koprivnica.
Visok postotak značajne osutosti u UŠP Delnice i Vinkovci posljedica je visokeosutosti obične jele, odnosno hrasta lužnjaka. U UŠP Buzet, visok postotak
značajne osutosti posljedica je visokih vrijednosti značajne osutosti gotovo
svih promatranih vrsta.


Porast značajne osutosti svih vrsta traje od 2002. godine, a listača od
2003. godine. Kod četinjača od 2006. godine bilježimo lagan pad osutosti.


Ključne riječi: ICP Forests, osutost krošanja, bioindikacijska i osnovna
mreža točaka


UVOD – Introduction
Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina pro-postojala oprečna mišljenja u svezi s mehanizmom ko šloga
stoljeća,sušenja velikih razmjera i različitih, go-jim ono djeluje na šumske ekosustave. Osobito su sušespodarski
važnih, vrsta drveća u Europi dala su povoda njem zahvaćene sastojine obične jele i obične smreke
razmišljanju da se radi o dotada nezabilježenoj pojavi, (Picea abiesKarst.). Najrašireniji simptom šteta u srekoja
je dobila naziv “novo propadanje šuma”. Za razliku dnjoj i sjevernoj Europi na običnoj smreci i običnoj jeli
od do tada zabilježenih pojava sušenja šuma pretežito je osutost krošanja, koja je rezultat prekomjernog opalokalnog
karaktera, “novo propadanje”imalo je progre-danja iglica,kao i nedovoljno intenzivnog stvaranja sesivan,
i, činilo se, ireverzibilan karakter, a zračno oneči-kundarnih izbojaka u krošnji (Gruber,1994).
šćenje izdvojeno je kao “novi”čimbenik stresa, iako su


Sobziromnastavdajenajvažnijiuzročnikpropadanja
šumazračnoonečišćenje, 1985. godinejeuokviru


1


Dr. sc. Nenad Potočić, Hrvatski šumarski institut,


UNECE Konvencije o dalekosežnom prekograničnom


Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko, nenadp@sumins.hr


onečišćenju zraka (CLRTAP) osnovan Međunarodni


1


Dr. sc. Ivan Seletković, Hrvatski šumarski institut,
Cvjetno naselje 41, 10 450 Jastrebarsko


programzaprocjenuimotrenjeutjecajazračnogoneči