DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 116     <-- 116 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121


UDK 630* 453 (001)


ULOGA JELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU
JELE I MOGUĆNOSTI PRIMJENE FEROMONSKIH
KLOPKI ZANJIHOV MONITORING


THE ROLE OF BARK BEETLES IN SILVER FIR DECLINE AND POSSIBLE
USE OF PHEROMONE TRAPS FOR THE MONITORING


Milan PERNEK, Nikola LACKOVIĆ*


SAŽETAK: Obična jela je najvažnija četinjača hrvatskog šumarstva, ali i
najugroženija vrsta čije se sušenje odvija periodički. Novija jača sušenja jele
događaju se od 2003. godine, posebiceo u Lici i Gorskom kotaru. Registriran
je velik broj sušaca i jak napad jelovih potkornjaka. Gradacija potkornjaka
uglavnom je vezana uz tri vrste roda Pityokteines koji dolaze u Hrvatskoj:


P.curvidens,P. spinidensiP. vorontzowi. Cilj rada bio je utvrditi koliki utjecaj
na sušenje jele imaju potkornjaci roda Pityokteines. U tu svrhu su na Litoriću
u Gorskom kotaru postavljene feromonske klopke za monitoring, koji se
provodio kroz vegetacijske periode od 2004. do 2010. godine. Uz monitoring
u 2007. godini ispitivana je djelotvornost nekoliko sustava klopki: standardne/
suhe i modificirane/mokre. Za potrebe istraživanja korišten je feromonski
pripravak Curviwit® koji služi za primamljivanje jedinki jelovog krivouzubog
potkornjakaP. curvidens.


Kroz sedam godina monitoringa jelovih potkornjaka, jasno je utvrđena njihova
povezanost sa količinom sušaca, pri čemu su najveći ulovi u kopkama
utvrđeni između 2005. i 2007. godine. Tih je godina u šumama posječeno najviše
sušaca jele. Većina ulova (94 %) kroz sve godine monitringa bila je u travnju
i svibnju, te se zaključuje kako je klopke smisleno koristiti samo u tim
mjesecima.


Testirane su modificirane Theysohn klopke kod kojih se tehničkom preinakom
onemogućila odvodnja tekućine iz posudice za ulov kukaca. Usporedbom
ulova potkornjaka sa standardnom Thysohn® klopkom, modificirane su znatno
više lovile.


Na osnovi izračuna gustoće populacije potkornjakaP. spinidensiP. curvidensna
uzorkovanoj kori, simuliran je biološki potencijal tih kukaca uz primjenu
stope mortaliteta od 70 %, kao maksimalni mortalitet utvrđen u
prethodnim istraživanjima. Na temelju toga pretpostavlja se da potkornjacima
naseljeno devedesetogodišnje stablo jele izravno ugrožava 50-60 stabala
u idućoj godini. Kako je biotički potencijal ovih vrsta potkornjaka
izrazito visok, smisleno je u svrhu redukcije populacije uspostaviti monitoring
sustav feromonskim klopkama, a na temelju dobivenih rezultata provoditi preventivne-
sanitarne mjere zaštite šuma.


Ključne riječi: Pityokteines spinidens, P. curvidens, P. vorontzowi,
Abies alba,feromonske klopke


*


Dr. sc. Milan Pernek (milanp@sumins.hr)
Nikola Lacković, dipl. ing. šum. (nikolal@sumins.hr)
Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 117     <-- 117 -->        PDF

M. Pernek, N. Lacković: ULOGAJELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU JELE I MOGUĆNOSTI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121


UVOD – Introduction


Obična jela (Abies albaMill.) jedna je od naj


važnijih vrsta četinjača za hrvatsko šumarstvo.


Prema novijim istraživanjima spada u najugroženiju
vrstu drveća(Seletković iPotočić 2004,
Ugarković et al. 2011)saperiodičkijačimsušenjima.
Jači napadi potkornjaka na jeli događaju se
nakon sušnih godina i na lošijim staništima. Ekonomske
su štete u takvim slučajevima neminovne.
Godine 1929. u Lici je zbog potkornjaka posječeno
tisuće stabala jele, koja su morala biti prodana
za nisku cijenu(Batić1930).


U 50-tim godinama prošloga stoljeća u Gorskom
kotaru i Macelju zabilježeni su jaki napadi jelovih
potkornjaka, koje Spaić (1955) smatra najvažnijim
biotičkimčimbenikom u procesu sušenja jele.
PremaAndroiću(1986) pojačano sušenje jele ima
nekoliko razloga: suša, način gospodarenja, otvaranje
šuma radi prometnica, kanala, prosjeka, niz nepovoljnih
biotičkih čimbenika. Pojačana sušenja
jelovih sastojina u Europi počinju se bilježiti i u
drugoj polovici prošloga stoljeća (Harapin2001).


Harapin (2001) ističe značenje ugroženosti
jele koja je na silaznoj liniji u filogenetskom razvoju,
a sušenju jele daje epidemijski karakter. Nadalje,
autor ističe kako se u Gorskom kotaru etat
može podmiriti sanitarnom sječom, što govori o
općem zdravstvenom stanju jelovihšuma.


Prema istraživanjuPrpić i sur.(2001) sušenje
jelovih šuma ima vrlo kompleksne, međusobno
isprepletene uzroke.Od 2003. godine registrirana
sunova jača sušenja, posebice u Lici i Gorskom
kotaru (Diminić et al. 2011).Sličnapojava zbiva
se u Bosni i Hercegovini i Sloveniji (Jakša 2005;
Ušćuplić 2005). Prema podacima Službe za izvještajno
prognozne poslove u šumarstvu (IPP, Hrvatski
šumarski institut) od 2003. do 2008. godine
u Hrvatskoj je posječena znatna količina sušaca
jele, pri čemu je gotovo uvijek zabilježen jak
napad jelovih potkornjaka (Pernek 2005; 2007;
Pernek i sur. 2006). Prenamnoženje potkornjaka
obično slijedi nakon jakog stresa, kao što je primjerice
suša. U takvim uvjetima u šumi se nalazi
veći broj fiziološko oslabljenih stabala na kojima
će se potkornjaci prvo razviti. Kako je ponuda
hraneveća nego uobičajenopotkornjacieksponencijalno
povećavaju populaciju. Kada u konačnici
razviju gradaciju počinju napadati zdrava stabla.
Pojava sušenjajele otvorila je niz pitanja vezano
uz uzroke, posebicekoliko je značenje jelovih krivozubih
potkornjaka.


Krivozubim jelovim potkornjacima smatraju se
vrste iz rodaPityokteines(Coleoptera, Curculionidae,
Scolytinae) poznate kao štetnici jele u palearktičkoj
regiji (Pfeffer 1995). Dolaze, iako
rjeđe, i na nekim drugim četinjačama kao što su
smreka, ariš ili bor. U Hrvatskoj su poznate tri
vrste ovog roda:P. curvidensGermar,P. spinidens
Reitter i P. vorontzowi Jakobson (Pernek i sur.
2008a;Pfeffer1995).


U kontekstu kompleksnosti uzroka sušenja jele u
Hrvatskoj, istraživana je biologija jelovih potkornjaka
(Pernek 2005), novi morfološki i molekularni
markeri (Pernek i sur.2008b), temogućnost
primjene feromona u praćenju populacije (Pernek
i sur. 2006). Istraživana je i prisutnost gljiva plavila
u hodnicima potkornjaka (Kirisits i sur.2009) te
uloga potkornjaka i foretičkih grinja kao vektora
patogena (Pernek et all.2008c).Također su istraživani
prirodni neprijatelji, posebice patogeni (Pernek
2007; Pernek i sur. 2009) te populacijska
dinamika jelovih potkornjaka (Podlaski i Borkowski,
2009).


Prvi pokus ispitivanja feromonskih klopki za
jelove potkornjake roda Pityokteines u Hrvatskoj
postavljen je u 2004. godini kao dvogodišnji
pokus. Rezultati tog istraživanja objavljeni su u
raduPernek i sur. (2006) i korišteni su za nastavak
istraživanja koje se provodilo od 2006. do
2010. godine. Rezultati tih istraživanja donose se u
ovome radu. Iako se cilj ovogaistraživanja razlikuje
od prethodnog, neki podaci iz 2004.i 2005.
godine objedinjenisu radi objašnjavanjapopulacijske
dinamike potkornjakaP. curvidens.


Cilj ovoga rada je utvrditi koliki su utjecaj na
sušenje jele na području Litorića imali potkornjaci
rodaPityokteines, odnosno koliko populacija potkornjaka
oscilira ovisno o pojavi sušaca u šu-
mama.


MATERIJALI I METODE RADA –


Materials and methods


Za istraživanje oscilacije populacije potkornjaka
korištene suferomonske klopkei inkubacija
zaražene kore u laboratoriju. Feromonske klopke
postavljenesu na Litoriću (UŠPDelnice, ŠumarijaVrbovsko)
u 2004. i 2005. godine na na tri stajališta
na način opisano uPernek i sur. (2006).


Pokus je nastavljen 2006. godine na dvjema stajali


®


štima postavljenjem 10Thysohn klopki. Ista stajališta
odabrana su kroz sve godine istraživanja.
Dok su od 2004. do 2006. godine testirane klopke
kao biotehnička i ekološki povoljnija metoda zaštite
ili komonitoring sustav (Pernek i sur.2006),
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 119     <-- 119 -->        PDF

M. Pernek, N. Lacković: ULOGAJELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU JELE I MOGUĆNOSTI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121
117
Slika 2. Relativni ulov potkornjaka u feromonskim klopkama po mjesecima od 2007. do 2010. godine (u travnju i svibnju
ulovljeno je 94 % od ukupnog ulova)
Figure 2 Relative monthly bark beetle catches in pheromone traps between 2007 and 2010 (94 % of total catches was
caught in April and May)
Slika 3. Ulov potkornjaka u feromonskim klopkama po mjesecima od 2007. do 2010. godine
Figure 3 Monthly bark beetle catches in pheromone traps between 2007 and 2010
Modifikacijom Theysohn klopke na način da je
posudica začepljena spriječeno je oticanje tekućine.
Kukci privučeni feromonom padaju u tekućinu iz
koje nemaju mogućnost bijega. Rezultati pokazuju
kako postoji značajna razlika u ulovima modificirane
Theysohn klopke i ostalih dva sustava (Slika 4).


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 120     <-- 120 -->        PDF

M. Pernek, N. Lacković: ULOGAJELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU JELE I MOGUĆNOSTI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121
118
Slika4. Prosječni ulovi triju vrsti sustava klopki (TS-standardna Theysohn klopka;TM-modificiranaTheysohn klopka s
posudicom s tekućinom; IPM-standardna IPM klopka)
Figure 4 Average catches of three different trap systems (TS-standard Thaeysohn trap; TM-modified Theysohn trap; IPM-
standard IPM trap)
Tablica 1. Ukupni broj potkornjakaPityokteinespo dm
2
kore
Table 1 Total amount of emerged Pityokteines spp.per dm2 of the bark
Stablo broj
PPK
Vrsta potkornjaka Ukupno potkornjaka % potkornjaka po stablu
N /dm
2
Tree No Bark beetle species Total of bark beetles % of bark beetle sper tree
dm
2
> + >++
1 50,6
P. spinidens 279 233 512 9
11,2
P. curvidens 20 35 55 10
2 52,6
P. spinidens 489 334 823 91
17,1
P. curvidens 48 30 78 9
Ukupno –Total 103,2 836 632 1468 14,2
RASPRAVA – Discussion
Skraćenica: PPK – površina kore; N – broj jedinki potkornjaka
Abbreviations: PPK – surface of the bark; N – number of bark beetle specimens
Iz dijelova kore prebrojani su jelovi potkornjaci
dviju vrsta(P. spinidensiP. curvidens), koje su senala-
zile zajedno.Od višedijelova kore dvaju stabala izraču-
nata je površina kore koja je iznosila ukupno 103,2 dm
2
(Tablica 1). Omjer spolova bio je oko 1:1, a prosječno je
utvrđeno 14 potkornjaka po dm
2
kore (Tablica 1).
Najveći ulovi potkornjaka u feromonskim klop-
kamanađeni su između 2005. i 2007. godine, kada
je u šumama jele posječeno najviše stabala u sani-
tarnom sijeku.Većina tih stabala bila je napadnuta
jelovim potkornjacima rodaPityokteines, stoga se
oni mogu smatrati kao organizmi koji imaju vrlo
značajnu ulogu u propadanju jele. Uvodno je na-
glašeno kako je prenamnoženje potkornjaka po-
sljedica jakog stresa, kada se u šumi nalazi veći
broj fiziološko oslabljenih stabala. Na tim će se
stablima potkornjaci kao sekundarni štetnici prvo
razviti. Kako je ponuda hrane veća nego obično,
potkornjaci eksponencijalno povećavaju popula-
ciju i u konačnici razviju gradaciju, s ogromnim
brojem jedinki koje napadaju zdrava stabla. Pot-
kornjaci se tada ponašaju kao tipični primarni štet-
nici. Upravo se tu krije njihova opasnost povezana
s velikim biotičkim potencijalom.


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 118     <-- 118 -->        PDF

M. Pernek, N. Lacković: ULOGAJELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU JELE I MOGUĆNOSTI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121


od 2007. godine nadalje klopke su pri mijenjene
isključivo za monitoring. Od 2007. godine ispitivana
je razlika između standardne i modificirane
klopke, a modifikacija klopki napravljena je na


®


način da se posudicaThysohn klopke, u kojoj se
love kukci, začepila silikonom te se onemogućila
odvodnja. U takvu posudu se ulijevala tekućina
(voda i deterdžent) koja se svaki tjedan, nakon
pražnjenja i sakupljanja ulova, zamijenila. Ova modifikacija
napravljena je na osnovi prijašnjegistraživanja,
koje jepokazalo kako iz standardne klopke
već uhvaćeni kukci u posudici uspiju pobjeći (Pernek
i sur. 2006). Postavljene su 3 vrste sustava


®®


klopki:standardna IPM, standardna Thysohn te


®


modificiranaThysohn klopka. Pokus je postavljen
u 5 ponavljanja sa po 3 različite klopke (ukupno15).


Za potrebe istraživanjakorišten je feromonski
pripravak Curviwit
®
(Witasek, Feldkirchen,
Austrija)kojega proizvođač deklarira kao semiokemikaliju,
koja primamljuje jedinke jelovog
krivouzubog potkornjaka P. curvidens. Aktivnu
komponentu ovoga agregacijskog feromona čine


REZULTATI
U sedam godina istraživanja feromona i njihova
primjena za monitoring jelovih potkornjaka jasno
je vidljiva veza s količinom sušaca (Slika 1)(izvor
za količinu sušaca: IPP, Hrvatski šumarski institut).
Najveći prosječni broj jedinki P. curvidens po
klopci nađen je između 2005. i 2007. godine, kada
je u šumama jele posječeno najviše sušaca (Slika
1). Redovnim kontrolama na terenu potvrđeno je
kako je većina sušaca bila napadnuta jelovim potkornjacima
uglavnom iz rodaPityokteines.


metilbutenol i ipsenol (2-metil-6-metlilen-2, 7-oktadien-
4-ol) koja količina isparivanja („ratio rate“)
iznosi 1mg/danu pri 24°C.


Godine 2007. i 2008. postavljeno je po 15
klopki, a 2009. i 2010. po 10 klopki. Klopke su pozicionirane
na razmaku minimalno 15m od šume i
između klopki, na dvjesto do tristo metara udaljenim
stajalištima.


Ulovi su se sa klopki sakupljalisvakih 7 dana
počevši od početka travnja do kraja kolovoza, a
mijenjali suse krajem lipnja.


Uhvaćeni potkornjaci konzervirani su u etanolu
(70 %) te su analizirani u laboratoriju.


Kako bi se utvrdio biotički potencijal jelovih
potkornjaka u proljeće 2006. godine sakupljani su
dijelovi kore napadnutih jela, koji su inkubirani u
laboratoriju u kontroliranim uvjetima (temperatura
22±2°C i odnosa dana : noći= 16:8). Prebrojani su
i determinirani jelovi potkornjaci po vrsti i spolu.
Na osnovi tih podataka računskim putem dobiven
je potencijal širenja jelovih potkornjaka.


– Results
Rezultati, nadalje, jasno pokazuju kako je većina
ulova (94%) nađena u travnju i svibnju (Slika
2, Slika3 ).
Ulovi u svibnju 2008. godine razlikovali su se
znatno od ostalih godina, jer su u relativnom omjeru


bili visoki.Taj izuzetak, iako jednokratan, pokazao je
kako klopke treba kontrolirati i u svibnju.


Pityokteines curvidensm
3*
100
Slika 1. Veza između prosječnog broja ulova potkornjaka po feromonskoj klopci i sušaca jele


Figure 1The relation between the mean number of bark beetle per pheromone trap and silver fir decline
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 121     <-- 121 -->        PDF

M. Pernek, N. Lacković: ULOGAJELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU JELE I MOGUĆNOSTI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121


Većina ulova u feromonskim klopkama (94 %)
nalazi se svake godine u travnju i svibnju. Iz toga
se može zaključiti,kakose zadovoljavajućaprocjena
stanja populacije dobiva na način da se
klopke postavljaju samo u travnju i svibnju, a ne
kroz cijelu vegetacijsku sezonu, čime se troškovi
monitoringa značajno smanjuju.


Rezultati su pokazali kako postoji značajna razlika u
ulovima modificiraneTheysohn klopke s jedne strane te
standardneTheysohn i IPM klopke s druge strane. Kako
bi ulovi u klopkama bili što veći, na terenu je potrebno
zabrtviti otvore koje Theysohn klopka ima s donje
strane.Veći ulovi daju veću sigurnost u praćenju stvarne
populacije potkornjaka, što je korisno u godinama koje
prethode gradaciji.To je vrlo značajno,budući da se monitoringom
želi što bolje prognozirati progradacija i s
tim u veziodrediti adekvatne mjere zaštite.


Kako dvije vrste potkornjaka, P. spinidens i


P. curvidens, zauzimaju istu nišu, nemoguće ih je
promatrati odvojeno. Pityokteines curvidens je
manje abundantna vrsta u našim prostorima, o
čemu piše Kovačević (1956). Rezultati ovoga
istraživanja potvrđuju taj podatak, jer je omjer broja
potkornjaka u kori dvaju stabala smreke iznosio


P. curvidens : P. spinidens = 1:9 (Tablica 1). Na
osnovi dobivenog rezultata prosječnog broja pot


2


kornjaka po dm i omjera spolova koji je približno


1:1 (Tablica 1) te prosječno 50 jaja koje odlaže
ženka svij triju vrsta vrsta roda Pityokteines
(Maksymov 1950), možemo odrediti potencijal


2


potkornjaka. Od 7 ženki na dm u idućoj F1 generaciji
očekujemo 350 potkornjaka. Od 175 iz F1 generacije
novo nastalih ženki, u idućoj nastaje 8.750
potkornjaka,čijih 4.375 ženki odloži 218.750 jaja.
To je u konačnici broj koji potencijalno očekujemo
iduću vegetacijsku sezonuod potkornjaka iz kore


2


čija je površina iznosila 103 dm. Dobiveni broj


ZAKLJUČAK


1. Postoji jasna veza između abundance štetnika i
pojave sušaca jele, što je populacija potkornjaka
brojnija, suši se veći broj stabala. Zbog
toga se može zaključiti da jelovi potkornjaci
imaju značajnu ulogu u sušenju jele;
2. Jelovi potkornjaci rodaPityokteinesimaju velik
biotički potencijal, gdje i uz njihovu maksimalnu
utvrđenu smrtnost od 70 %, jedno napadnuto
stablo jele bez provođenja mjera
zaštite ugrožava 56 stabala iduće godine;
3. Jelovi potkornjaci su u Hrvatskoju jelovim šu-
mama imali jaku gradaciju između 2005. i
2007. godine, koja je počela u 2003. izavršila
2009. godine;
4. Pokusnim monitoringomprimjenom feromonskih
klopki utvrđeno je kako broj ulovljenih je


treba umanjitiza mortalitet za kojega je utvrđeno da
je relativno visok i do 70%(Pernek2007). Dakle,
velik dio jedinki potkornjaka ne završava svoj razvoj.
Isto tako potkornjaci koji su uspjeli završiti
svoj razvoj, kao imaga stradavaju od bolesti kojom
su inficirani još unutar kore, te od različitih drugih
antagonista, pri čemu su dodatni negativni abiotički
čimbenici, kao npr. loši vremenski uvjeti,nedostatak
hrane i slično, također vrlo važni.


Kada bi ovaj obračun uz korekciju mortaliteta od
70% primijenili na terenu,onda bi 90-to godišnje
stablo promjera40 cm imalo18.000 potkornjaka na


2


površini kore od 1.260 dm. Broj ženki koji bi završio
razvoj iznosio bi 2.700, a one bi odložile


135.000 jaja. Nakon toga20.250 preživjelih ženki
produciralo bi1.012.500 jedinki.Taj broj jedinki za


2


svoj razvoj trebaoko 70.000 dm kore, koliko otprilike
ima56stabala 90-godišnjihjela. Dakle jedno
potkornjacima napadnuto stablo ugrožava 50–60
stabala u idućoj godini, štopokazuje velik potencijal
jelovih potkornjaka. Kako bi se što više smanjila ta
opasnost treba u početku gradacijestriktnoprovoditi
preventivno-sanitarne mjere,s ciljem redukcije
populacije potkornjaka. Kada je gradacija u punom
tijeku,mjere suzbijanja pokazuju slab uspjeh. Osnovni
je razlog što su se potkornjaci već prenamnožili
te gore opisani biotički potencijal dolazi posebno do
izražaja. Drugi razlog je vezan uz skriven život većine
razvojnih stadija potkornjaka pod korom, te njihova
nedostupnost zaštitnim sredstvima.Zbog toga
preventivnim mjeramatreba dati posebno značenjej.
Osnovni koncept je zadržavanje populacije niskom,
korištenjem mjera: stroge primjene šumske higijene,
brz odvoz zaraženog materijala iz šume i eventualna
primjena insekticida. Treba biti oprezan pri
primjeni kemijskih sredstava,jer je njihova uporaba
u šumama iz ekoloških razloga sve više upitna.


– Conclusion


dinki jelovih potkornjaka dobro indicira brojnostnapadnutih
stabala;


5. Feromonske klopke glavninu ulova imaju u travnju
i svibnju, te se za potrebe monitoringa trebaju
postaviti samo u to vrijeme, a ne kroz
čitavi vegetacijski period, čime se znatno snizuju
troškovi, uz zadovoljavajuću procjenu stanja
populacije.
6. Za potrebe monitoringa treba koristiti modificiranuTheysohn
klopku, jer ona daje daleko najbolje
rezultate ulova;
7. Istraživanja treba nastaviti kako bi se dobilo
saznanje da li i kada feromonska klopka indicira
predgradacijsko stanje jelovih potkornjaka.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 123     <-- 123 -->        PDF

M. Pernek, N. Lacković: ULOGAJELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU JELE I MOGUĆNOSTI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121


Spaić, I., 1955: Problematika zaštite šuma u NR
Hrvatskoj. Šumarski list 11–12: 440–468.


Ugarković,D., I. Tikvić, Z.Seletković, 2011:
Odnos stanišnih i strukturnih čimbenika prema
odumiranju i ishrani stabala obične jele (Abies
alba Mill.) u Gorskom kotaru (Correlation of
Habitat and Structural Factors with Dieback
and Nutrition of Silver Fir (Abies albaMill.) in
Gorski Kotar).Croatian Journal of Forest Engineering
32(1): 57–71.


Ušćuplić, M., M. Dautbašić, T. Treštić, T.
Nišić, B.Jokanović, E.Selman, O.Mujezinović,
2005: Umiranje jele (Abies alba)
u Bosni i Hercegovini. Akademija nauka i
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.


SUMMARY: Silver fir is the most important coniferous species in Croatian
forestry, but in the same time the most threatened whose strong decline occurs
periodically.Recent decline in Croatia was registered in the year 2003, especially
in Lika and Gorski Kotar, with strong attack of fir bark beetles.This
beetle gradation is connected with the three known Pityokteines species in
Croatia: P. curvidens, P. spinidensandP. vorontzowi.The aim of this work
was to determine what impact bark beetles have on the decline of Silver
fir.For this purpose pheromone traps were placed in Litoric (Gorski Kotarmiddle
Croatia), for monitoring through the vegetation periods from 2004to
2010. In addition, in 2007the effectiveness of different trap systems was tested.
The commonly used Theysohn trap with dry container was modified
through locking the container so liquid that was previously put in it couldn’t
efflux. A pheromone mixture named Curviwit ® was used which is used for individuals
baiting of fir bark beetle species Pityokteines curvidens.


The results during the seven year monitoring period show clearly visible
connection between fir bark beetles and fir decline (Figure 1). The largest
catches in pheromone traps were measured between 2005 and 2007,when the
most injured trees were felled in the forests.Most catches, about 94 %, throughout
the year of monitoring occur in April and May (Figure 2 and 3), which
concludes that traps should be placed only in those months. The test results of
dry versus wet traps show that more important catch is achieved by modifying
Theysohn traps to wet traps (Figure 4).


On the basis of calculating the abundance of bark beetles ofP. spinidens
andP. curvidensin the trunk (Table 1) and the use of maximum mortality rates
of 70 %, from previous studies biological potential of these insects was simulated.
One infected 90 year old fir tree is directly threatening 50-60 trees in the
next years.This result demonstrates the enormous potential of the silver fir
bark beetle species. Because of the need to reduce the population of bark beetles,
use of pheromone traps for monitoring should be considered as one action
for effective preventive and sanitary measures in protection of forests.


Key words:Pityokteines spinidens, P. curvidens, P. vorontzowi,Abies
alba, pheromone traps
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 122     <-- 122 -->        PDF

M. Pernek, N. Lacković: ULOGAJELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU JELE I MOGUĆNOSTI ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121


ZAHVALA – Acknowledgment


Najveću hvalu dugujemo Matiji Pleše, koji je
redovitim sakupljanjem ulova mnogo doprinijeo
ovim istraživanjima. Svojom naglom i preranom
smrću zadužio nas je da ustrajemo u naporima otkrivanja
mjera zaštite jele. Također se zahvaljujemoBlaženki
Ercegovac iz Hrvatskog šumarskog
instituta na svekolikoj pomoći u laboratorijskim


LITERATURA


Androić, M.,1986: Uzroci umiranja šuma u nas i
u svijetu. Jug. savj. o prim. pesticida, Zbornik
radova: 9–18,Opatija.


Batić, J., 1930: Sušenje jelovih i smrekovih šuma
u Lici. Šumarski list : 345–347, Zagreb.


Diminić,D., N.Potočić, A. Jazbec,M. Županić,
2011:Zaraženost bijelom imelom i status ishrane
obične jele u Gorskom kotaru(Infestation
of Common Mistletoe and Nutrition Status of Silver
Fir in Gorski Kotar (Croatia)). Croatian Journal
of Forest Engineering 32(1): 223–237.


Harapin, M. 2001: Integralna zaštita jele. U: B.
Prpić ( ur.): Obična jela u Hrvatskoj: 630–633.
Jakša, J., 2005: Bark Beetles in Slovene Forests in
the Period 1995-2004. UJMA19: 154–162.


Kirisits, T., D. Diminic, B. Hrašovec, M.
Pernek, B.Barić,2009: First report of Silver
Fir blue staining fungi associated with
Pityokteines spinidens. Croatian Journal of
Forest Engineering 30(1): 51–57, Zagreb.


Kovačević, Ž. 1956: Primijenjena entomologija:
Šumski štetnici. Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb.Maksymov, J. 1950: Untersuchungen
über den krummzähnigenWeißtannenborkenkäfer
Ips curvidens Germ. während
seiner Massenvermehrung 1947–49 in der
Schweiz. Mitteilungen der schweizerischen
Anstalt für das forstlicheVersuchswesen, 26,


2:499–584.
Prpić, B., Z. Seletković, P. Jurjević, 2001:
Sušenje jele i promjene “kemijske klime”,
299–312. U: B. Prpić (ur.): Obična jela u
Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti,
pp. 879.
Pernek, M. 2005:Prirodni neprijatelji jelovih potkornjaka
roda Pityokteines (Coleoptera,
Scolytidae) u Hrvatskoj s naglaskom na patogene,
Disertaciija, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb.
Pernek, M., D. Matošević, B. Hrašovec,
2006: Istraživanje feromona i klopki za pro


gnozu jelovog potkornjakaPityokteines curvidens
Germar (Coleoptera, Scolytidae).


obradama. Zahvaljujemo se Željku Kauzlariću,
Mandici Dasović iBruni Devčiću,te svima ostalim
kolegama iz Šumarija Vrbovsko i Vrhovine,
koji su sudjelovali u terenskom dijelu rada.


Ovoistraživanjefinancirale su “Hrvatske šume”


d.o.o.u okviru projekta“Uloga potkornjaka u sadaš njem
problemu sušenja jele u prebornim šumama”.


– References


Radovi-Sumarski-institut-Jastrebarsko. Izvanredno
izdanje 9: 213–222, Jastrebarsko.


Pernek, M.,2007: Utjecaj entomopatogene gljive
Beauveria bassiana na mortalitet jelovih
potkornjakaPityokteines spinidensiPityokteines
curvidens. Radovi-Sumarski-institut-
Jastrebarsko. 42(2): 143–153, Jastrebarsko.


Pernek, M, D.N.Avtzis, B.Hrasovec, D.Diminic,
R. Wegensteiner, C. Stauffer,


A. Cognato, 2008a: Novel morphological
and genetic markers for the discrimination
of three European Pityokteines (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) species.Periodicum
biologorum 110, (4): 329–334.


Pernek, M., D. Avtzis, B. Hrašovec, D. Diminić,
R. Wegensteiner, C. Stauffer,


A.I. Cognato, 2008b: Novel morfological
and genetic markers for the discrimination
of three European Pityokteines (Coleioptera:
Curculionidae: Scolytinae) species. Periodicum
biologorum 110(4): 329–334, Zagreb.


Pernek, M., B. Hrašovec, D. Matošević, I.
Pilaš, T. Kirisits, J.C. Moser, 2008c:
Phoretic mites of three bark beetles (Pityokteines
spp.) on Silver fir. Journal of Pest
Science, 81(1): 35–42.


Pernek, M., D. Matošević, B. Hrašovec, M.
Kučinić, R. Wegensteiner,2009: Occurence
of pathogens in outbreak populations of
Pityokteinesspp. (Coleoptera, Curculionidae,
Scolytinae) in silver fir forests. Journal of
Pest Science 82(4): 343–349.


PfefferA., 1995: Zentral- und westpaläarktische
Borken- und Kernkäfer. Naturhistorisches
Museum Basel.


Podlaski, R.,A.Borkowski, 2009: Estimating
stem infestation density ofPityokteinescurvidens(
Germ.) on windfalls: a statistical approach.
Journal of Pest Science 82(4):
357–365.


Seletković, I., N. Potočić, 2004: Oštećenost
šuma u Hrvatskoj u razdoblju od 1999. do
2003. godine. Šum. list 3–4: 137–148, Zagreb.