DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 105     <-- 105 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113
UDK 630* 537 + 562 (001)


BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) –
DRUGAGODINAISTRAŽIVANJA


BIOPOTENTIAL OF INDIGOBUSCH (Amorpha fruticosa L.) –
SECOND YEAR OF INVESTIGATION


Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Pavao BAŠIĆ PALKOVIĆ


SAŽETAK: U radu se prinose rezultati druge godine istraživanja biopotencijala
amorfe (Amorpha fruticosaL.) u šestgodišnjem pokusu postavljenom u
prirodnoj amorfi u odjelu 126a, u gospodarskoj jedinici Posavske šume, šumarija
Sunja, UŠP Sisak. Na posječenoj su površini 2008. osnovana četiri pokusna
polja sa po šest ploha dimenzija 5 x 5 m svaka. Plohe broj 1 su mjerene
drugi put, a plohe broj 2 prvi put. Srednje su visine izdanaka u drugoj jednogodišnjoj
vegetaciji na plohama 1 od 2,13 m do 2,25 m. Najveća izmjerena visina
je 3,4 m. Srednji je promjer izdanaka u prsnoj visini u rasponu od 7,0 mm
do7,6 mm, a najveći 14 mm. U proporciji s brojem i dimenzijama izdanaka na
plohama 1, proizvedena je zelena biomasa od 23,29 kg (9 316 kg/ha) do
38,14 kg (15 256 kg/ha). Visinski se prirast na plohama 2 u drugoj vegetaciji
znatno smanjuje u odnosu na prvu godinu. Srednje vrijednosti visina su od
2,28 m do 2,58 m, a najveća je 3,7 m. Srednji promjer izdanaka je u rasponu od
9,1 mm do 10,5 mm, uz najveći izmjereni od 20,0 mm. Proizvedena je zelena
biomasa na plohama 2 od 54,34 kg (21 734 kg/ha) do 78,55 kg (31 418 kg/ha).
K tome je sakupljeno od 3,20 kg (1 280 kg/ha) do 4,94 kg (1 976 kg/ha) ili prosječno
3,97 kg (1 589 kg/ha) sjemena. Udjeli mokrine drva u plohama 1 i 2 u
trenutku sječe su niski i iznose 34,23 %, odnosno 33,12 %. Mokrina sjemena je
14,3 %. Prosječna jednogodišnja produkcija suhe biomase je 7,87 t/ha, a u dvogodišnjoj
amorfi s pridodanim sjemenom 17,73 t/ha. Energetski ekvivalent zelene
biomase jednogodišnje amorfe je 152,2 GJ/ha, a suhe 159,4 GJ/ha. U
dvogodišnjoj amorfi energetski ekvivalent zelene biomase je 332,2 GJ/ha, a
suhe 359,1 GJ/ha.


K l j u č n e r i j e č i: amorfa, bioproizvodnja, energetska vrijednost, nizinski
šumski ekosustavi, Hrvatska


UVOD – Introduction
Dosadašnja su istraživanja biomase u Hrvatskoj bila
je da će, zbog sve veće tržišne tražnje, uz biomasu stausmjerena
prema komercijalnim šumskim vrstama.
bala i poneke od drugih sastavnica šumske biomase u
Osim stabala, gradbeni su elementi naših prirodnih
dogledno vrijeme biti komercijalno zanimljive, ponajšuma
raznoliko grmlje i prizemno rašće. Pretpostavka
prije u energetskom smislu. Jedna od njih je amorfa,
sjevernoamerička vrsta, koja je na našim prostorima


Prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno


poznata pod nazivljem:čivitnjača, grmasta čivitnjača,


naselje 41, 10 450 Jastrebarsko, antek@sumins.hr
Dr. sc. Željko Tomašić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,


divlji bagrem, bagremac i kineski bagrem.Amorfa je


Ljudevita FarkašaVukotinovića 2, 10 000 Zagreb,
listopadna vrsta latinskog nazivaAmorpha fruticosaL.
zeljko.tomasic@hrsume.hr


Sistematizirana je u rodAmorphaL. i familijuFaba-


Pavao Bašić Palković, dipl. ing. šum., Hrvatski šumarski institut


ceae L. Rodu Amorpha L. pripada oko petnaest vrlo


Centar za nizinske šumeVinkovci, Trg J. Runjanina 10, Vinkovci
pavaobp@sumins.hr srodnih grmova, polugrmova i zeljanica koje dolaze u
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 106     <-- 106 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


Sj.Americi. Prirodno je rasprostranjena u istočnom i
jugoistočnom dijelu SAD-a. U Europu je unesena
1724. godine, a u Hrvatskoj se pojavila početkom 20.
stoljeća. Raste kao uspravni, šiboliki grm do 3 m vi-
sine. Listovi su neparno perasto sastavljeni. Cvjetovi su
raznospolni, entomogamni i skupljeni u uspravnim, vršnim
klasovima. Cvjeta krajem proljeća i početkom
ljeta. Plodovi su sitne, oko 1 cm duge bradavičaste mahune,
koje sadrže po jednu sjemenku. Redovito i obilno
plodonosi, a osim generativno obnavlja se i vegetativno
izdancima iz korjena. Raste na neutralnim, slabo
kiselim i slabo bazičnim tlima, a izbjegava ekstremno
kisela i bazična tla. Heliofilna je ili hemiskiofitna vrsta.
Najviše joj odgovaraju vlažna staništa te raste uz obale
rijeka i potoka od kuda se širi vodom, posebno poplavnom
(Idžojtić etal. 2009).


Matić (2009) navodi da se o amorfi, za šumarstvo
šte tnoj stranoj vrsti, koja je na našim prostorima nazoč na
preko 120 godina, relativno malo pisalo u našim šuma r skim
stručnim i znanstvenim glasilima. Sa šu marskog
motrišta, kako navodi isti autor, amorfom su se bavili
Ettinger (1889), Petračić (1938), Anić (1943),
Spaić (1957), Glavaš (1990) i Anić (2001). Tom
popisu dodajemo autore koji su s različitih aspekata is t ra
živali amorfu kao Liović i Halambek (1988),
Oršanić et al., (2006), Puljak (2005) te najnovije
Matić (2009), Jovanović i Halilović (2009),
Marosvölgyi etal. (2009), Vrbek iPilaš (2009)
Liović (2009),Glavaš (2009),Krpan i Tomašić
(2009),Kajba (2009),Poršinsky iRaguž (2009),
BelčićiSučić(2009),Jurišićetal. (2009),Posarić
i Bašić (2009), Nuspahić i Božić (2009),
Lovrićetal. (2009),Novak-Agbabaetal. (2009),
Zečić etal. (2009),Gradečki etal. (2009),Krpan
iTijardović(2009) iGagić(2009).


Poseban zamah istraživanju amorfe dat je 2008.,
kada je u Hrvatskom šumarskom institutu, Jastrebarsko,
saživio projekt Biopotencijal i energetske značajke
amorfe, za čiju je provedbu pod vodstvom prof. dr. sc.
Ante P. B. Krpana oformljen tim šumarskih znanstvenika
i operativnih stručnjaka različitih specijalnosti.Već
iduće, 2009. godine, 12. ožujka, održan je u Zagrebu
znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
pod nazivom Biološko-ekološke i energetske značajke
amorfe (Amorpha fruticosaL.)u Hrvatskojna kojemu
su prezentirana 22 rada o amorfi ili u svezi s amorfom.


Scope of research


PROBLEMATIKA –
Širenje amorfe u Hrvatskoj – Spreading of Indigobush in Croatien


U znanstvenim je krugovima prihvaćena tvrdnja da
je amorfaunesena iz SjeverneAmerike u Europu 1724.
Nejasan je točan datum unošenja u Hrvatsku kao i tijek
njenog inicijalnog širenja. Petračić (1938) piše o
amorfi kao opasnom korovu, koji ugrožava posavske
šume. Ističe da se uzgaja uz željezničke pruge i nasipe
kako zbog vezanja i učvršćivanja nasipa tako i iz dekorativnih
razloga. Locira je uz željezničku prugu od Capraga
doVinkovaca, a uz željezničke stanice Dubica i
Jasenovac već tada stvara čiste grupe te prodire i na susjedne
livade. Navodi da poplave raznose sjeme
amorfe na veće udaljenosti. Općenito, rani zapisi upućuju
na to da je ponajprije unešena kao vrtna ukrasna
vrsta, a kasniji navode njenu uporabu za stabilizaciju
pokosa nasipa željezničkih pruga (Krpan i Tomašić
2009). Širenje u šumske prostore panonske nizine, posebno
u slivna područja naših nizinskih vodotoka, počinje
oko 1900. Zahvaljujući biološkim svojstvima i
prilagodbi ekološkim uvjetima narušenih ekosustava
nizinskih poplavnih šuma, njezino je širenje vrlo intenzivno
te je dobila epitet invazivne vrste. Kako navodi
Matić (2009), amorfi ne odgovaraju suša staništa poplavnih
šuma (šume na gredi) kao ni ekstremno vlažna
(šume poljskog jasena). Danas se amorfa širi na staništa
poplavnih šuma i to u poplavnu šumu hrasta lužnjaka
i žutilovke (Genisto elatae-Quercetum roboris
Ht. 1938), a posebno u subasocijacijama s drhtavim
šašem (Genisto elatae-Quercetum roboriscaricetosum
brizoidesHt. 1938) i s rastavljenim šašem (Genisto elatae-
Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938).
Prema sadašnjim spoznajama najčešća je u Posavini.
Intenzivno pridolazi u nizinskim dijelovima UŠPZagreb,
Sisak, Karlovac, Nova Gradiška iVinkovci. Javlja
se vrlo intenzivno u svim nizinskim šumarijama na
području UŠP Sisak, a najviše u šumarijama Sunja i
Hrvatska Dubica.U UŠPZagreb su amorfom posebno
zahvaćeni nizinski dijelovi šumarija Lipovljani, Kutina
i Popovača.Amorfa se javlja u svim nizinskim šumama
na području kojim gospodari UŠPNova Gradiška, zahvaćajući
šumarije Jasenovac, Novska, Stara Gradiška i
Nova Gradiška zapadno te Trnjani, Slavonski Brod,
Oriovac i Nova Kapela istočno. Na području UŠPVinkovci
amorfa se najviše javlja na području šumarija
Mikanovci i Strizivojna.


Problemi u nizinskim šumskim ekosustavima napučenim amorfom


Problems in lowland Forest Ecosystems colonized by Indigobush


Amorfa, posebno u Posavini, zauzima velike površine
šumskoga tla od kojih su neke suvislo obrasle
sprječavajući zasjenom svaku obnovu sastojina vrijednim
autoktonim vrstama drva. Kao biljka svijetla,
osvaja šumske terene nakon sječe stabala i gustim sklopom
zasjenjuje i guši željeni pomladak. Zbog toga je
ponijela epitet vrlo opasnog korova, jer znatno otežava
i poskupljuje obnovu naših najvrijednijih nizinskih
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 108     <-- 108 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113
106
reni promjer u prsnoj visini je 16 mm. Preračunano na
hektar, biomasa se kretala od 11,2 t do 19,2 t ili prosje-
čno 15,2 t za sva četiri pokusna polja. Utvrđena mokrina
uzoraka je od 38,7%do 42,5%ili prosječno 40,0%, od-
nosno suha tvar 60,0%, pa slijedi da je u prvoj vegeta-
ciji nakon sječe srednja masa proizvedene suhe biomase
amorfe 9,12 t/ha. U drvu amorfe utvrđen je sadržaj
ugljika od 46,2%i dušika od 3,86 mg/g. Kora amorfe
sadrži 49,6%ugljika i 16,4 mg/g dušika.
Što se energetske vrijednosti drva amorfe tiče,u lite-
raturi nalazimo nedvosmislenu potvrdu iste. Puljak
(2005) spaljivanjem u energani na biomasu u Ogulinu
potvrđuje energetsku vrijednost biomase amorfe kao go-
riva mjerenjem temperatura ložišta, dimnih plinova i
vode.Marosvölgyi etal. (2009) navode da su ispiti-
vanjem amorfe iz prirode i iz energetskih nasada utvrdili
da je amorfa materijal izuzetno povoljan za pridobivanje
energije. Izmjerena ogrjevna vrijednost pri W= 34,2%
iznosila je 12,7 MJ/kg, a priW020,2 MJ/kg. Suha bo-
rova piljevina je nešto manje vrijednosti – 19,7 MJ/kg.
Nadalje, kod amorfe nalaze sadržaj pepela od 1,5%, te
nešto viši sadržaj isparljivih komponenti.
Potrebno je istaknuti, da se biomasa amorfe u našim
šumama tvori od prirode, bez ikojih agrotehničkih
mjera i troškova, koji se u značajnoj mjeri javljaju pri
podizanju klasičnih kultura i plantaža ili energetskih
nasada brzorastućih vrsta kratkih ophodnji.
MATERIJAL I METODE – Material and Methods
U okviru projekta je po godinama razrađena vrsta i
opseg radova, metodologija terenskih izmjera i priku-
pljanja materijala, predviđene su metode obrade poda-
taka te vrsta i opseg laboratorijskih analiza. Istraživanja
se biopotencijala amorfe izvode na četiri pokusna polja,
koja su postavljena na području šumarije Sunja (UŠP
Sisak), u odjelu 126a gospodarske jedinice Posavske
šume. Odsjek je potpuno obrastao amorfom starosti 12
godina. Svako pokusno polje sadrži 6 ploha dimenzija
5 x 5 m. Plohe nose numeričke oznake 1–6, a njihov je
položaj u svakom pokusnom polju različit (slika 1). U
pripremnim je terenskim radovima amorfa na pokusnim
poljima posječena, te su iskolčene i obilježene plohe.
Plohe broj 1 mjere se i sijeku u godišnjem ciklusu, plohe
broj 2 u dvogodišnjem, broj 3 u trogodišnjem itd.Time
se želi steći uvid u eventualne promjene biopotencijala
amorfe iz panja u slučaju ponavljanja sječa u spomenu-
tim intervalima. U drugoj su godini trajanja projekta
istraživanjem obuhvaćene pokusne plohe 1 i 2, kojih je
položaj u pokusnim poljima vidljiv na slici 1.
Slika 1. Pokusna polja amorfe s plohama
Figure 1 Experimental Fields of Indigobush with Plots
Pri terenskim se izmjerama uctrava tlocrtni položaj i
oblik panjeva na plohama, utvrđuje se broj izdanaka na
svakom panju, a izdancima se mjere visine s točnošću
na cm pomoću mjerne letve i promjer na prsnoj visini s
točnošću na mm pomoću pomičnog mjerila – šublera.
Potom se motornom pilom posjeku izdanci amorfe na
svakoj plohi zasebno i uvežu u snopove, nakon čega se
snopovi odvagnu na prijenosnoj vagi uz preciznost od
sto grama. Nakon vaganja uzimaju se iz snopova uzorci
drva za laboratorijska ispitivanja. Masa uzorka kreće se
oko 2 dva kilograma, a sa svake se plohe uzima po
jedan uzorak.
Uzorci se obrađuju u Laboratoriju za fizikalno-kemij-
ska ispitivanja Hrvatskog šumarskog instituta, Jastrebar-
sko. Za utvrđivanje mokrine se na gram točno odvaguju
uzorci te suše na 105 ± 2°C do konstantne težine.Tada se
ponovno odvagom utvrđuje masa uzorka u suhom stanju i
izračunava mokrina. U istom laboratoriju vrše se analize


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 107     <-- 107 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


šuma.Ilustracije radiKrpan i Tomašić (2009) utvrđuju
da izdanci amorfe u prvoj godini nakon sječe dose-
gnu prosječnu visinu od preko dva metra. Uz to, zbog
obilja sjemena amorfa u povoljnim uvjetima raste vrlo
gusto. Istražujući pomlađivanja poljskoga jasena sječom
u prugama,Anić (2001) nalazi od 15000 do 400000
biljaka amorfe/ha.Ako je visinski prirast amorfe iz sjemena
u prvoj godini i značajno niži od onog iz panja, o
kojemu govore Krpan iTomašić, očito je da joj pri obnovi
sastojina na staništima najvrijednijih vrsta poplavnih
šuma (hrast lužnjak, poljski jasen) one ne mogu
visinskim prirastom konkurirati, budu potisnute u sjenu
i ostajući bez dovoljno svijetla za opstanak ugibaju.
Matić (2009) je mišljenja da su se sastojine vrlo teško
obnavljale zbog grešaka koje su se tada radile, a posebno
zbog izvođenja nepotrebnog pripremnog sijeka, čak
nekoliko naplodnih sijekova te zbog izostanka radova na
pripremi staništa, njezi i zaštiti ponika i pomlatka. Operativni
su šumarski stručnjaci tijekom vremena koristili
različite metode suzbijanja amorfe vezano za obnovu sastojina
i to od mehaničkog uklanjanja, tretiranja herbicidima,
kombiniranog mehaničko-kemijskog tretiranja
do, u novije doba, povezivanja grupe izdanaka ispod
krošnjica i uporabeTuleyjevih cijevi.


Lovrić etal. (2009) iznose da je amorfa u šumariji
Kutina (GJ Kutinske nizinske šume) zauzela preko
650 ha površine, a u šumariji Lipovljani (GJ Josip Kozarac)
više od 100 ha.Troškovi obnove sastojina s vlastitim
radnicima,ovisno o metodi suzbijanja amorfe,
kreću se od 718 kn/ha do 9 876 kn/ha, a uporabomTuleyjevih
cijevi troškovi se penju do19 000 kn/ha.


Jurišićetal. (2009) za područje UŠPSisak navode
da se amorfa kao problem pri obnovi šuma spominje već
u Gospodarskoj osnovi “Posavske šume” iz 1955. godine,
ko ja je izrađena za šumarije Sunja i Hrvatska Dubica.
Kao heliofilna vrsta laganog sjemena i obilnog uroda us-
pj ešno je osvajala zapuštene površine. Mišljenja su da je
su šenje hrasta lužnjaka, kao rezultat poremećene prirodne
ra vnoteže uz nestanak nizinskog brijesta iz naših poplav nih
šuma, širom je otvorilo vrata ovoj agresivnoj vrsti.
Amorfa je indikator stanja lužnjakovih sastojina,jer što je
vi še ima,to je njihovo zdravstveno stanje lošije. Zbog ne-
do stupnog terena uslijed ratnih djelovanja i nepravovreme
no izvedenih šumskouzgojnih radova danas predstavlja
veliki problem pri obnovi sastojina, kako hrasta
lu žnjaka, tako i poljskog jasena. Prvi počeci suzbijanja
za bilježeni su 80-tih godina prošloga stoljeća, pri čemi
su po najprije korištene mehaničke metode. Autori iznose
ko nkretan podatak da troškovi obnove površine s amorfom
od 1,2 ha, uz mehaničku i kemijsku pripremu vlastitim
ka pacitetima (7334 kn) te sadnju 3000 sadnica hrasta
luž njaka starosti 1 + 0 u izvedbi poduzetnika (50520 kn),
iz nose ukupno 57 854,00 kn. Nuspahić i Božić
(2009) pišu da se inače veliki troškovi pomlađivanja sas tojina
znatnoumnažaju kroz primjenu različitih metoda
su zbijanja brojnih biljaka amorfe na pomladnim površina
ma. Na području UŠPNova Gradiška borba s amorfom
intenzivirala se tijekom zadnja tri desetljeća proš lo ga stoljeća,
i sve se do danas pokušava iznaći te hnologija koja
bi uz što manje troškove dala najbolje re zultate. Počeci
suzbijanja amorfe povezani su s obnovom većih šumskih
kompleksa ranih osamdesetih godina prošloga stoljeća.


Ekonomski značaj amorfe – Economic importance of Indigobush


Na našim prostorima još uvijek prevladava mišljenje
da je amorfaštetna vrsta male uporabne vrijednosti. Međutim,
u novije se vrijeme stav prema amorfi ubrzano
mijenja. Među prvima počeli su je koristiti i cijeniti kao
medonosnu biljku pčelari (Glavaš (2009). Nadalje,
navodi da je u literaturi zabilježeno kako se iz amorfe
može dobiti boja, insekticid, repelent, margarin, parfem
i začini. Gusti grmovi amorfe su dobro sklonište životinjama,
a šibe su povoljne za izradu cvjetnih vijenaca,
pletenje košara ili kao pletivo za staklenu ambalažu. Žlijezde
na mahunama sadrže ulje u količini od oko 3,5 %,
a sastoji se od različitih terpena. U medicinske svrhe koriste
se amorfini plodovi iz kojih se dobiva glikozid


Amorfa i bioenergija –
Opravdanost istraživanja biomase amorfe i njene
potencijalne bioenergetske vrijednosti potkrepljujemo
spoznajama dosegnutim pri prvim sustavnim istraživanjima
njenoga biopotencijala. Krpan i Tomašić
(2009) te Krpan i Tijardović (2009) iznose prve
podatke o biopotencijalu amorfe.Amorfa je na pokusnim
poljima ukupne površine 748 m2 posječena čistom


amorfin,koji se primjenjuju kao lijek protiv nervnih i srčanih
bolesti.Amorfa ima veliko značenje, pogotovo u
SAD-u, kao ukrasna biljka. Razvijen je uzgoj i trgovina
ukrasnih formi.Amorfa ima vrijednost kao fiksator dušika.
Spominje se korištenje usitnjenog sjemena kao začina
za ljudsku hranu. Stabljika služi za stelju. Zbog
raširenog korjenskog sustava i otpornosti na udare vjetra
koristi se za vjetrobrane pojase i prevenciju erozije.
Smolaste bradavice na stabljici sadrže “amorpha”, kontaktni
i probavni insekticid, koji ujedno služi i kao repelent.
Stabljika sadrži indigo pigment, koji se koristi za
dobivanje plave boje (čivit), no količine nisu isplative u
industrijskoj proizvodnji (Krpan i Tomašić 2009).


Indigobusch and Bioenergy


sječom u ožujku 2008. te je utvrđena zelena biomasa od
46,8 t/ha. Uz srednji udio suhe tvari od 66,28 % zatečena
suha biomasa je 37,6 t/ha. Broj jednogodišnjih izdanaka
po hektaru iznosio je od 104 000 do 162 800.
Srednji su promjeri na plohama od 7,1 mm do 7,8 mm, a
srednje visine od 2,05 m do 2,41 m. Najveća zabilježena
visina jednogodišnjih izbojka je 3,5 m, a najveći izmje
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 109     <-- 109 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113
107
sastava drva i kore amorfe. Obrada se mjernih podataka
izvodi na računalu uz uporabu programa Excel i Stati-
stika. Kako amorfa iz panja počinje cvasti i plodonositi
tek u drugoj godini starosti, na plohama 2, 3, 4, 5 i 6 će se,
prije pristupa izmjerama, sakupljati sjeme amorfe i slati u
spomenuti laboratorij na daljnju obradu.
REZULTATI – Results
Nakon druge su vegetacije izvedene izmjere i saku-
plje ni uzorci na plohama 1 i 2 u svim pokusnim polji -
ma.Za plohe su na svakom pokusnom polju predočeni
numerirani tlocrtni položaji panjeva amorfe, a u odno-
snoj tablici dati su podaci o ukupnom broju panjeva i
izdanaka, srednjoj visini i srednjem promjeru izdanaka
te masi izdanaka (slike 1–4). Broj i masa izdanaka pre-
računana je na hektar.
Mjerenja na pokusnim plohama – Measurements on experimental Plots
Slika 2. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 1
Figure 2 Measuring Data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 1
Slika 4. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 3
Figure 4 Measuring data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 3
Slika 3. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 2
Figure3 Measuring data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 2
Usporedivši međusobno podatke za plohe 1 na sli-
kama, uočljivo je da je najveći broj panjeva u polju 3, u
kojemu se bilježi i najveći broj izdanaka. Srednje vi-
sine izdanaka na plohama su dosta ujednačene s vrijed-
nostima od 2,13 m u polju 1 do 2,25 m u polju 2.
Srednji su promjeri izdanaka u rasponu od 7,0 mm u
polju 1 do 7,6 mm u polju 2. U proporciji s brojem i
dimenzijama izdanaka ploha u polju 3 prednjači
po biomasi drvne tvari s 38,14 kg/plohi, odnosno
15256 kg/ha. Najmanja je vrijednost biomase zabilje-
žena na plohi u polju 4 i to 23,29 kg/plohi, odnosno
9 316 kg/ha. Najveći je zabilježeni promjer izdanka
14 mm i nalazi se na plohi u polju 1, a najveća visina
3,4 m također u polju 1.
Iz podataka za plohe 2 na slikama 1–4, vidimo da je
naj veći broj panjeva u polju 4, a najmanji u poljima
1 i 2. Broj izdanaka prednjači u polju 3, a najmanji je
u polju 2. Srednje visine izdanaka na plohama su s
vrijednostima od 2,28 m u polju 1 do 2,58 m u poljima
2 i 4. Srednji promjer izdanaka je u rasponu od 9,1 mm
u polju 1 do 10,5 mm u polju 2. Ploha u polju 3 pred-
njači po masi drvne tvari sa 78,55 kg/plohi, odnosno
31 418 kg/ha. Najmanja je vrijednost biomase drvne
tvari zabilježena na plohi u polju 4 i to 54,34 kg/plohi,
odnosno 21 734 kg/ha. Najveći zabilježeni promjer iz-
danka od 20 mm izmjeren je u polju 4, u kojemu se na-
lazi i najveća visina od 3,7 m.


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 110     <-- 110 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


Pri izmjeri za vegetacijsku godinu 2009., slično kao
i pri prvoj koja je provedena 2008., zapaža da amorfa
nakon sječe snažno iz panja potjera šibolike izdanke
trošeći svu energiju za visinski rast. U gornjoj trećini
debalca lateralnim listovim formira krošnjicu. Nikakvo
se granjanje, kao ni cvatnja i pridonošenje ploda u
prvoj vegetaciji nakon sječe ne događa. Nalazimo (vidi
podatke na slikama 1–4) da su srednje visine izdanaka
u prvoj vegetaciji na plohama od 2,13 m do 2,25 m, a u
dvogodišnjoj amorfi od 2,38 m do 2,58 m. Razlika je
najmanjih i najvećih vrijednosti srednjih visina na plohama
1 i 2 svega 25 cm, odnosno 33 cm. U drugoj se
vegetaciji bitno smanjuje visinski prirast amorfe, plošni
debljinski prirast je od 2 do 3 mm, stabljika se
grana, počinje cvasti i plodonositi.


S obzirom na ujednačenost visinskog i debljinskog
rasta i prirasta nalazimo da je proizvodnja biomase
amorfe (drvne tvari) u izravnoj korelaciji s brojem
izdanaka na jedinici površine. Ova su zapažanja važna
za podizanje energetskih nasada ili pridobivanju biomase
iz zakorijenjene amorfe, što bi trebao biti najčešći


Slika 5. Podaci izmjere na plohama 1 i 2 u pokusnome polju 4


Figure 5Measuring data for Plots 1 and 2 within Experimental
Field 4


slučaj na našim amorfom obraslim šumskim i napuštenim
poljoprivrednim površinama.


Proizvodnja biomase amorfe – Production of Biomass of Indigobush


U tablici 1 prikazana je za plohe 1 i 2 u pokusnim
poljima zelena masa na plohi, zelena masa preračunana
na hektar, udio mokrine odnosno suhe tvari u zelenoj
masi te proizvedena suha drvna tvar na plohi i po hektaru.
Moramo upozoriti čitatelje da se pod zelenom
masom ne podrazumijeva ukupna zelena masa nadzemnog
dijela amorfe (drvo, kora, lisna masa i masa
sjemena) već zapravo masa drvne tvari s korom.
Naime, istraživanje lisne mase moguće je provesti
samo u vegetacijskom razdoblju ili pri samom njenom
kraju, jer lišće potpuno otpada s prvim mrazom. Masa
lišća će nas zanimati pretežito iz teorijskih razloga. Slično
je i sa zrelom sjemenom, koje se doduše može
dugo zadržavati na stabljici (više mjeseci), ali se trešnjom
relativno lako trusi i na taj način gubi.


Podaci u tablici 1 navode nas na mišljenje kako je
prosječna zelena masa jednogodišnjih izdanaka dvostruko
manja od zelene mase dvogodišnje amorfe. Međutim,
nije održiva teza kako je prirast dvogodišnje
amorfe jednak dvostrukom prirastu jednogodišnjih izdanaka.
Radi pojašnjenja moramo ući u podatke prve
godine istraživanja koje prinose Krpan i Tomašić


Tablica 1.Proizvedena biomasa amorfe te udjeli mokrine i suhe tvari


Table 1 Production of Biomass of Indigobush and Rate of Moisture and Dry Mass


Pokusno Pokusna
Zelena masa
Green Mass
Udio
Rate of
Suha tvar
Dry Mass
polje
Experimental
Field
ploha
Experimental
Plot
po plohi
per plot
po hektaru
per hectare
mokrine
moisture
suhe tvari
dry mass
po plohi
per plot
po hektaru
per hectare
kg t/ha % kg t/ha
1 33,13 13,25 33,84 66,16 21,92 8,77
1
2 56,19 22,47 33,17 66,83 37,55 15,02
1 25,09 10,04 34,12 65,88 16,53 6,61
2
2 56,08 22,43 33,17 66,83 37,48 14,99
1 38,14 15,26 34,54 64,46 24,97 9,99
3
2 78,54 31,42 33,42 66,58 52,30 20,92
1 23,29 9,32 34,42 65,58 15,27 6,11
4
2 54,34 21,73 32,89 67,11 36,46 14,59
Prosječno 1 29,91 11,96 34,23 65,77 19,67 7,87
Average 2 61,29 24,52 33,12 66,88 40,99 16,39
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 111     <-- 111 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


(2009). Navedeni su autori našli da prosječna jednogo-U tablici 2 prineseni su podaci o sjemenu prikuplje


dišnja bioproizvodnja na plohama 1 prve godine nakon nom na plohama broj 2 u pokusnim poljima 1 – 4. Na


sječe iznosi 15,2 t/ha zelene mase. U drugoj je godini
nakon sječe jednogodišnja produkciona izdanačka moć
amorfinih panjeva smanjena i to na prosječno 12,0
(11, 96) t/ha ili, u odnosu na prvu godinu, za 3,2 t/ha.
Ako se uzme da su i plohe 2 u prvoj vegetaciji proizvele
prosječno 15,2 t/ha zelene mase, tada su u drugoj
vegetaciji smanjili proizvodnju drvne tvari prosječno
na 9,3 t/ha. Istini za volju, u drugoj vegetaciji povećana
je lisna masa u odnosu na prvu godinu, a biomasi drvne
tvari potrebno je pridodati masu sjemena, koju smo
utvrdili i o kojoj će biti govora nešto kasnije.


Uzorci sudrva i kore jednogodišnjih izdanka u prosjeku
za 1,1 % mokriji nego uzorci uzeti iz dvogodišnje
amorfe. Međutim, u oba je slučaja mokrina u času sječe
manja od 35,0 %, što ukazuje na povećanu komercijalnu
vrijednost biomase amorfe već u trenutku sječe i bez
dodatnog sušenja. Uslijed zanemarive razlike u sred njem
udjelu mokrine,odnosno suhe drvne tvari u drvu
amorfe na plohama 1 i 2, odnosi prosječnih vrijednosti
suhe biomase na plohama s vrijednostima od 7,87 t/ha i
16,39 t/ha ostajujednaki onom za zelenu biomasu.


plohama je sakupljeno od 3,20 kg (polje 3) do 4,94 kg
(polje 1) ili prosječno 3,97 kg, pa bimasa sjemena po
hektaru u trenutku sakupljanja iznosila od 1280 kg do
1976 kg ili prosječno 1589 kg. Mokrina sjemena iznosila
je od 14,3%(polje 4) do 15,7 % (polje 2) ili prosječno
15,2 %, a masa suhoga sjemenaod 1082 kg/ha do
1674 kg/ha ili prosječno 1 348 kg/ha.


U tablici 3 dati su podaci zelene i suhe mase drva
amorfe na plohama 2, kojima su pridodane vrijednosti
mase vlažnog, odnosno suhoga sjemena.


Marosvölgyietal. (2009) su utvrdili da energetska
vrijednost biomase amorfe kod W = 34,2%mokrine
iznosi 12,727 MJ/kg, a kod W0 20,259 MJ/kg.
Vrlo blize srednje vrijednosti mokrine dobivene u
našim istraživanjima (tablice 1) i producirana biomasa
(tablica 1 i 3) otvaraju nam mogućnost procjene energetske
vrijednosti biomase amorfe.Tako će jednogodišnja
produkcija zelene biomase amorfe po ha imati energetski
ekvivalent od 152,2 GJ, a suhe biomase 159,4 GJ, a u
dvogodišnjoj amorfi 332,2 GJ za zelenu, odnosno 359,1
GJ za suhu biomasu.Jirjis etal. (2008) proučavajući


Tablica 2 Masa sjemena amorfe i udio mokrine na pokusnim plohama 2


Table 2 Mass of Seed of Indugobush and Rate of Moisture on Experimental Plots 2


Pokusno Pokusna
Masa sjemena
Mass of seed
Udio mokrine
Rate of
moisture
Masa suhog sjemena
Mass of Dry
Seed per
hectare
polje
Experimental
Field
ploha
Experimental
Plot
na plohi
per plot
po hektaru
per hectare
kg kg/ha % kg/ha
1 2 4,94 1976 15,29 1674
2 2 3,97 1588 15,70 1339
3 2 3,20 1280 15,46 1082
4 2 3,78 1512 14,34 1295
Prosječno
Average 3,97 1589 15,20 1348


Tablica 3. Ukupna biomasa amorfe na plohama 2


Table 3 Total Biomass of Indigobush on Experimental Plots 2


Masa drva Masa sjemena Ukupna Masa
Pokusno Pokusna Mass of Wood Mass of seed Total Mass
polje
Experimental
Field
ploha
Experimental
Plot
zelena
green
suha
dry
zelena
green
suha
dry
zelena
green
suha
dry
t t t
1 2 22,47 15,02 1,97 1,67 24,44 16,69
2 2 22,43 14,99 1,59 1,34 24,02 16,33
3 2 31,42 20,92 1,28 1,08 32,70 22,00
4 2 21,73 14,59 1,51 1,30 23,24 15,89
Prosječno
Average 24,52 16,39 1,59 1,35 26,10 17,73
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 112     <-- 112 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


različite sustave skladištenja čipsa dvogodišnjeg hibrida
topole u Saviglianu, Italija, nalaze stupanj mokrine u
svježem stanju od 50,6%do 64,4%i ogrjevnu vrijednost
kod navedenih mokrina od 16,80 MJ/kg.Spinelli
iOradini(2009) navode da su poljoprivrednici na sjeveru
Italije, zahvaljujući subvencioniranju od strane države,
u pet godina podigli 5 000 ha nasada odabranih
klonova topole u jedno ili dvogodišnjim ophodnjama,te
da se uz sve agrotehničke mjere na najboljim tlima po


ZAKLJUČAK
U znanstvenim je krugovima prihvaćeno da je sjevernoamerički
grm amorfa (Amorpha fruticosa L.)
unesen u Europu 1724. Nije potpuno jasno kada je
amorfa dospjela u Hrvatsku i kakav je tijek njenoga inicijalnoga
širenja. Raniji zapisi upućuju na to da je
ponaj prije unošena u urbane sredine kao ukrasna vrsta.
Kasniji zapi si navode njenu uporabu za stabilizaciju
pokosa nasipa željezničkih pruga. Oko 1900. počinje se
širiti u šumske prostore panonske ni zine, posebno u slivna
područja nizinskih vodotoka Posavine. Zahva ljujući
biološkim svojstvima i prilagodbi uvjetima
ekološki narušenih ekosustava nizinskih poplavnih
šuma, njeno je širenje vrlo snažno te je dobila epitet invazivne
vrste i vrlo opasnog korova, koji znat no otežava
i poskupljuje obnovu naših najvrijednijih šuma.
Istraživanjem amorfe željeli smo osnažiti znanja šumarskih
strukovnih i drugih zainteresiranih krugova o


LITERATURA
Anić,M., 1943: O klijavosti amorfina sjemena. Šum.
list, 9. str. 261–263, Zagreb.
Anić,I., 2001: Uspijevanje i pomlađivanje sastojina
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u
Posavini. Disertacija. Šumarski fakultet Zagreb,
str. 1–197, Zagreb.
Belčić,B., Ž.Sučić,2009: Tehnologije pridobivanja
drvne sječke i opravdanost korištenja amorfe
(Amorpha fruticosa L.)//Technologies for wood
chips production and justification of the use of
Indigobush (Amorpha fruticosa L.). U: A.P.B.
Krpan (ur.) Biological-Ecological and Energetic
Characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosaL.)
in Croatia, Book ofAbstracts and CD,


M.Benko, p. 24/50, Zagreb.
Gagić,R., 2009: Štetnici na amorfi (Amorpha fruticosaL.)
s posebnim naglaskom naAcanthoscelides
pallidioennis Motschulsky i njegove
prirodne neprijatelje u Srbiji//Insect pests on Indigobush
(Amorpha fruticosa L.) with special


emphasis on Acanthoscelides pallidipennis Motschulsky
and its natural enemies in Serbia. U:


A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological and
Energetic Characteristics of Indigobush (Amo r stiže
ili nešto premašuje produkcija od 30 t/ha zelene
mase.Kajba (2009) bilježi da klonovi stablastih vrba
imaju najveći potencijal u produkciji biomase u kratkim
ophodnjama. U raznim se pokusima proizvedena suha
biomasa kretala od 9,3 t/ha do 19,8 t/ha.


Izneseni podaci ukazuju na konkurentnost amorfe u
proizvodnji biomase u kratkim ophodnjama, tim više
što se produkcija biomase postiže bez ikakvih agrotehničkih
mjera pa onda i pripadnih troškova.


– Conclusion
biološkim i ekološkim značajkama te udomaćene
biljne vrste i mogućem proširenju područja njenoga korištenja,
čime bi se umanjio njen negativan uticaj na
gospodarenje nizinskim šumama. Ponajprije, istraživanjem
biopotencijala skrećemo pozornost na energetsku
vrijednost amorfe iz prirode (ili iz budućih energetskih
nasada kratkih ophodnji), što rezultati prikazani u
ovome radu apsolutno potvrđuju.
Uključivanje biomase amorfe u alternativne energetske
tokove donosi višestruke koristi i razvojne
šanse. Mišljenja smo da bi se time značajno povećala
količina raspoložive šumske biomase u Hrvatskoj, šumarstvo
bi proširilo asortiman proizvoda, smanjili bi se
troškovi obnove nizinskih šuma, a žiteljima ruralnih i
urbanih sredina u području rasprostranjenja amorfe ot


vara se mogućnost stjecanja prihoda vezano za uzgoj i
pridobivanje biomase amorfe i rad energetskih pogona.


– References
pha fruticosaL.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 33/59, Zagreb.
Glavaš, M., 1990: Upoznajmo amorfu. Pčela, 8
(109): str. 223–227, Zagreb.
Glavaš, M. 2009: Ekonomski značaj amorfe
(Amorpha fruticosa L.)//Economic importance
of Indigobush (Amorpha fruticosa L.).U: A.P.B.
Krpan (ur.) Biological-Ecological and Energetic


Characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosaL.)
in Croatia, Book ofAbstracts and CD,


M.Benko, p. 16/42, Zagreb.
Gradečki-Poštenjak, M., Liović, B., S. Novak
Agbaba, 2009: Kvalitativne osobitosti sjemena
čivitnjače (Amorpha fruticosa L.)//Qualitative
properties of Indigobush seed (Amorpha fruticosa
L.).U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigobush
(Amorpha fruticosa L.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 31/57, Zagreb.
Idžojtić, M., Poljak, I., M. Zebec, S. Perić,
2009: Biološka svojstva, morfološka obilježja i
ekološki zahtjevi čivitnjače (Amorpha fruticosa


L.)//Biological, morphological and ecological
characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosa
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 113     <-- 113 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


L.). U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigobush
(Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 13/39, Zagreb.


Jirjis,R.,Pari,L., F.Sissot,2008: Storage of PoplarWood
Chips in northern Italy.World Bioenergy
2008, Conference Proceedings, p.
107–111, Jönköping 27–29 May, 2008, Sweden.


Jovanović,B., V. Halilović,2009: Nekomercijalno
drvo kao šumska biomasa za energiju
//Noncommercial wood as forest biomass for
energy. U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigo-
bush (Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book of
Abstracts and CD, M. Benko, p. 21/47, Zagreb.


Jurišić, P., Petrović, V., D. Domazetović,
2009: Amorfa(Amorpha fruticosaL.) kao indikator
narušenog zdravstvenog stanja poplavnih
šuma hrasta lužnjaka na području UŠP Sisak
//Indigobush (Amorpha fruticosa L.) as an indicator
of disturbed health condition of floodplain
forests of common oak - FA Sisak. U: A.P.B.
Krpan (ur.) Biological-Ecological and Energetic
Characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosaL.)
in Croatia, Book ofAbstracts and CD,


M.Benko, p. 25/51, Zagreb.
Kajba, D. 2009: Produkcija biomase vrba u kulturama
kratkih ophodnji//Willow biomass production
in short rotation coppice.U: A.P.B.Krpan
(ur.) Biological-Ecological and Energetic Characteristics
of Indigobush (Amorpha fruticosa
L.) in Croatia, Book of Abstracts and CD, M.
Benko, p. 20/46, Zagreb.
Krpan, A. P. B., Ž. Tomašić, 2009: Amorfa
(Amorpha fruticosaL.) – izvor biomase za energiju//
Indigobush (Amorpha fruticosa L.) – biomass
source for energy. U: A.P.B. Krpan (ur.)
Biological-Ecological and Energetic Characteri


stics of Indigobush (Amorpha fruticosa L.) in
Croatia, Book ofAbstracts and CD, M. Benko,


p.18/44, Zagreb.
Krpan, A.P.B., Tijardović, M.2009: Prezentacija
pro jekta: Šumski proizvodi i tehnologije pridobiva
nja - biopotencijal i energetske značajke am o r fe
(Amorpha fruticosaL.)//Project: Forest produ c
ts and harvesting technology - Biopotential and
energetic characteristics of Indigobush (Am or p ha
fruticosa L.).U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-
Ecological and Energetic Characteristics of Indigobush
(Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book
ofAbstracts and CD, M. Benko, p. 32/58, Zagreb.
Liović, B.2009: Obnova šuma hrasta lužnjaka u uvje


tima zakorovljenja čivitnjačom (Amorpha fruticosaL.)//
Regeneration of pedunculate oak forest


under competition of Indigobush (Amorpha fruticosa
L.).U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigobush
(Amorpha fruticosa L.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 14/40, Zagreb.


Liović, B., M. Halambek, 1988: Suzbijanje bagremca
(Amorpha fruticosaL.). Radovi, 23 (75):
str. 141–145, Zagreb.


Lovrić, I., Hace, D., D. Vagner, 2009: Amorfa
(Amorpha fruticosaL.) kao gospodarski problem
u nizinskim šumama Uprave Šuma Podružnice
Zagreb//Indigobush (Amorpha fruticosa L.) as
management problem in lowland forests of FA Zagreb.
U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigobush
(Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 28/54, Zagreb.


Marosvölgyi, B., Hájos, A., Zs. Horváth,
2009: Ispitivanje energetske pogodnosti amorfe
(Amorpha fruticosaL.) u Mađarskoj//Examinations
on energetics utilization of Indigobush
(Amorpha fruticosa L.) in Hungary. U: A.P.B.
Krpan (ur.) Biological-Ecological and Energetic
Characteristics of Indigobush (Amorpha fruticosaL.)
in Croatia, Book ofAbstracts and CD,


M.Benko, p. 17/43, Zagreb.
Matić, S. 2009: Načini privođenja šumskoj kulturi
staništa osvojenih amorfom (Amorpha fruticosa
L.)//Introduction to forest culture of habitats
conquered with Indigobush (Amorpha fruticosa
L.).U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigobush
(Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book ofAbstracts
and CD, M. Benko, p. 11/37, Zagreb.
Novak Agbaba, S., Čelepirović, N., A. P. B.
Krpan, 2009: Patogeni organizmi utvrđeni na
amorfi (Amorpha fruticosaL.) u Hrvatskoj//Plant
pathogen organisms on Indigobush (Amorpha fruticosa
L.) in Croatia.U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-
Ecological and Energetic Characteristics of
Indigobush (Amorpha fruticosa L.) in Croatia,
Book ofAbstracts and CD, M. Benko, p. 29/55,
Zagreb.
Nuspahić,K., T.Božić,2009:Tehnike obnove poplavnih
šuma na staništima zakorovljenim amorfom
(Amorpha fruticosa L.) – Uprava Šuma
Podružnica Nova Gradiška//Techniques of forests
regeneration on habitats under competition
of Indigobush (Amorpha fruticosa L.)-FA Nova
Gradiška.U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological
and Energetic Characteristics of Indigo-


bush (Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book of
Abstracts and CD, M. Benko, p. 27/53, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 114     <-- 114 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


Oršanić,M., I.Anić, D.Drvodelić,2006: Prilog combustible propety of noncomercial tree spepoznavanju
morfološko-bioloških značajki plo-cies for generating heat and electrical energy.
dova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fru-Šum.list, CXXIX, 3–4, 169–175, Zagreb.
ticosa L.)//Acontribution to the knowledge of


Spaić,I., 1957: Suzbijanje amorfe herbicidima. Šum.
morphological-biological properties of fruits


list, 81 (5–6): str. 216–222, Zagreb.
and seeds of the false indigo (Amorpha fruticosa


Spinelli,R., A.Oradini,2009: Tehnologije prido-


L.). Glas. šumske pokuse, pos. izdanje 5 (ur. J.


bivanja biomase u nasadima kratke ophodnje


Vukelić), p. 75–90.


//Harvesting technology for short rotation copPetračić,
A., 1938: Amorfa fruticisa L. kao nov i pice. U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecologiopasan
korov u posavskim šumama. Šum.list,


cal and Energetic Characteristics of Indigobush
62, str. 623–626, Zagreb.


(Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book ofAb-
Poršinsky,T.,V.Raguž,2009: Pridobivanje šum-stracts and CD, M. Benko, p. 19/45, Zagreb.
skog ostatka bundlerom//Supply of logging resi


Vrbek,B., I.Pilaš,2009: Specifičnosti razvoja tala
du es with bundler. U: A.P.B. Krpan (ur.)


nizinskih šumskih ekosustava u području raspro-
Bi o logical-Ecological and Energetic Characteri


stiranja amorfe//Specific soil genesis in lowland
stics of Indigobush (Amorpha fruticosa L.) in forest ecosystems colonized by Indigobush. U:
Croatia, Book ofAbstracts and CD, M. Benko,


A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecological and


p.22/48, Zagreb.


Energetic Characteristics of Indigobush (Amo r p


Posarić, D., P. Bašić Palković, 2009: Utjecaj ha fruticosa L.) in Croatia, Book of Abstracts
amorfe (Amorpha fruticosaL.) na obnovu {uma and CD, M. Benko, p. 15/41, Zagreb.
hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) na području


Zečić,Ž., Vusić,D., T.Topalović,2009: Uspo-
Uprave Šuma Podružnice Vinkovci//The inf-re dba produkcije biomase čivitnjače (Amorphaluence of Indigobush (Amorpha fruticosa L.) on fruticosaL.) u sastojinama spačvanskih šuma razpedunculate
oak forest regeneration - FA Vin-ličite starosti//Indigobush (Amorpha fruticosa L.)


kovci.U:A.P.B. Krpan (ur.) Biological-Ecologi-biomass production comparison in Spačva forest
cal and Energetic Characteristics of Indigobush


stands of different age.U:A.P.B. Krpan (ur.) Bio(
Amorpha fruticosaL.) in Croatia, Book ofAb-


lo gical-Ecological and Energetic Characteristics
stracts and CD, M. Benko, p. 26/52, Zagreb.


of In digobush (Amorpha fruticosaL.) in Croatia,


Puljak,S., 2005: Istraživanje gorivih svojstava neko-Bo ok of Abstracts and CD, M. Benko, p. 30/56,
mercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje Zagreb.
topline i električne energije//Investigating the


SUMMARY: Recent studies of biomass in Croatia were directed towards commercial
forest species. Besides trees, building elements of our natural forests are also various
shrubs and ground vegetation. It is assumed that, because of the increasing
market demand, the biomass of trees but also some of the other components of forest
biomass will be commercially interesting in the near future. One of them is Indigobush
(Amorpha fruticosaL.), a North American shrub, which can be found, in the areas of
our lowland forest ecosystems since year 1900, making natural regeneration of stands
even more difficult or often preventing natural regeneration. Today, Indigobush expands
to the habitat of lowland forests and in riparian forest of oak and broom (Genisto
elatae-Quercetum roboris Ht. 1938), especially in sub associations with trembling
sedge (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides Ht. 1938) and remote
sedge (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938) (Matić2009).
According to present research, Indigobush is the most common in the Posavina region.


This paper shows the results of the second year of study in Indigobush biopotential
as a part of six-year-long experiment in a natural stand of Indigobush in the forest
Management Unit Posavina, Department 126a, Forestry Sunja, FA Sisak.On the
harvested area in the year 2008, four field experiments were established with six
plots measuring 5 x 5 m each.Plots are marked form1 to 6.Numbering indicates the
length of rotations for Indigobush as well as rhythm of measurements and harvesting
on the plots. In the second year of the project survey sample plots 1 and 2 were included,
which position in the experimental fields can be seen in Figure 1. Ways of filed
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 115     <-- 115 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


survey, sampling and data processing are described in the chapter Materials and Methods.
The results of the field measurements on the plots are shown in Figures 1 to 4, in
which positions of Indigobush stumps and values related to Indigobush sprouts can be
seen.The number of annual sprouts on plots nr.1 ranges from 276 to 455 and two-yearold
sprouts on plots nr. 2 ranges from 265 to 432. Converted to hectares, number of
sprouts is 106,000 to 182,000.Medium height of annual sprouts on plots nr.1 is from


2.13 m to 2.25 m, and heights of two-year-old sprouts on plots nr. 2 are form 2.28 m to


2.58 m. The mean diameter of sprouts on plots nr. 1 ranges from 7.0 mm to 7.6 mm, and
on the plots nr. 2 it ranges form 9.1 mm to 10.5 mm.At the annual sprouts the largest
diameter recorded was 14 mm and maximum height was 3.4 m, and at the biennial
sprouts it was 20 mm for maximum diameter and 3.7 m for maximum height. In proportion
to the number and size of the Iindigobush sprouts mass of wood substance on
plots nr.1 ranges from 23.29 kg to 38.14 kg, on the plots nr.2 from 54.34 kg to 78.55 kg.
Given the uniformity of height and diameter growth and increment, we find that the
production of Indigobush biomass is in direct correlation with the number of sprouts
per unit area.In the second year, height increment is reduced (compared to the first
year), the mean diameter increases from 2 to 3 mm, stem branches, starts flowering
and fruiting.Table 1 shows green mass on the surface, green mass per hectare, the proportion
of moisture or dry weight in green mass and dry wood substance produced on
the plot and per hectare for plots 1 and 2 in the field experiment. In two-year-old Indigobush
stand, production of green and dry biomass is twice as high (24.52 to 11.96 t/ha
or 16.39 to 7.87 t/ha) compared to the biomass of annual stand of other vegetation.In
the first vegetation period, after felling old Indigobush, the annual production of green
biomass was 15.20 t/ha (Krpanand Tomašić2009), and in the second period was


11.96 t/ha or 3.24 t/ha less, indicating a decrease of Indigobush’s biopotential at repeated
annual cutting on the same surface.One third of the green mass goes to moisture
and two thirds go to dry matter, which places Indigobush, cut out of vegetation
period, commercially favorable for biomass energy.


In Table 2, data on seed collection from the plots number 2 of field experiments
from 1 to 4 is shown. On the plots it was collected from 3.20 kg (field 3) to 4.94 kg
(field 1) or an average of 3.97 kg, so the weight of seed per hectare at the time of collection
ranged from 1.280 kg to 1.976 kg or an average of 1.589 kg.Seed moisture content
ranged from 14.3 % to 15.7 % or an average of 15.2 %, a mass of dry seeds
ranged from 1,082 kg/ha to 1,674 kg/ha, or an average of 1,348 kg/ha.First crop confirmed
earlier findings of an abundant yield of Indigobush. Table 3 shows data of green
and dry mass of Indigobush wood on plots nr. 2, for which the values of wet and dry
seed mass have been added. With moisture content W = 34.2 % the energy value of Indigobush
biomass is 12.727 MJ/kg, and at W0 = 20.259 MJ/kg (Marosvölgyiet al.
2009).Very close mean values of moisture content obtained in our study (Table 1) and
data of produced biomass (Tables 1 and 3) show us ability to assess the energy value of
Indigobush biomass.ld be noted that the Indigobush biomass in our lowland forests
forms naturally without any agricultural practice and associated costs. Including Indigobush
biomass into alternative energy flows brings multiple benefits and development
opportunities. We think that this would significantly increase the amount of
available forest biomass in Croatia, would have widened the range of forestry products,
would reduce the cost of regeneration of lowland forests, and residents of rural
and urban gives up the possibility of earning an income related to the cultivation and
harvesting of Indigobush biomassas well as introduction of biomass power plants.


Key words: Indigobush, bioproduction, energy value, lowland forest ecosystems,
Croatia