DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ženo 175 biljnih vrsta. Na pločama su grimizni kaćun,
livadna kadulja, turski karanfil, gospina trava, obični
žabočun, klasasti krocanj, vodena trbulja i dr. Jezero u
bližoj i daljoj okolici okružuju šume. Pretežit dio šumskih
sastojina pripada klimazonalnoj zajednici hrasta
kitnjaka i običnoga graba (Carpion betuli illyricum) i
zajednici bukve (Fagion illyricum). Specifične su zajednice
diljskoga područja šumska zajednica hrasta
medunca i crnoga jasena (Orno-Quercetum pubescentis)
te šumska zajednica obične bukve s klokočikom
(Staphyleo Fagetum). Iako su stabla medunca i bukve
manjih visina i slabijeg rasta zbog plitkih tala siromašnih
hranjivima i s nedovoljno vlage, ove su biljne zajednice
biološki i ekološki zanimljive. One su opisane
na informacijskim pločama 8 i 9.


Jezero kao utočište raznovrsnih ptica– Prirodoslovci
su na Sovskome jezeru pronašli sedam vrsta vodozemaca
(smeđa krastača, velika zelena, jestiva zelena
i šumska smeđa žaba, gatalinka, planinski daždevnjak i
planinski vodenjak), dvije vrste gmazova (barska kornjača,
bjelouška), a od riba zlatnog karasa i piškura. Iako
je jezero male površine, ono je sa svojim okolišem utočište
i mnogih vrsta ptica, a na njemu se gnijezde i neke
vrste močvarica (liska, mali gnjurac, divlja patka). Uz
jezerske obale, u bujnoj vegetaciji šaševa, gnijezdi se
trstenjak rogožar. Osim toga, jezero je pojilište i kupalište
za brojne ptice pjevice, žune i djetliće, koje nastanjuju
obližnje šume. Obavijesti o vodozemcima nalaze


Slika 2. Jezero je u okružju šuma šumarije Čaglin


se na informacijskoj ploči broj 2, gmazovima na ploči 3,


ribama na ploči 5, a o pticama na ploči broj 7.Slika 4.Tijekom otvaranja staze


Zanimljivi arheološki nalazi–U okolici jezera pronađeni
su mikoliti u široj okolici Ruševa i na nalazištu
Degman, a potječu iz doba paleolitika i mezolitika. Opis
ovih arheoloških nalazišta nalazi se na lokalitetu Degman,
na informacijskoj ploči broj 10. Geološku podlogu ovoga
područja čine miocensko-oligocenski klastiti i vapnenci
te miocenski klastiti i vapnenci tortona. Prema svomesastavu,
stijene su pješčenjaci, vapneni i glinasti lapori,
lesne naslage i pjeskovite gline s uslojenim sedimentima
iz mlađeg neogena, s mnoštvom fosila školjaka i morskih
organizama. O geološkoj podlozi Dilj-gore možemo doznati
na zadnjem stajališu, na informacijskoj ploči br. 12.


Slika 5. Divlja patka (Anas platyrhynchos)


Mjesto okupljanja šumara i svih ljubitelja prirode
– Poučna staza bit će mjesto okupljanja šumara,
planinara, izletnika, učenika i studenata i svih ljubitelja
prirode te dodatak turističkoj ponudi Požeško-slavonske
županije i čaglinskoga kraja. Nositelj ovoga projekta je
županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem,
partneri su “Hrvatske šume”(UŠPPožega), požeški
ogranak Hrvatskoga šumarskog društva, općina
Čaglin, Udruga za zaštitu jezera i Zavod za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije, a sponzori Ministarstvo
turizma Republike Hrvatske i ZakladaAdris.


Slika 3. Šumarska kuća


IvicaTomić (Foto: I. Tomić, Arhiva)