DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 19     <-- 19 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, A. Seletković: PRIMJENAI USPOREDBA PRISTUPAPLANIRANJAOBNOVE ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 423-435
tilai dr.2002 b).Takvi složeni modeli predstavljaju sustave
podrške za lakše donošenje odgovarajućih odluka
(Reynoldsi dr.2008), na kojima se zbog sve složeni


jih i zahtjevnijih zadataka treba zasnivati planiranje gospodarenja
šumama na operativnoj i na strateškoj razini.


6. ZAKLJUČAK – Conclusion
Značajke stanja i gospodarenja šumama hrasta lu žnjaka
na istraživanom primjeru gospodarske jedinice
Josip Kozarac na određeni način odražavaju sličnost
koja postoji na širem i na cjelovitom području lu ž njakovih
šuma. Zbog velikog udjela sastojina
ne po vo lj ne strukture i kvalitete, pred planiranjem i go s
po da renjem stoje s jedne strane veliki i složeni zahtjevi
obnove sastojina radi postupnog i dugoročnog una pređenja
stanja šume, te s druge strane osiguranje
nužnih prihoda za pokrivanje redovitih troškova go s podarenja.
Rezultati na istraživanom primjeru po kazuju
da se na operativnoj razini planiranja obnove sastojina
dijelom uzimaju u obzir i zahtjevi opće i dugoročne
održivosti gospodarenja šumama, ali ostaju otvorena
pitanja o tome koja je minimalna razina is punjavanja
dugoročnih zahtjeva gospodarenja šumom, koliko je
ona dostižna i održiva te kakve su projekcije za buduća
gospodarska razdoblja.


Izvedene nove informacije o stanju sastojina hrasta
lužnjaka potencijalnih za obnovu temeljene na prikazanom
modelu razlike prosječnog potencijalnog prihoda
mogu imati jednostavnu i praktičnu primjenu, kao dopuna
i pomoć postojećim pristupima planiranja sastojina za obnovu.
Daljnji razvoj u smjeru izgradnje složenog i dinamičkog
prostorno-vremenskog projekcijskog modela bi
omogućio produkciju mnoštva informacija, koje bi uz postojeće
stanje šumskih resursa i čimbenika gospodarenja
definirale odnose među utjecajnim čimbenicima, ograničenjima
i zahtjevima gospodarenja te moguće smjerove
budućeg razvoja. Povećanje učinkovitosti planiranja i
provedbe odgovarajućih postupaka gospodarenja kao
jedna od osnovnih pretpostavki održivog gospodarenja, je
neposredna posljedica koja se očekuje od primjene takvog
sustava u okviru šire (strateške) razine donošenja
odluka (planiranja) i njihov odgovarajući prijenos i raspodjela
na operativnu razinu gospodarenja šumama.


7. LITERATURA– References
Anić,I., S. Mikac, 2011:Prirodno pomlađivanje
sastojina obične bukve (Fagus sylvaticaL.)
oplodnim sječama na malim površinama.Croatian
Journal of Forest Engineering, 32(1): 19–30.


BettingerP, D. L. Johnson,K. N. Johnson,
2003: Spatial forest plan development with ecological
and economic goals. Ecological Modelling,
169 (2–3): 215–236.


Bončina,A. 2011:Conceptual approaches to integrate
nature conservation into forest management:
a Central European perspective.
International Forestry Review, 13(1): 13–22.


Borgesa, J.G., H. M.Hoganson,2000: Structuring
a landscape by forestland classification and
harvest scheduling spatial constraints. Forest
Ecology and Management,130 (1–3): 269–275.


Čavlović,J., 1996: Sustavna dinamika u planiranju
gospodarenja regularnim šumama na području
Uprave šuma Zagreb. Glas. šum. Pokuse,33:
109–152.


Čavlović,J., M. Božić, K. Teslak,2006: Mogućnost
uspostave potrajnog gospodarenja šu-
mama hrasta lužnjaka u budućum gospodarskim
razdobljima. Glasnik za šumske pokuse, posebno
izdanje 5: 419–431.


Čavlović,J., K. Teslak,A.Jazbec, M. Vedriš,
2011: Utjecaj sastojinskih, stanišnih i strukturnih
obilježja na planiranje obnove sastojina u šu-


mama hrasta lužnjaka.Croatian Journal of Forest
Engineering, 32(1): 271 – 286.


Dekanić,I., 1975: Utjecaj visine i oscilacije nivoa
podzemnih voda na sušenje hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.). Šum. List, 7–10: 267–280.


GuillermoA. Mendoza,1988: Amultiobjective
programming framework for integrating timber
and wildlife management. Environmental Management,
12 (2): 163–171.


Kneeshaw, D.D., A. Leduc, C. Messier, P.
Drapeau, S.Gauthier, D.Paré, R.Carignan,
R. Doucet, L. Bouthillier,2000:
Development of integrated ecological standards
of sustainable forest management at an operational
scale.The Forestry Chronicle,76 (3):
481–493.


Jumppanen,J., M. Kurttila,T. Pukkala, J.
Uuttera,2003:Spatial harvest scheduling approach
for areas involving multiple ownership.
Forest Policy and Economics, 5 (1): 27–38.


Klepac,D., 1952: Uređivanje šuma s oplodnom
sječom. Glasnik za šumske pokuse, 10: 225–


348.
Kovačević, P., M. Kalinić,V. Pavlić, M. Bogunović,
1972: Tlagornjegdijelabazenari


jekeSave. Znanstveni projekt. Institut za


znanost o tlu, Zagreb, str. 331.