DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, A. Seletković: PRIMJENAI USPOREDBA PRISTUPAPLANIRANJAOBNOVE ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 423-435
430
Uz značajke prostorne raspodjele sastojina za obnovu,
usporedba planiranog površinskog etata obnove prema tri
različita pristupa zasniva se i na dobivenim prosječnim
podacima o sastojinskim i strukturnim obilježjima sasto-
jina odabranih za obnovu, te očekivanom količinom,
strukturom i vrijednošću drvne zalihe koja bi se posjekla
kao posljedica obnove sastojina (Tablica 3).
Karta4.Usporedba prostorne raspodjele sa-
stojina hrasta lužnjaka odabranih za
obnovu prema modelu razlike pro-
sječnog prihoda (E_DEL_REN) i
prema propisu iz osnove gospoda-
renja (E_OG). (E_DOB). PR_E oz-
načava preklapanje površinskog
etata (sastojina) prema dva pristupa
planiranja obnove.
Map 4Comparison of spatial distribution
of pedunculate oak stands for rege-
neration between the rent diffe-
rence model (E_DEL_REN) and
the prescribed stand regeneration
in the actual management plan
(E_OG) of stand regeneration she-
duling. PR_E-Regeneration area
(sta nds) overlapping between the
two models.
Značajke sastojina za obnovuNačin planiranja površinskog etata glavnog prihoda –
Characteristics of stands for Models of stand regeneration area planning
regenerationE_DEL_RENE_DOBE_OG
BR_S432124
POV_Sha6,1312,5711,04
DOB_Sgodina -years117,3142135,6
N_Hrstab. ha
-1
-trees ha-1637563
N_OVstab. ha
-1
-trees ha-1174128127
D_Hrcm48,959,957,9
G_Hrm
2
ha
-1
11,1320,7516,58
G_Ukm
2
ha
-1
27,9428,825,98
DZ_Hrm
3
ha
-
1186366295
Tablica 3.Sastojinske i strukturne značajke te količina, struktura i vrijednost sječive zalihe sastojina određenih za obnovu
prema tri načina planiranja obnove. BR_S broj sastojina, POV_S prosječna površina sastojina, DOB_S prosječna
dob, N_OVbroj stabala ostalih vrsta drveća, D_Hr srednji promjer hrasta, G_Uk ukupna temeljnica, DZ_Hr drvna
zaliha hrasta, E_PREKLpreklapanje površinskog etata (u odnosu na E_DEL_REN), EDZ_Hr sječivi volumen hra-
sta, EDZ_Uk ukupni sječivi volumen, PRIH_Hr bruto prihod od hrasta, PRIH_Uk ukupni bruto prihod, ostale oz-
nake prethodno opisane.
Table 3Stand characteristics and quantity, structure and value of felling volume defined according to the three models of
stand regeneration sheduling. BR_S number of stands, POV_S average stand area, DOB_S average stand age,
N_OV number of trees of other species, D_Hr mean diameter of oak trees, G_Uk total basal area, DZ_Hr growing
stock of p. oak, EDZ_Hr felling volume of p. oak, E_PREKL overlapping of regeneration area (in relation on
E_DEL_REN), EDZ_Uk total felling volume, PRIH_Hr yield (brutto) of p. oak, PRIH_Uk total (brutto) yield,
other abreviations as described previous.