DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Čavlović, K. Teslak, A. Seletković: PRIMJENAI USPOREDBA PRISTUPAPLANIRANJAOBNOVE ...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 423-435
o jina i njihov odnos prema ophodnji nije u tim uvjetima
do statan kriterij za izbor sastojina za obnovu (Čavlovići
dr. 2006).
Pitanje planiranja odgovarajuće dinamike obnove i
odabira sastojina za obnovu posebno je naglašeno unutar
gospodarenja nizinskim šumama, ponajprije u šumama
hrasta lužnjaka, u kojima značajan ekološkii gospodarski
problem predstavlja sušenje stabala i dijelova sastojina
(Prpić,1996; Tikvići dr., 2011). Složeni zahtjevi
uspostave i održanja ekološke stabilnosti šuma, kratkoročna
i dugoročna održivost gospodarenja šumama i izbjegavanje
neposrednih i posrednih gubitaka zasnivaju se na
pravodobnoj i odgovarajućoj obnovi pojedinih sastojina
(dijelova sastojina). U tome kontekstu određivanje prioriteta
za obnovu pojedine sastojine treba se temeljiti na dodatnim
objektivnim kriterijima, umjesto samo na dobi sas to
jine ili na iskustveno subjektivnom pristupu. O bjektivni
kriterij za rangiranje sastojina za obnovu može biti temeljen
na ekonomskim pokazateljima, kao što je renta. Činjenica
je da promjene ciljeva gospodarenja (izmjena vrsta
drveća, konzervacija starih sastojina, habitatna uloga)
utječu na prosječni godišnji prihod, odnosno rentu (Möhring
iRüping,2007). Međutim uz pretpostavku da


2. PREDMET RADA
Predmet istraživanja u ovome radu predstavljaju
šume hrasta lužnjaka unutar gospodarske jedinice Josip


cilj gospodarenja ostaje nepromijenjen, prosječni godišnji
prihod (renta) može biti značajno utjecan odlukom o tome
kada se pojedina sastojina uvodi u obnovu. Razlika prosječnog
godišnjeg prihoda (rente) uslijed prijevremene ili
odgođene obnove sastojine, u kojoj su uključene stanišno
sastojinske, strukturne i gospodarske značajke sastojine
(Čavlovići dr. 2011), može predstavljati objektivan
kriterij za rangiranje sastojina prema prioritetu za obnovu.
Taj kriterij u sebi sadržava osim ekonomskih, posredno i
ekološke eventualne dobiti odnosno gubitke.


Cilj rada je na konkretnom šumskom objektu (uređajni
razredi hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Josip Kozarac)
utvrditi primjenu i usporedbu rangiranja sastojina
prema prioritetu za obnovu na temelju spomenutog kriterija
razlike u prosječnom godišnjem prihodu (Čavlović
i dr. 2011), u odnosu na klasične i postojeće pristupe izbo ra
(odabira) sastojina unutar planiranog površinskog etata
glavnog prihoda. Osim toga, na temelju dobivenih rezultata
i analiza, cilj je usporediti kvalitativne i kvantitativne
značajke planiranog etata glavnog prihoda prema različitim
pristupima, odrediti utjecaj na održivost gospodarenja,
te naznačiti ograničenja i moguća daljnja unapređenja pri
detaljnom planiranju obnove šuma hrasta lužnjaka.


– Object of research
Kozarac, koja se nalazi u središtu prethodno provedenog
šireg istraživanog područja (Čavlovići dr. 2011),


Karta 1.Prikaz položaja istraživanih lužnjakovih šuma – g.j. “Josip Kozarac”


Map 1The location of the research forest site – m.u. “Josip Kozarac”