DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


UDK 630* 232.3 (Pinus pinea L.) (001)


FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAIANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVASVJEŽEG I
USKLADIŠTENOG SJEMENAPINIJE (Pinus pinea L.)


PHYSIOLOGICAL, CHEMICALANDANTIOXIDANT PROPERTIES OF FRESH
AND STORED STONE PINE SEED (Pinus pinea L.)


11 2


Tamara JAKOVLJEVIĆ , Marija GRADEČKI-POŠTENJAK, Ivana RADOJČIĆ REDOVNIKOVIĆ


SAŽETAK: Pinija (Pinus pineaL.) je mediteranska vrsta drveća. Raširena
je na cijelom području Sredozemlja. U Hrvatskoj je prirodno rasprostranjena
na otoku Mljetu u području Saplunare. Zbog ekonomske, ekološke, pejzažne,
nutritivne i zdravstvene vrijednosti mogućnosti korištenja sjemena pinije su
velike. U šumarstvu se koristi za pošumljavanje degradiranih staništa mediteranskog
krškog područja Hrvatske, a zbog široke kišobranaste krošnje i vrlo
dekorativnog izgleda, interesantna je kao hortikulturna vrsta. Nutritivna i
zdravstvena vrijednost sjemena proizlazi iz kemijskog sastava. Bogato je proteinima,
vitaminima A,B,C, D, E, od minerala željezom, magnezijem, fosforom
i cinkom, nezasićenim masnim kiselinama i polifenolnim spojevima. Ispitana
je kvaliteta sjemena (klijavost sjemena, masa 1000 sjemenki, sadržaj vlage),
kemijski sastav i antioksidativna svojstva unutarnje sjemenske ljuske i sjemena
(količina ukupnog sumpora, dušika, sirovog proteina, fosfora, kalija,
kalcija, magnezija, bakra, cinka, željeza, mangana i ukupnih polifenola). Fiziološka,
kemijska i antioksidativna svojstva ispitana su na svježem sjemenu
(3 provenijencije) i na dugoročno uskladištenom sjemenu (1 provenijencija).
Sjeme je sabrano na području UŠP Split, svježe sjeme je sabrano 2009. go-
dine, a uskladišteno sjeme je sabrano 1995. godine. Klijavost svježeg sjemena
bila je viša od standardom propisane. Provenijencija Mljet imala je nisku energiju
klijavosti i najviše učešće šturog sjemena. Uzrok tomu je starost stabala.
Učešće svježeg neisklijalog sjemena ukazuje na dormantnost sjemena, a iznosilo
je prosječno 9 %. Kod sjemena pinije radi se o tipu mehaničke dormantnosti.
Provenijencija Dubrovnik imala je najviše učešće svježeg neisklijalog
sjemena. Zdravstveno stanje sjemena svih istraživanih provenijencija bilo je
dobro (Tablica 2). Klijavost uskladištenog sjemena provenijencije Zadar u
razdoblju od 1995. do 2010. godine, iznosila je prosječno 74 %. (Tablica 3).
Značajna količina dušika i sumpora predstavlja pokretačku snagu rasta embrija.
Ukupna količina dušika, sumpora, sirovih proteina i fosfora u sjemenu
je visoka, dok je u sjemenskoj ljusci niska. Visoke vrijednosti sirovih proteina
ukazuju na to da je sjeme pinije bogat izvor proteina (Tablica 4.). Sjemenke su
bogate mineralima. Najzastupljeniji element je kalij, a slijede ga fosfor i magnezij.
Ostali elementi zastupljeni su ovim slijedom: kalcij, željezo, mangan,
cink i bakar. Nije uočena bitna razlika u mineralnom sastavu unutarnje ljuske
i sjemena. Provenijencija Mljet (prirodna sastojina) ima najveću količinu svih
ispitivanih minerala osim fosfora, jer je sastojina stara (Tablica 5). Istražen je
udio ukupnih polifenola i antioksidacijski kapacitet unutarnje sjemenske ljuske
i sjemena pinije. Na temelju dobivenih rezultata za udio ukupnih polifenola
vidljivo je da istražene provenijencije sadrže različite udjele ukupnih


1


Dr. sc.Tamara Jakovljević, dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak, Hrvatski šumarski institut,
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska, tamaraj@sumins.hr


2


Dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 10     <-- 10 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


polifenola. Koncentracija ukupnih polifenolnih spojeva dva puta je viša u
unutarnjoj sjemenskoj ljusci nego u sjemenu pinije (Slika 3.). Antiokisdacijski
kapacitet tj. ORAC vrijednosti značajno su veće u uzorcima unutarnje sjemenske
ljuske nego u sjemenu (Slika 4). Između vrijednosti ukupnih polifenola i
antioksidacijskog kapaciteta određena je i linearna korelacija s visokim koeficijentom
determinacije, što ukazuje da su polifenolni spojevi odgovorni za antioksidacijsku
aktivnost sjemena (Slika 5). Dobiveni rezultati istraživanja su u
skladu s literaturnim podacima istraživanja provedenim u drugim mediteranskim
zemljama. Uporaba sjemena pinije u Hrvatskoj je zanemariva, stoga bi
bilo potrebno intenzivirati njegovu proizvodnju. Fizička, fiziološka, nutritivna
i zdravstvena svojstva sjemena pinije ukazuju na potrebu osnivanja multifunkcionalnih
sjemenskih plantaža za proizvodnju sjemena.


Ključne riječi:antioksidacijska aktivnost, kemijski sastav sjemena,
kva liteta sjemena, Pinus pineaL., polifenoli, sjeme pinije, unutarnja sjemenska
ljuska


UVOD – Introduction


Pinija (Pinus pinea L.) je izrazito mediteranska
vrsta drveća. Raširena je na cijelom području Sredozemlja
u blizini morskih obala. U zapadnom Sredozemlju
prelazi u sjevernuAfriku i na Kanarske otoke,
gdje se penje izuzetno i do 1000 m n.v.U Hrvatskoj je
prirodno rasprostranjena na otoku Mljetu u području
Saplunare (Vidaković, 1982). U svom prirodnom
arealu obično prati maslinu. Svjetloljubljiva je vrsta, a
glede tla uspijeva na pješčanim, vapnenastim i silikatnim
tlima. Izraziti je kserofit. Cvjeta u razdoblju od travnja
do lipnja, češer joj dozrijeva u jesen druge godine,
a otvara se u trećoj godini. Doživi starost i preko 200
godina. Sjeme pinije zove se pinjol. Prema tipu sjemena
s gledišta sabiranja i ekstrakcije, sjeme pinije
spada u skupinu pravog sjemena, što znači da se ekstrahira
iz češera (Regent,1980). Kod gotovo svih crnogoričnih
vrsta drveća, pravo sjeme ujedno predstavlja i
komercijalno sjeme.


Zbog ekonomske, ekološke, pejzažne, nutritivne i
zdravstvene vrijednosti,mogućnosti korištenja sjemena
pinije (pinjola) su velike. U šumarstvu se koristi za pošumljavanje
degradiranih staništa mediteranskog krš kog
područja Hrvatske, a zbog široke kišobranaste
krošnje vrlo dekorativnog izgleda koristi se i kao hortikulturna
vrsta (Tomašević,1995, Topić i dr.2006).
Kvaliteta sjemena je kompleksno svojstvo koje ovisi o
velikom broju čimbenika. Čine ju genetska, fizikalna,
fiziološka i zdravstvena svojstva sjemena na koja utječu
uvjeti tijekom vegetacijskog razdoblja (Marcos-
Filho iMcDonald,1998), proces dorade (Schafferi
Vanderlip,1999) te uvjeti i dužina skladištenja
(Saxena i dr.1987, Vieira i dr.2001).


Strukturu sjemena pinije čine sljedeći dijelovi:
vanjska sjemenska ljuska koja je tvrda i inkrustrirana
(a), membranasta unutarnja sjemenska ljuska (b), endosperm
(c) i embrij ili klica (d) (Slika 2.). Često puta,
kod sjemena postoje dvije sjemenske ljuske, vanjska i
unutarnja, kao što je slučaj i kod pinjola. Glavna zadaća
sjemenske ljuske je da štiti sjeme od nepovoljnih vanjskih
utjecaja te da regulira komunikaciju sjemena s
okolinom. Embrij ili klica predstavlja malu, potpunu
biljčicu iz koje će se razviti nova biljka (klijanac). Embrij
je smješten u embrionalnoj šupljini u endospermu.
Endosperm je smješten unutar sjemenske ljuske i predstavlja
spremnik hrane (ulje, škrob, proteini, mineralne
tvari) koja daje energiju potrebnu za klijanje embrija i
za početni razvoj klijanaca.


Nutritivna i zdravstvena vrijednost pinjola proizlazi
iz kemijskog sastava. Bogati su proteinima, vitaminimaA,
B, C, D, E, od minerala željezom, magnezijem,
fosforom, selenom i cinkom, nezasićenim masnim kiselinama
i polifenolima(Ruggeri i dr,1998; Ner giz
i Dönmez, 2004). Istraživanja su pokazala da
polifenolni spojevi ubiljnoj hrani štite od kroničnih bolesti,
koje uključuju različite tumore, kardiovaskularne
bolesti i dijabetes (Scalbert,2002). Zahvaljujući tim
saznanjima, posljednjih su godina istraživanja usmjerena
na određivanje udjela i antioksidativnog kapaciteta
polifenola u različitim namjernicama biljnog
podrijetla,uključujući i orašaste plodove (Kornsteineri
dr, 2006; Pellerginii dr.,2006).


Cilj istraživanja bio je istražiti kvalitetu, mineralni sastav,
količinu proteina i antioksidativna svojstvasvježeg
i uskladištenog sjemena pinije različitih provenijencija.


MATERIJALI I METODE – Material and Methods
Uzorci češera pinije različitih provenijencija sa-te u Saplunari na otoku Mljetu. U istraživanje je ukljubrani
su tijekom srpnja/kolovoza 2009. godine u šum-čeno i uskladišteno sjeme pinije provenijencije Zadar,
skim sjemenskim objektima na području UŠ koje je bilo sabrano1995. godine. Od tada je dugoro-
Podružnice Split, u šumarijama: Biograd i Dubrovnik, čno uskladišteno u hladnjači Hrvatskog šumarskog in
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 11     <-- 11 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


stituta u propisanim uvjetima temperature i vlage u sje-UTablici 1. prikazani su osnovni podaci o istraživamenu:
temperatura od 0–5°C, a sadržaj vlage u sje-nim provenijencijama sjemena pinije.
menu 8 %. U razdoblju od 1995. do 2009. svake je
godine kontrolirana kvaliteta sjemena.


Tablica 1. Popis šumskih sjemenskih objekata u kojima su sakupljeni češeri


Table 1 List of forest seed stands where cones were collected


UŠPSplit
Šumarija
Forest
enterprise
Split
Forest office
Gospodarska
jedinica,
odjel/odsjek
Management
unit,
compartment
Reg. oznaka
šumskog
sjemenskog
objekta
Register number
of seed stands
Provenijencija
Provenance
Kategorija
sjemena
Seed
chategory
Godina
sabiranja
Year of
collecting
Starost
sastojine
(godina)
Stand
age
(years)
Biograd Biograd 7. četa SI-III-544/1993. Biograd poznato podrijetlo 2009. 50 - 60
Dubrovnik Štedrica 1d, 1f SS-III-602/2001. Dubrovnik selekcionirano 2009. 30 - 40
Dubrovnik Saplunara - Mljet zaštićeni krajolik Mljet poznato podrijetlo 2009. > 120
Zadar
Nin - Kožino -
Briševo
PSS-III-528/1978. Zadar selekcionirano 1995. 60 - 80


Na svakoj provenijencijisabrano je 15 kg češera s
ukupno 5 stabala. Sabrani češerisu ručno istrušeni u laboratoriju.
Za potrebe ovih istraživanja odvojen je 1 kg
normalno razvijenog sjemena.


Slika 1. Češer i sjeme pinije


Figure 1Cone and stone pine seeds
(Foto –Photo: M. Gradečki-Poštenjak)


Kvaliteta sjemena–Seed quality


Kvaliteta sjemena određena je prema međunarodnoj
metodologiji – ISTARules(2010)koju propisuje Međunarodna
udruga za testiranje sjemena (International Seed
Testing Association –ISTA). Ispitana su sljedeća fizička
i fiziološka svojstva kvalitete sjemena: masa 1000 sjemenki,
sadržaj vlage u sjemenu te energija klijavosti i
klijavost sjemena. Klijavost sjemena podrazumijeva broj
sjemenki koje su normalno isklijale u propisanim laboratorijskim
uvjetima i u propisanom vremenskom roku, a
energija klijavosti podrazumijeva broj sjemenki koje su
isklijale u kraćem roku od onoga koji je propisan za klijavost
određene vrste.Prilikom ispitivanja klijavosti sjemena
u uzorku se utvrđuju sljedeće kategorije sjemena:
klijavo sjeme, šturo sjeme, bolesno i gnjilo sjeme te
svježe neisklijalo sjeme. Njihovo učešće izražava se u
postotku od ukupnog broja sjemenki u uzorku.Analiza
pojedinih svojstava kvalitete sjemena provedena je na
radnim uzorcima. Veličina radnog uzorka propisana je
prema ISTARules. Radni uzorci su uzorci na kojima se


a =vanjska
sjemenska
ljuska
stony seed
coat
b =unutarnja
sjemenska
ljuska
seed coat
c =endosperm
endosperm
d =embrij
embryo
Slika 2. Dijelovi sjemena pinije


Figure 2Parts of stone pine seed


(Foto –Photo: Anonimus)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 12     <-- 12 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


provodi ispitivanja i razlikuju se u veličini od metode do


metode (ISTARules, 2010.)


Kemijski sastav sjemena–Chemicalcomposition
ofseed


Za određivanje kemijskog sastava i antioksidativne
aktivnosti na sjemenkama pinije odvojeni su posebno:
unutarnja sjemenska ljuska i sjeme. Prije mljevenja
uzorci su sušeni 24 sata na 80°C, samljeveni do veličine
0,20 mm na mlin IKAM10 (UN EC ICP, 2007).Za potrebe
određivanje fosfora, kalija, kalcija, magnezija,
cinka, bakra, željeza i manganaodvagano je 0, 50 g uzoraka
te je provedena digestija sa 96% sulfatnom kiselinom,
uz dodatak par kapi 60 % perklorne kiseline pri
sobnoj temperaturi (UN EC ICP, 2007). Ukupni fosfor
određen je na UV/VIS spektrofotometru PE Lambda 1A
pri apsorpcijskom maksimumu od 890 nm. Količina kalija,
kalcija, magnezija, cinka, bakra, željeza i mangana
određena je na atomskom apsorpcijskom spektrofotometru
PE (Perkin-Elmer,1999).


Na elementarnom analizatoru SC 132 određena je
količina sumpora,a na elementarnom analizatoruCNS
2000 određena je količina dušika i ugljika (Leco,
2000). Analiza je provedena suhim spaljivanjem uzoraka
bez prethodne kemijske pripreme tzv. “elementarnom
analizom”(ISO 10694, 1995). Spaljivanje uzoraka
na elementarnim analizatorima provedenojepri temperaturi
od 1350 °C u struji kisika analitičke čistoće
(Leco,2002).


Sirovi proteini utvrđeni su na osnovi količine ukupnog
dušika umnožene specifičnim konverzijskim faktorom
tzv. “Jones faktor”. Količina sirovih proteina izračunata je
korištenjem konverzijskog faktora. Kad specifičan faktor
nije poznat, općenito se koristi konverzijski faktor 6.25
(FAO, 2007).Rezultati su prikazani kao srednje vrijednosti
dvaju ponavljanja ± standardna devijacija (Miller i
Miller,2005).


Ekstrakcija polifenola –Extractionofpolyphenols


Za ekstrakciju polifenola formirani su uzorci sjemena
pinije na način da je odijeljena unutarnja sjemenska
ljuska od sjemena (embrija i endosperma). Uzorci
(unutarnja sjemenskaljuska i sjeme)su sušeni, samljeveni
te odmašćeni.Provedena je trostruka ekstrakcija s
heksanom (1:5 w/v, 15 min × 3) pri sobnoj temperaturi,


-1


a zaostali talog centrifugiran 10 min pri 5000 ° min
(Hettich Zentrifugen EBA20, Germany). Supernatanti
su oddekantirani i odbačeni, a dobiveni talozi su prosušeni
na sobnoj temperaturi kroz 12 h. Za ekstrakciju polifenolnih
spojeva upotrjebljeno je 0,50 godmašćenog
uzorkaljuske (DPPS) i jezgre(DPPK), a ekstrakcija je
provedena sa 70 % metanolom (5 mL× 2)kroz 15 min.
Ekstrakt je centrifugiran 10 min pri 5000 ° min-1,a supernatanti
su spojeni i razrjeđeni do 10 mLsa 70 % me


tanolom i spremljeni u hladnjak na–18 °C i čuvani do


daljnje analize (Mazor Jolići sur., 2011).


Određivanje ukupnih polifenola –Determination
oftotal phenolics


Spektrometrijsko određivanje ukupnih polifenola
pomoću Folin-Ciocalteau reagensa provedeno je prema
metodi koju su opisali Singleton i Rossi (1995). Na
0,50mLpolifenolnog ekstrakta dodano je 2,50mLFC
reagensa razrijeđenog 10 puta i potom ostavljeno stajati
5 min. Zatim je dodano mLNaCO (75g L ) i sve
se zagrijavano 5 min pri 50 °C. Reakcija jebrzo zaustavljena
u ledenoj kupelji te je na UV/VIS spektrofotometru
(Cary 3, Varian, Palo Alto, USA) izmjerena
apsorbancija pri .=760nm. Za izračunavanje mase
koncentracije polifenola korištena je galna kiselina (pet


23
-1


točka za baždarnu krivulju, 10 - 50 mg L galne kiseline
u 70 % metanolu). Dobiveni podaci mjerenja izraženi
su kao mg ekvivalenta galne kiseline po gramu
odmašćenog uzorka sjemenaPine pineaL.


Određivanje antioksidacijske aktivnosti ORACmetodom–
AntioxidantactivitydeterminedbyORAC
assay


Antioksidacijske aktivnosti ORAC-metodom određena
je prema metodi Cao i sur. (1993). Otopina za mjerenje
(3 mL) sadrži:2,25 mL0,04 mM fluoresceina u
0,075 M fosfatnom puferu (pH 7,0) i 0,375 mLrazrijeđenog
uzorka. Otopine su inkubirane 30 min pri 37 °C.
Nakon 30 min dodan je 0,375 mL152 mMAAPH [2,2azi
nobis (2-amidinopropane) dihydrochloride]. Mjerenja
su provedena spektrofluorimetrom Cary Eclipse Spectrofluorimeter
(Varian, PaloAlto, USA) pri l = 485


ekssitacije


nm i l = 520 nm pri 37 °C, a promjena intenziteta


emmisije


fluorescencije mjeri se svaku minutu. Za slijepu probu


1


umjesto uzorka dodano je 0,375 mL0,075 M fosfatnog
pufera. Standard za kalibracijsku krivulju za određivanje
ORAC-vrijednosti je Trolox. Iz pripremljene 0,5 mM
otopineTroloxa pripravljena su 6 razrjeđenja. Mjerenja
ORAC-vrijednosti provedena su na isti način kao i za
uzorak. ORAC vrijednost izračunata je prema formuli:


Relativna ORAC vrijednost =


(


)xkxaxh(1)


-1


[µmolTrolox ekvivalent g uzorka]


.
AUC=0,5+(R/R)+(R/R)+……..+(R+R) (2)


2131 n1


.
AUC = antioksidacijski kapacitetuzorka


U


.
AUC = antioksidacijski kapacitet slijepe probe


SP


.
AUC =antioksidacijski kapacitetTroloxa


TRX


.
k = faktor razrjeđenja
.
a = molarna koncentracijaTroloxa
.
h =

ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 13     <-- 13 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


Rezultati su prikazani kao srednje vrijednosti dvaju ponavljanja
± standardna devijacija. Svi parametri,kao i grafički
prikazi,sačinjeni su korištenjem programa EXCEL.


REZULTATI I RASPRAVARezultati istraživanja pojedinih svojstava kvalitete
svježeg sjemena različitih provenijencijaprikazani su u
Tablici 2.
Krupnoća sjemena važno je svojstvo sjemena u rasadničkoj
proizvodnji,jer najkrupnije sjeme daje i najveće
sadnice(Vidaković, 1985). Najkrupnije sjeme
(Tablica 2) imala je provenijencija Biograd s masom
1000 sjemenski od 891 g, a najsitnije provenijencija
Mljet s masom 1000 sjemenki od 410 g. Krupnoća če-
šera i sjemena povezana je i sa starošću sastojine,odnosno
stabala, te sa stupnjem degradiranosti sastojine.
Stare i degradirane sastojine proizvode male češere s
najlakšim sjemenom, a učešće šturog sjemena je veće
(Bazzas i dr.,2000). Osim toga, stare sastojine proizvode
sjeme niže klijavosti nego mlade sastojine (Frankis
1999,Escudero i dr.2002,Court-Picon i dr.
2004). Najvišu klijavost imala je provenijencija Biograd
(80 %). Provenijencija Dubrovnik imala je najnižu klijavost
(65 %), iako je najmlađa sastojina. Na klijavosti
sjemena također utječu periodicitet plodonošenja i stupanj
uroda. U godinama dobrog uroda klijavost sjemena
je viša (Regent 1980,Gradečki 2002). Za provenijenciju
Dubrovnik 2009. godina bila je godina lošeg
uroda,što se odrazilo i na klijavost. Prosječna vrijednost
klijavosti svježeg sjemena pinije za sve četiri provenijencije
iznosila je 73 % i bila je viša od minimalne, standardom
propisane koja iznosi 60 %.
ProvenijencijeBiograd, Dubrovnik i Mljet, imale su
nisku energiju klijavosti sjemena, a klijanje sjemena
bilo je usporeno.Toukazujedastarost stabala,odnosno
sastojina,utječe na brzinu klijavosti sjemena (provenijencija
Mljet), te na prisutnost dormantnosti sjemena
(provenijencije Biograd i Dubrovnik), (Frankis,
1999,Roberts,1972). Kod pinjola se radi o tipu mehaničke
dormantnosti, kojoj je uzrok nepropusnost i
tvrdoća vanjske sjemenske ljuske (Regent, 1980,
ISTA, 1991). Na dormantnost sjemena također ukazuje


Tablica 2. Kvaliteta svježeg sjemena različitih provenijencija


Table 2 Quality of fresh seed of different provenances


Reagensi, standardi i otopine pripremljeni su s ultračistom
vodom i kemikalijama analitičke čistoće.


– Results and Discussion
i učešće svježeg neisklijalog sjemena. Energija klijavosti
sjemena provenijencije Biograd iznosila je 8%, a
učešće svježeg neisklijalog sjemena 9%. Provenijencija
Dubrovnik imala je energiju klijavosti 0,5 %, i najviše
učešće svježeg neisklijalog sjemena 20 %. Tako
visok postotak učešća svježeg neisklijalog sjemena
značajno je utjecaonavisinu klijavosti (65 %).
Učešće šturog sjemena u istraživanim provenijencijama
iznosilo je od 2 % (provenijencija Biograd) do 16
% (provenijencija Mljet). Razlog tako visokom učešću
šturog sjemena u provenijenciji Mljet je starost stabala,
koja iznosi više od 120 godina (Frankis, 1999,
Escuderoi dr.,2002).
Zdravstveno stanje sjemena svih istraživanih provenijencija
bilo je okularno dobro. Učešće bolesnog i
gnjilog sjemena kretalo se od 0 % do maksimalno 9%
(Tablica 2).
Klijavost uskladištenog sjemena pinije provenijencije
Zadar u razdoblju od 1995. do 2010. godine prikazana
je u tablici 3. Tijekom skladištenja kvaliteta
sjemena kontrolirana je svake godine. U godini sakupljanja
(1995. godina) sjeme je bilo vrlo visoke kvalitete.
To je bila godina dobrog uroda češera pinije.
Klijavost sjemena iznosila je (91 %), učešće svježeg
neisklijalog sjemena iznosilo je 3 %, šturog sjemena
nije bilo, a učešće bolesnog i gnjilog sjemena iznosilo
je 6 %. Iste godine sjeme je dugoročno uskladišteno.


Rezultati ispitivanja klijavosti sjemena u 2010. godini
su bili visoki.


Provenijencije
Provenance
Kvaliteta sjemena –Seed quality
Masa 1000
sjemenki
1000-seed
weight(g)
Sadržaj
vlage
Moisture
content(%)
Energija
klijavosti
Germination
rate(%)
Klijavost
Germination
capacity(%)
Šturo
sjeme
Empty
seed(%)
Svježe
neisklijalo
sjeme
Fresh
ungerminated
seed(%)
Bolesnoi
gnjilo
sjeme
Rotten and
decayed
seed(%)
Biograd 891 7,2 8 80 2 9 9
Dubrovnik 861 9,7 0,5 65 9 20 6
Mljet 410 7,5 13 73 16 6 5
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 14     <-- 14 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


Tablica 3. Klijavost uskladištenog sjemena po godinama za provenijenciju Zadar


Table 3
Seed germination of stored seed according to years for Zadar provenances


Godina
ispitivanja
klijavosti
sjemena
Year of testing
seed germination
Energija
klijavosti
Germination
rate(%)
Klijavost
Germination
capacity(%)
Šturo sjeme
Empty seed(%)
Svježe
neisklijalo sjeme
Fresh
ungerminated
seed(%)
Bolesno i
gnjilo sjeme
Rotten and
decayed seed(%)
1995. 26 91 0 3 6
2002. 25 61 11 20 8
2003. 76 94 6 0 0
2004. 25 92 8 0 0
2005. 13 73 17 5 5
2006. 1 66 9 20 5
2007. 0 47 0 18 35
2008. 13 77 0 7 16
2009. 0 55 7 34 4
2010. 0 87 7 1 5
prosječno 17,9 74,3 6,5 10,8 8,4


U tablici 4. prikazane su vrijednosti ukupne količine i sumpora predstavlja pokretačku snagu rasta embrija.
sumpora, dušika, sirovogproteina i fosfora u sjemenu i Visoke vrijednosti sirovog proteina ukazuju na to je
unutarnjoj sjemenskoj ljusci. Značajna količina dušika sjeme pinije bogat izvor proteina (Tablica 4).


Tablica4.Količina ukupnog sumpora, dušika, sirovog proteina i fosfora u unutarnjoj sjemenskoj ljusci (LJ) i sjemenu (S)
po različitim provenijencijama


Table 4
Total sulphur, nitrogen, crude protein and phosphorus content in seed coat (LJ) and seed (S) of
different provenances


Provenijencija
Provenance
Šifrauzorka
Sample code
Ukupan sumpor
Total sulphur (%)
Ukupan dušik
Total nitrogen (%)
Sirovi proteini
Crude protein(%)
Fosfor
Phosphorus(mg/g)
BLJ 0,06±0,01 0,34±0,01 2,13±0,05 0,35±0,05
Biograd
BS 0,45±0,01 6,21±0,13 38,81±0,67 9,35±0,10
DŠLJ 0,05±0,01 0,35±0,01 2,19±0,05 0,34±0,01
Dubrovnik
DŠS 0,48±0,01 5,88±0,18 36,75±0,97 8,51±0,12
MSLJ 0,07±0,01 0,40±0,03 2,50±0,18 0,61±0,03
Mljet
MSS 0,55±0,02 6,37±0,17 39,81±0,90 9,35±0,13
ZKLJ 0,05±0,01 0,26±0,01 1,63±0,01 0,40±0,03
Zadar
ZKS 0,54±0,01 6,06±0,05 37,88±0,26 10,46±0,13


*


Rezultati su prosijeci dvaju usporednih određivanja ±standardna devijacija


* Results are means ± S.D. (n = 2)


Ukupne količine sumpora, dušika, sirovog proteina
i fosfora veće su u sjemenu nego u unutarnjoj sjemenskoj
ljusci.


Sjemenke su bogate i mineralima. Najzastupljeniji
elementisu kaliji magnezij. Ostali elementi zastupljeni
su ovim slijedom: kalcij, željezo, mangan, cink i bakar
(Tablica 5).Nemaznačajne razlike u njihovim vrijednostima
u sjemenu i unutarnjoj sjemenskoj ljusci.


Provenijencija Mljet (prirodna sastojina) ima najveću
količinu svih ispitivanih minerala osim fosfora,
jer je sastojina stara. Analizirano uskladišteno sjeme
provenijencije Zadar ne pokazuje odstupanja u kemijskom
sastavu u usporedbi sa svježim sjemenom ostalih
analiziranih provenijencija


Najveću količinu fosfora, imalo je sjeme najveće
klijavosti provenijencije Zadar (uskladišteno sjeme),a
najmanju sjeme najmanje klijavosti provenijencije Dubrovnik.
Reprodukcijski dijelovi i mlađa tkiva sadrže
relativno više anorganskog fosfata. Pokretljivost fosfora
je dobra i on se brzo premješta iz manje aktivnih
tkiva i organa u mlađe i vitalnije dijelove (Vukadinović,
2010).Fosfor kao esencijalni hranjivi element
sudjeluje u brojnim biokemijsko-fiziološkim reakcijama.
Najveće potrebe za ovim elementom su upravo u
intenzivnom razvoju i kod prijelaza iz vegetacijske u
reprodukcijsku fazu.


Dobiveni rezultati udjela ukupnih polifenola kao i
odnosi između udjela u ljusci i sjemenu suusporedivi s
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 15     <-- 15 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


Tablica 5. Mineralni sastav u unutarnjoj sjemenskoj ljusci (LJ) i sjemenu (S) po provenijencijama


Table 5 Mineral composition of seed coat (LJ) and seed (S) according to provenances


Provenijencija
Provenance
Šifra
uzorka
Sample
code
Kalij
Potassium
(mg/g)
Kalcij
Calcium
(mg/g)
Magnezij
Magnesium
(mg/g)
Bakar
Copper
(mg/kg)
Cink
Zinc
(mg/kg)
Željezo
Iron
(mg/kg)
Mangan
Manganese
(mg/kg)
BLJ 7,12±0,11 0,13±0,60 3,20±0,35 15,65±0,25 58,92±0,25 100,25±1,20 68,20±0,65
Biograd
BS 7,13±0,13 0,13±0,60 3,24±0,25 15,70±0,20 60,10±0,15 101,12±1,20 68,50±0,50
DŠLJ 7,11±0,09 0,11±0,20 3,28±0,30 15,68±0,20 62,15±0,15 99,85±0,80 67,80±0,15
Dubrovnik
DŠS 7,13±0,05 0,13±0,09 3,31±0,40 15,70±0,20 52,58±0,15 100,20±0,90 68,00±0,45
MSLJ 7,14±0,12 0,14±0,70 3,30±0,55 18,80±0,09 65,50±0,08 102,20±0,20 70,50±0,50
Mljet
MSS 7,20±0,10 0,16±0,50 3,38±0,50 19,10±0,10 65,80±0,10 103,00±0,50 71,20±0,65
ZKLJ 7,10±0,10 0,12±0,36 3,21±0,30 11,30±0,20 55,65±0,15 98,00±0,20 67,50±0,15
Zadar
ZKS 7,14±0,18 0,13±0,40 3,27±0,30 11,35±0,20 56,00±0,05 98,15±0,30 68,00±0,15


*


Rezultati su prosijeci dvaju usporednih određivanja ±standardna devijacija


* Results are means ± S.D. (n = 2)
rezultatima u literaturi (Kornsteiner i dr., 2006; fenola imalo je sjeme pinije provenijencije Mljeta te sli-
Pellergini i dr.,2006,Arcan i Yemenicioglu, jede provenijencije Biograd i Dubrovnik (Slika 3).
2009). Između provenijencija najveći udio ukupnih poli-


Slika 3. Udjeli ukupnih polifenola u unutarnjoj sjemenskoj ljusci (LJ) i sjemenu (S)


Figure 3Total phenolic content in seed coat (LJ) and seed (S)


Slika 4. Antioksidacijska aktivnosti određena ORAC metodom u unutarnjoj ljusci (LJ) i sjemenu (S)


Figure 4Antioxidant activity determined by ORAC assay of seed coat (LJ) and seed (S)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 16     <-- 16 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


-1


Zanimljivo je da uskladišteno sjeme (15 godina) Trolox g odmašćenog uzorka.Vidljivo je kako su veći
provenijencije Zadar imalo slične udjele polifenola kao antioksidacijski kapacitetimali uzorci unutarnje ljuske
i sjeme pinijeprovenijencijeDubrovnik.Antioksidacij-nego sjemena pinije. Uzorci koji sadrže veće količine
ski kapacitet određen je ORAC metodom. ORAC vri-polifenola imaju i veću ORAC vrijednost i najduže
jednosti kretale su se rasponu od 9,31 – 28,36 µmol sprječavaju pad intenziteta fluorescencije (Slika 4).


Slika 5. Korelacija između antioksidativne aktivnosti (ORAC) i ukupnih polifenola (n = 8)


Figure 5Correlation between antioxidant activity (ORAC) and total polyphenols (n = 8)


Između vrijednosti ukupnih polifenola i antioksidaukazuje
na to da su polifenolni spojevi odgovorni za
cijskog kapaciteta utvrđena jelinearna korelacija s viantioksidacijsku
aktivnost sjemena pinije (Slika 5).
2
sokim koeficijentom determinacije (R=0,9723), što


ZAKLJUČCI – Conclusionsklijavost sjemena svih provenijencija višaje od minimalne,
standardom propisane klijavosti


na brzinu i visinu klijavosti, učešće šturog sjemena
te krupnoću češera i sjemena utječu dob i stupanj
degradiranosti sastojine,odnosno stabala; mlade sastojine
imale su krupnije sjeme veće klijavosti


sjeme pinije pokazuje znakove dormantnosti, koju
uzrokuje tvrda i nepropusnavanjska sjemenska ljuska


najveću količinu fosfora, ima sjeme najveće klijavosti
i energije klijavosti


ukupne količine sumpora, dušika, sirovog proteina i
fosfora veće su u sjemenu nego u unutarnjoj sjemenskoj
ljusci


LITERATURAArcan, I., A. Yemenicioglu, 2009: Antioxidant
activity and phenolic content of fresh and dry
nuts with or without the seed coat Journal of
Food Composition andAnalysis, 22: 184–188.
Bazzaz,FA, D. D.Ackerly,E. G.Reekie,2000.
Reproductive allocation in plants. In: Fenner M
(ed) Seeds: the ecology of regeneration in plant


nd


communities, 2 edn. CAB International, Wallingford.sjeme je bogato kalijem i magnezijem; ostali zastupljeni
minerali su: kalcij, željezo, mangan, cink i
bakar; nemaznačajne razlike u njihovim vrijednostima
u sjemenu i unutarnjoj sjemenskoj ljusci


veći antioksidacijski kapacitetimalisu uzorci unutarnje
ljuske nego sjemena pinije


polifenolni spojevi dobro koleriraju s antioksidacijskom
aktivnosti sjemena pinije


Zbog nutritivnih i zdravstvenih vrijednosti sjemena
pinije potrebno je intenzivirati njegovu proizvodnju.Fizička,
fiziološka, nutritivna i zdravstvena svojstva sjemena
pinije ukazuju na potrebu osnivanja multifunkcionalnih
sjemenskih plantaža za proizvodnju sjemena.


– References
Cao,G., H. M.Alessio, R. G.Cutler,1993: Oxygen-
radical absorbance capacity assay for antioxidants.
Free Radical Biology and Medicine. 14:
303–311.


Court-Picon,M., C.Galbin-Henry, M.Roux,
2004: Dendrometry and morfphometry ofPinus
pineaL., in Lower Provenance (France): adapta


bility and variability of provenances. For. Ecol.
Manage., 194: 319–333.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 17     <-- 17 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


Escudera, A., F. Perez-Garcia, A. K. Luzu-sing International Journal of Food Science &


riaga,2002: Effects of light, temperature and


population variability on the germinaation of


seven Spanish pines. Seed Sci. Res. 12:261–271.


FAO, 2007: Chapter 2: Methods of food analysis,
http://www.fao.org/docrep/006/y5022e/y5022e0
3.htm.


Frankis, M. 1999: Pinus pinea Linneaus 1753:
http:/www.conifers.org/pi/pin//pinea.htm.


Ganatsas,P., M. Tsakaldimi, C.Thanos,2008:
Seed and cone diversity and seed germination of
Pinus pinea in Strofylia Site of the Natura 2000
Network. Biodivers. Conserv 17: 2427–2439.


Gradečki, M.1999: Uloga i značaj kakvoće sjemena
kod njegove uporabe. Rad. Šumar. inst. Jastrebar.
34 (1): 95–102, Jastrebarsko.


Gradečki-Poštenjak, M., 2002: Varijabilnost
nekih svojstava obične jele (Abies albaMill.) u
dijelu prirodnog rasprostranjenja u Hrvatskoj.
Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, 220 str., Zagreb.


ISO 10694, 1995: Soil quality – Determination of organic
and total carbon after dry combustion (elementary
analysis)


Leco coorporation, 2000 : Organic aplication note form
No. 203 – 821 – 172, Carbon, Nitrogen and Sulfur
in Plant Tissue, St. Joseph, USA.


Leco corporation, 2002: CNS-2000 Instruction Manual,
St. Joseph, USA.


Nasri,N., A. Khaldi, B. Fady, S. Triki,2005:
Fatty acids from seeds ofPinus pineaL.: Composition
and population profiling, Phytochemistry
66, Str. 1729–1735.


Nergiz,C., I.Dönmez,2004:Chemical composition
and nutritive value ofPinus pineaL. seed.
Food Chemistry, 86, 3: 365–368.


ISTA, 1991: Tree and shrub seed handbook. International
Rules for Seed Testing. International Seed
Testing Association, BasserdorfISTA, 2009: International
Rules for SeedTesting. International
Seed Testing Association,Basserdorf.


Kornsteiner, M., K. Wagner, I. Elmadfa,
2006:Tocopherols and total phenolics in 10 different
nut types. Food Chemistry. 98: 381–387.


Marcos-FilhoJ., M. B. McDonald, 1998: Sensitivity
of RAPD analysis, germination and vigour
tests to detect the intensity of deterioration of naturally
and artificially aged soybean seeds. Seed
Science andTechnology. 26: 141–157, Basserdorf.


Mazor Jolić, S.,I.Radojčić Redovniković,


K.Marković, Đ.Ivanec Šipušić, K.Delonga,
2011:Changes of phenolic compounds
and antioxidant capacity in cocoa beans proces


Technology.in press.
McDonald, M.B., 1998: Seed quality. Seed Science
Research. 8: 265–275.
Miller, J.N., J. C.Miller,2005: Statistics and chemometrics
for analytical chemistry, Esssex, England.
Nasri,N., A. Khaldi, B. Fady, S. Triki,2005:
Fatty acids from seeds ofPinus pineaL.: Composition
and population profiling, Phytochemistry
66, Str. 1729–1735.
Nergiz,C., I.Dönmez,2004: Chemical composition
and nutritive value ofPinus pineaL. seed.
Food Chemistry, 86, 3: 365–368.
Pellegrini,N., M. Serafini, S. Salvatore, D.
DelRio, M.Bianchi,F.Brighenti,2006:
Totalantioxidantcapacityofspices, driedfruits,
nuts, pulses, cereals and sweets consumed in
Italyassessedbythreedifferentinvitroassays.
Molecular Nutrition & Food Research. 50:
1030–1038.
Perkin-Elmer,1999: Manual forAnalyses onAAS
3110, New York, USA.
Regent, B., 1980: Šumsko sjemenarstvo. Jugoslavenski
poljoprivredno-šumarski centar – Služba
šumske proizvodnje, Beograd.
Roberts, E. H., 1972: Viability of seeds. Chapman
and Hall LTD, London.
Ruggeri,S., M.Cappelloni, L.Gambelli, S.
Nicoli, E. Carnovale, 1998: Chemical
composition and nutritive value of nuts grown
in Italy. Ital. Jour.of Food Science 10, 3, Str.
243–252.
Savage, G.P.,2001: Chemical composition of walnuts
(Juglans regia L.) grown in New Zeland,
Plant Foods for Human Nutrition, 56, Str.75–82.
Singleton,V.L., R.Orthofer, R. M.LamuelaRaventós,
1999:Analysis of total phenols and
other oxidation substrates and antioxidants
means of Folin Ciocalteu reagent. Methods in
Enzymology. 299: 152–178.
Tomašević,A., 1995: Komparativni prikaz uspijevanja
alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i
pinije (Pinus pineaL.) u mješovitim sastojinama
u GJ “Musapstan” šumarija Zadar. Šumarski list
1–2: 3–13, Zagreb.
Tomašević, A., 1993: Pinija (Pinus pinea L.) kao
vrsta za pošumljavanje krasa. Šumarski list: 6–9,
CXVIII, 225.
Topić,V., Z. Đurđević, L. Butorac, G.Jelić,
2006: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica
(Pinus pineaL.) u rasadniku. Rad. Šumar.
inst. Izvanredni broj 9: 149–158, Jastrebarsko.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 18     <-- 18 -->        PDF

T. Jakovljević, M. Gradečki-Poštenjak1, I. Radojčić Redovniković: FIZIOLOŠKA, KEMIJSKAI ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 343-352


Saxena, O.P., G.Singh,T.Pakeeraiah, N.Pandey,
1987: Seed deterioration studies in some
vegetable seeds.Acta Horticulturae 215: 39–44.


Schaffer,A.F., R. L. Vanderlip,1999: Theeffect
of conditioning on soybean seed quality. Journal
of ProductionAgriculture. 12: 455–459.


Soobrattee, M.A., V.S. Neergheen, A. Luximon-
Ramma, O. I.Aruoma,T.Bahorun,
2005: Phenolics as potential antioxidant therapeutic
agents: Mechanism and actions. Mutation
Research 579: 200–213.


UN EC ICP, 2007: Manual on Sampling andAnalyses for
leaves and needles, ICPForests, BWT,Aus tri ja.
Vidaković, M.1982: Četinjače – morfologija i varijabilnost.
JAZU – Liber, Zagreb.


Vidaković, M., A. Krstinić, 1985: Genetika i
oplemenjivanje šumskog drveća. Sveučilište u
Zagrebu. Liber, Zagreb.


Vukadinović,V.,2010: Fosfor u biljkama, www. pfos.
hr/~vladimir/IB/19_Fosfor.ppt
(09/07/2010).


SUMMARY: The stone pine (Pinus pineaL.) is typically Mediterranean tree species found
along the Mediterranean basin. In Croatia the stone pine is natively distributed on the island of
Mljet, the locality Saplunara. The use of these seeds is extensive in the trade, the ecology, the
landscape as well as in the nutrition. In the forestry it is used for the reforestation of degraded
stands of the Mediterranean Karst region in Croatia. The umbrella shaped crown gives it very
decorative form interesting in horticulture. The chemical composition is the reason for nutritive
and health values. The seeds are rich in proteins, vitamins A, B, C, D and E, iron, magnesium,
phosphorus, zinc, unsaturated fatty acids and polyphenols. In this research qualitative properties
of seed (germination capacity, 1000 seed weight, moisture content), the chemical composition
and antioxidant properties of seed coat and the seed (amount of total sulphur, total nitrogen
and crude protein, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, copper, zinc, iron, manganese
and total polyphenols) were investigated.


Physiological, chemical and antioxidant properties were investigated on fresh seed (3 provenances)
and stored seed (1 provenance). Fresh seed was collected in 2009 and stored seed was
collected in 1995 on the area of Forest Enterprise Split. The germination capacity was higher
than the standard value. The provenance Mljet had low germination energy and the highest percentage
of empty seed. The reason for this was the age of trees. The percentage of fresh ungerminated
seed has shown seed dormancy, and the average was 9%. It was the type of mechanical
dormancy. The provenance Dubrovnik had the highest percentage of fresh ungerminated seed.
The seed health of all investigated provenance was good (Table 2). The average of germination
capacity of stored seed provenance Zadar in the period from 1995 to 2010 was 74% (Table 3).
Significant amount of nitrogen and sulphur gives the embryo the power to growth. The total
amount of nitrogen, sulphur, crude protein and phosphorus was higher in the seed than in the
seed coat. The high amount of crude protein shows that the stone pine seed is good source of
proteins (Table 4). Stone pine seeds are rich in minerals, the most abundant element was potassium
than phosphorus and magnesium. The other element abundance was as follows: calcium,
iron, manganese, zinc and copper. Provenance Mljet (natural stand) had the highest amount of
all investigated elements except phosphorus because it was an old stand (Table 5). There is no
significant difference of mineral composition in the seed and in the seed coat. The amount of
total polyphenols and the antioxidant capacity were investigated in the seed and in the seed
coat. From the obtained results of total polyphenols it could be seen that seed from different provenances
had different amount of polyphenols. The concentrations of total polyphenols were
two times higher in the seed coat that in the seed (Figure 3). Antioxidant capacity i.e. ORAC values
were significantly higher in the seed coat than in the seed (Figure 4). The linear correlation
with high coefficient of determination was found between total polyphenols and antioxidant capacity
(Figure 5). Total polyphenols are responsible for antioxidant activity. Research results
are in good agreement with the reported values in other Mediterranean countries.


The use of stone pine seed in Croatia is negligible therefore its production should be increased.
Physical, physiological, nutritive and health properties of stone pine seed indicates that the
foundation of multifunctional seed orchards would be necessary for seed production.


Key words:antioxidant capacity, chemical composition, seed quality, Pinus pineaL., polyphenols,
seed coat, stone pine seed