DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 79     <-- 79 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


Dalibor Ballian iDavorin Kajba


OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆAI OČUVANJE
NJEGOVE GENETSKE RAZNOLIKOSTI


Sveučilišni udžbenik “Oplemenjivanje šumskog drveća
i očuvanje njegove genetske raznolikosti”pruža
pregled saznanja o šumskom drveću iz više različitih
znanstvenih disciplina, a pridružuje se naporu koji se temelji
na spoznajama da će novi izmijenjeni okolišni
uvjeti stvoriti dodatne izazove u gospodarenju šumama.
Toće ostaviti značajne posljedice na njihovu ekonomsku
i socijalnu korist, koje izravno proističu iz šumskih sastojina,
kao i iz biološke raznolikosti šumskih ekosustava.
Ekološki i genetički mehanizmi potiču stalne evolucijske
promjene, a obuhvaćaju individualnu, populacijsku i razinu
pojedine vrste, pa nije neuobičajeno da se neke europske
vrste šumskog drveća suočavaju s nestajanjem.
Zbog toga poznavanje genetske raznolikosti šumskog drveća
i oplemenjivanje povezani su s njihovom prilagodbom
i očuvanjem. Suvremene metode istraživanja
šumskog drveća temelje se na primjeni različitih molekularno-
bioloških i genetičkih metoda i tehnika istraživanja,
kao i metoda koje poboljšavaju njihovu poziciju u
sadašnjem tijeku evolucijske povijesti.


Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima Šumar
skog fakulteta, a sve opsežnija nastavna građa
potrebna za valjanu provedbu studijskih programa
preddiplomskoga i diplomskog studija Šumarstva i
Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša zahtijevala
je objavljivanje udžbenika koji bi obuhvatio najsuvremenije
metode oplemenjivanja i očuvanja genetske
raznolikosti šumskog drveća. Također ovaj udžbenik
sadrži i pojmovnik s objašnjenjima obrađenih stručnih
izraza,kako bi bio od pomoći svima koji žele proširiti
znanje iz ove znanstvene grane.


Knjiga ima 299 stranica B-5 formata


Dr. sc. Joso Gračan


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 2, ožujak-travanj2011. godine izdvajamo:


Inauguracija 60. akademske godine talijanske
Akademije šumskih znanosti


Svečana ceremonija inauguracije održana je 4. ožu j ka
u palači Medici Riccardi u nazočnosti mnogih autoriteta
i brojne publike.


Pozdravni govor i izvješće o aktivnostiAkademije
odr žao je prof. Orazio Ciancio predsjednik Akademije.


Pozdravio je PietraRosselija,povjerenika za poljoprivredu
provincije, zatim inženjera Fausta Martinellija,
pomoćnika predsjednika državnih šuma. Ministar
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 80     <-- 80 -->        PDF

poljoprivrede i šumarstva Giancarlo Galan je zbog
spri ječenosti da nazoči ceremoniji uputio pozdravno
pismo sa željama za uspješan radAkademije.


Predsjednik je riječima zahvale i priznanja podsjetio
na dvojicu umrlih članovaAkademije u protekloj godini:
Riccardo Morandini i Gian Tommaso ScarasciaMugnosa.


U svom izlaganju predsjednik je upozorio da se
šumski sektor ne može vrednovati samo po financijskom
učinku, već šumu treba smatrati biološkom cjelinom
koja u sebi nosi vrijednost.


Proizvodi i pogodnosti koje dolaze neposredno od
šume spadaju u “izravne uporabne vrijednosti šume”.
“Neizravne vrijednosti” obuhvaćene su ekološkim funkcijama
koje su neophodno potrebne za održavanje ekonomske
aktivnosti lokalnog stanovništva i za njihovu
socijalnu dobrobit.Tuspadaju: zaštitne funkcije, proizvodnja
humusa, povećanje plodnosti tla, kvaliteta vode,
smanjenje atmosferskog zagađenja i dr.


“Opcijska vrijednost šume” ima veliku važnost, jer
jamči raspoloživost prethodno navedenih funkcija u budućnosti.


“Vrijednost postojanja šume” proizlazi iz želje najvećeg
dijela ljudske populacije da šuma postoji.Tu spada
biološka raznolikost te kulturno-povijesnastajališta.


Predsjednik je predočio skupu bogatu aktivnost
radaAkademije u proteklom razdoblju, od čega posebno
mjesto zauzima izlaženje časopisa Italia forestale e
montana, 58. svezakAnnali, te radovi:AldoPavari,
Forestale per caso (ElenaGinevraPavari)i Lateoria
della servicultura sistemica (OrazioCiancio).


Nakon iznesenog sadržaja aktivnosti Akademije,
koji se sastoji od: manifestacija, pokroviteljstva, istraživačke
djelatnosti i međunarodnih projekata, predsjednik
Akademije prof. O. Ciancio proglasio je 60.
akademsku godinu otvorenom.


Dr. Pietro Roselli povjerenik za agrikulturu provincije
Firence, pozdravio je akademski skup ispred
Administracije provincije Firence, čije je sjedište upra vo
u palači Medici Riccardi.


Izjavio je, da Italija ima trećinu područja pod
šumom, a uToskani i provinciji Firenca polovinu površine,
što čini izuzetno vrijedno nasljeđe, koje po njemu
treba čuvati ali i koristiti, kao što je to uvijek bilo u
ljudskoj tradiciji. Šuma nije muzej, Italija ima velike
potrebe za drvetom kojega uvozi u velikim količinama.


Ing. FaustoMartinelli zamjenik predsjednika državnih
šuma uputio je pozdrave u svoje ime i u ime predsjednika
ing. CesaraPatronea, koji je zbog obveza bio
spriječen.


Upozorio je da je 2011., godina u kojoj se događa:
Međunarodna godina šuma, 150 obljetnica Ujedinjenja
Italije i 60. godina talijanskeAkademije šumarskih znanosti.
Za tu prigodu Državne šume organizirale su izdavanje
jedne stare knjige “Studija šumske arheologije”,
autora slavnog Adolfa di Berengera. To je poklon
koji državne šume daju u čast ujedinjenja Italije,jer je
upravo 1859.godine, a zatim 1863.g. objavljeno to djelo,
a di Berenger se smatra “osnivačem šumarske škole”.


Naglasio je potrebu čvrste suradnje svih institucija
u održavanju i zaštiti šuma.
U posljednje vrijeme to potvrđuju i dramatične situacije
vezane za hidrogeološke nedaće.
Istina da šume nisu jedini lijek protiv takvih pojava,
ali su bitan čimbenik zaštite područja.


Na kraju je izjavio da je osnovna karakteristika Državnih
šuma: samostalnost, ugled i profesionalnost,
koje bi trebala podržati administracija, te pojačane u
budućnosti u skladu sa redom i tradicijom.


Eduardo Rojas-Briales: Izazovi i pogodnosti
na svjetskoj razini u Međunarodnoj godini šuma


Autor ovog izlaganja, održanogpovodom svečane
inauguracije talijanskeAkademije šumarskih znanosti
je zamjenik generalnog direktora i odgovorni za odjele
šumarske organizacije UN (FAO).


Više od 60 godina Italija surađuje u svim različitim
područjima aktivnosti Organizacije (FAO) uključujući
šumarsku, na najbolji mogući način. 2011. g. nije slučajno
Međunarodna godina šuma.


Posljednjih godina šume su ušle na međunarodnu
pozornicu zbog svoje ključne uloge u uspostavljanju
ravnoteže CO u atmosferi i ublažavanju procesa i kli


2


matskih promjena.
Glavna preokupacija je smanjenješumskih površina
na svjetskoj razini. U posljednjem desetljeću (2000–
2010) izgubljeno je 13 milijuna ha šume u raznim tropskim
zemljama. Istodobno je podignuto 5 milijuna
novih šuma te spontanim širenjem 2,8 milijuna ha, tako
da je ukupna negativna bilanca 5,2 milijuna ha. U proteklom
desetljeću (1990–2000) izgubljeno je 8,3 mili


juna ha. Ako se uzme u obzir još dva prethodna
desetljeća, radi se o još 10–15 milijuna ha gubitka šuma.
Smanjivanje šumskih površina odnosi se na sve di


jelove planeta,osim Europu.
U novije vrijeme uAziji se evidentira povećanje šumskih
površina u svim zemljama, osim onima obuhvaćenima
ratnim zbivanjima.Tako je npr. Kina povećala svoje
šumske površine za 3 milijuna ha, Indija za 0,3 milijuna
ha, teVijetnam za 16%.
Veliki gubici šumskih površina u LatinskojAmerici
iAfrici, nažalost su u posljednjem desetljeću tek neznatno
u opadanju.
Sve veća migracija stanovništva prema gradovima i
ma nja ovisnost o poljoprivredi i korištenju prirodnih resu rsa,
predstavlja povoljnost za proširenje šumskih povr
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 81     <-- 81 -->        PDF

šina, posebice ako vlade država primjene pravilne eko nomske
političke programe, što nije slučaj u većini ze malja
LatinskeAmerike u usporedbi sa zemljamaAzije.


FAO na svojim projektima, a posebice projektom Na tional
Forest Programme Facility, sudjeluje u više od 120
zemalja, primjenjujući vrlo uspješno svoje iskustvo.


Ova problematika je usko vezana s klimatskim promjenama.
U ukupnoj količini stakleničkih plinova 77
% se odnosi na ugljični dioksid (CO).Tri su osnovna


2


čimbenika koja utječu na ravnotežu CO: izgaranje fo


2


silnih goriva, vegetacija i more.
Šume uskladištavaju količinu CO adekvatnu ukup


2


noj količini u atmosferi. Normalno da se ne može utjecati
na apsorpciju ugljika koju čini more, te ostaju dvije
mogućnosti za smanjenje koncentracije CO u atmos


2


feri, a to su: redukcija emisije nastale sagorijevanjem
fosilnih goriva uštedom utroška energije i uvođenjem
obnovljive energije (povećanje kapaciteta vegetacije za
akumulaciju ugljika).


Važno je istaći da posebnu prijetnju predstavljaju šumski
požari. Zbog toga se nastoji pronaći učinkovitiji pristup
od represivnih mjera za rješavanje ovog problema.
Velike količine neizvučene biomase ostaje u šumi, gdje
pogotovo u područjima sa sezonskim suša ma predstavljaju
konstantnu prijetnju i šumarstvo je od govorno u takvim
slučajevima, te treba javnosti predo čiti opseg problema
i moguće rješenje. U pravilu najek onomičnije je
upotrijebiti ovu zalihu biomase kao iz vor obnovljive energije.
U slučaju nemogućnosti iz vo za toga materijala
treba ga odlagati u vertikalnim poja sevima,što olakšava
šumske radove i smanjuje op asnost od požara.


Uporabom biomase u energetske svrhe smanjuje se
potrošnja fosilnih goriva s visokom emisijom ugljičnog
dioksida. Na tom području se osjeća napredak u Europi,
gdje postoje zemlje (Švicarska iAustrija) s velikomuporabom
obnovljivih komponenata,s namjerom
potpunog energetskog rješenja gorivom biljnog podrijetla
do 2050.g.


Svojim projektom “Growing Forest Partnership” FAO
daje inicijative od lokalne do globalne razine za imperativno
provođenje potrebnih aktivnosti koje će osigurati
drukčiju budućnost. U ovoj, Međunarodnoj godini šuma
postoji izuzetna pogodnost za jačanje povezanosti šumarstva
Italije, u čemu će FAO dati svoj doprinos.


AndreaAmici idr:Status jarebice kamenjarke
(Alectoris graeca) u centralnimApeninima


Rod Alectoris (porodica Fasanidi, red Galliformi)
naseljava predjele sa suhom klimom Mediteranskog bazena,
Srednjeg istoka, SjeverneAfrike i djelaAzije. U
Europi je evidentirano 7 vrsta rodaAlectoris, aliAlectoris
graeca(jarebica kamenjarka-grivna) živi isključivo
na talijanskom poluotoku (Alpe iApenini), na Siciliji, u
Sloveniji, te planinskim lancima Balkanskog poluotoka,
koji je središte njene rasprostranjenosti.


Procjenjuje se da u Europi obitava 40000–78000


parova koji se gnijezde. Kao vrsta se smatra nemigra


torna (Least Concern).


U Italiji je opisana apeninska podvrsta Alectoris
gra eca orlandoi, za koju međutim nije ustanovljena ne ka
genetska razlika (u odnosu na alpsku i balkansku),
ia ko su te populacije kamenjarki izolirane i demografski
neo visne, te se preporuča prilagođeno gospodarenje.
Po zakonskim propisima (La Direttiva 2009/147/CE)
spa da u lovnu divljač uz mjere potrebne zaštite.


Posljednjih desetljeća rasprostranjenost i gustoća
ja rebice kamenjarke je jako reducirana na manjim nepovezanim
grupama.


Kamenjarka je vrlo izbirljiva u odnosu na stanište,
bilo u zimskoj fenologiji ili posebice u proljetno-ljetnoj


t.j.ureproduktivnom periodu.
U cilju postizanja aktualnih podataka o stanju kamenjarke
u centralnimApeninima (Lazio), započet je
plan monitoringa u provincijama Rieti i Frosinone. Podaci
su izraženi na osnovi modela “prikladnosti terena”
radi mogućnosti usporedbe.
Upotrijebljen je model koji uključuje kompleksnu
fenologiju i samo razdoblje proljeće-ljeto u staništu


prikladnom za gniježđenje.
Po tom modelu u provinciji Rietiustanovljen je pri


2


kladan areal na površini od 229 km i areal prikladan za


2


gniježđenje na površini od 79 km. U provinciji Frosinone
ustanovljen je prikladan areal na površini od


22


95 km, a za gniježđenje oko 26 km. U obadvije provincije
odabrana područja obuhvaćaju zaštićene površine
i površine s programiranim lovom.


Prisutnost kamenjarkeustanovljena je pomoću tehnike
playback u vrijeme gniježđenja, te primjenom
pasa od ferme (ptičari koji markiraju divljač) u postreproduktivnoj
fazi.


Tehnika playback predviđa izbor smjesta sa kojih se
e m i tira pjev mužjaka na koji se on odaziva i često je vi-
d ljiv. Li nija mjesta u početku je iznad planinskih uzvisina,
a za tim na nižoj razini. Pozivi se obavljaju pomoću
digita l nog odašiljača opskrbljenog zvučnikom
snage 50Wati. Em isi je su vršene svakih 200 m i na svakoj
promjeni konfi gu ra cije, u trajanju od 20 sekundi
emitiranja i 10 minuta slu šanja. Pozicije su regulirane
pomoću dvogleda s telemetrom.


Opažanja u predreproduktivnom perioduobavljala
su se od 20.travnja do 15.lipnja svake godine,a svako
mjesto je posjećeno 2 puta u razmaku od 20 dana. Emitiranje
je vršeno od 05.00–12.00 hudanima povoljnih
klimatskih uvjeta.


Tehnika snimanja u postreproduktivnom periodu u


odgo varajućim predjelima, pomoću pasa od ferme,


odvijala se na terenima iznad 1600 m n.v. Psi su pretra


živali teren u ra zmaku od 50 m od vodiča, u vremenu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 82     <-- 82 -->        PDF

od 6.00–09.00 h, u po voljnim vremenskim uvjetima,
najprije na uzvisinama za tim na udolinama, a u zimskim
uvjetima ispod 1000 m n.v.


Izbor ove metode omogućuje uštedu vremena i sreds
tava, te je zbog toga u prednosti u odnosu na ostale sta ndardnemetode.


Sa tehnikom playback ustanovljeni su (promatrači
su čuli ili vidjeli) 148 mužjaka kamenjarke. Podaci u
razdoblju2005–2010. su približno stabilni, oscilirajući
za 32–40 parova koji gnijezde.Toje procijenjena gustoća
od 0,50–0,62 para na 100 ha u zaštićenim područjima.
Tosu podaci za provinciju Rieti.


Podaci za provinciju Frosinone su slični, s time da je
mala razlika u zaštićenim i lovnim područjima: 0,34–0,49
parova na 100 ha prikladnog terena za gniježđenje.


Važno je naglasiti da je jarebica kamenjarka “grivna”
vrlo zahtjevna u odnosu na stanište. Preferirane strukture
su ksenofilne sušne livade, s probijajućim stijenama te niskim,
savijenim i patuljastim grmljem. Povoljno je planinsko
pašarenje zbog lakše obnove hrane. U tim područjima
svakako je potrebna dostupnost vode, bilo izvorske
ili na pojilištima za stoku (kaptaže).


Predviđanja za srednje-dugi period indiciraju pomicanje
gornje granice staništa kamenjarke, radi globalnog
zatopljenja. Potrebno je također uzeti u obzir povećanje
brojnog stanja divljih papkara, što može smanjiti stanište
jarebice. Slaba nastanjenost kamenjarke na apeninskom
pojasu može se pripisati mnogim čimbenicima:
promjena kvalitete staništa, smanjenje pašarenja na planinskim
područjima, fenomen krivolova, utjecaj povećanog
broja predatora i dr.


Analiza ovih podataka je prvi korak u okviru “Akcij
s kog plana za očuvanje kamenjarke u apeninskom
ok ru žju”, te predstavlja bazni dokument za buduće aktivnosti,
koje zahtijevaju uz zabranu lova i intervencije
u staništu.


Angela Alibrandi i dr.: Analiza rizika od požara
u provinciji Messina


U novije vrijeme povećan je znanstveni interes za
teme poput očuvanja okoliša, što imaza posljedicu uznapredovanje
aktivnosti oko očuvanja tla, šumskog
zemljišta i šuma.


U ovom članku, vezanom za Protupožarni plan provi ncije
Messina, autori predočavaju viziju o fenomenu po žara
na području provincije, pomoću prikladnih stati stičkih
metoda i informacija iz provedenog monitoringa.


Šumski požari su glavni uzroci gubitka šumskih površina
i degradacije brdskog i planinskog područja.


Izdati su mnogi zakoni na nacionalnoj i regionalnoj
razini u svrhu zaštite “nacionalne šumske baštine”,koja
je nezamjenjivo dobro za kvalitetu života.


Regije su zadužene da donesu regionalne planove
oko aktivnosti predviđanja, prevencije i aktivne borbe
protiv požara, te da na mapama obilježe zone povećanog
rizika od požara. Provincija Messinaprostire se na
površini od 324000 ha,od kojih 187000 ha predstavlja
poljoprivredno i šumsko zemljište, smješteno na planinskim
(oko 72%) i brdskim područjima (oko 28%).
Šumske površine čine 32 % od ukupne površine provincije.
Od 108 općina (ili 105000 ha, od čega na državne
šume otpada 17500 ha) provincije Messina, 104
podliježu hidrogeološkim zakonskim propisima.


Na prvo mjesto postavljen je rizik od požara na
šumskim površinama. Ustanovljeno je pet kriterija za
svaku od 108 općina, uzevši u obzir totalni broj požara
za svaki od njih u promatranom razdoblju.


1. postotni odnos broja požara na površini općine u
odnosu na ukupan broj požara u provinciji,
2. odnos između opožarene površine i ukupne šumske
površine,
3. odnos između opožarene šumske površine općine i
ukupne opožarene površine,
4. odnos opožarene šumske površine i ukupne površine
općine,
5. odnos opožarene šumske površine i površine zaštićene
hidrogeografskim ograničenjima.
Na temelju ovih indikatora sačinjena je skala rizika
opasnosti od požara od 1–10 za svaku općinu provincije.


Naknadno je, po sličnim kriterijima, ustanovljen rizik
požara na nešumskim površinama, uzevši u obzir ukupan
broj požara na tim površinama u proteklom razdoblju.


Na osnovi ovakvih statističkih podataka može se
pozornost fokusiratina rizik od požara i planirati raspoloživa
sredstva prije protupožarne aktivnosti. Cilj je
evidentirati ulogu koju svaka komponenta može poprimiti
za vrijeme djelovanja požarne aktivnosti, radi primjene
adekvatnog odgovora.


Pomoću sinergije statističke metodologije, poznavanja
i zaštite područja, analiziran je rizik od požara na
području provincije Messina, s ciljem djelovanja zona
maksimalnog rizika, što omogućuje pravovremeno osiguranje
potrebnih intervencija za učinkovitost sustava
obnove.


Frane Grospić