DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ljujemo. Zahvalni smo na dugogodišnjoj suradnji i
MladenuŠpigelskom,šumarskom i višem lovnom
tehničaru iz Rečice, koji ovoga puta nije nazočio susretu
generacije. Od njega smo saznali da je začetnik
organiziranja susreta bio, danas pokojni šumarski tehničar
AdolfSabolić.


Susreti su većinom održavani u Karlovcu. Prvi susret
za 20. obljetnicu mature održan je 1971. god. uz
nazočnost i razrednika Josipa Cuvaja, dipl. ing. šum.,
zatim 1981. i 1986. god. kada je bio nazočan i njihov
direktorAnte Duić, dipl. ing. šum. Slijede susreti koji
su se održavali svake godine od 2001-2008., s time da
su se 2003. i 2008. održali u Belišću kod tada bolesnog,
a sada već pokojnog kolege DrageIvanišića.Ovogodišnji
susret o kome pišemo je dogovoren upravo
2008. u Belišću. Karlovački tjednik je 2. lipnja 2011.
također pisao o ovome susretu uz komentar Velimira
Ivkovića: “Stari jesmo, ali nismo izgubili osjećaj za
druženje i zajedništvo. Ovako velik broj održanih susreta
naše generacije nastavak je dobrih odnosa i velikoga
prijateljstva za školskih dana. Nije bilo svađa,
tuče, međusobno smo se cijenili i uvažavali te pomagali
jedan drugome kada je to bilo potrebno. Lijepe
uspomene iz đačkih klupa nikada se ne zaboravljaju,
bez obzira gdje je tko od nas živio i radio”.


Spomenimo još, da je od ukupno 52 maturanta iz
generacije 1951. god. danas živih njih 20, od kojih su 3
kolegice. Zaželimo im još ovakvih susreta.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


SIMPOZIJ BOTANIČKI VRTOVI I ARBORETUMI HRVATSKE
Zagreb, 30. svibnja 2011. godine


U organizaciji Sekcije botaničkih vrtova i arbore-Na skupu su održana sljedeća usmena priopćenja:
tuma Hrvatskog botaničkog društva, u Zagrebu je 30.


Sharrock, S.: Plant conservation in Europe – the


svibnja 2011. godine održan Simpozij s međunarodnim


role of botanic gardens and BGCI (Botanic Gardens


sudjelovanjem “Botanički vrtovi i arboretumi Hrvat-


Conservation International). U svijetu ima preko 2500
ske”. Prvi je to skup organiziran u Hrvatskoj na kojemu


bo taničkih vrtova, od kojih je oko 800 u Europi. BGCI je
se moglo čuti o povijesti, razvoju, zbirkama, vrijedno


međunarodna organizacija koja umrežava botaničke vrsti,
problemima i sadašnjem stanju svih naših botani


tove i podupire njihovu suradnju. Posebno je naglašena
čkih vrtova i arboretuma.


specifična uloga botaničkih vrtova u očuvanju, uzgoju i
Botanički vrt možemo definirati


kao ustanovu koja posjeduje dokumentiranu
zbirku živih biljaka koja
služi znanstvenim istraživanjima,
zaštiti bilja i obrazovanju te je dostupna
javnosti.Arboretum ima sličnu
ulogu, ali sadrži dokumentiranu
zbirku živih, isključivo drvenastih
biljaka. Osim navedenoga, vrlo je
važna njihova uloga za razvoj hortikulture,
a zadnjih desetljeća sve je
veće njihovo značenje u očuvanju
bio raznolikosti. Naši su botanički
vr tovi i arboretumi vrlo raznoliki
pre ma starosti, površini, broju svojti,
specijaliziranosti, organizaciji, broju
zaposlenih i dr. Međutim, niti jedan
hrvatski botanički vrt ili arboretum


nije samostalna ustanova, već su sa-


Slika 1. Biokovski botanički vrt Katušina


stavnice drugih institucija.


(Foto: M, Idžojtić)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 77     <-- 77 -->        PDF

predstavljanju biljaka iz prirode, odnosno ostvarenje Uz već postojeći staklenik s mediteranskim biljem,


cilja iz Globalne strategije za očuvanje biljaka da najmanje
75 % ugroženih vrsta bude uključeno u ex situ zbirke.


Juretić, B.: Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma
Hrvatskog botaničkog društva. Sekcija djeluje od
2008. godine. Ima više ciljeva od kojih su najvažniji:
poticanje revitalizacije postojećih botaničkih vrtova i
arboretuma, osnivanje novih, poticanje suradnje između
botaničkih vrtova i arboretuma, poboljšanje prilika
u kojima djeluju, uzgoj, očuvanje i zaštita rijetkih
biljnih svojti i dr. Sekcija ima 12 članova: 4 sveučilišna,
2 planinska, 1 muzejski i 1 školski botanički vrt te
4 arboretuma.


Alegro, A.: Botanički vrtovi – važnost i uloga u nastavi
botanike.Najstariji botanički vrtovi (Pisa 1543. g.,
Padova 1545., Firenza 1545., Pariz 1597., Oxford 1621.,
Uppsala 1655., Edinburgh 1670., Berlin 1679. i dr.)
imali su temeljnu ulogu upoznavanja studenata medicine
s ljekovitim biljkama i osiguravanja dostatne količine
bilja za spravljanje ljekova.Taje uloga vremenom
proširena i na drugapodručja, ali su botanički vrtovi i
dalje mjesta gdje se stječu znanja iz svih grana botanike.
Istaknuta je neraskidiva veza nastave botanike na Botaničkom
zavodu PMF-a u Zagrebu i našeg najvećeg Botaničkog
vrta koji je sastavni dio toga Zavoda.


Bavcon, J.:Botanički vrt Sveučilišta u Ljubljani.
Osnovan kao “Vrt domovinske flore” 1810. godine
ovaj botanički vrt osim autohtone flore Slovenije ima i
puno stranih biljnih vrsta. U zadnje se vrijeme velika
pozornost poklanja biljkama iz slovenske Crvene
knjige, endemima slovenske flore, kao i istraživanjima
unutarvrsne raznolikosti visibabe, ciklame i šafrana.


Slika 2.Arboretum Opeka


2010. godine otvoren je novi staklenik u kojemu u
kontroliranim uvjetima rastu egzotične biljke tropskih
područja.


Šimić, I. i M. A. Kovačević: Arboretum Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti u Trstenu.Arboretum
Trsteno proizašao je iz renesansnog ljetnikovca s vrtom,
izgrađenog 1494. godine. Na površini od 28 ha objedinjuje
nekoliko različitih cjelina i prekrasan je primjer jedinstva
naše kulturne i prirodne baštine. UArboretumu
raste 465 svojti kultivirane i 510 svojti autohtone flore.


Kopjar, S. i A. Car: Opeka – najstariji zaštićeni objekt
parkovne arhitekture u Hrvatskoj. Arboretum
Opeka dobio je ime prema ciglani koja se nekada nalazila
u blizini dvorca. Nalazi se u općiniVinica, na području
od oko 60 ha, od kojih se u zaravnjenom dijelu
nalazi dvorac i romantičarski perivoj s brojnim starim i
rijetkim primjercima drveća i grmlja, a na brežuljkastom
dijelu je prirodna šumska vegetacija. Dvorac je napušten
i ruševan, a i pojedine vrijedne biljke polako propadaju.


Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, B. Filić i T.Arnold
Sabo:Arboretum Lisičine – najmlađi hrvatski arboretum.
Arboretum Lisičine osnovan je 1979. godine. U
sjevernom dijelu nalazi se prirodna bukova šuma, a u
južnom, na površini od oko 24 ha je arboretum u užem
smislu. Tijekom Domovinskog rata Arboretum je bio
okupiran i devastiran. Zbog velike dendrološke, hortikulturne,
znanstvene, edukativne i društvene vrijednosti
Hrvatske šume d.o.o ulažu značajna sredstva i napor da
se on obnovi i dalje razvija.


Mihelj, D., S. Kovačić, V. Stamenković i B. Juretić:
Botanički vrt PMF-a u Zagrebu – dio zaštićene “Ze


lene potkove”.Botanički vrt PMF-a


osnovan je 1889. godine kao “Kra


ljevski botanički vrt”. Od 1971. go-


dine zaštićen je kao spomenik


kulture i parkovne arhitekture. Naj


veći dio vrta čini perivoj-arboretum


oblikovan u engleskom stilu, a sre


dišnji dio je parter u francuskom


stilu. Osobitosti su biljno-geograf


ske skupine naše, alpske i zapad


noeuropske flore. Ovaj botanički vrt


ima veliku ulogu u zaštiti biljnih


vrsta, popularizaciji očuvanja pri


rode i edukaciji građanstva.


Kremer, D.: Farmaceutski botanički
vrt “Fran Kušan”. Vrt je
osnovan 1947. godine na površini
od oko 2,3 ha kao sastavni dio Farmaceutskog
fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Specijaliziran je za uzgoj
ljekovitih, otrovnih, začinskih i medonosnih
biljaka, kojih ima oko


(Foto: M, Idžojtić)


1000 vrsta.Vrt je podijeljen na siste
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 78     <-- 78 -->        PDF

matski dio i dio u kojemu su predstavljene biljne zajednice
kopnenog dijela Hrvatske. Od 1969. godine zaštićen
je kao spomenik prirode (spomenik vrtne arhitekture


–botanički vrt).


Dolina, K. i N. Jasprica:Povijest, ciljevi i budućnost
Botaničkog vrta na Lokrumu Instituta za more i
priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.Botanički vrt na
otoku Lokrumu utemeljen je 1959. godine radi unošenja
i istraživanja prilagodbe biljaka iz tropskih i suptropskih
krajeva. Posebno je vrijedna zbirka eukalipta.
Na površini od 2 ha uzgaja se oko 400 vrsta, većinom
drveća i grmlja, a u stakleniku oko 200 vrsta mesnatica.
Tijekom Domovinskog rata pretrpio je veliku štetu, izgorjela
je dokumentacija i dio knjižnice. Sadašnji cilj je
uzgoj autohtonih mediteranskih biljaka, posebno zaštićenih,
rijetkih i endemičnih vrsta.


Ruščić, M.: Botanički vrt na Marjanu PMF-a
Split.Vrt je osnovan 1951. godine, na površini od oko 2
ha, u sastavu nekadašnje Pedagoške akademije. UVrtu
su bile zasađene brojne biljke tropskih i suptropskih
područja, a u sjevernom dijelu nalazi se autohtona mediteranska
vegetacija. U sastavu vrta izgrađeno je pet
staklenika. Ovaj jeVrt napredovao i funkcionirano do
1980-ih godina, kada počinje zapuštanje i propadanje.
U najnovije vrijeme Odjel ua biologiju PMF-a u Splitu
angažiran je na njegovoj obnovi.


Popović, Z., K. Protrka, S. Jakša i H. Škrabić: Biokovski
botanički vrt Kotišina. Na južnim obroncima
Biokova, na području Parka prirode Biokovo, 1984. go-
dine utemeljen je ovaj botanički vrt, površine 16,5 ha.
Toje ograđeni dio prirode –Biokovo u malom, s biljem
biokovskih klisura, kamenjara i sipara, ljekovitim, poljoprivrednim
i ostalim biljem Biokova i šireg područja.
Vrt je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture, a
unutar njega nalazi se reprezentativni kaštel.


Šilić, T.: Velebitski botanički vrt – jučer, danas, ...
sutra? Ovaj tematski botanički vrt osnovan je 1967. go-
dine na površini od 50 ha. Zamišljen je da izgleda kao
prirodni biljni pokrov označen pločicama, odnosno u
vrtu su isključivo velebitske biljke. Biljke donesene iz
drugih dijelovaVelebita većinom su posađene u središnjem
dijelu, u kojemu su tri mala i jedan veliki kamenjar.
Početkom Domovinskog rata vrt je zapušten i zarastao te
je izgubljen velik broj posađenih vrsta. Nakon što se
1999. godine našao unutar granica Nacionalnog parka
SjeverniVelebit, vrtu se pridaje veća pozornost, ali njegovo
stanje još uvijek nije zadovoljavajuće.


Tomaš, L.: Školski botanički vrt “Ostrog”, Kaštel
Lukšić.Osnovna škola “Ostrog”u Kaštel Lukšiću najpoznatija
je upravo po botaničkom vrtu koji ju okružuje.
Oko nove školske zgrade 1976. godine počelo je
uređenje okoliša, a vrt je već 1986. godine proglašen
zaštićenim spomenikom parkovne arhitekture. Na
ovom jedinstvenom prostoru, površine oko 4 ha, zasađene
su brojne biljne svojte mediteranskog i suptropskog
podneblja. Osim najzanimljivijeg i najbogatijeg
južnog dijela vrta, izuzetnu vrijednost ima maslinik,
koji je sa 42 različite sorte i 170 stabala jedna od najbogatijih
zbirki maslina u nas.


Tomašković-Presečki, D.: Školski arboretum Gimnazije
A. G. Matoša, Zabok. Kako bi se oplemenio
pro stor oko nove gimnazijske zgrade, 2002. godine pokrenut
je projekt “Čovjek koji je sadio drveće”. Izbor
vrsta povezan je sa slavenskom mitologijom. Posađeno
je 30-ak vrsta koje prema vjerovanju starih Slavena
imaju svoju simboliku i izražavaju njihovo duboko poštovanje
prema prirodi. Nakon toga park se uređuje i
dopunjuje novim vrstama, a zbog raznovrsnosti, obilježavanja
i opisivanja biljaka nazvan je “arboretum”.


Modrić Surina, Ž.:Primorski botanički vrt – stalni
postav Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Ovaj botanički
vrt otvoren je 2005. godine s ciljem upoznavanja javnosti
s autohtonim biljnim vrstama i specifičnim biljnim
zajednicama koje one na riječkom području grade, kao i
s problematikom njihove zaštite.Vrt je podijeljen na dva
dijela: prednji izloženiji suncu i javnosti i stražnji, sjenoviti
i zaklonjeniji od javnosti. Osnovna uloga Vrta je
edu kacija, koja je potpomognuta novim tehnologijama.


Većina prethodno navedenih botaničkih vrtova i arboretuma
bila je prezentirana i posterima, a osim njih
predstavljeni su sljedeći posteri:


Bućan, I.: Biblijski vrt Svetišta Gospe Stomorije.


Soče, Ž.:Arboretum Kačićeva samostana, Zaostrog.


Učenici škole: Školski arboretum Šumarske i drvo


djelske škole, Karlovac.
Nakon Simpozija, od 31. svibnja do 4. lipnja 2011.
godine održan jeTjedan botaničkih vrtova i arboretuma
Hrvatske, tijekom kojega su se prethodno predstavljeni
botanički vrtovi i arboretumi posvetili posjetiteljima,
priredili različite programe, događanja, izložbe, predstave
i radionice te organizirali stručno vođenje grupa
posjetitelja.
Uz čestitke organizatorima i sudionicima možemo
reći da je promicanje važnosti i upoznavanje s aktivnostima
botaničkih vrtova i arboretuma u Hrvatskoj bitno
za odnos nadležnih institucija prema toj djelatnosti i
zainteresiranost javnosti za njihov rad.


Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić
Dr. sc. Miroslav Harapin