DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 66     <-- 66 -->        PDF

zvjezdasto šire u svim smjerovima.Tako ovce svakog
vlasnika imaju osiguran nesmetan prilaz vodi, a do izvjesne
mjere je i spriječeno miješanje stada raznih vlasnika.
Uz rubove lokve i najbližeg suhozida raste
nekoliko zanimljivih vrsta biljaka, a u vodi obitava razmjerno
bogat životinjski svijet.


Vrh Diviska visinom se ne ističe puno u okolnom
krajoliku, ali dolaskom na ovo mjesto i u njegovu neposrednu
okolicu možemo doživjeti ljuti krš u svom izvornom
obliku. Rijetko gdje u Dalmaciji i na Dinaridima
uopće, može se zamijetiti tako oštro vapnenačko kamenje
i u tolikoj količini, pa je prolazak ovim površinama
Sl. 2. Ljuti krš oko vrha Diviske


vrlo težak, mjestimično skoro nemoguć.


RT KAMENJAK


Istra je prepuna prirodnih i kulturno povijesnih znamenitosti.
Osim Parka prirode Učka zaštićeni su i
mnogi drugi prirodni predjeli. Među njima je odnedavno
i rt Kamenjak na kranjem jugu poluotoka koji sam
za sebe obuhvaća velik broj vrijednih pa i endemičnih
vrsta živih bića.


I u reljefu Kamenjaka nalazimo niz geomorfoloških
osebujnosti i zanimljivosti. One se, ponajprije odnose na
obalni pojas koji je razmjerno dug jer se Kamenjak ističe
velikom obalnom razvedenošću. Obale su skoro na čitavom
potezu stjenovite. Dio obale je položit i blago se
uzdiže i na tim dijelovima u raspuklinama kamenja ima
malo rastresitog tla, najviše crvenice.Na dijelu takvih
obala razvijena je obilno halofilna vegetacija razmjerno
velikog broja vrsta među kojima se nalaze i takve kojima
je Kamenjak jedino nalazište u Hrvatskoj. U blizini
mora naplitkoj obalnoj zoni mjestimice su dobro razvijene
borove sastojine. Dio obale Kamenjaka je strm i
stjenovit. Strmci su ponegdje visoki 6–8 metara i u pojedinostima
podsjećaju na one velike strmce Dugog otoka
ili otoka Prvića ili Cresa.Takvu obalu susrećemo na kranjem
jugurta izloženu najvećem djelovanju mora. Stjenoviti
odsjeci su ponegdje koso položeni, slojeviti, i
zbog nejednake otpornosti na trošenje mjestimice su


Sl. 1. Dio južne obale Kamenjak


punu udubljenja i poluspilja.Tuse nalazi i jedina prava
jama rikavica u kojoj se neprestano čuje mlat mora. Halofilna
vegetacija na takvim dijelovima obale slabije je
razvijena.


Stjenovita južna obala Kamenjaka zbog svoje slikovitosti
i ljepote privlačna je sve većem broju turista.


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


AKTUALNO – CURRENT NEWS


REFORMA NASTAVNOG PROGRAMANAŠUMARSKOM
FAKULTETU SVEUČILIŠTAU ZAGREBU
Izlaganje Dekana Šumarskog fakulteta prof. dr. sc. Milana Oršanića
na 115. redovitoj skupštini HŠD-a u bjelovarskom
Domu kulture 17. lipnja 2011. godine


Kako smo najavili u prošlom broju Šumarskoga izlaganje predstavio prof. dr. sc. Milan Oršanić,
lista, u ovome broju donosimo prikaz aktualne stručne Dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
teme protekle redovite Skupštine HŠD-a,koju je kroz
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Svoje izlaganje, popraćeno multimedijalnom prezen-znanstveno-nastavna odsjeka, šumarski i drvnotehnolo


tacijom, prof. Oršanić započeo je s povijesnim presjekom
kroz europsku šumarsku naobrazbu, s ciljem
prikaza šireg konteksta razvoja šumarske znanosti i
obrazovanja u kojemu se razvijala i šumarska nastava na
hrvatskim učilištima i akademijama. Zanimljivo i na
neki način intrigantno, posebno s gledišta današnjih intenzivnih
promjena i reformi sustava visokog obrazovanja
kojima svjedočimo i sa kojima se htjeli nehtjeli
moramo baviti, prvi datum kojegajeDekan odabrao, respektabilno
je daleka 1646. godina sa šumarskom školom
u Blatu na Korčuli.Slijedi razdobljeAustrougraske monarhije
sa nekoliko značajnijih godina osnivanja učilišta
u Würtenbergu (1807), Mariabrunu (1813), Tharandtu
(1816), Banskoj Štiavnici (1846). Iste, 1846. godine
osnovano je Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo,koje
1860.godine utemeljuje prvu hrvatsku šumarsku obrazovnu
instituciju uKriževcima– Gospodarsko-Šumarsko
učilište. Potreba za praktično i znanstveno-obrazovanim
kadrom, s mogućnošću zaposlenja u državnoj službi,
uvjetovala je podizanje razine i kvalitete nastave i preimenovanje
u Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište
u Križevcima. Ilustrativni i poučni su nazivi nekih
predmeta iz toga doba,koje nam je iznijeo Dekan današenjg
Šumarskog fakulteta: “Životoslovlje bilja” “Obća
nauka o podneblju”, “Vježbanje u pismenih sastavcih”,
“Mjeračina šume”, “Sađenje i gajenje šume”, “Šumarska
službena pisma”, “Lovstvo” i “Čuvanje šume uz
poznavanje šumskih bubah”. Razdoblje od 1898. do
1919. godine obilježeno je djelovanjem Šumarske akademije
u Zagrebu, nakon koje u kontinuitetu slijede Poljoprivredno-
šumarski fakultet (1919–1960) i konačno
Šumarski fakultet (1960-danas).Tijekom djelovanja Šumarske
akademije uveden je 4-godišnji obrazovni ciklus
kakvog smo zadržali sve do nedavne, tzv. “bolonjske”reforme
(ugrubo rečeno, preko 100-injak godina). Nastavni
program Akademije moderniziran je i uvedeni su
novi predmeti,od kojih se nekima naziv nije promijenio i
do dana današnjeg: “Geodezija”,“Zoologija”, “Ribogojstvo”,
“Meteorologija i klimatologija”, “Entomologija”,
“Dendrometrija”, “Cestogradnja i gradnja željeznica”,
“Vodo imostogradnja”i dr. Nastavni program dobiva
modernu strukturu i predmeti se svrstavaju u nekoliko
grupa: prirodoslovni predmeti, gospodarski predmeti,
šumsko-stručni predmeti, pravno-državoslovni predmeti,
tehnički predmeti i matematički predmeti i grafičke
radnje. Osnivanjem Gospodarsko-šumarskog
fakulteta 1919. godinerazvija se visoka naobrazba šumarstva
i 1947. godine dolazi do svojevrsne bifurkacije
u smislu podjele nastave za profile kojima su namijenjeni
: šumsko uzgojni i šumsko industrijski smjer. Go-
dine 1951. ova podjela redefinirana je kao šumsko
gospodarski i drvno industrijski smjer s konceptualnom
razdjelnicom, kolokvijalno rečeno, kao “osovine kamionskog
prijevoza trupaca”. Osnutkom Šumarskog fakulteta
1960. godine u tom su smislu formirana dva
ški, koji svaki zasebno dalje osmišljavaju i razvijaju nastavne
programe u okviru zajedničkog fakulteta,kako je
to i danas. Cjelovit prikaz svih šumarskih nastavnih pro-
grama, od prvih poznatih do današ njih – reformiranih,
sudionici Skupštine mogli su razgledati na vrlo atraktivnim
kolor posterima koje je izradio mladi kolega Marko
Vucelja, dipl. ing. šumarstva, znanstveni novak i djelatnik
Šumarskog fakulteta pri Zavodu za zaštitu šuma i
lovno gospodarenje.


U novim ekonomskim, političkim,ali i sveučilišnim
okolnostima u kojima smo se našli nakon osamostaljenja
i konačne potpune pobjede u Domovinskom ratu,
dolazi do značajne i dalekosežne reforme visokog školstva
u koje se, silom prilika rekli bismo, punim plućima
uključio i Šumarski fakultet. Potaknut promjenama u
visokoj naobrazbi u okruženju (ponajprije zemalja članica
EU), a u kontekstu strateškog cilja uključivanja u
svjetske obrazovne tokove i procese, 2005. godine,
nakon cjelogodišnje obimne i zahtjevne pripreme, Šumarski
fakultet u Zagrebu, u skladu sa načelima tzv.
“bolonjskog procesa”, otvara restrukturirane i nove
studijske programe kojima “ulazi u arenu”reformiranog
visokog obrazovanja velike većine europskih zemalja
i zemalja svijeta. Nastava se provodi kroz tri
studijska programa: Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita
prirode i okoliša i Drvna tehnologija. Svaki od ovih
programa realizira se kroz tri obrazovne razine: preddiplomsku
(6 semestara – 3 godine), diplomsku (4 semestara
– 2 godine) i doktorsku (6 semestra – 3 godine).
Često korištena kratica za ovakvu visokoobrazovnu
shemu glasi 3+2+3 (gdje brojke predstavljaju godine
prediplomskog, diplomskog i doktorskog studija). Uz
ove glavne obrazovne strukture i profile obrazovanja,
Fakultet nudi i niz specijalističkih studija prilagođenih
različitim potrebama polaznika iz gospodarstva. Kako
se može zaključiti već iz naziva programa, radi se o u
najvećem dijelu o znanjima i kompetencijama koja su se
u ovoj visokoškolskoj ustanovi stjecala generacijama.
Izuzetak donekle predstavlja studij Urbanog šumarstva,
zaštite prirode i okoliša kojim je načinjen iskorak u
smjeru područja zapošljavanja,koje neprimjereno ispunjavaju
druge struke, a najvećim se dijelom radi upravo


o poslovima koji zahtijevaju znanja i kompetencije polaznika
ovog šumarskog studijskog programa. U svom
izlaganju Dekan je detaljno izložio i “tehnički koncept”
novog načina studiranja,gdje se uz uvođenje tzv. ECTS
sustava ponderiranja svakog pojedinog predmeta omogućuje
horizontalna (između visokih učilišta) i vertikalna
(napredovanje u studijskom programu) mobilnost
polaznika.U načelu, “bolonjski proces”, u koji se deklarativno
(potpisivanjem bolonjske deklaracije uz još
46 europskih zemalja potpisnica) i stvarno (modificiranjem
studijskih programa) uključila i naša visokoobrazovna
zajednica,predstavlja put prema zajedničkom
europskom visokoobrazovnom prostoru. Cilj je toga
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 68     <-- 68 -->        PDF

procesa povećati konkurentnost i kvalitetu europskog
visokog obrazovanja u odnosu na ostale razvijene zemlje.
Tose želi postići stvaranjem jedinstvenog europskog
visokoobrazovnog prostora (European Higher EducationArea
– EHEA). Ovo nadalje znači usvajanje sustava
lako prepoznatljivih i usporedivih stupnjeva obrazovanja,
usvajanje sustava obrazovanja podijeljenog u dva
ciklusa, uvođenje ECTS bodovnoga sustava, promicanje
mobilnosti studenata i nastavnika, povećanje kvalitete
visokog obrazovanja, promicanje europske dimenzije u
visokom obrazovanju. Ovim se ciljevima dodaje i uvođenje
koncepta cjeloživotnoga obrazovanja u visoko
obrazovanje, uvođenje trećeg ciklusa poslijediplomskih
studija (doktorski studiji), uspostava zajedničkog europskog
istraživačkog prostora (European research area-
ERA), uvođenje nacionalnih kvalifikacijskih okvira
usporedivih s krovnim kvalifikacijskim okvirom EHEA
(AFramework for Qualifications in the EHEA), definiranje
ishoda učenja za sva tri ciklusa u skladu s Dublin-
skim deskriptorima, osiguranje kvalitete u skladu s
europskim standardima kvalitete (Standards and Quidelines
for QualityAssurance in the European the higher
Education – ESG) te priznavanje stranih diploma i drugih
visokoobrazovnih kvalifikacija u skladu s Konvencijom
Europskog vijeća / UNESCO o međunarodnom
priznavanju.


Na svoj karakterističan, neposredan i izravan način,
Dekan je uz ova deklarativna i “zvučna” načela“bolonjskog
procesa”prokomentirao i razloge zbog kojih
smo se morali u nju uključiti. Kao najvažnije izdvajamo
ovdje: obvezu izrade analize ishoda učenja (smisao
i konkurentnost)obrazovanih polaznika koju svake


5. godine nameće Zagrebačko sveučilište, osuvremenjavanje
nastavnog programa s novim spoznajama i
trendovima iz određenog područja, usklađivanje s potrebama
tržišta rada, usmjeravanje novog nastavnog
programa na područja po kojima ćemo biti prepoznatljivi
ili po kojima smo jedinstveni (ne slušaju se na
drugim sastavnicma Sveučilišta), nastavni program
usmjeriti na šumu kao ekosustav, obrazovati stručnjaka
koji će imati znanja i sposobnosti gospodariti s ukupnim
ekosustavom (šumom) što bi se kolokvijalno najbolje
izrazilo riječima “odmaknuti se od ustaljene
prakse stablo= trupac”. Dodatni argument koji je išao
u prilog (ide i danas) uvedbi sustava 3+2+3 prof. Oršanić
ilustrirao je prikazom srodnih visokoškoslkih institucija
s kojima Šumarski fakultet ima povijesnu i vrlo
dobru suradnju.Većina ih ima istovjetnu (dakle u potpunosti
sukladnu) obrazovnu shemu (primjerice Beč,
Ljubljana, Brno, Sarajevo), a manji broj se razlikuje
(Beograd i Sopron 4+1+3).


Dekan je zatim iznio i neke od problema s kojima se
kao Fakultet susreo u posljednjem razdoblju, a nakon
uvedbe novog studija studiranja. Kao jedan od stalnih
problema istaknuo je znatne teškoće kod zapošljavanja
diplomiranih polaznika studija Šumarskog fakulteta.
Ovaj je problem doduše prisutan i prije novog sustava
obrazovanja i izražen je u mnogim strukama danas,ali
je u kontekstu novina koje je “bolonjski sustav”donio
došlo i do nekih novih gledišta o kojima brine uprava
Fakulteta. Postojanje primjerice dva studijska modula
na studiju Šumarstvo,šumarska praksa nije prepoznala
kao tržišno korisno rješenje. Šumarstvo treba ili prepoznaje
samo stručnjaka općeg tipa (inženjera) s rav no
mjerno usvojenim znanjima iz svih područja. Uža
specijalizacija ne nalazi svog opravdanja na ovoj ljes t vi
ci obrazovanja,već je treba dopustiti samo na specijalističkim
studijima. Za njih (veliku većinu) pak vlada
vrlo slaba zainteresiranost kandidata iz prakse. Ne
manje značajnim izdvojio je i probleme oko ustroja i
osnivanja studijskih programa diljem države. Dosadašnja
politika državne uprave bila je izdavanje dopusnica
za održavanje preddiplomskih studija bez obzira
na stvarne materijalne i ljudske resurse (zgrade, nastavna
pokušališta i sl. s jedne strane i nastavnici zadovoljavajućih
znanstvenih i nastavnih akreditacija s druge
strane). Čvrsti je stav uprave i nastavnika Šumarskog
fakulteta iskazan i putem jedne tematske sjednice Fakultetskog
vijeća, da se svakako ne podlegne praksi cijepanja
i teritorijalnog dislociranja studija, jer to
predstavlja degradaciju kvalitete studiranja i stavlja u
iznimno neravnopravan i nelogičan položaj polaznike
“izvornih” i “dislociranih” studija (iako, u pravnom
smislu država ih izjednačava u kompetencijama). Prof.
Oršanić izrazio je pritom jasan stav o tome da je jedini
pravi put ostanak/povratak na postojećem studiju/studijima
pri Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Duga povijest,
velika uložena sredstva u ljude/nastavnike
(pomlađena struktura novim i komptentnim sveučilišnim
profesorima) i materijalne resurse (nov i moderan
kompleks zgrada) jamče kvalitetu i međunarodnu prepoznatljivost
nastavnog programa. Kada se malo bolje
zamislimo, to i jest jedini logičan i mogući put u suvremenu
zajednicu znanja kakva je proklamirana “bolonjskom
deklaracijom”. Od ostalih značajnih problema
koji opterećuju funkcioniranje fakulteta i usložnjuju
provedbu “bolonjskog procesa”, Dekan je istaknuo
smanjenje izdvajanja kojima se financira nastava te
potpuni izostanak financiranja dijela akreditiranog studijskog
programa, rekli bismo, za šumarskog inženjera
njegov najznačajniji – terensku nastavu. U sličnu kategoriju
problema finacijske naravi Dekan je svrstao i
čitav niz problema koji se javljaju kod zapošljavanja
nastavničkog i ostalog osoblja,gdje su državni potezi
išli s jedne strane ka otvaranju i moderniziranju obrazovnog
sustava i znanosti, a s druge strane to financijski
nisu pratili. U svojoij realnoj i balansiranoj
prezentaciji, prof. Oršanić naveo je i neke pozitivne i
ohrabrujuće činjenice poput pojave povećanja interesa
srednjoškolaca za studijske programe Šumarskog fa
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 69     <-- 69 -->        PDF

kulteta, naznaku o korisnom uvođenju državne mature
i općem intenziviranju međunarodne suradnje u kontekstu
gostovanja profesora-predavačasa Zagrebačkog
Šumarskog fakulteta na inozemnim institucijama i obrnuto.
Također, sa zadovoljstvom je istaknuo vrlo dobru
pozicioniranost Šumarkosg fakulteta kada se promatra
znanstvena aktivnost i dosezi naših profesora – nastavnika.
Unutar biotehničke grupacije Šumarski fakultet
rangiran je u sredini i zaostaje vrlo malo od prvo pozicioniranogAgronomskog
fakulteta. Ovaj dio izlaganja
bio je popraćen tabličnim i grafičkim prikazima u potkrijepu
iznesenih tvrdnji.


U posljednjem dijelu svojeg izlaganja, Dekan Oršanić
izložio je i viđenje buduće provedbe i organizacije
studijskih programa na Šumarskom fakultetu,temeljeno
na provedenoj evaluaciji i iskustvu proteklih godina.To
su u prvom redu ostanak pri koncepciji 3+2+3 (preddiplomski,
diplomski i doktorski studiji) jer nas na to upućuje
nužnost okruženja i temeljno načelo “bolonjskog
procesa”– dvostupanjsko studiranje (plus treći stupanj –
stjecanje doktorata znanosti). Nadalje, Fakultet će se
zalagati za ukidanje politike osnivanja “dislociranih studija”
kako je to jasno istaknuto u izlaganju. Kompetencije
prvostupnika (završenog preddiplomskog
studijskog programa) moraju biti takve da je sposoban
samostalno provoditi sve inženjerske poslove. Prelazak
na višu razinu diplomskog studija tako omogućuje da
najbolji studenti (očekivano, manji broj studenata)
mogu po završetku biti u poziciji da preuzimaju najodgovornije
pozicije u šumarskoj praksi i ostalim poslovima
koji se otvaraju na tržištu rada. Zbog iznesenih
problema oko dosadašnjeg modularnog sustava studija
Šumarstvo, planira njegovo ukidanje i uvođenje jedinstvenog
studija Šumarstvo. U tom se smislu planira uvođenje
obaveznih izbornih predmeta na diplomskom studiju
(povećanje satnice), koji će omogućiti studentu
iskazivanje interesa za određeno područje i neku vrstu
subspecijalizacije. Nastavni se program maksimalno namjerava
prilagoditi prediplomskom studiju (zahtjevima),
te diplomskom studiju. Prvi, “bolonjski”
studijski program u najvećoj je mjeri bio preslika starog
4-godišnjeg programa (samo sabijen u 3 studijske go-
dine) u čemu se najvjerojatnije također krije dosadašnja
vrlo niska prolaznost iz preddiplomskog u diplomski
studijski program. Želja i namjera je, rekao je Dekan, da
se uvede još više nastave koja će se bazirati na maksimalnom
uključivanju studenata (terenski mjerni rad, laboratorijske
vježbe i sl.) tako da se pozicija studenta kao
slušača izmijeni u ulogu aktivnog sudionika. U istom
cilju, studente će se poticati na uključivanje u zanstveno-
istraživačke projekte, obveznu međunarodnu
razmjenu, osigurati im se vrijeme i sredstva za izradu
kvalitetnog diplomskog rada. Smisao i jedan od važnih
zadataka novog pristupa i reformiranog studija šumarstva
je da se veća pozornost i briga usmjeri ka najboljim
studentima, jer oni će u budućnosti biti odgovorni i
kompetentni stručnjaci koji će skrbiti za jedan od naših
najvrednijih prirodnih resursa.


Dekan Oršanić ovime je završio svoje izlaganje na
vrlo aktualnu temu,kojom ćemo se zasigurno i dalje
baviti i na stranicama naših strukovnih glasila. Uredništvo
Šumarskog lista zahvaljuje se profesoru Oršaniću
na ljubazno ustupljenoj prezentaciji koja je korištena
pri izradi ovog kratkog prikaza.


Prof. dr. sc. Boris Hrašovec


SVIJET ŠUMANA POŠTANSKIM MARKAMAZEMALJA SVIJETA


Šume su pluća svijeta i okrjepa za dušu i tijelo. One
utječu na ljepotu krajolika, stvaraju povoljne uvjete za
liječenje i odmor, rekreaciju i razvoj turizma. Brojne su
dobrobiti koje šumski sustavi pružaju čovječanstvu.


Tekst je to s velikog plakata Hrvatskih pošta koje
su, da bi ukazale na važnost šuma i potrebu njihove zaštite,
izdale seriju od dvije prigodne poštanske marke
Europa – šume, o kojima je bilo nešto riječi u prošlom
broju našega glasila.


O poštanskim markama, što one predstavljaju i znače
ne samo pojedinim filatelistima već i državi koja ih


Najbolje vrijeme da stablo posadiš
Bilo je prije 20 godina.
Drugo najbolje vrijeme je – sad!


Kineska poslovica
izdaje, mnogo je toga već rečeno i napisano. Na ovogodišnjem
otvaranju filatelističke izložbe “Alpe-Adriap hila-
Opatija 2011.”predsjednik Uprave Hrvatskih pošta
RobertJukić,imajući na umu skori očekivani ulazak
Republike Hrvatske u Europsku Uniju, a s tim u vezi i
prisutnu bojazan da se ne utopimo u jednoj tako velikoj
zajednici različitih naroda i država, navodi riječi povjesničarke
umjetnosti dr.sc. Željke Čorak: “Ako neki,
ma kako malen otok poželi biti država, izdat će marku.
Marka mu udara pečat,kao što mu more ocrtava granice”.
Na istoj priredbi predsjednik Europske federacije
filatelističkih saveza Jorgen Jorgensen u svojoj je