DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


je ukoliko se spriječe veći gospodarski zahvati i degradacija
ekološkog sustava. Jedan od negativnih utjecaja
zasigurno su prijedlozi gradnje novih hidroelektrana te
plovnih kanala. Stoga Beardsley et al. (2009) navode
kako se jednom prenamjenjeno prirodno stanište
teško obnavlja ili je u potpunosti izgubljeno te povlači
ekološke posljedice.Theobald et. al.(2005) također
navode kako ekološki čimbenik često nije primaran
kada se rade veći gospodarski zahvati. S obzirom na iznimno
prirodno i još uvijek sačuvano bogatstvo Kopačkoga
rita, potrebno je u ovom slučaju ekološku
vrijednost postaviti kao primarni interes. Istovremeno i
naglasiti kako veliki zahvati u vodnom gospodarstvu,
te gradnja hidroenergetskih objekata intenzivno mijenjaju
stanišne uvjete i izravno smanjuju površine aluvijalnih
vlažnih staništa.


6. ZAKLJUČAK – Conclusion


Napravljenim ekološkim i prostornim analizama zaštićenog
područja parka prirode prikazane su razlike između
pojedinih cjelina unutar Kopačkog rita. Istaknute
su posebne zone temeljnog fenomena,što se poklapa s
konceptom zoniranja unutar parka prirode. Matrice utjecaja
različitih djelatnosti zastupljenih u parku jasno su
upozorile na opasnosti koje ugrožavaju posebno osjetljiv
vodeni ekološki sustav. Neizravno i kasniji negativni
učinak može se uzročno-posljedično očitovati na
ugrožavanje flore i faune. Sprječavanje mogućih prijet


7. ZAHVALA–
Ovaj rad napravljen je u okviru diplomskog rada


koji je obranjen 2010. godine naAgronomskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujemo djelatnicima
nji i štetnih zahvata upravo su jedan od ciljeva ekološkog
vrednovanja u parku prirode. Svrha primarne zaštite
je očuvanje cjeline ekosustava kroz zaštitu staništa i
biološke raznolikosti. Unutar te zaštite potrebna su
znanstvena istraživanja i praćenje stanja u prirodi radi
sprječavanja mogućih štetnih utjecaja. U sklopu sekundarne
zaštite dozvoljene su djelatnosti uz primjenu
mjera zaštite prirode, tj. jedna vrsta ograničenog gospodarenja
koja ne zaustavlja gospodarenje,već treba uvažiti
biološke vrijednosti i posebnosti.


Acknowledgment
Javne ustanove “Park prirode Kopački rit” na materijalima
potrebnim u izradi rada.


8. LITERATURA– References


Bartlett, C.Y., T. Maltali, G. Petro, P. Valentine,
2010: Policy implications of protected
area discourse in the Pacific islands, Marine Policy,
34: 99–104.


Beardsley,K., J.H.Thorne,N.E.Roth, S.Gao,


M.C.McCoy,2009:Assessing the influence of
rapid urban growth and regional policies on biological
resources, Landscape and Urban Planning,
93: 172–183.


Bognar,A., 1990: Geomorfološke i inženjersko-geomorfološke
osobine otoka Hvara i ekološko vrednovanje
reljefa, Geografski glasnik, 52: 49–65,
Zagreb.


Cessfod,G., A.Muhar,2003: Monitoring options
for visitor numbers in national parks and natural
areas, Journal for Nature Conservation, 11:
240–250.


De Roeck, E.R., B.J. Vanschoenwinkel, J.A.
Day,Y.Xu, L.Raitt, L.Brendonck,2007:
Conservation status of large branchiopods in the
western cape, South Africa, Wetlands, 27(1):
162–173.


Iiyama,N., M.Kamada, N.Nakagoshi,2005:
Ecoloical and social evaluation of landscape in
a rural area with terraced paddies in southwestern
Japan, Landscape and Urban Planning,


70:301–313.


Lynch,K., 1972:The Image of the City, MITPress,
Massachusetts.


Mitsch, W.J., J.G. Gosselink,2000:The value of
wetlands: importance of scale and landscape setting,
Ecological Economics, 35: 25–33.


Munoz, J., 2010: Diversity and distribution of diapausing
aquatic invertebrates in inland wetlands:
An ecosystem conservation viewpoint, Journal
for Nature Conservation, 18: 55–62.


Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa,
ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o
mjerama za očuvanje stanišnihtipova(Narodne
novine07/06).


Primack, R.B., 2006: Essentials of Conservation
Biology, fourth ed., Sinauer Associates, Massachusetts.


Prpić, B., H. Jakovac, 1998: Značenje općekorisnih
funkcija nizinskih šuma u usporedbi s planiranim
gospodarskim koristima H.E. N. Virje.
Proceedings International Conference Sustainable
Use of the Lowland Rivers and the Protection
of Nature and Environment, Hrvatsko
šumarsko društvo, Hrvatsko energetsko društvo
i Euronatur, 53–60, Zagreb


Rosa, H.D., J.M. da Silva, 2005: From environ


mental ethics to nature conservation policy: Na


tura 2000 and the burden of proof, Journal of