DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Barčić, N. Panić: EKOLOŠKO VREDNOVANJE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU PARKAPRIRODE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 379-390


U zoniranju na temelju plana upravljanja definirane
su glavne zone i određene podzone (slika 2). U njima je
dan opis samih zona uz navođenje kriterija zonacije i
ciljeva upravljanja.


1. Temeljna zona
Unutar ove zone definirane su tri pod-zone:


a) Pod-zona stroge zaštite


U ovu kategoriju svrstano je oko polovinu poplavnog
područja, zaštićena kao Posebni zoološki rezervat. Ovo
područje predstavlja najvrijednije dijelove zaštićenog
područja koje je, unatoč brojnim ljudskim djelatnostima,
sačuvalo svoju prirodnost i funkciju.Neometano
odvijanje prirodnih procesa plavljenja i sedimentacije,
meandriranja i stvaranja unutrašnje mreže prirodnih kanala
i fokova; glavno mrijestilište riba Dunavskog sliva,
nacionalno i međunarodno značajne gnijezdeće populacije
ugroženih vrsta ptica, prisutnost ostalih ugroženih i
strogo zaštićenih vrsta. Cilj upravljanjaje očuvanje neometanog
odvijanja prirodnih procesa u evoluciji poplavnih
dolina velikih rijeka, očuvanje i povećanje
brojnosti ugroženih i rijetkih svojti.


b) Pod-zona aktivne zaštite


Područja temeljne zone koju je potrebno aktivnim
mjerama restaurirati. Uključuje šumska područja alohtonih
vrsta i klonova (plantaže) te dijelove glavnih vodotoka.
Cilj upravljanja je putem projekata restauracije
poboljšati kvalitetu staništa, osigurati neometano odvijanje
prirodnih procesa, očuvati i povećati brojnost ugroženih
i rijetkih svojti, te dovesti područje u što prirodnije
stanje kako bi zadovoljilo uvjete za prelazak u zonu
stroge zaštite.


c) Pod-zona korištenja


Područja s razvijenom turističkom infrastrukturom i
područja određena za održivo korištenje, rekreaciju i turizam.
Cilj upravljanja je omogućavanje održivog načina
korištenja poplavnih dolina (ribolov), posjećivanje
i rekreativni ribolov. Mjerama je potrebno ograničiti korištenje,
kako bi se poboljšalo stanje kvalitete staništa.
Dozvoljene aktivnosti supromet ljudi i roba (na rijeci
Dunav), tradicionalni ribolov, rekreativni ribolov, posjećivanje
i rekreacija, lovstvo i šumarstvo.


2.Prijelazna zona
Unutar ove zone su također definirane tri pod-zone:


a) Pod-zona stroge zaštite


Manji dio danas od poplave branjenog područja, koji
ponajprije predstavlja stare sastojine prirodnih šumskih
zajednica i/ili kolonije ptica močvarica. Ova područja
predstavljaju posljednje fragmente nekadašnje biološke
i krajobrazne raznolikosti poplavne doline koja je bila
prisutna prije regulacijskih i melioracijskih radova. Njihovom
daljnjom degradacijom doći će do bitnog ugrožavanja
prirodne i krajobrazne raznolikosti zaštićenog
područja.Cilj upravljanjaje mjerama aktivne zaštite poboljšati
kvalitetu staništa, očuvati i povećati brojnosti
ugroženih i rijetkih svojti.Područje je ponajprije namijenjeno
za znanstvena istraživanja i praćenje stanja, te
vrlo ograničeni posjet manjih stručnih skupina.


b) Pod-zona aktivne zaštite


Uključuje šumska staništa, osobito područja alohtonih
vrsta i klonova (plantaže), čiste sječine, te jednodobne
šume koje je potrebno prevesti u prirodne i
raznodobne šumske zajednice; degradirane livade i pašnjake
koje je potrebno održavati ispašom ili košnjom;
intenzivno obrađivane poljoprivredne površine i ora-
nice koje je potrebno prevesti u ekstenzivni način korištenja;
ribnjake Podunavlje; te dijelove glavnih
vodotoka – nekadašnjih dunavaca poput Čarne i Malog
dunavca u kojima je potrebno poboljšati hidrološke
uvjete.Cilj upravljanja je putem projekata restauracije
poboljšati kvalitetu staništa, osigurati neometano odvijanje
prirodnih procesa, očuvati i povećati brojnosti
ugroženih i rijetkih svojti, te dovesti područje u što prirodnije
stanje kako bi zadovoljilo uvjete za prelazak u
zonu stroge zaštite. Održiv način korištenja nekadašnjih
poplavnih dolina putem djelatnosti šumarstva,
lovstva, stočarstva, ekstenzivne poljoprivrede i ribarstva,
restauracijske aktivnosti temeljene na znanstveno-
stručnim studijama, znanstvena istraživanja i
praćenje stanja, ograničeno posjećivanje i rekreacija.


c) Pod-zona korištenja


U ovu zonu ulaze sljedeći dijelovi Prijelazne zone:


kompleks Dvorac-Tikveš,


nasipi za obranu od poplava Drava-Dunav i Zmajevac-
Kopačevo,


županijska cesta Kopačevo-Podunavlje-Kozjak-
Tikveš i Tikveš-Zlatna Greda,


županijska cesta Lug-Kozjak,


lokalna cesta seloTikveš-lugarnica Čošak šume,


rekreacijska zona Podunavski kanali,


naselja Podunavlje, Kozjak iTikveš,


crpne stanice Zlatna Greda,Tikveš i Podunavlje, te


farma Eblin.
Cilj upravljanja je omogućavanje održivog načina korištenja
poplavnih dolina, posjeta, rekreativnog ribolova,
lovstva, šumarstva i poljoprivrede. Mjerama upravljanja


potrebno je ograničiti korištenje,kako bi se poboljšalo
stanje kvalitete staništa.